Papyri.info

sign in

Trismegistos 865216 = LDAB 865216Introduction

This text was entered on the basis of a digital version provided by Daniel Riano. The adaption to DCLP was done by Oliver Donath and Holger Essler, who is also responsible for the final revision.

DCLP transcription: 865216 [xml]

section I

fragment 1

column 1
[Διογένους τοῦ Οἰ]νο-
[ανδέως περὶ αἰσ]θή-
[σεως καὶ φύσεως]
[ἐπιτομή].
fragment 2

column 1
[- ca.11 -]ου̣ς̣ ̣ὅ̣τι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣συμ]φ̣έρε[ιν  ̣  ̣  ̣]-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι. ⁦ vac. 1⁩ οὕτω̣ [δ', ὦ]
πο̣[λεῖται], καὶ οὐ πολ̣[ει-]
5τευ̣όμενος, διὰ τῆ[ς]
γ̣ραφῆς καθάπερ πρ̣[άτ-]
τ̣ων λέγω ταῦτα, ⁦ vac. 1⁩ δε̣[ι-]
κ̣νύειν δὲ πειρώμε-
ν̣ος ὡς τὸ τῇ φύσει
10συμφέρον, ⁦ vac. 1⁩ ὅπερ ἐσ-
τὶν ἀταραξία, καὶ ἑνὶ
καὶ πᾶσι τὸ αὐτό ἐσ-
τιν. ⁦ vac. 1⁩ καὶ τὴν δευτέ-
ραν οὖν ἀποδοὺς αἰ -
column 2
[τί]α̣ν τοῦ συνγράμ-
μ̣ατος, τὸ κατεσπου-
δ̣ασμένον ἡμῶν νῦ̣ν
προστίθημι, ὁποῖόν
5ἐ̣σ̣τ̣ι̣ν καὶ τίν' ἔχει φύ-
[σιν ἐξηγούμενος].
[ἐν δυ]σμαῖς γὰρ ἤδη
[τοῦ β]ίου καθεστη-
[κότ]ε̣ς ⁦ vac. 1⁩ διὰ τὸ γῆρας
10[δὴ ὅ]σον οὔπω μέλ-
[λοντ]ες ἀναλύειν
[ἀπὸ τ] οῦ ζῆν, ⁦ vac. 1⁩ μ̣ετὰ
[καλο]ῦ παιᾶν̣[ος ὑ-]
[πὲρ το]ῦ̣ ̣τ̣ῶ̣[ν ἡδέ] -
column 3
ων πληρώματος, ⁦ vac. 1⁩ ἠ-
θελήσαμεν, ⁦ vac. 1⁩ ἵνα μὴ
προλημφθῶμεν, βο-
ηθεῖν ἤδη τοῖς εὐ-
5συνκρίτοις. ⁦ vac. 1⁩ εἰ μὲν
οὖν εἷς μόνον ⁦ vac. 1⁩ ἢ δύ' ἢ
τρεῖς ⁦ vac. 1⁩ ἢ τέτταρες ἢ
πέντε ⁦ vac. 1⁩ ἢ ἓξ ⁦ vac. 1⁩ ἢ ὅσους,
ἄνθρωπε, βούλει τῶν
10τοσούτων εἶναι πλείο-
νας, μὴ πάνυ δὲ πολ-
λούς, διέκειντο κα-
κῶς, ⁦ vac. 1⁩ κἂν καθ' ἕ[να  ̣  ̣]
καλούμενος̣ [πάν] -
column 4
τα παρ' ἐμαυτὸν ἔπρατ-
τον ε̣ἰ̣ς̣ συμβουλίαν
τὴν ἀ̣ρ̣ίστην. ⁦ vac. 1⁩ ἐπεὶ δέ,
ὡς προεῖπα, οἱ πλεῖστο̣ι
5καθάπερ ἐν λοιμῷ
τῇ περὶ τῶν πραγμάτων
ψευδοδοξίᾳ νοσοῦσι
κοινῶς, ⁦ vac. 1⁩ γείνονται δὲ
καὶ πλείονες ⁦ vac. 1⁩ διὰ γὰρ
10τὸν ἀλλήλων ζῆλον
ἄλλος ἐξ ἄλλου λαμ-
βάνει τὴν νόσον ὡς
[τ]ὰ̣ πρόβατα, ⁦ vac. 1⁩ δίκαι̣ο̣ν̣
[δ' ἐστὶ καὶ] τοῖς μ̣[εθ' ἡ] -
column 5
μᾶς ἐσομένοις βοη-
θῆσαι ⁦ vac. 1⁩κἀκεῖνοι γάρ
εἰσιν ἡμέτεροι καὶ εἰ
μὴ̣ γεγόνασί πω, ⁦ vac. 1⁩ πρὸς
5δὲ δὴ φιλάνθρωπον
καὶ τοῖς παραγεινομέ-
νοις ἐπικουρεῖν ξέ-
νοις. ⁦ vac. 2⁩ ἐπειδὴ οὖν εἰς
πλείονας διαβέβη-
10κε τὰ βοηθήματα
τοῦ συνγράμματος,
ἠθέλησα τῇ στοᾷ ταύ-
τῃ καταχρησάμενος
ἐν κοινῷ τὰ τῆς σωτη -
column 6
ρίας προθεῖ̣ν̣[αι φάρμα-]
κα, ὧν δὴ φαρ̣μ[άκων]
πεῖραν ἡμε[ῖ]ς̣ ̣π̣[άντως]
εἰλήφαμεν. [τοὺς]
5γὰρ ματαίως [κ]ατ[έχον-]
τας ἡμᾶς φόβους [ἀ-]
πελυσάμεθα, ⁦ vac. 1⁩ τῶν τε
λυπῶν τὰς μὲν κ̣εν̣ὰ̣ς
ἐξεκόψαμεν εἰς τέ-
10λειον, ⁦ vac. 1⁩ τὰς δ̣ὲ φυσικὰς
εἰς μεικρὸν κομιδῇ
συνεστείλαμεν, ἐλα-
χιστιαῖον αὐτῶν τ̣[ὸ]
μέγεθος ποι̣ή̣σ̣α̣[ντες]
fragment 3

column ante
[ὁρῶν τοὺς πλείστους τῇ περὶ τῶν πραγμάτων ψευδοδοξίᾳ]
[νοσοῦντας καὶ μὴ ἀκούοντας τοῦ σώματος ἐνκλήσεις]
column 1
τ̣ῇ ψυ̣χῇ δ̣ι̣[α]φ̣[ό]ρο̣υ̣ς
ἐπιφέροντος καὶ δι-
καίας, ⁦ vac. 1⁩ ὅτι μὴ δεόν-
τως ὑπ' αὐτῆς σκύλλ̣ε-
5ται καὶ καταπονεῖται
καὶ εἰς οὐκ ἀνανκαῖα
σύρεται πράγματα
τὰ μὲν γὰρ ὑπ' αὐτοῦ
ζητούμενα μεικρὰ εἶ
10ναι καὶ εὐπόριστα, ὧν
δύναται καὶ ἡ ψυχὴ
συναπολαύουσα
καλῶς διάγειν, ⁦ vac. 1⁩ τὰ δ' ὑ-
πὸ τῆς ψυχῆς μεγάλα τε
column 2
καὶ δυσπόριστα, πρὸς δὲ
τῷ μηδὲν ὠφελεῖν τὴν
φύσιν καὶ κινδύνους
ἐπιφέροντα. ⁦ vac. 2⁩ τούτους
5οὖν ὁρῶν πάλιν γὰρ ἐπα-
ναλήμψομαι διακει-
μένους οὕτως, ⁦ vac. 1⁩ κατω-
λοφυράμην μὲν αὐτῶν
τὸν βίον καὶ ἐπεδάκρυ
10σα τῇ τῶν χρόνων ἀ
πωλείᾳ, ⁦ vac. 1⁩ χρηστοῦ δέ
τινος ἡγησάμην ἀν-
δρός, ὅσον ἔστ' ἐφ' ἡμεῖν,
τοῖς εὐσυνκρίτοις αὐ -
column 3
τ[ῶν φιλανθρώπως βοη-]
θε̣ῖν̣. π̣[ράττοντος διὰ]
τῆς γρα[φῆς. τί οὖν ἔσ-]
τιν. ⁦ vac. 1⁩ τὸν̣ [μὲν κενὸν φό-]
5βον ἐκ θ̣[ανάτου, τὸν δ' ἐκ]
τῶν̣ ̣θ̣ε̣[ῶν φημὶ πολλοὺς]
ἡμῶν κα[τέχειν, τὸ δὲ ποιη-]
τικὸν τῆ[ς τῷ ὄντι τει-]
μίας χαρᾶ[ς οὐκ εἶναι θέα-]
10τρα ⁦ vac. 1⁩ καὶ β̣[ρώματα καὶ]
βαλανεῖα̣ [καὶ μύρα]
καὶ ἀλείμ̣[ματα, ἃ δὴ κα-]
ταλελοίπ̣[αμεν τοῖς]
πλήθεσιν, ἀ̣[λλὰ τὴν φυσιολογίαν]
fragment 4

column 1
[1 line missing] 2[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣η [4 lines missing]
7[⁦ -ca.?- ⁩]ουν
[⁦ -ca.?- ⁩]ἡμεῖν
[ὁ Ζήνων ἀπὸ τοῦ ἐν Κ]ῦπρῳ
10[Κιτίου  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣αι [4 lines missing]
column 2
τ̣ι̣ν̣ὲς τῶν φιλοσ̣[όφων]
καὶ μάλιστα οἱ π̣ερὶ [Σω-]
κράτην. ⁦ vac. 1⁩ τὸ δὲ̣ [φυσιο-]
λογεῖν κ̣αὶ τ̣ὰ̣ [μετέω-]
5ρα πολυπραγμ̣[ονεῖν]
περιττόν φα̣σι[ν εἶναι]
καὶ ἄ̣[χ]ρ̣η̣σ̣τ̣ο̣[ν, καὶ οὐ-]
δ' ἀξιοῦσιν τ̣[ῶν τοιού-]
των ἐπιμ̣[ελεῖσθαι]
10τ̣[⁦ -ca.?- ⁩ 4 lines missing]
fragment 5

column ante
[⁦ -ca.?- ⁩]ἄλ column 1
[λοι δὲ οὐκ ἄ]ν̣τικρυς οὐ-
[κ ἀνανκαῖα]ν̣ φυσιολογίαν
[ἀποκαλοῦσι]ν̣, αἰσχυνό-
[μενοι τοῦθ'] ὁ̣μολογῆ-
5[σαι, ἑτ]έ̣ρ̣ῳ δέ τινι ἐγβο-
λῆς χρῶνται σχήματι.
ὅταν γὰρ ἀκατάλημπτα
φάσκωσιν εἶναι τὰ πρά-
γματα, τί ἄλλο̣ φασὶν ἢ ὅ-
10τι μὴ δεῖ φυσιολογεῖν ἡ-
μᾶς; ⁦ vac. 1⁩ τίς γὰρ αἱρήσεται
ζητεῖν ἃ μήποθ' εὕρῃ;
Ἀριστοτέλης οὖν ⁦ vac. 1⁩ καὶ
οἱ τὸν αὐτὸν Ἀρισ -
column 2
τ̣ο̣τ̣έλει ν̣ομί̣[ζ]ον-
τες περίπατον οὐδὲν
ἐπιστητόν φασιν εἶναι·
ῥεῖν γὰρ αἰεὶ τὰ πράγμα-
5τα καὶ δι' ὀξύτητα
τῆς ῥεύσεως τὴν ἡμε-
τέραν ἐκφεύγειν ἀντί-
λημψιν. ⁦ vac. 1⁩ ἡμεῖς δὲ τὴν-
10λογοῦμεν, οὐ μέντοι
καὶ τὸ οὕτως ὀξεῖαν
αὐτὴν ὑπάρχειν ὥστε
μηδενὶ χρόνῳ τὴν ἑ-
κάστου φύσιν καταλημ -
column 3
πτὴν αἰσθήσ̣[εσιν εἶναι.]
καὶ γὰρ οὐδα[μῶς ποτ' ἂν]
εἴσχυσαν εἰπ̣[εῖν οἱ τῇ]
δόξῃ τῇδε [χρώμενοι],
5τὸ δὴ οἷον φέ[ρουσι, τοτὲ]
μὲν εἶναι τόδε̣ [λευκὸν]
καὶ τόδε μέλαν̣, [ἄλλοτε]
δὲ οὔτε τοῦτ[ο λευκὸν οὔ-]
τ' ἐκεῖνο μέλ[αν, εἰ μὴ πρό-]
10τερον ᾔδεισαν̣ [τὴν λευ-]
κοῦ τε καὶ μέλ̣[ανος φύ-]
σιν. ⁦ vac. 1⁩ καὶ τοῖς ἐ[φεκτικοῖς]
δὲ λεγομένοις [φιλοσόφοις],
ὧν δὴ Λακύδ̣[ης ὁ Κυρη] -
column 4
[ναῖος] fragment 6

column 1
[1 line missing] 2[- ca.10 -τὰ δ]ὲ̣
[πρῶτα σώματα, ἃ κ]α̣ὶ στοι-
[χεῖα προ]σαγορ̣[ε]ύεται, ἐξ ἀρ-
5[χῆς] μ̣ὲν ὑφεστηκότα
[καὶ ὄ]ντα ἄφθαρτα, γεννῶν-
[τα δὲ] τὰ πράγματα, τίνα
[ἐστί]ν, πα̣ραθήσομεν προ-
[διαλ]υ̣σάμενοι τὰς ἑτέ-
10[ρων] δ̣όξας. ⁦ vac. 1⁩ Ἡράκλειτος
[μὲν] ο̣ὖν ὁ Ἐφέσιος πῦρ εἶ-
[ναι ς]τ̣οιχεῖον εἶπεν, ⁦ vac. 1⁩ Θα-
[λῆς δ]ὲ ὁ Μειλήσ̣ι̣ος ὕδωρ,
[Διογέν]η̣σ̣ [δὲ ὁ] Ἀ̣πολλω -
column 2
νιάτης καὶ Ἀναξ̣ιμένης
ἀέρα, ⁦ vac. 1⁩ Ἐνπεδοκλῆς δ' ὁ Ἀ-
κραγ<αντεῖν>ος̣ ̣κ̣αὶ πῦρ καὶ ἀέρα
καὶ ὕδωρ καὶ γῆν, ⁦ vac. 1⁩ Ἀνα-
5ξαγόρας δ' ὁ Κλαζομένιος
τὰς ὁμοιομερείας ἑκάσ-
του πράγματος, ⁦ vac. 1⁩ οἱ δ' ἀπὸ
τῆς Στοᾶς ὕλην καὶ θε-
όν. ⁦ vac. 1⁩ Δημόκριτος δὲ ὁ Ἀ-
10βδηρείτης εἶπε μὲν ἀτό-
μους φύσεις, καλῶς γε ποι-
ῶν· ⁦ vac. 1⁩ ἐπεὶ δὲ περὶ αὐτῶν
ἐσφάλη τινά, ἐν ταῖς ἡ-
μετέραις δόξαις ἐπισκε -
column 3
φθήσεται.⁦ vac. 1⁩ νυνεὶ δὲ̣ [τοῖς]
εἰρημένοις ἀνδρά[σιν ἐν-]
καλέσομεν, ⁦ vac. 1⁩ οὐ φιλο̣[νεί-]
κῳ πρὸς αὐτοὺς πά[θει]
5χρώμενοι, τὴν δ' ἀλ[ήθει-]
αν σωθῆναι θέλον̣[τες],
καὶ Ἡρακλείτῳ πρῶ̣[τον],
ἐπεὶ καὶ πρῶτος ἡμ[εῖν τέ-]
τακται. ⁦ vac. 2⁩ κακῶς, Ἡρά[κλει-]
10τε, πῦρ εἶναι στοιχεῖ[ον λέ-]
γεις· ⁦ vac. 1⁩ οὔτε γὰρ ἄφθα[ρτόν]
ἐστιν, ἐπεὶ φθειρόμ[ενον]
ὁρῶμεν αὐτό, ⁦ vac. 1⁩ οὔτε δύν̣[α-]
ται γεννᾶν̣ ̣τ̣ὰ̣ πρ̣ά̣γμ[ατα]
fragment 7

column 1
[- ca.9 -]ΣΛ̣Σ[  ̣  ̣  ̣  ̣]σω
[- ca.12 -]ΣΟοΛΣιν
[- ca.11 -]ενα̣ προσ
[- ca.9 -]ς̣ ̣τ̣οῦτο τοῦ
5[- ca.9 -ἐ]σ̣τ̣ι̣ μηδὲν
[- ca.12 -τ]ὸ̣ κενὸν
[- ca.10 -]  ̣ πα̣θεῖν, ε-
[πεὶ δέ  ̣  ̣  ̣]π̣ά̣σχε̣ιν καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ὸ̣ ̣ἄ̣πε̣ιρον προ
10[- ca.10 -]τω̣ ̣μ̣ηδὲν
[- ca.10 -]ο̣ς ἐποικο-
[δομ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣το̣[  ̣  ̣]δο̣υ
[- ca.9 -]ο̣υ̣τος̣ προ
[- ca.10 -]ειν οὐ δύ -
column 2
ναται τοῦ τελευταίου
ὅτι οἶδεν αὐτό. ⁦ vac. 1⁩ ἐσφά-
λη δ' ἀνα̣ξίως ἑαυτοῦ
καὶ Δημόκριτος, ⁦ vac. 1⁩ τὰς
5ἀτόμους μόνας κατ' ἀ-
λήθειαν εἰπὼν ὑπάρχειν
ἐν τοῖς οὖσι, ⁦ vac. 1⁩ τὰ δὲ λοιπὰ
ν̣ομιστεὶ ἅπαντα. κατὰ
γὰρ τὸν σὸν λόγον, ὦ Δη-
10μόκριτε, οὐχ ὅπως τὸ ἀ-
ληθὲς εὑρεῖν, ἀλλ' οὐδὲ
ζῆν δυνησόμεθα, μή-
τε τὸ̣ ̣π̣ῦρ φυλαττόμε-
νοι [μήτε τ]ὴν σφαγὴν
column 3
μήτ' [ἄλλην τινὰ δύνα-]
μι[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
τω [⁦ -ca.?- ⁩]
απ [⁦ -ca.?- ⁩]
5νυν [⁦ -ca.?- ⁩]
ημε [⁦ -ca.?- ⁩]
τα α[⁦ -ca.?- ⁩ 1 line missing]
9νοΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
10γω[⁦ -ca.?- ⁩]
τεκ[  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
την[⁦ -ca.?- ⁩]
επι[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 8

column ante
[ἐπεὶ δὲ τὰ πρῶτα σώματα οὐδεὶς διαλύειν] column 1
[δύναται], ⁦ vac. 1⁩ εἴτε θεὸς εἴτε ἄν-
[θρωπός ἐ]στι, [κ]α̣ταλείπεται
[ἁπλῶς] ἄφθαρτα ταῦτ' εἶναι
[ἐκτὸς] ἀνάνκης; ⁦ vac. 1⁩ εἰ μὲ̣ν̣ ̣γ̣[ὰρ]
5[ἐφθεί]ρετο κατ̣'̣ [ἀνάνκην]
[εἰς τὸ μ]ὴ̣ [ὄν,   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ 8 lines missing]
column 2
λ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ 13 lines missing] fragment 9

