Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1485 = Trismegistos 80756 = LDAB 10624Introduction

This papyrus has been digitally edited by Vincenzo Damiani and revised by as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 80756 [xml]

fragment 3P.Herc. 1485 fr. 3

[κατὰ τρόπον τοῦτον, ὡ]ς Ἐπικούρου
[τ]ὰ̣ς [ἑαυτ]οῦ διε̣ξ̣[ό]δ̣ο̣υ̣ς οὐ
καλο[ῦ]ντος, οὐ [μᾶλλ]ον Ἐπι-
κούρωι̣ συ̣ν̣εγ[γιζ]ο̣υ̣[σ]ῶν̣ ἢ
5τῶν ἁπασῶν α[ἰ]ρέσ[ε]ων·
διόπερ εὐμενέιας   ̣  ̣πων
[ἀ]ξίων τυγχάνειν τ̣ῶν [χρω-]
[μέν]ων παρὰ τοῖς ἐτὰ συν-
[ἀκ]ο̣λ̣ουθήσα[σι τ]ῶι σοφῶ̣ι
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε κλ̣  ̣  ̣[  ̣]π̣ᾶ̣[σ]ιν ἀ-
[παρ]αλλακτ̣οῖς
fragment 4P.Herc. 1485 fr. 4
Sketched 1803-1803 by Giuseppe Casanova

[τῶν κεφαλαίων ἀνελλιπῶς οὐδὲν] ἐ̣ξ̣οικο[ν]ομού-
[μενοι ὑπε]ρ̣β̣α̣ίνειν ο
[⁦ -ca.?- ⁩ τῶ]ν σπαλ[άκων ἧτ-]
[τον βλέ]ποντε[ς αἱ-]
5[ροῦνται]
fragment 6
[ἀ]κηκοέν[αι· δι]ό̣-
τι δὲ οὐδὲν δ̣[ύνανται π]ο̣ι̣-
ε̣ῖ̣ν τῶν ἐκ[κ]ε̣[ιμέ]ν̣ων οἱ̣
δὲ κα̣ὶ̣   ̣ [γο]γγρύζον[τε]ς
5ἐκ τῶ[ν ἀκ]ουσθέντων ω̣[  ̣]
[  ̣  ̣]ς δή ποτε πα[  ̣]το   ̣  ̣[  ̣  ̣]
καλοῦσιν δι[  ̣]ολ[  ̣]κο̣[  ̣  ̣]
α[  ̣  ̣]ο̣ποι ουσ[  ̣]εποι̣   ̣[  ̣  ̣]
λ[α]μβ̣άνω των[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣]  ̣ ο̣[ὐ]δενὸς̣ [  ̣]ατ  ̣α̣[  ̣  ̣  ̣]
λ̣  ̣με̣[  ̣]ο̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 7P.Herc. 1485 fr. 7
Sketched 1803-1803 by Giuseppe Casanova

κ[  ̣] μᾶ[λ]λον δι̣ακ̣ρι<βω>θη̣-
σόμενον ο[ὕ]τω κεφαλ̣[α]ι̣-
ω̣δ̣[ῶ]ς ἐπισεσημάν[θ]ω.
——
δ[ιό]τι δὲ ο[ὐχὶ] ν̣ῦν διὰ
5τὰ βάρη τῶ[ν π]απυριτῶ̣[ν]
[καὶ] τὴν γεγονυῖαν α[ὑ-]
[τοῦ] ἐπικουρία[ν] συκί-
νην ὄ̣ν̣τως ποριζόμε̣θ̣α
τὰς πρότερον οὐκ ἀ̣ρε̣σ̣κού-
10σας̣ προφάσεις ὅτε διδα
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 8P.Herc. 1485 fr. 8
Sketched 1803-1803 by Giuseppe Casanova

[  ̣]  ̣  ̣ου τὴν αὐτῶ[ν] ἐπιτ[ί-]
μησιν· [χ]ωρὶς γὰρ δὴ τῶν [ἄλ-]
λ[ω]ν συναγωγήν τε̣ πορί-
ζ̣ει τὸ γένος τῶν̣ ἐπιτρο-
5χ[ασ]μῶν, καὶ τῶ[ν] παρὰ τοῖς
ἀ̣[ν]δράσιν ἐξη[γ]ή̣σεις κ̣α̣[ί]
τινων ὕ̣[σ]τερον ἐν[απο-]
ρ̣ηθέντων ἐγκ̣ύ[κλια ]  ̣  ̣
[  ̣  ̣] ἀμφισ[β]ητ̣ο̣υ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣]  ̣νη̣[  ̣]θ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
subscriptioP.Herc. 1485 subscriptio

[Φι]λ̣ο̣δ̣ή̣μου
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣διακουσ[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.