column 1
[4 lines missing] 5πολ[λ]άκις, ὅ[τι εἰκόνες]
καὶ φάσμ̣α̣τα [φύσεις ἀλη-]
θεῖς ὑπάρχουσιν, καὶ τὰ
κάτοπτρα μαρτυρήσει
μοι· οὐ δὴ γὰρ ἀπερεῖ τι
10ἅ φημι τ̣[ὸ] ε̣ἴδωλον ὃ προσ-
ομ̣εῖται ἐν τοῖς κατό-
πτροις. ⁦ vac. 1⁩ οὐκ ἂν ἐν ἐκεί-
νοις ἑαυτοὺ[ς ἑ]ω̣[ρ]ῶ̣μεν̣
κ̣α̣ὶ ο̣ὐ̣δ̣'̣ ἂν ἐ̣γ̣ε̣ί̣νετό
column 2
[τι, εἰ μὴ ἦν ῥεῦμα συνε-]
[χὲς ἀφ' ἡμῶν πρὸς ἐκεῖ-]
[να φερόμενον καὶ] ἡ̣με̣ῖν
[εἴδωλον ἀναφ]έρον. ⁦ vac. 1⁩ ἀπε-
5λ̣έν[χ]ει γὰρ καὶ τοῦτο τὴν
ἀπόροιαν διὰ τὸ ἕκασ-
τον τῶν μορίων εἰς τὴν
κατ' εὐθὺ χώραν φέρεσ-
θαι. ⁦ vac. 1⁩ τὰ οὖν ἀπὸ τῶν πρα-
10γμάτων ῥέοντα εἴδω-
λα, ἐνπείπτοντα ἡμῶν
τα̣ῖς ὄψεσιν, τοῦ τε ὁρᾶν
ἡμ̣ᾶς τὰ ὑποκείμενα
α̣ἴτια γείνεται καὶ, εἰς
column 3
[τὴν ψυχὴν εἰσιόντα,]
[τοῦ ἐννοεῖν αὐτά. κατ']
ἐνπτ̣[ώσεις μὲ]ν̣ ο[ὖν] τ̣ὰ̣
ὑπὸ τῶν ὄψεων βλεπό-
5μενα ἡ ψυχὴ παραλαμ-
βάνει· ⁦ vac. 1⁩ μετὰ δὲ τὰς τῶν
πρώτων ἐνπτώσεις εἰ-
δώλων ποροποιεῖται
ἡμῶν οὕτως ἡ φύσις
10ὥστε, καὶ μὴ παρόντων
ἔτι τῶν πρα̣γμάτων ἃ τὸ
πρῶτον εἶδεν, τὰ ὅμοι-
α τοῖς πρώτοις τῇ δια-
νοίᾳ̣ δεχθ[ῆ]ν̣α̣ι φ̣ά̣σ̣μ̣α̣ -
column 4
[τα γεννῶντα καὶ ὕπαρ]
κ̣α̣ὶ̣ ̣ὄ̣[ναρ. μηδ]ὲ [θαυμά-]
σωμεν τοῦτο γεί̣[νεσθαι]
καὶ καθευδόντων [ἡμῶν]·
5ῥεῖ γὰρ ἡμεῖν ὁμοίω̣ς̣
τὰ εἴδωλα [καὶ] τότ̣ε̣.
τ̣ί̣ οὖν; ὅτε καθεύ-
δ̣ο̣μεν, ⁦ vac. 1⁩ τῶν αἰσ-
θητηρίων πάντων οἱ-
10ονεὶ παραλελυμένων̣
καὶ ἐζβεσμένων̣ ̣α̣ὖ̣θ̣[ις]
[καθ'] ὕπνον, ἡ̣ [ψ]υχή, [ἔτι]
κ[αὶ γ]ρηγοροῦσα̣ ̣κ̣[αὶ γι-]
[νώσκειν οὐ δυναμέ] -
column 5
[νη τὸ] σύνπτωμα καὶ τὴν
κ̣ατάστασιν αὐτῶν τὴν
τότε, τὰ δὲ ἑαυτῇ προσι-
όντα εἴδωλα ἐγδεχο-
5μένη, ἀνέλενκτον πε-
ρὶ τούτων καὶ ψευδῆ λαμ-
βάνει δόξαν ὡς καὶ κα-
τὰ τὴν στερεμνίαν φύ-
σιν ὄντων ἀληθῶν.
10οἱ γὰρ ἔλενχοι τῆς δό-
ξης καθεύδουσιν τό-
τε. ἦσαν δὲ οὗτοι τὰ αἰσ-
θητήρια. ⁦ vac. 1⁩ ὁ γὰρ κανὼν
⟦τῆς ἀληθείας⟧ καὶ τὸ
column 6
κριτήρ[ιον τῆς ἀληθείας]
πρὸς τ[οὺς ὀνείρους ἡμῶν]
μένει [ταῦτα. πρὸς δὲ τὸν]
σὸν λό[γον νῦν ἀντιλέγο-]
5μεν ταῦ̣[τα, ὦ Δημόκριτε·]
ἡ μὲν φ[ύσις τῶν ὀνεί-]
ρων ἐσ[τὶν οὐδαμῶς θεό-]
πεμπτ[ος, ὡς λέγεις, οὐ-]
δὲ νου[θετική, ἀλλὰ μᾶλ-]
10λον τῶ[ν ὀνείρων τὸ ποιη-]
τικόν [εἰσι, φημί, φύσεις]
τινές, [ὥστε ἐκτρέπεται]
ὁ σοφισ̣[τικὸς λόγος. τὰ]
γὰρ αὐτ̣[ὰ εἴδωλα  ̣  ̣  ̣]
fragment 10

column 1
τ̣ο  ̣[  ̣  ̣]  ̣ ωνο  ̣[- ca.6 -]
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ΣΝ̣το  ̣[- ca.4 -]ιασ.
καθ̣ευδ̣ο[- ca.3 -]ναυ[  ̣  ̣]
κενὰ μὲν οὖ̣ν [ς]κ̣ι̣[α-]
5γραφήματα τῆς δια-
νοίας οὐκ ἔστι τὰ φάσ-
ματα, ὡς ἀξιοῦσιν οἱ
Στωικοί. ⁦ vac. 1⁩ καὶ γὰρ εἰ μὲν οὕ-
τως αὐτὰ λέ̣γουσιν
10κενὰ ὡς ἔχοντα μὲν
σωματικὴν φύσιν, λε-
πτὴν δὲ ἄκρως καὶ οὐ-
χ ὑπόπτωτο̣ν ταῖς αἰσ-
θήσεσι, τῇ ἑρμηνείᾳ
column 2
[κέχρ]η̣νται κακῇ, ἐ̣[πεὶ]
[ἔ]δ̣ε̣[ι] α̣[ὐ]τὰ σω̣μ̣[α]τ̣ικὰ λ̣[έ-]
[γες]θ̣α̣ι̣ καὶ λεπ̣τὰ ὄντ̣α̣.
εἰ δὲ οὕτ̣ω κενὰ ὡς οὐ-
5δ'ὅλως ἔχοντα σω̣μα-
τικὴν φύσιν, ὃ δὴ καὶ
μ̣[ᾶλ]λον βούλονται
λ̣έγ̣ε̣[ιν] ἢ̣ τὸ πρῶτο̣ν,
πῶς οἷόν τ̣ε τὸ κενὸν
10ἀναζωγρα̣φε̣[ῖ]σθαι;
τ̣ί ο̣ὖ̣ν̣ ̣ἔ̣σ̣τιν; λεπτ[ὴ]ν̣
μὲν ἔχει τὰ δὴ φάσμα̣-
τα τὴν σύνκ̣ρ̣ισιν καὶ
ἐκπε̣φε̣υ̣γυῖαν τῆς ὄψε̣
column 3
[ω]ς̣,̣ ̣κ̣ε̣[νὴν δ' οὔ. ἡ γὰρ διά-]
νοια̣ Δε  ̣[- ca.7 -]ε̣μ̣νη̣
π̣ερ̣ι̣γ̣ειν̣[- ca.5 -]  ̣Λ̣τὸ
κα̣τάρχ̣ο̣ν̣ [παρ]έ̣χει καὶ
5χ̣ρ̣ή̣μ̣α̣τα̣ Ι[- ca.3 -]γεεις̣ ̣κ̣α̣ὶ
κ̣εινε̣ῖ λο[- ca.3 -]π̣ου[  ̣  ̣]ο
ν̣ον̣Γ[- ca.6 -]α̣ρα   ̣[  ̣]  ̣
πο[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ΙΙΙΙΙ[- ca.3 -]ειν [  ̣  ̣  ̣]
θας̣ πολ̣λ̣[- ca.3 -] π̣οι ξ̣ίφ̣ε̣ι̣
10π̣ληγήσε̣σ̣θα̣ι̣ ̣δ̣οκοῦν
[τε]ς ἢ κ̣[ατ]ὰ̣ ̣κ̣ρ̣[η]μνοῦ πε-
σε̣ῖ̣σθα[ί] τ̣ινος̣ ̣δ̣ιανιστά-
με̣θα̣ ἐκ τοῦ φ̣όβου καὶ
ἐν συνουσία̣ι̣[ς]. ⁦ vac. 1⁩ οἷς δ' ἔτι
column 4
[τοσ]ό̣ν[δε προστίθημι].
[ἐπει]δ̣ὴ̣ [ὄναρ] τελο̣ῦ̣μεν
τ̣ὰ̣ ̣ἀ̣φροδείσια, ὡς κ̣αὶ ὕ-
παρ, οὐδέν ἐ̣σ̣τι τὸ μ̣-
5την ἀπ' αὐτῶν εὐφρ̣ο-
σύνην λαμβάνε̣ι̣ν̣
ὅτι καθεύδομεν. ⁦ vac. 1⁩ οὔ-
κουν χ̣ρ̣ὴ κενὰ λέγειν̣
ταῦτα ο̣ἷ̣ς καὶ δύναμις̣
10τοσαύτη πρόσεσ[τ]ιν. ο̣ὐ̣
μὴν πά̣λ̣ιν, εἰ μή ἐστιν
κενά̣,̣ ̣α̣ἴσ̣θ̣η̣σ[ιν] ἔ̣χει
καὶ λογισμὸν καὶ τῷ
ὄντι προσλαλεῖ ἡμε̣[ῖν],
column 5
ὡ̣ς̣ ὑπολαμβάνει Δημ[ό-]
κριτος. ⁦ vac. 1⁩ [ἀ]μ̣ήχανον γὰρ λε-
πτοῖς ὑμέσ̣ιν οὕτω̣ς καὶ
στερεμν̣ί̣ας φύσεως β̣ά-
5θος οὐκ ἔχους[ι]ν ταῦτα προσ-
εῖναι. ⁦ vac. 1⁩ οὗτοι μὲν οὖν κα-
τὰ τὸ ἐναντίον ἐπλανή-
θησαν οἱ τ̣ε Στωικοὶ̣ ̣κ̣α̣ὶ̣ Δη-
μόκριτος. οἱ μὲν γὰρ Στω-
10ικοὶ κ̣αὶ ἣν ἔχουσι δύνα-
μιν τῶν φαντασιῶν ἀφαι-
ροῦνται· Δημόκριτος δ̣ὲ
καὶ ἣν οὐκ ἔχουσι χα[ρί-]
ζεται. ⁦ vac. 1⁩ ἡ δὲ φύσις τῶν ἐνυ̣ -
column 6
[πνίων] fragment 11

column 1
[6 lines missing]
7[- ca.8 -]ατη[- ca.6 -]
[⁦ -ca.?- ⁩]βρε[⁦ -ca.?- ⁩]ωδους η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ας ἐξέβαινον. [εἶ]τα [δ' οἱ]
10τοῦ ἀνθρώπου γ̣[ονεῖς, ὡς]
ὁ παρὼν λόγος ἔ[χει, ἀπὸ]
γῆς φύντες, π̣ρος[έλαβον]
τόδε τι τῆς ἰσχύο̣[ς προσ-]
ὸν τῇ φύσει [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 12

column ante
[διὰ μὲν τῶν σπηλαίων εἰς ἃ ἐφοίτων τοῦ χρόνου προ] - column 1
[βαί]ν̣οντος, χειμῶνας̣
[φεύ]γοντες, ⁦ vac. 1⁩ εἰς ἐπίνοι̣-
[α]ν̣ [ο]ἰκ̣ημάτων ἦλ̣θον,
[δι]ὰ δὲ τῶν περ̣ιβολῶν
5ἃ̣ς ἐποιοῦντο τοῖς σώμα̣-
σιν, ⁦ vac. 1⁩ εἴτε φύλλοις αὐτὰ
[σ]κ̣έποντες εἴτε βοτά-
ναις εἴτε καὶ δοραῖς, ἀναι-
ροῦντες ἤδη τὰ πρ̣[ό]β̣α-
10τα, ⁦ vac. 1⁩ εἰς ἐνθύμησιν ἐσ-
θητῶν ⁦ vac. 1⁩ στρεπτῶν μὲν
οὔπω, κασωτῶν δ' ἴσως
ἢ ὁποιωνοῦν. ⁦ vac. 1⁩ εἶτα δὲ
προβαίνων ὁ χρόνος
column 2
ταῖς ἐπινοίαις αὐτῶ̣ν
ἢ τῶν μετ' αὐτοὺς ἐνέ-
βαλεν καὶ τὸν ἱστόν.
εἰς οὖν οὐδεμίαν τέχνην,
5[ὡς ο]ὐ̣δὲ ταύτας, ⁦ vac. 1⁩ οὔτ' ἄλ-
λ̣ο̣ν̣ τινὰ θεῶν ⁦ vac. 1⁩ οὔτε
τὴν Ἀθηνᾶν παραλημ-
πτ̣έον· ⁦ vac. 1⁩ πάσας γὰρ ἐγέν-
νησαν αἱ χρεῖαι καὶ πε-
10ριπτώσεις μετὰ τοῦ
χρόνου. ⁦ vac. 4⁩ καὶ τῶν
φθόνγων δὲ ἕνεκεν λέ-
γω δὲ τῶν τε ὀνομάτων
καὶ τῶν ῥημάτων, ὧν
column 3
ἐποιήσαντο τὰς πρώτας
ἀναφθ̣ένξεις οἱ ἀπὸ̣
γῆς φύντες ἄ̣ν̣θ̣ρ̣ω̣ποι,
μήτε τὸν Ἑρ̣μ̣ῆ̣ν̣ παρα-
5λαμβάνωμεν εἰς δι-
δασκαλίαν, ὥς φασίν
τινες περιφανὴς γὰρ
αὕτη̣ γε ἀ̣δολεσχία,
μήτε τῶν φιλοσόφων
10πιστεύωμεν τοῖς λέ-
γουσι ⁦ vac. 1⁩ κατὰ θέσιν καὶ
διδαχὴν ἐπιτεθῆνα̣ι
τὰ ὀνόματα τοῖς πράγ[μα-]
σιν, ἵν' αὐτῶν ἔχωσ[ι τὰ ἴδι] -
column 4
α τῆς πρὸς [ἀ]λ̣λ̣ή̣λ̣ους ἕνε-
κα ῥᾳδίας ἀποδηλώσε̣ω̣ς οἱ
ἄνθρωποι. ⁦ vac. 1⁩ γελοῖον γάρ
ἐσ̣τ̣ι, μᾶλλον δὲ παν-
5τὸς γ̣ελοίου γελοιότε-
ρον, ⁦ vac. 1⁩ πρ̣ὸ̣ς̣ ̣τ̣ῷ̣ καὶ τὸ ἀ-
δύνα̣τ̣ο̣ν̣ αὐτῷ προσεῖ-
ναι, ⁦ vac. 1⁩ σ[υνα]γαγεῖν μέν
τινα τὰ [το]σάδε πλήθη
10ἕνα τυν̣[χά]νοντα οὐδὲ
γάρ πω τ̣ό̣τ̣ε̣ ̣β̣α̣σ̣ιλέ̣ες ἦ-
σαν, οὐδὲ γε μὴν γ̣ρ̣άμμα-
τα ὅπου μηδὲ̣ οἱ φθόν-
γοι· περὶ γὰρ τούτων καὶ
column 5
ἀ̣[μήχανον ἂν ἦν, εἰ μὴ]
[διὰ] προσταγῆς, τ̣ὴν
συ[ν]αγωγὴν αὐτῶν γε-
νέ̣σθαι, ⁦ vac. 1⁩ συναγαγό̣ντα
5δὲ καθηγεῖσθαι γρα̣μ-
μα̣τιστοῦ τρόπον [κ]ε̣ρ̣-
κ̣εῖδός τινος ἀν[τιλαβό-]
μενον, ⁦ vac. 1⁩ καὶ ἑκάστου τῶ̣[ν]
πραγμάτων θινγάνον-
10τα ἐπιλέγειν ὅτιτ̣ου-
τεὶ̣ μὲν καλείσθω λί-
[θ]ο̣ς, ⁦ vac. 1⁩ τουτεὶ δὲ ξύλον,
[τ]ουτεὶ̣ δὲ ἄνθρωπος̣
ἢ κύων [ἢ] β̣οῦς ἢ ὄν̣[ος]
column 6
[2 lines missing] 3α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χ[⁦ -ca.?- ⁩]
5κη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩ 7 lines missing] -
fragment 13

column ante
[οἱ δ' ἀστέρες, ἐπειδὴ αἱ ἀέρος δεῖ] - column 1
ναι φέρουσι̣[κείνησιν τοι-]
αύτην, ἅπα̣ντες δονοῦν-
[ται λε]ί̣αν, ἀλλ' οἱ μὲν αὐ-
[τ]ῶν ἀλλήλοις συναντῶ-
5[σ]ιν, οἱ δ' οὔ· καὶ οἱ μὲν τὸν ὀρ-
θὸν ἕως τινὸς περαιοῦ-
σι<ν>; δρόμον, λοξὸν δ' ἕτε-
ροι, ὥσπερ ὁ ἥλιος καὶ ἡ σε-
λήνη, οἱ δὲ̣ τὸν αὐτοῦ κύ-
10κλον στρέφονται, καθά-
περ ἡ ἄρκτος· ⁦ vac. 1⁩ ἔτι δ' οἱ μὲν
ὑψηλὴν ζώνην φέρον-
ται, ⁦ vac. 1⁩ οἱ δ' αὖ ταπεινήν. καὶ
γὰρ τοῦτ' ἀγνοοῦσιν οἱ πολ -
column 2
[λοί· τὸν γ]ο̣ῦ̣ν̣ ἥλιον ὑπο-
λαμβάνουσιν οὕτως εἶ-
ναι ταπεινὸν ὥσπερ φαί-
νεται, μὴ ὄντα οὕτως τα-
5πεινόν· ⁦ vac. 1⁩ εἰ γὰρ ἦν οὕτως, ἐν-
πυρίζεσθαι τὴν γῆν ἔδει
καὶ τὰ ἐπ' αὐτῆς πάντα πρά-
{πρά}γματα. ⁦ vac. 1⁩ τὴν οὖν ἀπό-
φασιν ὁρῶμεν αὐτοῦ τα-
10πεινήν, ἀλλ' ὀχὶ αὐτόν.
πλ<ὴ>ν τοῦτο μὲν παρενβε-
βλήσθω. ⁦ vac. 6⁩ περὶ
δ' ἀνατολῶν ἤδη λέγω-
μεν καὶ δύσεων καὶ τῶν
column 3
ἐφεξῆς, ἐκεῖνο προθέντες
ὅτι τὸν ζητοῦντά τι περὶ
τῶν ἀδήλων, ἂν βλέπῃ τοὺς
τοῦ δυνατοῦ τρόπους πλεί-
5ονας, ⁦ vac. 1⁩ περὶ τοῦδέ τινος
μόνου τολμηρὸν καταπο-
φαίνεσθαι· μάντεως γὰρ
μᾶλλόν ἐστιν τὸ τοιοῦτον
ἢ ἀ<ν>δρὸς σοφοῦ. ⁦ vac. 1⁩ τὸ μέντοι
10λέγειν πάντας μὲν ἐνδε-
χομένους, πιθανώτερον
δ' εἶναι τόνδε τοῦδε ὀρθῶς
ἔχει. ⁦ vac. 3⁩ ἐνδέχεται τοιγαρ-
οῦν τὸν ἥλιον ἀνθρακώ -
column 4
δη τινὰ κύκλον̣ [εἶναι καὶ]
λεπτὸν ἄκρως, [ὑπό τῶν]
πνευμάτων αἰω̣[ρούμενον]
πηγῆς τε ἐπέχ[οντα τρό-]
5πον, ⁦ vac. 1⁩ τοῦ μὲν ἀ[πορέοντος]
ἐξ αὐτοῦ πυρό[ς, τοῦ δ' εἰσ-]
ρέοντος ἐκ τοῦ [περιέχον-]
τος κατὰ μεικρ̣[ομερεῖς]
συνκρίσεις διὰ [τὴν τούτου]
10πολυμιγ[είαν. οὕτω δ' ἐ-]
παρκεῖν αὐ̣[τομάτως πέφυ-]
κε τῷ κόσμῳ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
χοντος εὐΕ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
τυνχαν [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 14

column 1
[- ca.6 -]   ̣  ̣[  ̣  ̣]   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣άλα̣ζαν δ' οὐκ ἀ̣-
[πει]κ̣ότως ποιεῖ λεπτὴ
[ἄ]τ̣ονος συστροφὴ διὰ
5τ̣ὴν τοῦ περιλαμβ̣[ά-]
νοντος αὐτε̣ν̣[έργειαν],
εἴτε πνεύμα̣[τι γεινο-]
μένη ψυ̣[χρῷ, ἀλλὰ μετε-]
[ώρῳ, εἴτε χιόνι ὑμενώ]
10[δει]
fragment 15

column 1
[10 lines missing]
11[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω[- ca.4 - 3 lines missing]
column 2
[5 lines missing] 6[- ca.10 -]γ̣[- ca.3 -]
[- ca.12 -]οι [3 lines missing]
11[- ca.12 -]ν̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν̣ο̣υ̣
[- ca.9 -]  ̣ ων ἐπι
column 3
  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ 1 line missing]
3πά̣ντε̣ς ἄ̣ν̣θ̣ρ̣ω̣π̣οι ἤ[λ-]
π̣ισ̣α̣ν [- ca.9 -]υ[  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣]  ̣Ο  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣μ̣ατ̣ο̣ν̣
Λ  ̣[  ̣]ΛΛ  ̣ΧΣΤ[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ ἀ̣[μή-]
χα̣νοι. ἂ̣ν γὰρ [αὐτοῖς]
φά̣σμα̣τ̣α̣ ἐν̣αργῆ̣ τυ[ν-]
χάνῃ, πῶς δὲ γείνε̣-
10τα̣ι ταῦτα ε̣ὑρίσκειν
μὴ̣ δύνωνται, εἰκότως,
οἶμαι, εἰς ὑποψίαν πε-
ρικυλείονται· ποτὲ δὲ
καὶ πίστιν δημιουρ -
column 4
[γόν τινα εἶναι ἔχουσι] fragment 16

column 1
[- ca.9 -]ωμ̣εν ⁦ vac. 1⁩ καὶ
[τοὺς ὁσιω]τ̣άτους ὡς ἀ-
[θέου λεία]ν κατατρέ-
[χουσιν. κα]ὶ̣ δὴ καὶ γενή-
5[σεται δῆλον] ὡς οὐχὶ ἡ-
[μεῖς ἀναιρο]ῦμεν τοὺς
[θεούς, ἀλλ' ἕτ]εροι. ⁦ vac. 1⁩
[Διαγόρας μὲ]ν οὖν ὁ
[Μήλιος, ἔχων ς]υ̣νπαρα-
10[κολούθους τῆς] δ̣όξης
[ἄλλους τινάς], ἄντι-
[κρυς εἶπε μὴ εἶν]αι θε-
[ούς, σφόδρα πᾶς]ι̣ τοῖς
[νομίζουσιν ἄλλ]α̣ μα -
column 2
χεσάμενος. ⁦ vac. 2⁩ Πρωτα-
γόρας δ' ὁ Ἀβδηρείτης
τῇ μὲν δυνάμει τὴν
αὐτὴν ἤνενκε Διαγόρᾳ
5δόξαν, ⁦ vac. 1⁩ ταῖς λέξεσιν δὲ
ἑτέραις ἐχρήσατο, ⁦ vac. 1⁩ ὡς
τὸ λείαν ἰταμὸν αὐτῆς
ἐκφευξούμενος. ⁦ vac. 1⁩ ἔφη-
σε γὰρ μὴ εἰδέναι ⁦ vac. 1⁩ εἰ θε-
10οί εἰσιν. ⁦ vac. 1⁩ τοῦτο δ' ἐστὶν
τὸ αὐτὸ τῷ λέγειν εἰδέ-
ναι ὅτι μή εἰσιν. ⁦ vac. 1⁩ εἰ μὲν
γὰρ ἀντιτεθήκει τῇ
πρώτῃ φωνῇ ⁦ vac. 1⁩ οὐ μὴν
column 3
ὅτι μή εἰσιν, [ἴσως ἂν]
σχεδὸν εἶχε π[ερίφρα-]
σίν τινα πρὸς [τὸ μὴ δο-]
κεῖν τελέως ἀ[ναιρεῖν]
5τοὺς θεούς. ε[ἶπε δὲ τὸ]
εἶναι αὐτούς, [ἀλλ' οὐ τὸ]
μὴ εἶναι, τὸ ἀ[κρειβῶς]
ποιῶν ἴσον Δ̣[ιαγόρᾳ, ὃς]
εἰπὼν τὸ μὴ̣ [εἰδέναι]
10ὅτι εἰσὶν ⁦ vac. 1⁩ ἀύπ̣[νως οὐκ ἐ-]
παύσατο. ⁦ vac. 1⁩ τ[οιγαροῦν, ὥσ-]
περ λέγω, ⁦ vac. 1⁩ ἤτ[οι τότε τῇ]
δυνάμει̣ ὁ [Πρωταγόρας]
ἤνενκε̣ [τὴν αὐτὴν Δια] -
column 4
[γόρᾳ δόξαν ἢ] fragment 17

column 2
[12 lines missing]
13[- ca.11 -]  ̣  ̣
[- ca.11 -  ̣
column 3
[6 lines missing]
7Λ[- ca.6 -]Λ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
φ̣ιω̣.ΘΥΣ  ̣Σ ἐν ὀχ[ήματι],
τ̣ὸν̣ μὲν Τρ̣ι̣π[τ]ό̣λ̣ε̣[μον]
10ἀναβιβάζοντε̣ς̣ ̣κ̣α̣ὶ̣
κ̣α̣κί̣[σ]τους̣ πό̣[νους]
κα̣τ̣α̣σκευά̣ζον̣τ̣ες αὐ-
τ̣ῷ[- ca.6 -]ΧΤΟΣ  ̣Νως φα-
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]Β[- ca.4 -]τα
column 4
[  ̣]ΕΙΧΙΤ[- ca.4 -]ΓΛΤΛ[  ̣]  ̣Ο
[- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣Δ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]Λ[- ca.8 -]  ̣Δ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.7 -]Λ[  ̣]ΡΗΣΛΙΑΣ
5Τ[- ca.8 -]ΛΥ[  ̣]ΝΗΝ
[- ca.11 -]οΝ  ̣[  ̣  ̣]
ΡΛΜ[  ̣]Ν[  ̣]Λ[- ca.9 -]
ΝΕΥ[  ̣  ̣]ΔΣ[- ca.8 -
Λ[- ca.4 -]ΛΩΣΚΛΝΣ[  ̣]Ν[  ̣]ο-
10μεν. ⁦ vac. 1⁩ κ̣α̣ὶ [γ]ὰ̣ρ̣ [τ]ὸν π̣α̣ν̣υ̣-
π̣έρτα̣τον̣ [Δ]ί[α] κ̣αὶ̣ τ̣[ὴν]
Δη̣μήτερ' ὡς θε̣οὺ̣ς̣
τε̣ι̣μ̣ῶ̣ντ̣ες τ̣ο̣ὺ̣[ς ἀ]ν̣[θρώ-]
πους ο̣ὐχ ὡς δουλε̣ύο̣[ν] -
column 5
[τας αὐτοῖς, ἀλλ' ὡς φίλους, νομίζομεν] fragment 18

column 1
[10 lines missing] 11[- ca.10 -]σ̣βη
[- ca.10 -]α̣να̣
[- ca.10 -]τ̣ε [1 line missing]
column 2
[9 lines missing] 10[  ̣  ̣]  ̣ν̣  ̣  ̣[- ca.11 -]
μὴ δοκῶμ̣[εν, τὸ] ἀ̣μ̣φι-
ζβητούμενον ἔτι συν-
δικ̣άσαντες, ⁦ vac. 1⁩   ̣[- ca.4 -]  ̣
[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]‵ ′[- ca.10 -]
column 3
[8 lines missing] 9[- ca.12 -μὴ νομί-]
10[ζωμεν ὅτι οἱ θεοί εἰσιν]
ἐξετα̣[στικοὶ τῶν ἀδίκων]
καὶ αἰσχρῶν κα̣[ὶ καλῶν]
καὶ δικαίων. ⁦ vac. 1⁩ ε[ἰ δὲ μή, οἱ]
μέγιστοι τάρ̣α̣[χοι ἐν]
column 4
[ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς γενήσονται(*)] fragment 19

column 1
[εἴπωμεν δ' οὖ]ν̣ πρὸς τὸν
[Ὅμηρον, ὃς π]ε̣ρὶ αὐτῶν
[παντοδαπὰ] λαλεῖ λα-
[λήματα, τοὺς] μ̣ὲν αὐ̣-
5[τῶν ἀποφαίν]ων μοι-
[χούς, τοὺς δ]ὲ̣ χωλούς,
[τοὺς δὲ κλεπ]τικούς,
[ἢ καὶ ὑπὸ θνητ]ῶν παιο-
[μένους δόρατι], πρὸς τῷ
10[προάγειν τοὺ]ς δημιουρ-
[γοὺς ποιεῖν ἃ μὴ π]ρέπει. τὰ
[μὲν θεῶν ξόανα β]άλλει
[βέλη καὶ γέγο]ν̣ε τόξον
[ἔχοντα, ποιο]ύ̣μενα ὡς
column 2
ὁ Ἡρακλῆς παρὰ τῷ Ὁμή-
ρῳ, τὰ δ' ὑπὸ θηρίων δο-
ρυφορεῖται, τὰ δ' ὀργίζε-
ται τοῖς εὐτυχοῦσιν, ὥσ-
5περ ἡ Νέμεσις τοῖς πολ-
λοῖς δοκεῖ. ⁦ vac. 1⁩ δεῖ δ' ἱλα-
ρὰ τῶν θεῶν ποιεῖν
ξόανα καὶ μειδιῶντα
ἵν' ἀντιμειδιάσωμεν
10μᾶλλον αὐτοῖς ἢ φο-
βηθῶμεν. ⁦ vac. 1⁩
τί οὖν ἔστιν, ὦ ὑμεῖς;
τοὺς μὲν θεοὺς εὐσε-
βῶμεν, ⁦ vac. 1⁩ καὶ ἐν ἑορταῖς
column 3
καὶ ἐν βε̣[βήλοις καὶ]
κοινῇ κα[ὶ ἰδίᾳ καλῶς],
καὶ τὰ πά[τρια πρὸς αὐ-]
τοὺς ἔθη [διαφυλάττω-]
5μεν· ⁦ vac. 1⁩ μη[δὲ οἱ ἄφθαρτοι]
καταψευ[σθέντων τι]
παρ' ἡμῶ[ν μάτην δεδιό-]
των μὴ [τυνχάνουσι πα-]
σῶν αἴτι[οι συμφορῶν],
10φέροντε[ς ἡμεῖν παθή-]
ματα καὶ [βαρεῖς ἀνάν-]
κας ἑαυτοῖ[ς βουλεύ-]
οντες. ⁦ vac. 1⁩ κα[ὶ ἀνακαλῶμεν]
δ' αὐτοὺς κ[ατ' ὄνομα  ̣  ̣]
fragment NF167NF126NF127Fr20NF182

column 1
[- ca.7 -]η̣ν̣ ̣π̣άλιν
[- ca.7 -]τ̣[  ̣]ς αὐτοῖς
[- ca.7 -]ημα τῆς
[- ca.7 -]οιουμε
5[- ca.7 -]ναταρα
[- ca.7 -]⁦ vac. 1⁩
[- ca.7 -]υν ἀντι
[- ca.7 -]νομαι τὴν
[- ca.7 -] μιστεύων
10[- ca.7 -]νταλη
[- ca.7 -] καὶ εἶναι
[- ca.7 -]ημι ⁦ vac. 1⁩ προ
[- ca.7 -]ο̣ φημι
[- ca.2 -οὐ χα]λεπῶς
column 2
παραστήσω, ⁦ vac. 1⁩ προαπο-
σκευασάμενος πρῶ-
τον τὴν ἐπιφερομένην
διαβολὴν ἡμεῖν· ⁦ vac. 1⁩ φα-
5σὶ γάρ τινες ⁦ vac. 1⁩ μὴ συνφέ-
ρειν τῷ βίῳ τὸ δόγμα
τοῦτο. ⁦ vac. 1⁩ τοὺς γὰρ ἀνθρώ-
πους καὶ ἐπὶ τοῦ παρόν-
τος μὲν ἀδικοπραγεῖν
10ἐφ'ὅσον δήποτε· ⁦ vac. 1⁩ ἂν μέν-
τοι καὶ τῶν ἐκ θεῶν φό-
βων ἀπολυθῶσι, τελέως
ἀδικοπραγήσειν, ἐγ δὲ
τούτου συνχυθήσεσθαι
column 3
τὸν ὅλον [βίον, τοιοῦτοι]
μὲν καὶ ν[ῦν πε]φ̣[ύ]κ̣ασι̣[ν]
οἱ μὴ [δ]ε̣[δ]οικότες τοὺς
θεούς̣ ⁦ vac. 1⁩ [συ]νκεχωρημέ-
5νον [εἴη τ]οῦτο· εἰ γὰρ
ἐδεδοίκε̣σ̣αν, οὐκ ἂν
ἠδίκουν· ⁦ vac. 1⁩ [τ]ῶ̣ν δ'ἄλλων
ἀποφαίνομαι τοὺς μὲν
φυσικῶν ἀπ̣τομένου<ς> λό-
10γων ⁦ vac. 1⁩ μὴ διὰ̣ τοὺς θεοὺς εἶ-
ναι δικαίους, διὰ δὲ τὸ
βλέπειν [ὀ]ρθῶς ⁦ vac. 1⁩ τάς τε
επιθυμίας τίν' ἔχουσιν
φύσιν ⁦ vac. 1⁩ κα[ὶ] τ̣ὰς ἀλγηδό -
column 4
νας καὶ τὸν θάνατον
πάντῃ τε γὰρ πάντως
ἢ διὰ φόβον ἤ διὰ ἡδο-
νὰς ἀδικούσιν ἄνθρω-
5ποι, τοὺς δ'αὖ χυδαίους διὰ
τοὺς νόμους εἶναι δικαί-
ους, ⁦ vac. 1⁩ ἐφ'ὅσον γέ εἰσιν δί-
καιοι, ⁦ vac. 1⁩ καὶ τὰς ἀπὸ τού-
των ἐπικρεμαμένας
10αὐτοῖς ζημίας. ἀλλα κἂν
ὦσίν τινες ἐν αὐτοῖς διὰ
τοὺς θεοὺς εὐγνώμονες,
οὐ διὰ τοὺς νόμους, ὀλίγοι
δὲ οὗτοι· ⁦ vac. 1⁩ καὶ δύ'ἢ τρεῖς
column 5
μ̣όλις κατ̣ὰ μεγάλας
πληθῶν ἀποτομὰς εὑ-
ρισκόμενοι, ⁦ vac. 1⁩ βεβαίως οὐ-
δὲ οὗτοι δικαιοπραγοῦσιν·
5οὐ γὰρ ἀσφαλῶς εἰσι πε-
πεισμένοι περὶ τῆς προ-
νοίας. ⁦ vac. 1⁩ ἐναργὲς δὲ ση-
μεῖον ⁦ vac. 1⁩ τοῦ μηδὲν δύ-
νασθαι τοὺς θεοὺς πρὸς
10τὸ ἀπερύκειν τἀδική-
ματα τὰ Ἰουδαίων ⁦ vac. 1⁩ καὶ
Αἰγυπτίων ἔθνη· ⁦ vac. 1⁩ πάν-
των γὰρ ὄντες ἐκεῖνοι
δεισιδαιμονέστατοι,
column 6
πάντων εἰσὶ μιαρώτα-
τοι. ⁦ vac. 1⁩ διὰ ποίο̣υ̣ς οὖν οἱ
ἄνθρωποι θεοὺς ἔσον-
ται δίκαιοι; ⁦ vac. 1⁩ διὰ γὰρ τοὺς
5ὄντας οὔκ εἰσιν ⁦ vac. 1⁩ ἢ διὰ
τοὺς Πλάτω̣νος καὶ Σω-
κράτους ἐν ᾍδου δικασ-
τάς. ⁦ vac. 1⁩ τοῦτο γὰρ λοιπόν· ⁦ vac. 1⁩ εἰ
μή, τί μέλλουδιν οἱ τῶν
10νόμων καταφρονοῦντες
οὐ πολὺ μᾶλλον κατα-
γελᾶν μύθων; ⁦ vac. 2⁩ οὐκοῦν
εἰς μὲν δικαιοισύνην ⁦ vac. 1⁩ οὔ-
τε τὸ ἡμέτερον δόγμα
column 7
βλάπτε̣[ι οὔτε τὸ δόγμα]
τὸ ἐναντ̣[ίον ὠφελεῖ,]
εἰς δὲ τὴν ἄλλην διάθε-
σιν ⁦ vac. 1⁩ τὸ μὲν ἐναντίον οὐ
5μόνον οὐκ ὠφελεῖ, τοὐναν-
τίον δὲ καὶ βλάπτει, ⁦ vac. 1⁩ τὸ
δ'ἡμέτερον ⁦ vac. 1⁩ οὐ μόνον
οὐ βλάπτει, καὶ ὠφελεῖ
δέ. ⁦ vac. 1⁩ τὸ μὲν γὰρ ἀφαιρεῖ-
10ται ταραχάς, τὸ δὲ προσ-
δίδωσιν, ⁦ vac. 1⁩ ὥσπερ ἤδη προ-
ενπεφάνισται ταῦτα ὑ-
μεῖν. ⁦ vac. 1⁩
ὅτι δ'οὐ μόνον ὠφέλι -
column 8
[μόν ἐστιν τὸ ἡμέτερον δό-]
γ̣[μα, ἀλλὰ τὸ ἐναντίον]
κ[αὶ βλαβερόν, φανερῶς]
δη̣[λοῦσι πλανώμενοι]
5οἱ [Στωικοί. λέγουσι γάρ]
πρ̣[ός ἡμᾶς] ποιητήν τε
ἅμ̣[α τοῦ] κόσμου καί προ-
νοη̣[τικὸ]ν εἶναι τὸν θεόν,
προν̣[οεῖ]ν δὲ αὐτὸν τῶν
10τε ἄ̣λλ̣[ω]ν̣ καὶ τῶν ἀν-
θρώπω̣[ν]. πρῶτον οὖν ἐν-
ταῦθ' ἥ[κο]μεν· ⁦ vac. 1⁩ πότερόν
ποτε δι'ἑ[α]υτὸν ⁦ vac. 1⁩ ὁ δὴ θεός
ἐδημιού̣[ρ]γ̣ησε τὸν κόσ -
column 9
[μον ἢ διὰ τοὺς ἀνθρώ-]
[πους; δῆλον γὰρ ὅτι]
[ἢ ἑαυτὸν ἢ τοὺς ἀνθρώ-]
[πους ὠφελεῖν βουλόμε-]
5νος ἐπ̣ὶ̣ [ταύτην ὥρμη-]
ση τὴν πρᾶξιν. πῶς γὰρ
ἄλλως εἴ γε χωρίς αἰτίας
οὐδὲν γείνεται καὶ ταῦ-
θ'ὑπὸ θεοῦ; ⁦ vac. 1⁩ τί οὖν τοῦτο
10ἦν θεασώμεθα καὶ τί
λέγουσιν οἱ Στωικοί. ⁦ vac. 1⁩ βου-
λόμενος, φασίν, ὁ θεός
πόλιν ἔχειν καί συνπο-
λειτευτάς, ⁦ vac. 1⁩ ὥσπερ εἰ πό -
column 10
[λεως φυγὰς ἔιη, τόν κόσ-]
[μον καὶ τοὺς ἀνθρώπους]
[ἐδημιούργησεν. μεμη-]
[χανημένον μέντοι μα-]
5[ταιολ]ο̣γίᾳ τοῦ[τό γε]
μ̣ῦθος, ⁦ vac. 1⁩ εἰς ἐπιστρ̣οφ̣ὴ̣[ν]
τῶν ἀκροωμένων πε-
ποιημένος, οὐ φυσικὸς
λόγος ἐρευνῶν τὴν
10ἀλήθειαν καὶ ἐκ τῶν εἰ-
κότων τὰ ἄδηλα συν-
λογιζόμενος, αὐτόθεν
φαίνεται. ⁦ vac. 1⁩ οὐ μὴν ἀλλ'εἴ
γε, ὡς ἀγαθόν τι ποιῶν
column 11
[ἑαυτόν, ὁ θεὸς τὸν κόσ-]
[μον καὶ τοὺς ἀνθρώπους]
[ἐδημιούργησεν  ̣  ̣  ̣  ̣ 3 lines missing]
7ος. θεὸς γάρ, [φημί, ἐστιν]
ζῷον ἄφθαρ̣[τον καὶ μα-]
κάριον ἐξ α̣[ἰῶνος εἰς]
10αἰῶνα, μηδ[ενὸς ἐνδεὲς]
ὄν. ⁦ vac. 1⁩ τίς δὲ κα[ὶ θεός, εἰ]
ἦν τὸν ἄπειρ̣[ον χρόνον,]
ἡσυχάσας χι̣[λιάδας ἐτῶν,]
οὕτως εἰς ἔν̣[νοιαν ἂν ἦλ] -
column 12
θεν τοῦ πόλεως αὐτῷ
χρείαν ὑπάρχειν καὶ συν-
πολειτευτῶν, ⁦ vac. 1⁩ πρὸς τῷ
καὶ γελοῖον εἶναι θεὸν
5ὄντα ζητεῖν συνπολει-
τευτὰς ἀνθρώπους ἔ-
χειν. ἔτι δὲ κἀκεῖνο· εἰ
γὰρ ὥσπερ οἰκητήριόν τι
καὶ πόλιν ἑαυτῷ τὸν κόσ-
10μον ἐδημιούργησε, ζη-
τῶ π̣ρὸ τοῦ κόσμου ποῦ
δ̣ι̣έτρειβεν· οὐ γὰρ εὑρίσ-
κ̣ω κ̣α̣τὰ γοῦν τὸν τού-
τ̣ων λό̣γον̣ ἕνα τοῦτον
column 13
ἀποφαινομένων κόσ-
μον εἶναι. τὸν οὖν ἄπει-
ρον ἐκεῖνον χρόνον, ὡ̣ς̣ ̣ἔ̣-
οικεν, ἄπολις ἦν καὶ ἄο̣[ι-]
5κος ὁ τούτων θεὸς καί,
ὡ̣ς ἄνθρωπος ἀτυχής [  ̣] οὐ
λέγω θεός [  ̣] μήτε πόλ̣ιν
ἔχων μήτε συνπολει-
τευτάς, ⁦ vac. 1⁩ ἔρημος ἐπλα-
10νᾶτο ὁπουδήποτε.
εἰ μὲν οὖν ἑαυτῆς χά-
ριν ἡ θεία φύσις δεδη-
μιουργηκέναι δόξει
τὰ πράγματα, ταῦτα
column 14
πάντα τὰ ἄτοπα· ⁦ vac. 1⁩ εἰ [δὲ]
τῶν ἀνθρώπων, ⁦ vac. 1⁩ ἄλ[λα]
πάλιν ἀτοπώτερα. ⁦ vac. 1⁩ τ̣έ̣-
μωμεν δ' εἰς δύο τὸν λ̣ό-
5γον ⁦ vac. 1⁩ εἴς τε τὸν κόσμον
καὶ τοὺς ἀνθρώπους αὐ-
τούς. ⁦ vac. 1⁩ καὶ περὶ τοῦ κό[σ]μ̣ου
πρῶτον εἴπωμεν, ⁦ vac. 1⁩ εἰ
πάντ' ἔχει τοῖς ἀνθρ̣ώ-
10ποις κατάλληλα κα[ὶ] μη-
δὲν αὐτοῖς ἐνκαλεῖ<ν> ἔ-
χομεν ὡς ὑπὸ θ̣ε̣οῦ [κ]α-
τεσκευ̣ασμ̣ένοις. ⁦ vac. 1⁩ ῥ̣η-
θήτω δὲ̣ πρότερον [τ]ὰ
column 15
[ἐν] τ̣ο[ῖ]ς̣ με̣τε̣[ώ]ρ̣οις σ̣υ̣ν̣-
πτώματα· ⁦ vac. 1⁩ τί κεραυνὸς
ὠφελεῖ τὸν βίον, εἰπάτω
τις πῶς δ'οὐχὶ καὶ βλάπτει;,
5τί δ'ἀστραπαί, ⁦ vac. 1⁩ τί δὲ βρον-
ταί, ⁦ vac. 1⁩ τί δὲ χάλαζαι, τί δ' ἀ-
μέτρων πνευμάτων
ἐνβολαὶ καὶ καταιγίδες,
τί δ' ἀνώμαλος ἀστέρων
10φορὰ ⁦ vac. 1⁩ καὶ διαφέροντα
μεγέθη, ⁦ vac. 1⁩ τί δ'ἐγλείψεις
ἡλίου καὶ σελήνης <καὶ> ἑλι-
κοειδεῖς τε καὶ πλάγιοι
δρόμοι, ⁦ vac. 1⁩ τί δὲ νύξ, δυνα -
column 16
μένων ἡμῶ̣[ν εὖ δι' ἡμέ-]
ρας διαναπ[αύεσθαι,]
τί δ'ἡμερῶ[ν μήκη καὶ νυ-]
κτῶν παρα̣[λλαττοντα;]
5τούτων γάρ ἐ̣[στι τὰ μὲν]
μάταια τὰ δ[ὲ καὶ βλα-]
πτικά. ⁦ vac. 1⁩ τὰ μ̣[ὲν μετέωρα]
τοιαῦτα, τὰ [δ'ἐπὶ γῆς ποῖα;]
πόσα τῆς Λι[βύης ἐστὶν]
10ἀοίκητα, ⁦ vac. 1⁩ πό̣[σα τῆς ἐπέ-]
κεινα Σκυθω̣[ν γῆς, πόσα]
τῆς ὑπὲρ Ἀσ̣[ίαν χώρας,]
πόσα τῆς Ἰν[δικῆς; πό-]
σα ἄλλα τὰ με[- ca.5 -]
fragment 21

column 1
[- ca.15 -]αδε
[- ca.15 -]ων
[- ca.15 -]ὑ̣πο
[- ca.15 -]ν̣υ
5[- ca.15 -]ων
[- ca.15 -]κ̣οτα̣
[- ca.15 -]σ̣οις
[- ca.15 -]τε
[- ca.15 -]Λ̣
10[- ca.15 -]  ̣ω
[- ca.15 -]νο
[- ca.15 -]ος.
[ἡ δὲ θάλασσα περιτ]τὰ
[τοῦδε τοῦ κόσμου με]τ̣έ̣χει
column 2
μέρη, χερρόνησον ποιοῦσα
τὴν οἰκουμένην, ἄλλων
πάλιν καὶ αὐτὴ κακῶν
μεστή, καὶ ἐπὶ πᾶσιν μηδὲ
5τὸ ὕδωρ ἔχουσα πότιμον,
ἁλμυρὸν δὲ καὶ πικρόν [  ̣] ὥσ-
περ ἐπίτηδες ὑπὸ τοῦ θεοῦ
τοιοῦτο κατεσκευασμένον
ἵνα μὴ πίωσιν ἄνθρω-
10ποι. ⁦ vac. 2⁩ ἡ μέντοι καλουμέ-
νη νεκρὰ θάλασσα, καὶ ἀ-
ληθῶς οὖσα νεκρά [  ̣] πλεῖ-
ται γὰρ οὐδέποτε [  ̣], καὶ προσ-
αφαιρεῖταί τι τῶν ἐνγὺς
column 3
[ἀνθρ]ώπων ἧς νέμονται
γῆς· ⁦ vac. 1⁩ ἐγδιώκει γὰρ αὐτοὺς
ἐπεμβαίνουσα ἰταμῶς
πάνυ μέχρι πολλοῦ καὶ ἀ-
5ναδυομένη πάλιν ἐπικλύ-
ζει, ὥσπερ παραφυλάττου-
σα μή τι τῆς γῆς ἀρότρῳ
τέμωσιν. ⁦ vac. 1⁩
τὰ μὲν οὖν τοῦ κόσμου τοι-
10αῦτά ἐστιν. τὰ δὲ τῶν ἀν-
θρώπων καὶ αὐτῶν νῦν
ἴδωμεν εἰ κατάλληλά ἐσ-
τι θείᾳ φροντίδι. ὧδε δ' ἀρ
ξώμεθα· ⁦ vac. 2⁩ καλὸν μέν, ὦ φί -
column 4
λοι,τὸ ζῷον̣ [τοῦτ' ἐστιν ἄν-]
θρωπος, λο[γιστικόν τε]
καὶ τοῦ μέλλ[οντος προνοη-]
τικόν, ⁦ vac. 1⁩ καὶ [δυνατὸν βιῶ-]
5ναι μακαρί[ως, ἂν τὴν ἀρε-]
τὴν ἑαυτ̣[ῆς ἕνεκα καὶ ἀγα-]
θὰς ἔχῃ δ̣[ιαθέσεις. ἀλλὰ]
τοῦτο τὸ ζῷ[ον οὐκ ἔχει φρό-]
νησιν οὐδ[ὲ μὴν ἀρετὴν κα-]
10τὰ τοὺς τὸν [λόγον ὑπολαμ-]
βάνοντα[ς ἐκεῖνον Στω-]
ικούς. ⁦ vac. 1⁩ τὸ γὰ̣[ρ μέγα πάν-]
των ἀφρα[ίνειν κωλύει αὐ-]
τάς. καὶ οὐ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 22

column 1
[  ̣  ̣ὅταν προσ]π̣έσωμεν π̣[ρὸς τὰς]
[εἰκόν]α̣ς. ⁦ vac. 1⁩ τοὺς μὲν ἀ[νθρώ-]
[πους] τ̣υράννους τε̣[ύχων]
[δει]ν̣ὰ ἐᾶς. ἔτι δὲ στ[ρατι-]
5[ώτ]α̣ς πολλὰ τὸν κό̣[σμον]
τ̣ραχηλίσαντας πά̣[ντα εἴ-]
πωμεν· ⁦ vac. 1⁩ μνησθώμ[εθα δὲ]
ἐθνῶν τινων καὶ νέ[ων βι-]
ων ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς̣[γεγε-]
10[ν]η̣μένων. ⁦ vac. 2⁩ τίς οὖ[ν, ὦ Ζεὺς]
[πάτ]ερ, ἂν ἀκροᾶταί̣ [τινα]
[λόγον θ]εῶν κακὰ τοσα̣[ῦ-]
[τα ἐώντων λ]υ̣π̣ε̣ῖ̣ν̣ ̣τ̣ο̣[ὺς]
[ἀνθρώπους,- ca.8 -]
fragment NF143

column 1
[- ca.16 -]
[  ̣] ο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣
οια[- ca.6 -] ἐπ̣ὶ̣ Κῦρον
τὴν ἐκ̣[τὸς] Ἅλυος, δὲ-
5ον νέμεσθαι οἷα τῶν
ἄλλων ἕκαστοι. ⁦ vac. 2⁩ εἶ-
τα δὲ τί τοῖς θέλουσιν
κατὰ τῶν οὐδὲν αὐτὸν
πλημμελησάντων
10οὔτε μέγα οὔτε μει-
κρὸν χρ̣ησμοὺς δί̣-
δωσι; ⁦ vac. 1⁩ οὐ γὰρ τοῦτο γ̣ε
θεοῦ σ̣εμνότητος.
ἀλλὰ καὶ δωροδόκος
column 2
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ κ̣ατ̣[  ̣  ̣]
[- ca.7 -] νο̣υ̣ς τυχ[  ̣  ̣]
ταῦτα̣λ̣ογ̣ [  ̣ - ca.3 -]ν̣ενο[  ̣  ̣]
ἠβ̣ούλε̣τ̣ο̣ ̣τ̣ὰ̣ Δε̣λφι̣[κὰ]
5παρ' ὧν ἐ̣π̣[αρθε]ὶ̣ς ἀ[νέ-]
θηκεν αὐτῷ τ̣ῶ̣ν̣ ἐκ [τοῦ]
πολέμου λαφύ̣ρ̣ω[ν ἑφ-]
θὰς δεκάτας. [εὐθέως δὲ]
ἐπὶ τὸν Κῦρον ὥρ̣[μεσεν, ὅ-]
10ποι προέπεμψε[ν ὁ θεός.]
τί δ'ὁ αὐτὸς θεὸς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Ἀρχίλοχον τὸ[ν ἰαμβο-]
ποιὸν ἀνελ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
λοιδορ̣[- ca.11 -]
fragment 24

column 1
[⁦ -ca.?- ⁩καὶ ἅ-]
λις̣ π[ερὶ] το̣[ύτων, ἐπειδὴ]
οὐκ ἀνανκαῖον ε̣ἰ̣[πεῖν τι]
ἐπ' ἐνέδρᾳ τῶν λά̣θ̣ρ̣[ᾳ με-]
5νόντων, ⁦ vac. 1⁩ εἰ μὴ δοκεῖ̣[τε]
ἀγνοεῖν ἡμᾶς ἡλίκαις
συμφοραῖς διὰ τὸ ἀμφίβο-
λον τοῦτο̣ ̣τ̣ῶ̣ν̣ χρησμῶν καὶ
ποικίλως πλάγιον κέ-
10χρηνταί τινες ⁦ vac. 1⁩ ἢ και-
ρὸν ἡμᾶς ἔχειν διακα-
θαίρειν ἐπὶ τοῦ παρόν-
τος ⁦ vac. 1⁩ οἷα Λακεδαιμόνι-
οι κακὰ πεπόνθασιν,
column 2
[κεχρημένοι τῷ ἐν Δελφοῖς χρηστηρίῳ περὶ τῆς Ἀρκαδίας] fragment 25

column ante
[ἐχρήσατο, παραλείψας αἰτί] - column 1
[ας ἐντ]αῦθα φυσι-
[κὸς δια]λεκτικοῦ
[λόγοι]ς, ἐπιχειρῶν
[τὴν π]ερὶ τῶν ὀνεί-
5[ρων μ]α̣ντευτικὴν
[καὶ τὸ] π̣ᾶν αὐτοῖς
[πιστεύ]ων. ⁦ vac. 1⁩ ἐφυ[  ̣]
[- ca.11 -] γὰρ [3 lines missing]
12[ὁ γὰρ Ἀντιφῶν, φησί,]
[προεῖπεν, ἐπερωτη-]
[θεὶς ὑπὸ δρομέως ἤ] -
column 2
δη μέλλοντος [Ὀ]λυμ-
πίασιν ἀγωνιεῖσθαι,
ὅτι λελείψεται. ⁦ vac. 1⁩ ὁ μὲν
γάρ, φησίν, ἀετὸν ἔφη
5δόξαι διώκειν ἐν τοῖς
ὀνείροις, ⁦ vac. 1⁩ ἐπερωτῶν
τὸν Ἀντιφῶντα· ⁦ vac. 1⁩ ὁ δ' αὐ-
[τ]όθεν κ̣ε̣λ̣[- ca.4 -]Ο̣υ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ [5 lines missing]
14[- ca.10 -ἐπε] -
column 3
ρ̣ω̣[τηθέντα οὐκ] ἄν-
τικρυς εἰπεῖν τῷ
δρομεῖ τὸν θεὸν
ὅτι λελείψῃ, ⁦ vac. 1⁩ καὶ
5τὸν ἀετὸν μηδὲν
ὀχλεῖν. εἰ μή τι δι'
Ἀντιφῶντα παρέ-
[δ]ε̣ι̣ξ̣εν αὐτ̣όν, ἵν' ε [6 lines missing]
column 4
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μ[⁦ -ca.?- ⁩]
εἰς υ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πρὸς γὰ̣[ρ⁦ -ca.?- ⁩]
5πραγμα[⁦ -ca.?- ⁩]
ὡς μαρ̣[τυροῦσιν ὄ-]
ν[ε]ιρ̣[οι⁦ -ca.?- ⁩ 7 lines missing]
fragment 26

column 1
[13 lines missing] 14[- ca.10 -]τ̣ος column 2
[9 lines missing] 10[- ca.8 -τῷ δ' εὐδαίμο-]
νι δοκ̣[εῖ αἰεὶ ὁ δυσδαί-]
μων ὀ[χληρότερος αὐ-]
τοῦ, ἐπε̣[ιδὴ γέμει ταρα-]
χῆς κα̣[ὶ θορύβου]
fragment 27

column 1
[- ca.10 -]α̣ν̣
[- ca.10 -]Ι̣Ι̣
[- ca.10 -]τ̣ο̣
[- ca.10 -]ν̣
5[- ca.10 -]ε̣[- ca.2 -]
[9 lines missing]
column 2
[- ca.9 -]νη̣[- ca.5 -]
Λ̣[  ̣]τ̣οΙ̣[  ̣  ̣]κ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Λ̣ω̣[- ca.2 -]
ν[  ̣]υΣ̣τ̣η̣ς Ψ̣Λ̣Ι̣εΣ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣[- ca.2 -]
ν̣η̣ν̣ε̣[- ca.11 -]
5ω̣σ̣[- ca.5 -]ν̣[- ca.6 - 3 lines missing]
9ν̣[- ca.13 -]
10κ̣[- ca.13 - 1 line missing]
12[  ̣  ̣]νο̣[- ca.11 -]
π  ̣Ι̣υνυν̣  ̣[- ca.8 -]
κ̣αὶ γ̣ὰ̣[ρ] οὐ [- ca.5 -] ε̣
column 3
Ι̣  ̣[- ca.12 -]
Ι̣ν̣εΙ̣[  ̣]Ι̣Ι̣Ι̣[- ca.9 -]
καιουΙ̣[- ca.9 - 1 line missing]
5Σ̣[- ca.12 -]
[  ̣  ̣]Ι̣[- ca.12 -]
[8 lines missing]
fragment 28

column 1
νονται̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment NF142

column 1
[4 lines missing] 5[- ca.14 -  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -  ̣] ν τὴν ἐ-
[φεστηκυῖ]α̣ν φθορὰν τε[λέ-]
[ως ἀ]μύ̣νε̣ιν μεταβάλλου-
[σ]ιν αὐτοῖς, ⁦ vac. 1⁩ ὡς ἐν τοῖς πρὸ[ς]
10Ἡράκλειτον λόγοις ε̣ἴπ̣[ο-]
μεν, ⁦ vac. 1⁩ καὶ οὐ μᾶλλον τα̣[ῦ-]
τ'ἐκ̣ε̣ίν̣ω̣ν̣,̣ ̣ὅ̣σα μετα̣β̣[  ̣  ̣]
[- ca.16 -]
[- ca.16 -]
fragment NF144

column 1
[12 lines missing] 13[  ̣  ̣  ̣  ̣]αλ
[  ̣  ̣]Ιεκει
fragment NF145

column 1
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τες
[  ̣]κ̣αι διο
[  ̣  ̣] ομει̣ [11 lines missing]
column 2
γ̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment NF183

column 1
[13 lines missing] 14[- ca.3 -]ο̣κα[⁦ -ca.?- ⁩] fragment NF206

column 1
θσ̣[⁦ -ca.?- ⁩] section II

fragment 34

column 1
Διογένους [τοῦ Οἰνο-]
ανδέως ⁦ vac. 1⁩ π̣[ερὶ τῶν]
παθῶν καὶ [πράξεων]
⁦ vac. 2⁩ ἐπιτομ̣[ή].
fragment 29NF207

column ante
[πολλοὶ γὰρ πλούτου καὶ δό] column 1
[ξης] ἕ̣[νε]κ̣εν τὸ φιλο-
[σο]φ̣εῖν̣ ̣μ̣εταδιώκου-
[σ]ιν, ⁦ vac. 1⁩ ὡς ἤτοι παρ' ἰδι-
ωτῶν ποριούμενοι
5ταῦτα ἢ βασιλέων, οἷς
μέγα τι καὶ τείμιον
κτῆμα φιλοσοφία
πεπίστευται. ⁦ vac. 1⁩ οὐχ ἵ-
να οὖν τι τῶν εἰρη-
10μένων καὶ ἡμεῖν γέ-
νηται, πρὸς τὴν αὐ-
τὴν ὡρμήσαμεν πρᾶ-
ξιν, ἀλλ' ὅπως εὐδαι-
μονήσωμεν τὸ ἐπι
column 2
ζ̣η̣τ̣ούμενον ὑπὸ τῆς
φύσεως κτησάμενοι
τέλος. ⁦ vac. 1⁩ τί δ' ἐστὶ τοῦ-
το, ⁦ vac. 1⁩ ὅτι τε ⁦ vac. 1⁩ μήτε πλοῦ-
5τος αὐτὸ δύναται
παρασχεῖν, μήτε δό-
ξα πολειτική, ⁦ vac. 1⁩ μήτε
βασιλεία, ⁦ vac. 1⁩ μήθ' ἁβρο-
δίαιτος βίος καὶ τρα-
10πεζῶν πολυτέλεια,
μήτ' ἀφροδεισίων
ἐγλελεγμένων ἡδο-
ναί, ⁦ vac. 1⁩ μήτ' ἄλλο μη-
δέν, ⁦ vac. 1⁩ φιλοσοφία δὲ
column 3
περιποιεῖ μόνη, ἣν
ἡμεῖς μ̣εταδιώκο-
μεν, ⁦ vac. 1⁩ ὁ λ̣όγος δείξει
προβ̣αί̣ν̣ων. ⁦ vac. 1⁩ καὶ τήν-
5δε μέντ̣οι τὴν γρα-
φὴν οὐχ ἑαυτῶν χά-
ριν, ἀλλ᾿ ὑ̣μῶν, ὦ πο-
λεῖται, καταβεβλή-
μεθα, σωτήριον οὖ-
10σαν ὑμε[ῖ]ν, ὡς ἐν εἰ-
σόδῳ τ[ο]ῦ παντὸς λό-
γου κατε̣πηνγέλμε-
θα, ⁦ vac. 1⁩ καὶ ο̣ὐ τισὶ μὲν-
ὑμῶν δ̣οκοῦμεν
column 4
αὐτὴν ἔσεσθαι χρη-
σίμην, ⁦ vac. 1⁩ τισὶ δ᾿ οὐ χρη-
σίμην, ⁦ vac. 1⁩ ἀλλὰ πᾶσιν·
τούς τε γὰρ νέους ὑ-
5μῶν, ἀρχομένους
ἔτι τοῦ βίου καὶ ὥσ-
περ ἐπὶ τριοδίας ἑσ-
τηκότας ⁦ vac. 1⁩ ἀγωνιῶν
τάς τε τὴν ποίαν ἄ-
10ρα ὁδὸν ὁδεύσονται,
μὴ τραχεῖάν τινα
καὶ δύσβατον, εἰς τὴν
λεωφόρον ἡμεῖς ἐν-
βιβῶμεν, τούς τε μή -
column 5
πω μὲν γέροντας ο̣[ὐδὲ]
μὴν ἔτι νέους ⁦ vac. 1⁩ τῶ̣[ν]
ἔνπροσθεν αὐτο[ῖς]
ἡμαρτημένων δ̣[ο]
5ξῶν τὸν πλάνον [ἀ-]
ποθεμένους πο[ιή-]
σομεν τὸν ἔτι λοι[πὸν]
τοῦ βίου χρόνον ὀ̣[ρ-]
θῶς βιῶναι, ⁦ vac. 1⁩ τοὺς [τε]
10ἤδη γεγηρακότας [καὶ]
αὐτοὺς μὲν βιῶν[αι]
καλῶς ὅσον ποτ᾿ἔ̣-
τι βιώσονται. ⁦ vac. 1⁩ καὶ [ἡ-]
μέρα γὰρ ἀνδρὶ σπ̣[ου] -
column 6
[δαίῳ- ca.3 -] column margin
[τὸ μακάριον καὶ ἄφθαρ]τ̣ον οὔτε αὐτὸ πράγματα ἔχει οὔτε̣ ̣ἄ̣λ̣λ̣ῷ̣ ̣π̣α̣ρέχ[ει], ὥστε οὔτ̣᾿ ὀργαῖς ⁦ vac. 1⁩ οὔτε χάρισιν συνέχεται· ἐν ἀσθεν̣[εῖ γὰρ πᾶν τὸ τοιοῦτον]. fragment 36

column 1
[- ca.4 -] χ̣ρόνοι πα
[- ca.4 -]νται, καὶ ταυ-
[τεὶ ἐς]κ̣ευωρούμεθα
[τούτ]ω̣ν γε ἕνεκεν
5[ἵνα ᾖ] καὶ τὸ οἴκοι
[καθη]μένους ἡμᾶς
[τὰ φιλ]οσοφίας ἀγα-
[θὰ ἐκθ]έσθαι, ⁦ vac. 1⁩ μὴ πᾶ-
[σι τοῖ]ς ἐνταῦθα
10[δή, ἀλ]λὰ τοῖς τού̣
[των σ]τ̣όμα κ̣ο̣σ̣μί
[οις· ο]ὐ<χ> ἥ̣κ̣ιστα δὲ
[δὴ ἐπ]ράττομεν
[ταυτ]ε̣ὶ διὰ τοὺς
column 2
κ̣αλουμέν̣ους μὲν
ξένους, ο̣ὐ μήν γε ὄν-
τας. ⁦ vac. 1⁩ καθ̣' ἑκάστην
μὲν γὰρ ἀποτομὴν
5τῆς γῆς ἄλλων ἄλλη
πατρίς ἐστιν, ⁦ vac. 1⁩ κατὰ δὲ
τὴν̣ ὅλην περιοχὴν
το̣ῦ̣δε τοῦ κόσμου μί-
α̣ ̣π̣άντων πατρίς ἐσ-
10τ̣ιν ἡ πᾶσα γῆ καὶ εἷς
ὁ κόσμος οἶκος. ⁦ vac. 2⁩ οὐ-
δένα δ' ὑμῶν συναρ-
πάζω ῥᾳδίως καὶ ἀνε-
πισκεπτεὶ μαρτυρεῖν
column 3
τοῖς λέγουσ̣[ι ταῦτα]
ἔστ' ἀληθῆ· ⁦ vac. 1⁩ ἐ̣[δίκα-]
σα γὰρ οὐδέν̣, [οὐδὲ]
τὰ περὶ θεῶν̣, [εἰ μὴ ὁ-]
5μοῦ σὺν λογ̣[ισμῷ. ἓν]
μόνον δ' ἀξιῶ, [ὡς καὶ ἔ-]
νανχος, ὑμᾶς μ̣[ὴ τῶν πα-]
ροδευόντων τ[ρόπον],
μηδ' ἄν τι ἀκηδ[είας]
10καὶ ἄλυος [ᾖ, ἐφις-]
τάναι τοῖς γεγρ[αμμέ-]
νοις, ποικίλως̣ [ἐπ' αὐ-]
τῶν ἕκαστον ἐ̣[πιστρέ-]
φοντας καὶ πα[ριέν] -
column 4
[τας πάντα ἀναγινώσκειν] column margin
[ὁ θάν]ατος οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς· τὸ γὰρ διαλυθὲν ἀναισθη[τεῖ, τὸ δ' ἀναισθητοῦν οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς.] fragment 37

column 1
ἀπὸ πρώ̣[της οὖν περὶ ἡδο-]
νῶν ἀπα̣[ρξώμεθα λέγον-]
τες, ἔτι τ̣[ε τοὺς λόγους]
κατὰ μέ[ρος διασκοποῦν-]
5τ̣ε̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩] -
fragment 38

column ante
[τῆς - ca.4 - ταύ] - column 1
της οὔσης κακόνου κ[ἀ-]
κείνης. ⁦ vac. 1⁩ ἐγὼ δὲ περὶ μ[ὲν]
τῆς ἀφροσύνης μετὰ μ̣ε̣ι̣-
κρὸν ἐρῶ, ⁦ vac. 1⁩περὶ δὲ τῶν ἀ-
5ρετῶν καὶ τῆς ἡδονῆς
ἤδη. ⁦ vac. 2⁩ εἰ μέν, ὦ ἄνδρες,
τὸ μεταξὺ τούτων τε καὶ
ἡμῶν προβεβλημένον
ἐπίσκεψιν εἶχεν τί τῆς
10εὐδαιμονίας ποιητικόν,
ἐβούλοντο δ' οὗτοι τὰς ἀρε-
τὰς λέγειν, ὃ δὴ καὶ ἀλη-
θὲς ἐτύνχανεν, οὐδὲν
ἄλλ' ἔδει ποιεῖν ἢ τούτοις
column 2
[τοῦθ' ὁ]μ̣ογνωμονοῦν-
[τας μ]ὴ̣ ἔχειν πράγμα-
[τα. ἐπ]εὶ δ', ὡς λέγω, τὸ πρό-
β[λημ]α οὐ τοῦτό ἐστιν,
5τί τ̣[ῆ]ς εὐδαιμονίας ποι-
ητ[ι]κόν, τί δὲ τὸ εὐδαι-
μονε̣ῖν ἐστιν καὶ οὗ κα-
τὰ τὸ̣ [ἔ]σχατον ἡ φύσις
ἡμῶ[ν] ὀ̣ρέγετα̣ι̣, [τ]ὴν
10μὲν [ἡ]δ̣ονὴν λ̣[έγ]ω̣ καὶ
νῦν̣ ̣κ̣αὶ ἀεὶ πᾶσιν Ἕλλη-
σι κ[αὶ] βαρβάροις μέγα
ἐνβ̣[ο]ῶν τῆς ἀρίστης
δια[γ]ω̣γῆς ὑπάρχειν τέ̣ -
column 3
λος, τὰς δὲ ἀρετὰς τὰς
νῦν ἀκαίρως ὑπὸ τού-
των ἐνοχλουμένας
ἀπὸ γὰρ τῆς τοῦ ποιητικοῦ
5χώρας εἰς τὴν τοῦ τέλους
μεταφέρονται ⁦ vac. 1⁩ τέλος
μὲν οὐδαμῶς, ποιητι-
κὰς δὲ τοῦ τέλους εἶναι.
τοῦτο τοίνυν ὅτι ἔστ' ἀ-
10ληθὲς ἤδη λέγωμεν
ἔνθεν ἀρξάμενοι. ⁦ vac. 2⁩ εἴ
τις ἄρα ἐρωτήσαι τινά,
καίπερ εὐήθους ὄντος
τοῦ ἐρωτήματος, τίς ἐσ -
column 4
τιν ὃν ὠφελοῦσιν αἱ ἀρ̣[ε-]
ταὶ αὗται, δῆλον ὅτι φ̣ή̣-
σει τὸν ἄνθρωπον. ⁦ vac. 1⁩ ο[ὐ]
δή γε τῶν παριπταμέ̣-
5νων τούτων οἰωνῶν, ὅ-
πως πτήσονται καλῶς,
ἢ τῶν ἄλλων ζῴων ἑκά[σ-]
του ποιοῦνται τὴν πρό̣-
νοιαν, καταλιποῦσαι
10τὴν φύσιν ᾗ σύνεισιν
καὶ ὑφ' ἧς γεγέννηντα̣[ι],
ἀλλὰ ταύτης ἕνεκα πρ[άτ-]
τουσι πάντα καί εἰσιν α̣[ἱ ἀ-]
ρεταί. ⁦ vac. 1⁩ ἑκάστην οὖν ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 5
[6 lines missing] 7[- ca.20 -ποιη-]
[τ]ι̣κ̣[  ̣]Ι̣[⁦ vac. 1⁩(?)]α̣[- ca.7 -]
ὥσπερ εἰ μή̣τηρ καθ̣'̣ ̣ἅ̣-
10τινα ὁρᾷ̣ τὴν ἔχου̣-
σαν φύσιν ἐνταῦθα κλη-
θεῖσαν, εἶτ̣α̣ ̣δ̣έ̣ο̣ν̣ ̣τ̣ὸ̣ ̣ἐ̣ᾶ̣ν̣
τὸ σ̣υ̣νέδ̣ρι̣ο̣ν̣ ἐρω̣τ̣ᾶ̣σ-
θαι τ̣ί̣ ποιεῖ καὶ τ̣ί̣σ̣ι̣[ν] ἑ̣κασ -
column 6
⁦ -ca.?- ⁩ 8 lines missing]
10[- ca.5 -ἡμεῖν δὲ] ἀ̣π̣[οδει-]
κτέον τίνες τε τῶν ἐπι-
θυμιῶν φυσικαὶ καὶ τίνες
μή· καὶ τὸ σύνολον πάν-
θ' ὅσαπερ ἂν εἰς τὸν πρό -
column 7
[τερον ἀριθμὸν εἰσφέρη-]
[ται ῥᾳδίως συνπληροῦ-]
[ται⁦ -ca.?- ⁩ 6 lines missing]
11μ̣
μι[⁦ -ca.?- ⁩]
οτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ε[⁦ -ca.?- ⁩]
column margin
[ἕνεκα τοῦ θαρρεῖν ἐξ ἀνθρώπων ἦν κατὰ φύσιν ἀρχῆς καὶ βασιλείας ἀγαθόν, ἐξ ὧν ἄν ποτε οἷός τ'] ᾖ τοῦτο παρασκευ[άζε]σ̣θ̣α̣ι̣. ⁦ vac. 1⁩ [οὐδεμία ἡδ]ονὴ καθ' ἑαυτὴν κα̣[κόν· ἀλλὰ τὰ] π̣οιητικὰ ἐνίω̣ν ἡδ̣ο̣νῶν πο̣λλ[α]πλ[α]σ̣ί̣[ους ὀχλήσεις ἐπιφέρει τῶν ἡδονῶν]. fragment 33NF128

column 1
[- ca.8 -]ω̣ν̣α̣με̣νον̣
[- ca.9 -]κ̣[  ̣]α[  ̣] δ̣υνα[  ̣]
[- ca.10 -]ν̣τ̣ο̣ ̣ἀ̣ρετὰ̣ς̣
[- ca.8 -]α̣ το̣ιαύτας
5[- ca.4 -ἡδ]ον̣ὴν Σ̣[  ̣].Ν̣ρε̣ι κα̣ὶ
[- ca.3 -ἀρ]ε̣τ̣ῶ̣ν̣ ̣κ̣[  ̣  ̣  ̣]νπο̣ρ
[- ca.5 -]ω̣τις ἀλγ̣ε̣ῖ̣ πο̣λ̣[ὺ]
[- ca.4 -]ον τὸ κ̣ακ̣ό̣ν̣ [ἐς]τ̣ι̣ν
[- ca.3 -τὸ ζ]ῆν δ̣ι̣[ὰ] πα̣ν̣τ̣ὸς ἡ-
10[δέως τῶν] π̣ασῶν ἀρετῶν
[αἰεὶ ἐστ]ὶνα̣ ̣χ̣ωρὶστόν, οὔ
[φασι τὴ]ν ἡδονήν, εὑρισ-
[κειν, μό]ν̣ον δ' ὁμολογοῦσι
[γε σοφισ]τ̣αὶ οὗτοι πολλά
column 2
[κι]ς οὐκ̣ ̣ἀ̣πο̣Ι̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣Υ̣[  ̣]Υ̣  ̣  ̣
[- ca.8 -καὶ ὁ Ζ]ή̣ν̣ω̣ν̣
α̣ὐ̣τὸς̣ [τ]ὴ̣ν̣ [δ]ό̣ξ̣α̣ν̣ [εἰς]η̣[γεῖ-]
τ̣αι πρ [  ̣] ενΙ̣[  ̣]ονΣ̣[  ̣]Ι̣Δ̣Ε̣Ν̣
5Ι̣Λ̣τ̣ικ [  ̣  ̣] Ψ̣ηΡ̣Λ̣ρΛ̣Π̣Λ̣Ι̣Ι̣Ρ̣Ο̣
Ι̣Λ̣Ι̣[  ̣]Μ̣ο̣Ι̣Ι̣[  ̣]Ι̣ο̣σ̣ω̣[  ̣  ̣]κ̣Λ[- ca.3 -]
Ι̣Ιαι  ̣[  ̣  ̣]Χ̣ω̣[  ̣  ̣]Λ̣Σ̣Γ̣Λ̣Π̣ου
σιν   ̣Υ̣  ̣  ̣Δ̣Ι̣Ο̣Τ̣[  ̣]Ν̣[  ̣]Γ̣Ι̣Ν̣[  ̣]Ν̣
κ̣  ̣Γ̣Λ̣Π̣Λ̣Ι̣τακ̣  ̣Ι̣Σ̣ιν, ⁦ vac. 1⁩   ̣ ὥσ-
10περ ε̣ἰ λ̣έ̣γε̣[ι] ἀ̣ρ[ε]τ̣ὴν ἡδο-
νὴν εἵς, τοὺ̣ς δὲ ἀν̣θρώ-
πους ἐπ' αὐτὰς τρέχ̣ειν.
καὶ πά̣λιν ἀλλαχοῦ ταύ-
της ἐπιλαθόμενοι τῆς
column 3
π̣ε̣[ί]ν̣ης οὐ [γ]ὰρ ε̣[ἶ]π̣ον̣ [ὅτι]
[  ̣]ΟΙ̣Ο̣Ν̣Ε̣Κ̣Ι̣Λ̣Ι̣Π̣Σ̣Ι̣Κ̣Λ̣Ρ̣Λ̣Σ̣
Ι̣Ο̣Τ̣Ο̣Ν̣Η̣Ι̣Ι̣Λ̣Σ̣Ν̣ ̣τ̣ούτου
φ̣[  ̣  ̣]ν̣  ̣Ο̣[  ̣  ̣]Λ̣Λ̣[- ca.6 -]κ̣[  ̣]Ι̣
5ὥ̣στ̣ε̣ αὐτὴν Σβ̣ΙΙρον οὐ̣-
δ̣ὲν κυνΛ̣Σ̣Οαι. ⁦ vac. 1⁩ Ι Ι τωμ.
κ̣Λκ̣ΙοογΣκ̣α̣ν̣ [δ]ύ̣ναται,
ὡς οὗτοι κ̣[αθ]ίενται π̣[ᾶ-]
σιν α̣ὐτὴν τοῖς ἀνθ̣ρ̣ώ̣-
10ποις δ̣ε̣λ̣έατος τρό̣πον,
κ̣α̣θ̣άπερ ὄρνειθας αὐ-
τούς, ἰχ̣θύ̣α̣ς σύρειν ἀπο̣-
κ̣εχ̣ην̣ότας εἰς τὰ τῶν ἀ-
ρετῶν ὀνόματα, ποτὲ
column 4
[- ca.9 -]δ̣ύεται τὴν
[- ca.9 -]ἑαυτῆς
[- ca.10 -]οια σκια-
[γραφ- ca.4 -] ο̣ὐκ αἰσχύ-
5[νεσθε δ΄, ὦ ταλ]αίποροι,
[ἑαυτοῖς τε καὶ] ἀλλήλοις
[ἐναντιολογο]ῦ̣ντες· καὶ
[γὰρ χπώμενοι] χ̣αριεντισ-
[μῷ παιδικῷ τὴ]ν ἡδονὴν
10[ἀπαρνεῖσθε], ὁμολογοῦν-
[τες γε ἡμεῖν ἐ]π̣ιδεξίως
[περὶ αἰσθήσεω]ς, ἵνα μὴ
[ἀσφαλῶς παρ]οδεύειν
[τόπον κωλυθ]ῆ̣τε κρη -
column 5
μν[οβ]α̣τειν ὑπομέ-
νον̣τ̣ες. ⁦ vac. 2⁩ βούλομαι
τοίνυν καὶ τὸν κατέ-
χοντ̣α ὑμᾶς μετὰ
5τοῦ φ[ι]λ̣αύτοῦ πάθους
παρα̣[κλ]εῖναι πλάνον,
ὃς μ[ά]λ̣ιστα προσεν
φθσ[ᾷ τὸ] δόγμα ὑμῶν,
ὡς ἀ[μαθ]ές. ἔστιν δὲ οὕ-
10τος· [οὐ] πάντα τὰ ἐν
τοῖς [πρά]γμασι ποιητι-
κὰ πρ[ωτ]ο̣χρονεῖ τῶν ποι-
ουμ[έ]ν̣ων, εἰ καὶ τὰ πλείσ-
τα πέ̣πονθε τοῦτο, ἀλ -
column 6
λ'αὐτῶν τὰ μ[ὲν πρω-]
τοχρονεῖ, τὰ δὲ [συν]χρ̣ο̣-
νεῖ, ⁦ vac. 1⁩ τὰ δὲ μετα[χρο]νεῖ.
καὶ πρωτ̣οχρον̣[εῖ] μ̣ὲν̣
5ὥσπερ φέρει ἡ [κ]α̣ῦσις
καὶ ἡ τομὴ τὸ ς[ῴζ]ε̣ι[ν].
δεῖ γὰρ ἐνταῦθ̣[α τὸ τῆς]
ἀλγηδόνο̣ς̣ [ἄκρον] φ̣έ̣-
ρ̣εσθαι [καὶ μετὰ τ]α̣ῦ̣-
10τ̣α τὴν ἡ̣[δονὴν] ὑ̣πα-
κολουθ̣ε̣[ῖν. συν]χ̣ρ̣ο-
νεῖ δὲ ὥσπερ [στερ]ε̣ὰ̣
καὶ ὑγρὰ τρο[φεῖα, π]ρὸς
δὲ τούτοι̣ς καὶ̣ [τὰ ἀ]φ̣ρ̣ο̣ -
column 7
[δεί]σ̣ι̣α̣. ⁦ vac. 1⁩ οὐ̣ γ[ὰ]ρ̣ ἐσθίο-
[μεν σεῖ]τον̣ κα̣ὶ τόθ' ἡ-
δόμ̣ε̣θ̣α̣, οὐδὲ πείνομεν
[οἶνο]ν κ̣αὶ τόθ' ἡδόμε-
5[θ]α, ο̣[ὐ]δ̣ὲ σ[πε]ρμ̣αίνομεν̣
[τὸ]ν γόνον καὶ τόθ' ἡδό-
[με]θ̣α̣, ἀλλὰ μ̣ὴν̣ πά̣ρ̣α̣υ̣-
[τ]α ἡ πρ̣ᾶ̣[ξ]ι̣ς̣ [ἀ]ν[ύ]τε̣ι ταύ-
[τας τὰς] ἡ̣δ̣ο̣ν̣ὰ̣ς̣ ἡμε̣ῖ̣ν̣,
10[οὐ] τ̣ὸ̣ ̣ἐ̣σόμ[ε]νο̣ν̣ μέ̣-
[νουσα. μεταχρον]εῖ δ̣[ὲ]
[ὥσ]π̣ε̣ρ̣ [τὸ προσδοκᾶν]
[μ]ε̣τ̣ὰ τὴν κ̣α̣τα̣στρο-
[φὴν αἱρήσειν ἔ]π̣α̣ιν̣ον̣.
column 8
καίπερ γὰρ ἡδομένων ἤ-
δη τῶν ἀνθρώπων διότι
ἔσται τις αὐτῶν μετ' αὐ-
τοὺς ἐπ' ἀγαθῷ μνήμη,
5ὅμως τὸ ποιητικὸν τῆς
ἡδονῆς αὖθις γείνεται.
τὰς ο̣ὖν διαφορὰς ταύ-
τας τεμεῖν ὑμεῖς μὴ
δυνάμενοι, μηδὲ τὰς
10ἀρετὰς εἰδότες ὅτι
τῶν συνχρονούντων
ποιητικῶν τοῖς ποιου-
μένοις χώραν ἔχουσι
συνεπιφέρονται γὰρ ἐ -
column 9
[κεῖναι τῇ ἡδονῇ, πάνυ πλανᾶσθε] column margin
[εἰ τὰ ποιητικὰ τῶν περὶ τοὺς ἀσώτους ἡδονῶν ἔλυε τοὺς φόβους τῆς διανοίας τούς τε περὶ μετεώρων καὶ θανάτου καὶ ἀλγηδόνων, ἔτι τε τὸ πέρας τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ] τ̣ῶν ἀλγηδόνων ἐδίδασκ̣ε, οὐκ ἄν ποτε εἴχομεν ὅ τι̣ [μεμψαίμεθα αὐτοῖς], π̣αντα[χό]θεν ἐκπλη̣ρ[ο]υ̣μ̣έν̣[οι]ς τ̣ῶ̣[ν ἡδο]ν̣[ῶν καὶ οὔτε τὸ λυπούμεν]ο̣[ν ο]ὔ̣τ̣[ε] τ̣ὸ̣ ἀλγο̣ῦ̣[ν ἔχουσιν, ὅπερ ἐστὶ τὸ κακόν.] fragment 40

column 1
[- ca.12 -]  ̣ω
[- ca.12 -]λ̣όγου
[- ca.5 -τῆς εὐδαιμο]ν̣ίας
[- ca.12 -]  ̣οτε
5[- ca.12 -]  ̣με
[- ca.12 -]οτοις
[- ca.12 -]θε
[- ca.12 -]  ̣ασ
[- ca.12 -]στο
10[- ca.12 -]ε̣ν
[- ca.12 -]σ̣ε
[- ca.12 -]εσ-
[τι- ca.10 -]ω̣ν
[- ca.9 -ἐλ]π̣ὶς
column 2
μετ' ἐγλογὴν το[ύτων]
⁦ vac. ca. 8⁩ καὶ πλ[ανω-]
μένων θεραπεία πα̣-
θῶν. ὅπου, φημί, οὖν
5καὶ ὁ κίνδυνος μέγας
καὶ ὁ καρπός. ἐνταῦθα
δὲ ἐκτρέπεσθαι δεῖ τοὺς
σοφιστικοὺς λόγους
τούτους ὡς ἐπιβούλους
10καὶ προπηλακιστὰς καὶ
ἐξ ὀνομάτων κοινό-
τητος μεμηχανημέ-
νους ἐπὶ τῇ τῶν ταλαι-
πώρων ἀνθρώπων
column 3
π̣λ̣[άνῃ⁦ -ca.?- ⁩]
π[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
το  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5μη[⁦ -ca.?- ⁩]
πρ[⁦ -ca.?- ⁩]
δει[⁦ -ca.?- ⁩]
κοΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
γεΣ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10μὴ [πᾶν τὸ ἀλγοῦν τὸ παρ-]
ὸν [φεύγωμεν, μηδὲ ἡδο-]
νὴ[ν πᾶσαν αἱρώμεθα, ὡς]
πρά̣[ττουσιν ἀεὶ οἱ πολ-]
λοί. [δεῖ γὰρ ἕκαστον λο] -
column 4
[γισμῷ χρῆσθ]α̣ι̣, ἐπειδὴ̣
[οὐκ ἀεὶ εὐθέ]ως αὐτῷ προ-
[χωρήσει· ὥσ]π̣ερ ἕτερον
[κέρδος συχ]ν̣ὸν ἴσχει κα-
5[τὰ τὴν πάρ]οδον τά̣σις
[καὶ ἕτερ]ά̣ τινα ἐπιό̣ν-
[τος χρόνου], ο̣ὕτως καὶ τὸ
[ἥδεσθαι. αἱ] γὰρ κα̣ταβο-
[λαὶ τῶν σπ]ε̣ρμάτων
10[ὄνησιν τῷ ἐ]νθεμένῳ
[οὐ τὴν αὐ]τ̣ὴν ἔχουσιν,
[ἀλλ' αὐτ]ῶν τὰ μὲν τ̣ά̣-
[χιστα] τ̣ὴν ἔκφυσιν
[καὶ τὸ ἐκφέ]ρ̣ειν π̣ο̣ι̣
column 5
ούμ̣ε̣[να⁦ -ca.?- ⁩]
σ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τω̣ν̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣πο̣υ̣ [  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ε̣[- ca.5 -τῶν]
5ἡδέ̣ων κ̣α̣ὶ̣ ̣τ̣ῶ̣ν̣ ̣λ̣[υπη-]
ρῶν Γ̣Ο̣[  ̣]Ε̣Ι̣Σ̣Λ̣Ι̣[  ̣]Ι̣Ι̣  ̣[- ca.4 -]
τε̣λη[  ̣  ̣]Ο̣Ι̣  ̣[  ̣]ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Λ̣Υ̣[  ̣]Ι̣Ι̣Σ̣Ο̣ε̣ο̣ν  ̣[- ca.4 -ἡδο]
νή̣ν. ⁦ vac. 1⁩
10καὶ τὰ μὲν οὖν σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣σ̣Γ̣Λ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣Ε̣Ι̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ΣΓΩΣ̣Ι̣Ι  ̣Ε̣Ν̣Ι̣  ̣[- ca.5 -ἐσ-]
τιν. ⁦ vac. 2⁩ εἰ δὲ Λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣Λ̣Γ̣[  ̣  ̣]ω̣ν̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 6
[- ca.7 -] εισαν τὰ φ̣ρόν[ιμα].
ἡμ[εῖς δὲ ζη]τ̣ῶ̣μεν ἤ̣δ̣η
πῶς ὁ βίος ἡμεῖν ἡδὺς
γένηται καὶ ἐν τοῖς κα-
5τασ̣τήμασι καὶ ἐν ταῖς
πράξεσιν. περὶ δὲ τῶν
καταστημάτων πρῶ-
τον εἴπωμεν, ἐκεῖνο
τηροῦντες, τὸ δὴ ὅτι τῶν
10ὀχλούντων τὴν ψυχὴν
παθῶν ὑπεξαιρεθέν-
των τὰ ἥδοντα αὐτὴν
ἀντιπαρέρχεται. ⁦ vac. 1⁩
τὰ οὖν ὀχλοῦντα τίνα
column 7
[ἐστ]ί̣ν; ⁦ vac. 1⁩ φόβοι μέν̣ [εἰσιν]
[ὁ] μ̣ὲν ἐκ θεῶν, ⁦ vac. 1⁩ ὁ [δ' ἀπὸ]
[θ]α̣νάτου, ⁦ vac. 1⁩ ὁ δ' ἀπ' [ἀλγη-]
[δ]όνων [  ̣], ⁦ vac. 1⁩ πρὸς δὲ̣ [τοῦ-]
5το̣ι̣ς̣ ἐπιθυμίαι το̣[ὺς]
φυσι̣κ̣οὺς ὅρους [ἐκτρέ-]
χουσαι̣. αἱ γὰρ ῥί[ζαι]
κακῶν π̣ά̣ντων [εἰσὶν]
αὗται, ⁦ vac. 1⁩ κἂν ταύ̣[τας μὴ]
10ὑποτέμωμεν̣, [ὄχλος]
κακῶν ἡμεῖν [προσ-]
φύσεται. ⁦ vac. 2⁩ τὸν μ̣[ὲν οὖν]
ἐκ θεῶν ἡμεῖν γ̣[εινό-]
μενον φόβον δι[- ca.3 -]
column margin
[ὅρος τοῦ μεγέθους τῶν ἡδονῶν ἡ τοῦ ἀλγ]οῦντος ἅπαντος ὑπεξαίρεσις. [οἷς δ' ἂν τὸ ἡδόμενον ἐνῇ, καθ' ὃν ἂν χρόνον ᾖ, οὐκ ἂν ἔτι ὀχλοῖν]το τῷ ἀλγοῦντι ἢ λυπουμένῳ ἢ σ̣υ̣[ναμφοτέρῳ.] fragment 41

column 1
[- ca.10 -  ̣]Ι̣Ι
[- ca.10 -]υ̣σ̣
[- ca.10 -]υ̣
[- ca.10 -]υ̣
5[- ca.10 -]  ̣υ̣
[- ca.10 -]Σ̣ο
[- ca.10 -]ων
[- ca.10 -]Σ̣Ι̣
[- ca.10 -]μ̣
10[- ca.10 -
[- ca.10 -]ου
[- ca.10 -]πο
[- ca.10 -]ν̣α
[- ca.10 -]αυ
column 2
[- ca.5 -]εντες. ν̣[ῦν δὲ]
οὗτος ὁ φόβος τ̣[οτὲ]
μέν ἐστιν τετρα[νωμέ-]
νος, τοτὲ δ' ἀτρα[νής]·
5τετρανωμένος [μὲν]
ὅταν ἐκ φανεροῦ̣ [κακόν]
τι φεύγωμεν ὥσ[περ]
τὸ πῦρ φοβούμε[νοι δι']
αὐτοῦ τῷ θανάτῳ̣ [περι-]
10πεσεῖσθαι, ⁦ vac. 1⁩ ἀτραν̣[ής]
δὲ ὅταν, πρὸς ἄλλ̣[ῳ τι-]
νὶ τῆς διανοίας ὑ[παρ-]
χούσης, ἐνδεδυμ̣[ένος τῇ]
φύσει καὶ ὑποφω[λεύων]
column margin
[οὐθὲ]ν ἦν ὄφελο[ς τὴν κατὰ ἀνθρώπους ἀσφάλειαν κατασκευάζεσθαι τῶν ἄνωθεν ὑπόπτων καθεστώτων καὶ τῶν ὑπὸ γῆς καὶ ἁπλῶς τῶν ἐν τῷ ἀπείρῳ]. fragment 42

column 1
[- ca.12 -]  ̣
[- ca.11 -]εια
[- ca.9 -ἡδο]ν̣ῶν
[- ca.7 -ποιητι]κ̣ὰ μη
5[- ca.9 -]του
[- ca.9 -]δ̣ιου
[- ca.10 -]κ̣.
column 2
[  ̣]Ι̣Ι̣κ̣[- ca.10 -εσ-]
τιν. ητ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τοῦ μύ̣[θου⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5μᾶλλο̣[ν⁦ -ca.?- ⁩]
τῶν θε̣[ῶν⁦ -ca.?- ⁩]
π̣λ̣εισ[τ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 43

column ante
[τὴν δ' ἐσχάτην τοῦ τε ζῆν καὶ τοῦ] column 1
μὴ ζῆν αἰτίαν ἡ ψυχὴ πα-
ρέχει τῇ φύσει. καὶ γὰρ εἰ
μὴ τὸν ἀριθμὸν ἴσον τῶν
ἀτόμων ἔχει τῷ σώμα-
5τι, μετά τε τοῦ λογικοῦ
τιθεμένη μέρους αὐτῆς
καὶ τοῦ ἀλόγου, ἀλλ' οὖν γε
τὸν ὅλον ἄνθρωπον δι-
έζωσεν οὕτως καὶ ἀντέ-
10δησε δεζμουμένη ὥσ-
περ τῶν ὀπῶν ὁ βραχύ-
τατος ἄπλατον γάλα.
σημεῖον δὲ τοῦ τῆς αἰτί-
ας πλεονεκτήμ̣ατος
column 2
κἀκ̣ε̣ῖνό ἐστιν πολ-
λῶν μετ' ἄλλων· ⁦ vac. 2⁩ πολ-
λάκις γὰρ ἐκπολιορκη-
θέντος τοῦ σώματος ὑ-
5πὸ μακρᾶς νόσου, ⁦ vac. 1⁩ καὶ
εἰς τοσαύτην ἰσχνότη-
τα καὶ τῆξιν καταβεβη-
κότος ⁦ vac. 1⁩ ὡς μεικροῦ δε<ῖν>
ξηρὸν τὸ δέρμα τοῖς ὀσ-
10τέοις εἶναι προσφυές,
κενὴν δὲ τῶν σπλάν-
χνων δοκεῖν τὴν φύσιν
καὶ ἄναιμον εἶναι, ⁦ vac. 1⁩ ὅ-
μως ἡ ψυχὴ παραμένου -
column 3
σα οὐκ ἐᾷ θνήσκειν τὸ
ζῷον. ⁦ vac. 1⁩ καὶ οὐ τοῦτο δὲ μό-
νον τῆς ὑπεροχῆς σημεῖ-
όν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ χει-
5ρῶν ἀποκοπαί, πολλάκις
δ' ἀνκώνων ὅλων ἢ βά-
σεων πυρὶ καὶ σιδήρῳ λῦσαι
τὸ ζῆν οὐ δύνανται· το-
σοῦτον αὐτοῦ τὸ ψυχικὸν
10ἡμῶν βασιλεύει μέρος.
ἔστιν ὅτε δὲ τοῦ σώμα-
τος ὁλοκλήρου τε ὄν-
τος καὶ μηδεμίαν ὑφαί-
ρεσιν τοῦ μεγέθους εἰ̣
column 4
ληφότος [λείπει τὸ αἰς-]
θητικόν. [οὐδὲν γὰρ ὠ-]
φέλησ̣ε[ν εἰ ἡ ψυχὴ μηκέ-]
τ̣ι̣ διαμέ[νει καὶ λύεται]
5ἡ τοῦ σώμ̣[ατος συνου-]
σία. ⁦ vac. 1⁩ εἰς ὅ[σον δ' ἔτι δια-]
μένον τα[ὐτὸ μέρος ὁρῶ-]
μεν ὥ̣σ̣π̣[ερ φύλακα, ζῇ ὁ]
ἄνθρωπ[ος. οὕτω δ', ὡς εἶπα, ἡ]
10αἰτία ἡ ἐσ[χάτη τοῦ ζῆν]
ἐστιν ἡ ψ[υχὴ συνοῦ-]
σα ἢ κεχ̣[ωρισμένη τοῦ σώ-]
μ̣[ατος. 1 line missing]
column margin
[οὐκ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ φρονίμ]ω̣ς̣ καὶ καλῶς κ̣αὶ δικαίως, ⁦ vac. 1⁩ οὐδὲ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δι̣κ̣α̣[ίως ἄνευ τοῦ ἡδέως. ὅτῳ δὲ τοῦτο· μὴ ὑπάρχει, οὐκ ἔστι τοῦτον ἡδέως ζῆν.] fragment 44

column 1
ὡς μέρος καὶ αὐτὸ [ὂν δέ-]
ον καταμαθεῖν ἐσ̣[τιν].
καθ' ἑαυτὴν μὲν γὰ̣[ρ ἡ]
ψυχὴ οὔτ' εἶναι δύνα̣[ταί]
5ποτε, εἰ καὶ πολλὰ π[ερὶ]
[τού]του φλυαρεῖ Πλ[άτων]
[καὶ οἱ] Σ̣τωικοί. ⁦ vac. 1⁩ οὔ̣[τε κει-]
[νεῖσθαι], ὥ̣σ̣πε̣ρ̣ ̣ο̣ὐ̣κ̣ [αἰσ-]
[θάνεται τὸ σῶμα ἀπαλλα-]
10[γείσης τῆς ψυχῆς]. [4 lines missing]
fragment 45

column 1
column 2
[- ca.7 -]  ̣ε̣ι ἀ̣εικεινη[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.8 -]Ι̣ η̣ς ⁦ vac. 1⁩ εἰ δ' οτ̣ι[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.11 -]ω̣[  ̣]α̣, τί̣ ̣ο̣ὖ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.7 -]ε̣ι̣  ̣Ι̣[  ̣  ̣]ο̣ν̣ον̣ το[⁦ -ca.?- ⁩]
5[- ca.9 -]ΙΙ̣ν̣ε̣ιτης[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.12 -]ρ̣τον[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.9 -]λέ̣γ̣ο[με]ν̣
[- ca.7 -]  ̣δ̣ε̣ κἂ̣ν̣ εἶνα̣ι [- ca.3 -]
[- ca.7 -]  ̣  ̣  ̣[- ca.3 -]εΓ̣οΣ̣τ̣  ̣
10[- ca.12 -τ]ο̣ύ̣του[- ca.3 -]
[- ca.5 -τί οὖν,] πρὸς τῆς Σο-
[φίας, φῇς μ]ετὰ τὸ σῶμα
[διαμένει]ν αὐτὴν [  ̣] ο
[- ca.10 -τ]ῷ σώματι σύν
column 3
εσ[τι]ν̣, εἰ νΣ̣[- ca.3 -] δυνα-
τοῦ Ι̣[- ca.8 -]ντος ὅ-
τε μεν̣[  ̣  ̣]ν̣Σ̣[  ̣]ι μὴ δι-
αΛ[  ̣]Ι̣Γ̣ε̣ι̣ν̣ ̣τ̣ο̣[  ̣]ουμένην
5οΥΣ[  ̣  ̣]ν̣ου̣νε̣[σ]τιν δε
με̣Λ[- ca.8 -π]ῶς οὖν,
ὦ Πλ[άτω]ν̣, [γε]νήσεταί
[σ]οι ἀ̣φ̣[θαρσί]α; ἢ πῶς
ἄ̣φθα̣[ρτ]ό̣ν̣ [γε] τοῦτο
10κοιν̣[ῶς   ̣  ̣]ε̣Ι̣[  ̣]  ̣ικα ⁦ vac. 1⁩
Ε̣οΙ[  ̣]ο̣[- ca.7 -]ονου
Λ̣ο̣Ι̣Μ̣[  ̣  ̣]π̣Σ̣Ι̣Ι̣[  ̣]ουμε-
ν̣η̣; ⁦ vac. 3⁩ ο̣ἱ Στ̣[ω]ι̣κοὶ δὲ
[κ]α̣ὶ γ̣ὰ̣ρ̣ ̣ἐ̣ντ[αῦ]θα και
column 4
νότερα λ̣[έ]γειν ἄλ-
λων θέλ̣[ο]υσιν̣ ἁ̣πλῶ̣[ς]
μὲν ἀφθ̣[ά]ρτους οὔ
φασι τὰς [ψυ]χάς, ⁦ vac. 1⁩ ἤδη
5δὲ τὰς μὲ̣[ν τῶν ἀφυ-]
ῶν εὐθέως μετὰ τὴ̣[ν]
διάκρισιν τοῦ σώμα-
τος φθείρεσθαι λέ-
γουσιν, τὰς δὲ τῶν σπ[ου-]
10δαίων ἐπιδιαμένειν
ἀνδρῶν, καὶ αὐτὰς
δὲ φθείρεσθαί ποτε.
τὸ μὲν οὖν ἐξοφθά[λ-]
μως ἀπίθανον αὐ -
column 5
τῶν ὁρᾶτε· ὡς γὰρ οὐ
τὴν αὐτὴν ἐχόντων
θνητότητα τῶν τε σο-
φῶν καὶ τῶν μὴ σοφῶν̣,
5κἂν τῷ λογισμῷ δια-
[φ]έ̣ρωσι, ποιοῦνται τὴ[ν]
[ἀπό]φασιν. ⁦ vac. 1⁩ θαυμάζω
[δ' ἐκε]ῖνο ἐγὼ μᾶλλον τ̣[ὸ]
[ἐνκρα]τές, ⁦ vac. 1⁩ πῶς, εἰ ἅπα[ξ]
10[τῇ ψυχῇ] ἔσ̣ται δύνα-
[μις τοῦ] ε[ἶ]ν̣αι δίχα το̣[ῦ]
[σώματ]ο̣ς, κ̣ἂν τὸν ἐ̣[λα]
[χιστια]ῖον̣ εἴπωμ̣[εν]
[τοῦ χρόνο]υ̣, καὶ τὸν̣[- ca.2 -]
column margin
[τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἰσι φυσικαὶ καὶ ἀνανκαῖαι· αἱ δὲ φ]υσ̣[ι]κ̣αί γε̣ [οὐκ ἀνανκαῖαι] δ̣έ· ⁦ vac. 1⁩ αἱ δὲ οὔτε φυσικαὶ ο[ὔ]τ̣[ε ἀνανκαῖ]α̣ι, παρὰ δ̣[ὲ κενὴν δόξαν γεινόμεναι.] fragment 46

column 1
[9 lines missing]
10[- ca.5 -μηδὲ λέγωμεν ὅτι]
[ἡ ψυχὴ] μ̣ε[ταβαίνουσα οὐ-]
[κ ἀ]π̣ώλλ[υτο, ὡς οἱ Ὀρφεῖ-]
ο̣ι̣, καὶ Πυθαγ[όρας οὐ]
μόνος, μαιν[όμενοι δο]. -
column 2
[κοῦσιν⁦ -ca.?- ⁩] column margin
[εἰ μὴ παρὰ πάντα καιρὸν ἐπαν]ο̣ίσεις ἕκα[στον τῶν πραττομένων ἐπὶ τὸ τέλος τῆς φύσεως, ἀλλὰ προκαταστρέψεις εἴτε φυγὴν εἴτε δίωξιν ποιούμενος εἰς ἄλλο τι, οὐκ ἔσονταί σοι τοῖς λόγοις αἱ πράξεις ἀκόλουθοι.] fragment 47

column 1
[- ca.7 -]Ιε̣[  ̣  ̣  ̣[- ca.5 -]
[- ca.5 -]μ̣εθα τῶν εΙ[- ca.4 -]
[- ca.3 -οὐ]χ̣ ὡς οἱ περὶ Ἐνπ̣[ε-]
[δοκλ]έ̣α̣ καὶ Πυθαγό̣[ραν]
5[φασίν. τ]ὸ̣ ̣γ̣ὰ̣ρ̣ ̣ἔ̣χ̣ει̣ν̣[- ca.3 -]
fragment 48

column 1
[- ca.4 -Ἐνπεδοκλῆ]ς
[περὶ τούτων τ]ὴ̣ν φι-
[λοσοφίαν προσ]έλα-
[βεν ἐκ Πυθαγό]ρου
5[- ca.11 -]ατου
[- ca.11 -]εσ̣τη
[- ca.11 -]ε̣ρ̣ον
[- ca.13 -]ε̣
[- ca.11 -]  ̣Σ̣πε̣.
10[- ca.11 -]ηΣ̣ ⁦ vac. 1⁩
[- ca.14 -]
[- ca.11 -]τ̣ο̣ν̣
[- ca.11 -]Ι̣ο̣Σ̣
[- ca.14 -]
column 2
νος μεταβαίνειν [φη-]
σὶ τὰς ψυχὰς ἐκ σωμά-
των εἰς σώματα με-
τὰ τὸ τὰ πρῶτα διαφθα-
5ρῆναι καὶ ἐπ' ἄπειρον τοῦ̣-
το γείνεσθαι, ὥσπερ οὐ-
κ ἐροῦντος αὐτῷ τινος·
Ἐν̣π̣εδόκλεις, ⁦ vac. 1⁩ εἰ μὲν
ο̣ὖ̣[ν] δ̣ύ̣ν̣ανται καθ' ἑαυ-
10τ̣ὰ̣ς̣ [α]ἱ̣ ̣ψ̣υχα̣ὶ μένειν μη-
δ̣ὲ̣ ̣κ̣[  ̣]τΛκλεις σύρ̣ε̣ιν
εἰς ζ̣[ῴ]ου̣ φύσιν καὶ τού-
του χ̣ά̣ριν̣ μεταφ̣έρειν̣
[α]ὐ̣τάς, τί σοι̣ δύναται̣ ̣ἡ̣
column 3
μετάβασις; ⁦ vac. 1⁩ ἐν γὰ̣[ρ τῷ]
μεταξ̣ὺ χρ̣ό̣νῳ, δι' ο[ὗ τὸ]
μεταβαίνειν αὐτα[ῖς γεί-]
νεται ζῴου φύσιν [δι-]
5έχον, τὸ̣ πᾶν ταρ̣α̣χθ̣[ή-]
σονται. εἰ δὲ̣ μη[δαμῶς]
ἔχουσι μένε̣ι̣ν̣ ἄ[νευ]
σώματος, τί μά[λιστα]
ἑαυτῷ παρέχει[ς πρά-]
10γματα, μᾶ̣λλον [δὲ ἐ]
κείναις, σ̣ύρω̣[ν αὐτὰς]
καὶ μεταβιβάζ̣[ων εἰς]
ἕτερον ἐξ ἑτέρου̣ [ζῷ-]
ον; καὶ ταῦτα πο [- ca.3 -]
column 4
[7 lines missing] 8[- ca.10 -]  ̣
[- ca.10 -]⁦ vac. 1⁩
10[- ca.10 -
[- ca.10 -]  ̣
[- ca.10 -]ο̣ν̣
[- ca.10 -]  ̣Ι̣
[- ca.12 -]
column 5
[- ca.6 -] στον [- ca.5 -]
[- ca.7 -] υνη [- ca.5 -]
[- ca.7 -] ηΣ̣Γ̣ [- ca.4 -ἄ-]
[μεινον γ]ὰ̣ρ ἁπλῶς ἀ-
5φθάρτους [ἦν] τὰς ψυ-
χὰς καθ' ἑαυτ̣ὰς ποι-
εῖν καὶ μὴ εἰς μα-
κρὸν ἐνβαλεῖν αὐτὰ[ς]
περίπλουν, ἵνα σου τὸ
10πανέσχατον σε̣μνό-
τερον ὑπῆρχε τὸ ψεῦσ̣-
μα. ⁦ vac. 1⁩ ἢ σοὶ μέν, Ἐνπε-
δόκλεις, ἀπιστήσομε[ν]
τὰς μεταβάσεις τα̣[ύ]
column 6
[τας] column margin
α̣Ι̣ρ  ̣[- ca.10 -ἡ μὲν ἀλγηδὼν] μεικρὰ οὖσα ο[ὐκ ἀναιρεῖ τὴν ἡδονήν, ἡ] δὲ μεγάλ[η] π̣[άμμ]η[κες οὐ διαμένει] fragment NF146NF129

column ante
[παρέχει γὰρ ὁ βίος ἡμεῖν εἰς τροφήν, καίπερ ἀρκούσης] column 1
τῇ φύσει μάζ̣ες, π̣ο̣[λλὰ]
τὰ τὴν ἐν ταῖς προ̣σ̣αγω̣-
γαῖς ἀηδίαν οὐκ ἔ̣χον-
τα ⁦ vac. 1⁩ καὶ κοίτεην μὴ μαχ̣ο̣-
5μένην τῷ σώματι δι̣ὰ̣
σκληρότητα ⁦ vac. 1⁩ καὶ ἐσθ̣ῆ̣-
τα μαλακὴν μὲν οὐ σφο-
δρα οὐδ' ἀπηνῆ δέ, ὥσ̣τ' ἀ-
ποστραφῆναι τὴν φ[ύ-]
10σιν, καθάπερ εἰ συ̣[  ̣  ̣  ̣]
περιβαλοίμεθ[α  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.4 -] ημων τ[- ca.5 -]
[- ca.16 -]
[- ca.8 - τὸ τῆς συν] -
column 2
κρίσεως ἡ̣μῶν ξα̣ν̣τ̣ι̣-
κόν. ⁦ vac. 1⁩ καὶ ταῦτ̣α οὖν εὐπό-
ριστα καὶ τὰ τούτων δ̣ὲ̣
ἔτι μείζω καὶ πολλῷ τ̣ι-
5νι, ⁦ vac. 1⁩ ὥστε καὶ ἁβροδίαιτον
συνεχῶν γενέσθαι, κα̣ὶ
ἑτέροις δέ που χρ̣ήσ̣ιμον,
λυτρωτήν τε γεινόμ̣ε-
νον ἐν τ̣α̣ῖς ἀνάνκαις
10[κ]αὶ παρέ[  ̣]κτην εἰ̣σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ α [  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τ]ην τῶν πεπηρωμέ-
[νω]ν ἐν ἐνδείαις καὶ ὅσα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 3
ΓΑ̣Ι[  ̣  ̣]Ο̣Ι̣Ω̣Α̣Ι̣Λ̣[  ̣  ̣  ̣]Ο̣Υ̣[  ̣  ̣]Ε̣[  ̣]
κτήσα̣σθα̣ι̣ κα̣ὶ δ̣[ιὰ τὴν ἄ-]
δειαν τῶν ὀρ̣[θῶ]ν̣ λο-
γω̣ν̣, ἀγ̣ωγὸν ο̣ὖ̣σαν μά-
5λιστα τῶν ἡδέως κοι-
νωσομένων ἃ κέκτην-
ται, ⁦ vac. 1⁩ καὶ διὰ τὸν ἄλλον
βίον ἄριστον ὄντα μό-
νον ἀστεῖος ἔστω. ⁦ vac. 2⁩
10π[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὁπ̣οῖο̣ν μ  ̣[  ̣  ̣  ̣
δ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τω[  ̣  ̣  ̣]ανον
τι[- ca.8 -] ἐπιλιπη
[- ca.16 -]
[- ca.16 -]
column 4
[  ̣  ̣  ̣  ̣ε]ι̣ρ̣ημ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]επι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΛΙΙ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ναν
[  ̣  ̣  ̣]ε̣ενεχ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ὸ φυ-
σικὸν δε [- ca.9 -]θαι,
5[  ̣]  ̣[  ̣] ιοδε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νκαι
α̣ι̣ο̣μη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αις, ἀλ-
λ̣ὰ̣ ὅμ̣ως [  ̣  ̣  ̣  ̣]Ι̣ς διὰ τί
θ Ι τευσα̣[  ̣  ̣  ̣ο]ὐ̣κ οἶδα.
[ἰ]δ̣οὺ γὰρ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς τὸν ὑ-
10[π]ε̣ρβά̣λλο[ντα τ]ὴν φύ-
σιν[- ca.9 -] σ οὐ-
κ ἂν εδ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι κε-
νὸν ο[- ca.10 -]αι πρα-
[- ca.15 -]νε -
column 5
τ̣ο. ⁦ vac. 1⁩ κα[ὶ γὰρ οὐδαμῶς]
ἡμεῖν̣ [ἔσονται τεθνε-]
ῶσιν ὀδ̣[υρμοὶ καὶ οἰμώ-]
γματα χρ̣[όνια ἤ χθόνι-]
5οι ποταμο̣[ὶ καὶ ἄλλα τοι-]
αῦτα ἐλε[ινά, ὡς λέγου-]
σιν οἱ μῦθ̣[οι. οὐδὲν οὖν]
πρὸς ἡμᾶς, [τῆς αἰσθή-]
σεως ἀπο[ύσης, ὁ θάνατος],
10ὡς εἴρηκα [ἤδη πρὸ τού-]
των καὶ εὐ[θέως πάλιν]
διαμενῶ κ̣[αὶ ἰσχυρίζεσ-]
θαι. ⁦ vac. 1⁩ παρ' ἡ[μεῖν γὰρ ἡ]
θνητό[της]
column margin
[- ca.5 -λ]α̣μβἀνει κ[- ca.3 -] fragment 50

column 1
ὡ̣ς δοκοῦσιν οἱ Στ[ωικοὶ]
[πά]νυ πλανώμεν[οι. σω-]
[μ]α̣τικῶν δὲ καὶ ἔχε̣[ι φύ-]
[σι]ν εἰδώλων τύπ[ων τε]
5[ὁ]μ̣οιομόρφων τού[τοις]
[ἅ]π̣ασι τοῖς ὁρατοῖς ἃ [νοῆ-]
[σ]αι ἡ ῥεῦσις αὐτῶν [ἐνδέ-]
[χ]εται, καθὼς καὶ ἐ[ν τῇ]
[π]ρὸ ταύτης ἐδήλ[ωσα]
10[γ]ρ̣αφῇ, τοὺς περὶ ἐνυ̣[πνί-]
[ων] λόγους ἀνακαθ[αί-]
[ρω]ν. ⁦ vac. 1⁩ τὰ οὖν εἴδωλ̣[α]
[τ]α̣ῦτα αἰσθάνετα[ι οὐ-]
[δ]ὲν οὐδαμῶς, ὡς [ὑπο]
column 2
[λαμ]βάνει Δημόκρι̣[τος],
[ἅτ' ἀ]π̣'̣ ἀτόμων ἐπιλέ[πτων]
[ᾠκο]δομημένα καὶ [τῇ]
[διαν]οίᾳ μόνῃ θεωρ[ητὰ]
5[ὄ]ντα. τοιούτων μὲν ἂ̣[ν]
ἔχῃ μορφὴν πραγμά̣[των]
οἷς ἡ φύσις χαίρει, κατ[ευ]
φραίνει μάλιστα τὴν̣ [ψυ-]
χήν· ἂν δὲ τοιούτων [οἷς]
10ἡ φύσις ἀλλοτριοῦ[ται],
θορύβου τινὸς πολλ[οῦ]
γεμίζει καὶ φόβου τὸ[ν]
ὅλον ἄνθρωπον ⁦ vac. 1⁩ καὶ τ[ὸ]
πήδημα τῆς καρδίας̣
column 3
κεινεῖ column margin
[ὅσα τῶν ζῴων μὴ ἐδύνατο συνθήκας ποιεῖσθαι τὰς ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν ἄλληλα μηδὲ β]λ̣άπτεσθαι, ⁦ vac. 1⁩ πρὸς̣ [τα]ῦ̣τ' οὐθέ̣ν ἐσ̣τιν̣ οὔτ̣[ε δίκαιον οὐδὲ ἄδικον. ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ἐθνῶν ὅσα μὴ ἐδύνατο ἢ μὴ ἐβούλετο τὰς συνθήκας ποιεῖσθαι τὰς ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι]. fragment 51

column ante
[ἔχει δ' ἡ ψυ] column 1
[χὴ π]άθη τῆς γεγεννη-
[κυία]ς αὐτὰ αἰτίας μα-
[κρῷ] μ̣είζονα. καὶ σπιν-
[θῆρι] μεικρῷ πάνυ τη-
5[λικό]νδ̣ε̣ ἐπ̣εξάπτεται
[πῦρ], ἡ̣λίκον καταφλέ-
[γει λ]ιμένας καὶ πόλεις.
[δυσε]π̣ιλόγιστος δέ ἐσ-
[τι το]ῖς πολλοῖς ἡ τῶν
10[ψυχι]κῶν τούτων ὑπερ-
[οχὴ] παθῶν. ⁦ vac. 1⁩ ἐπεὶ γὰρ
[οὐκ] ἔ̣στιν ἐξ ἀντιπα-
[ραθ]έ̣σεως ὑφ' ἕνα και-
[ρὸν] ἀμφοτέρας παθεῖν
column 2
τὰς ἀκρότητας τῶν
ψυχικῶν λέγω π̣αθ̣ῶν̣
τῶν τε σωματικῶν δι-
ὰ τὸ σπανίως ποτὲ τοῦ-
5το συνβαίνειν καί, ὅ-
ταν δὲ συνβῇ, τ̣ὸ̣ ̣ζ̣ῆν ἀ-
ναιρεῖσθαι, τῶ̣[ν] ἑ̣τ̣έρ̣ων
τῆς ὑπεροχῆς τὸ κ̣ρι-
τήριον οὐχ ε̣ὑρίσ̣κ̣εται.
10ἀλλ' ὅταν μὲν ἐν τ̣αῖς
σωματικαῖς ἀλγηδόσι
τυνχάνῃ τις, φησὶ ταύ-
τας τῶν ψυχικῶν εἶναι
μείζονας, ⁦ vac. 1⁩ ὅταν δ' ἐν
column 3
[ταῖς ψυχικαῖς, ἐκείνων]
μ̣[ε]ί̣[ζονας εἶναί φησι]
ταύτας̣.̣ ̣τ̣[ῶν γὰρ ἀπόν-]
των αἰεὶ τὰ [παρόντα πι-]
5θανώτερα κα̣[ὶ ἐπίδοξος]
ἕκαστός ἐστιν ἢ̣ ̣δ̣[ι' ἀνάν-]
κην ἢ διὰ ἡδονὴν τῷ̣
κατέχοντι αὐτὸν πά̣-
θει τὴν ὑπεροχὴν ἀπ̣[ο].-
10δεδωκέναι ⁦ vac. 1⁩ σοφὸς
δὲ ἀνὴρ τὸ δυσεπιλό̣-
γιστον τοῦτο τοῖς πολ̣-
λοῖς ἐξ ἄλλων τε ἀν[α-]
λογίζεται πολλῶν
column margin
[οὐ χρονίζει τὸ ἀλγοῦν συνεχῶς ἐν τῇ σαρκί, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄκρον τὸν ἐλάχιστον χρόνον πάρεστι, τὸ δὲ μόνον ὑπερτεῖνον τὸ ἡδόμενον κατὰ σάρκα οὐ πολλὰς ἡμέρας συμβαίνει. αἱ δὲ πολυχρόνιοι τῶν ἀρρωστιῶν πλεο]ν̣άζον ἔχουσι τὸ ἡδόμενον ἐν τῇ σαρκὶ ἤπερ τὸ ἀλγ̣[οῦν]. fragment 52

column 1
[καὶ σκέψεως τ]ῶν μελ-
[λόντων οὐδὲ]ν̣ ἔλαττον
[τοῦ νῦν. οἵ δ' ὑ]πὸ ψυχι-
[κῶν ἑνοχληθ]έντες πα-
5[θῶν ἑαυτοὺς], ἐπάταξαν
[ἀπείχοντό τ]έ̣ποτε τρο-
[φῆς καθ΄ἡμέ]ρ̣αν. ⁦ vac. 1⁩
[τῶν δ΄ ἐν ἐκεί]ν̣οις λησ-
[τιν ἴσχοντε]ς̣ ταῖς ψυχαῖς̣
10[τὰς σωματικ]ὰ̣ς ἀλγη-
[δόνας προστιθ]ε̣[α]σ̣ι̣ν̣
[3 lines missing]
fragment 53

column 1
[  ̣  ̣τὸ] ἀ̣λγεῖν καὶ [τὸ λυπού-]
[μενο]ν συναμ[φότερον]
[- ca.4 -]ο̣ν ἐστίν̣ [- ca.5 -]
[- ca.6 -]ο̣ ̣γ̣ὰ̣ρ̣ [- ca.5 -]
[10 lines missing]
fragment 54

column ante
[οὐδὲ δεινὰς εἶναι τὰς συμφορὰς] column 1
[κειν]ούσας τὰς τοιαύ-
[τας] ἀ̣λγηδόνας ἡμεῖς
[δοκ]οῦμεν. ποῦ γάρ, Ἡρά-
[κλει]ς̣, εἰ δεῖ τινα τῆς
5[ἀ]λ̣[γηδό]ν̣ος λαβεῖν εἰ-
κόνα̣[ς], ⁦ vac. 1⁩ κ̣ε̣ρ̣αυνῷ πλη-
γέντος τινός, ⁦ vac. 1⁩ ἢ τετρα-
πέδου λίθου ἐλάσαντος
αὐτὸν ἅμα νοήματι,
10ἢ τῆς κεφαλῆς ἀποκο
πεί̣σ̣[ης ξ]ί̣φ̣ε̣ι̣ [ἴσ]ῳ τάχει ὡς ὄ-
[ναρ, ἐνταῦθα δεινός ἐσ-]
[τιν ὁ πόνος, τοῦ αὐτίκα]
[θανάτου γεινομένου, τοῦ]
column 2
δὲ χρόνου μηδὲ τὸν
οἴμμοι φθόνγον διδόν-
τος, ῥύμῃ δὲ πολλῇ τὴν
ψυχὴν ἐξαρπάζοντος
5τῶν ἀλγηδόνων; ⁦ vac. 1⁩ τὰ
μὲν οὖν, φημι, ἄκρα συν-
πτώματα, καὶ τὰ ὑποκά̣-
τω δ' αὐτῶν οὐ πολλῷ τ̣[ι-]
νι, ἃ δὴ μηδέτ̣ε̣ρ̣[α εἰς ζῷ-]
10ον χωρε̣ῖ̣ ̣χ̣[ρονίας εἰσ-]
κ̣ο̣[μίζοντα ἀλγηδόνας]
[ἐν τῇ σαρκί, ἡμεῖν οὐδα-]
[μῶς φοβητέα ἐστίν. εἰ]
[μὲν γὰρ ἡ ἀλγηδὼν κλί]
column 3
[ν]ε̣ι̣ [ἐπὶ] τὸ χεῖρον, οὐ-
[κ]έτ̣[ι] διαμένει σφόδρα,
γε[ί]ν̣εται δ' ἄκρα καὶ εἰς
τὸν̣ ἐλάχιστον μετα-
5β̣αίνει χρόνον. ⁦ vac. 1⁩ εἰ δὲ ἀ-
[ν]είεται, πρὸς ὑγεῖαν
[ἄ]γ̣ει τὸ ζῷον. ⁦ vac. 1⁩ τί οὖν,
[π]ρὸς τῶν δώδεκα θε-
ῶ̣ν, ἐνταῦθα δεινόν;
10ἢ̣ τί δίκαιον ἔνκλημα
ἐπ̣ενενκεῖν ἔχομεν
τῇ φύσει, ⁦ vac. 1⁩ εἰ τοσάδε τις
ἔ̣τη̣ βιώσας ⁦ vac. 1⁩ καὶ τοσούσ-
δε̣ ̣μ̣ῆνας ⁦ vac. 1⁩ καὶ τοσάσ -
column 4
δ' ἡμ̣[έρας ἥκει εἰς τὴν ἡ-]
μέρ[αν τὴν τελευταίαν; οὔ-]
τε ο̣[ὖν ἡ ἑτέρα συμφορά, οὔ-]
τε ἡ ἑ[τέρα, κακή, τῆς ἄκρας]
5οὔσης̣ [οὐ πολλὰς ἡμέρας],
μεθ' ἃς [ἢ ὁ θάνατός τινα]
ἕξει καὶ̣ [παντελὴς ἀ-]
ναισθησί̣[α εὐθὺς γενήσε-]
ται, ἢ ὑγί[ανσις ταχέως αὐ-]
10τὸν ἕξει καὶ̣ [ἡ ζῳὴ πεφύλα-]
κται. ⁦ vac. 1⁩ καὶ τὰ ἔ[σχατα]
τῶν νοσημ[άτων, ἃ δὴ]
αὐτά ἐστιν τλ̣[ητέα ἐνθά-]
δε, τί καὶ δεῖ λ̣[υπεῖσθαι;]
column margin
[σαρκὸς φωνὴ τὸ μὴ πεινῆν, τὸ μὴ διψῆν, τὸ μὴ ῥειγοῦν. ταῦτα γὰρ ἔχων τις καὶ ἐλπίζων ἕξειν καὶ Διὶ ὑπὲρ εὐδαιμονίας] μαχέσαιτο ἄν. ⁦ vac. 7⁩ οἱ λειτοὶ [χυλοὶ ἴσην πολυτελεῖ διαίτῃ τὴν ἡδονὴν ἐπιφέρουσιν, ὅταν ἅπαν τὸ ἀλγοῦν κατ' ἔνδειαν ἐξαιρεθῇ· καὶ μᾶζα καὶ ὕδωρ τὴν ἀκροτάτην ἀποδίδωσιν ἡδονήν, ἐπειδὰν ἐνδέων τις αὐτὰ προσενένκηται]. fragment 55

column 1
[5 lines missing]
6[- ca.12 -]ν̣
[- ca.12 -]σ̣ε̣
[- ca.12 -]υ̣ν
[- ca.12 -]νοι
10[- ca.12 -]ν̣
[- ca.12 -]αι
[- ca.12 -]μη
[- ca.12 -]εσ
[- ca.12 -
column 2
δ̣ι̣ὸ̣ ̣ε̣ἴδη τρία τῶ̣ν̣ ̣ἀ̣λ̣γη-
[μ]ά̣τ̣ω̣ν — ⁦ vac. 1⁩ καὶ τοῦ̣ μὲν ἀ̣-
[πὸ] ἐ̣νδ̣εία̣ς [σ]υμβαίν̣ον̣-
[τος] ἡ̣μεῖν̣, ⁦ vac. 1⁩ τοῦ δ' ἀπὸ̣ τιλ-
5μ̣[ά]τ̣ω̣ν καὶ τῶν ὀσ̣τ̣ῶν
εἴ̣[τ]ε̣ κατὰ πληγὰς εἴτε ἀ-
δήλ̣ω̣ς, τοῦ δ' ἀπὸ νόσ̣[ων] —
πάντω̣ν̣ ἐστὶ διαφεύγειν,
ἐφ' ὅσον ἀν̣θρώπου φύσις
10δύναται φυγεῖν. ⁦ vac. 1⁩ περὶ μὲν
οὖν ἐνδείας ἐπάνω λέ-
λεκται· ⁦ vac. 1⁩ περὶ δὲ τραυμά̣-
των καὶ τῶν ὁμοίων ἀρ-
κεῖ τοσοῦτον. ⁦ vac. 1⁩ τὰ μὲν
column 3
[5 lines missing]
6ν[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
φυ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τὰ̣ [δὲ]
10κε̣
τω̣
  ̣
[  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
column margin
Σρος δὲ τοῦ προγεγονότ[ος] fragment 56

column 1
[- ca.12 -]ν̣ε̣  ̣ΓΙ
[καὶ γὰρ εἰ τὴν τ]ῶ̣ν ἡδο̣[ν]ῶν
[φύσιν ἐδήλ]ω̣σα κα̣ὶ ἐπέ̣
[δειξα μηδ]έ̣ν, ἀ̣λ̣λ' οὖν [γε]
5[δηλοῦσι τὴ]ν̣ ἑαυτῶν φύσιν
[αὐταὶ πρὸς] ἡ̣μᾶς. ⁦ vac. 1⁩ ταύτῃ
[- ca.11 -]  ̣Ι καλῶ̣ς̣ ΛΙ
[- ca.8 -] ν̣το[  ̣]η[  ̣] ο̣ὐκ̣έτι.
[ταῖς δὲ σω]μ̣ατικαῖς ἡδο-
10[ναῖς ἡ ψυχ]ὴ̣ παρέλαβε καὶ
[τὰς ποιητ]ικὰς ταύτης ο̣ὐ
[χαλεπῶς. ἡ] γὰρ φύσις ἡμῶν
[χρῄζει ὃ] ἄ̣μεινόν ἐστιν
[τῇ ἡμετέρ]ῃ̣ ψυχῇ. ⁦ vac. 1⁩ καὶ ἔτι
column 2
φ̣α̣ν̣ερὸν ἡ ψ̣υ̣χ̣ὴ̣ [δύνα-]
ται πλέον ἢ τ̣ὸ̣ ̣σ̣ῶ̣μ̣[α· αὕ-]
τη̣ γὰρ ἡγε̣μ̣ονίαν ἔ̣[χει]
τῆς ἀ̣κ̣ρότητος κ̣α̣ὶ̣ ̣τ̣[ὴν]
5[τ]ῶν̣ ̣ἄ̣λ̣λ̣[ων] ὑ̣πε̣ροχὴν̣
π̣[αθ]ῶ̣ν, ὡς̣ καὶ ταύτη̣ν̣ ̣ἐ̣-
πά̣[νω γ' ἐ]δηλώ̣σ̣α̣μεν. [εἰ] δ̣' [οὖν],
τοὺς Ἀριστίππ̣ου προσ[έ-]
χοντες λόγου̣ς, τοῦ μὲ̣ν [σώ-]
10μα̣τος ἐπιμελησόμε-
θα, πᾶν τ̣ὸ̣ ̣ἡ̣δ̣ό̣μεν̣ο̣ν̣ ̣ἐ̣κ̣
ποτῶν, σείτων κα̣ὶ γ̣ε̣ν̣[νη-]
μάτων καὶ ἁπλῶ̣ς δὲ ἁ̣-
πάντων τῶν οὐκέτι
15[ἀπόλαυσιν ἀποδιδόντων μετὰ τὸ γενόμενον αἱρούμενοι, τῆς δὲ ψυχῆς ἀμελήσομεν, τῶν μεγίστων ἡδονῶν στερησόμεθα.]
column margin
[βραχέα σοφῷ τύχη παρενπείπτει, τὰ δὲ] μ̣έγιστα κ̣α̣ὶ κυριώτα̣τα ὁ λογισμὸ̣ς̣ [διῴκηκε καὶ κατὰ τὸν συνεχῆ χρόνον τοῦ βίου διοικεῖ καὶ διοικήσει.] fragment 57

column 1
[6 lines missing]
7[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[- ca.8 -]
τΛΛν ἐν βασά̣[νῳ- ca.5 -]
το̣υ̣ς ῥίζαν το̣[ῦ ἀγαθοῦ],
10ἐνέβ̣ησαν τ̣[ὰς γαστρὸς ἡ-]
δον̣άς. ἑτέρ̣[αις δ' ἐπιθυμί-]
αις συ̣νσχεθ[έντες, διὰ τὰ]
ἐ̣νό̣ν̣τα οἱ ἐ[κείνας ἔχον-]
τες ἑ̣αυτοὺ[ς ἔβλαψαν]
column margin
  ̣  ̣[  ̣]τεμη fragment 58

column 1
[- ca.5 -οὔτε πολει-]
[τικὴ δόξα οὔτε βασι-]
[λεία οὔτε πλοῦτος] τ̣ῆς
[ἡδονῆς ποιητι]κός
5[ἐστιν. ὁ δ' οὖν φ]ι̣λόσο-
[φος τὴν] ἐ̣πισ̣τατείαν
[καὶ ἀρχὴ]ν̣ Ἀλεξάνδρου,
[ἢ ἔτι πλέ]ον ἢ καὶ αὐτὸς
[εἶχεν, οὐ] βούλεται, ὡς
10[ἄνθρωποι] φύσιν ἔχο̣[υ]
[σιν οὐδὲν] τοῦ κ[ενοῦ]
[χρῄζοντες]
[2 lines missing]
column 2
[3 lines missing]
4μ[⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αρ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[5 lines missing]
fragment 59

column 1
[- ca.10 -]  ̣μαντι-
[κη- ca.8 -]ας δι-
[- ca.13 -]υσ
fragment 60

column 1
[- ca.8 -  ̣  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.6 -  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣- ca.3 -]
[- ca.5 -]⁦ vac. 1⁩ τί οὖν μᾶ̣[λ-]
[λον τὸ ἐγβ]αίνειν τιν̣[ὰ]
5[τοῦ μαντι]κὴν ὑφε[σ-]
[τηκέναι σ]ημεῖόν ἐσ̣-
[τιν ἢ τὸ μ]ὴ̣ ἐγβαίνειν
[τοῦ μὴ ὑφε]<σ>τηκέναι;
[ἄλογόν γε, ὡς] ἐγὦμαι.
10[- ca.7 -ὁ]ρ̣ίζομαι
[- ca.10 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 61

column 1
[- ca.7 -μ]α̣χομένοις
[- ca.7 -]ς τὸ μὲν προ-
[- ca.5 -οὕτ]ως ἔχειν,
[ὥς φασιν οὗ]τοι, τὴν δὲ
5[ἀνάνκην δ]ιαφεύγειν
[ἀδύνατον, τ]ὴν πλάνην
[- ca.8 -]ι· ⁦ vac. 1⁩ εἰ δὲ του
[- ca.8 -]ακριτα με-
[- ca.8 -]ατα καὶ α-
10[- ca.7 -]⁦ vac. 1⁩ τίνι γὰρ
[ἄλλῃ χρήσ]εται πίστει
[- ca.8 -]ο̣μένων;
[δῆλον ὅτι οὐ]χ̣ ἕξει.
[ὑπεξῃρημέ]νης οὖν
column 2
μαντικῆς̣ [τ]ί̣ σημεῖ-
ον εἱμαρμέ̣ν̣ης ἔστιν
ἄλλο̣; ⁦ vac. 1⁩ ἂν γὰ̣[ρ] τῷ Δη̣μο̣-
κρίτο̣υ τις̣ χ[ρ]ήσηται
5λόγῳ, μηδε̣μ̣ίαν μὲν
ἐ̣λευθέ̣ραν̣ [φ]άσκων
ταῖς ἀτόμ[οι]ς κείνη-
σιν εἶναι διὰ̣ τὴν πρὸς
ἀλλήλας σύ̣[ν]κρουσιν
10αὐτῶν, ἔνθ̣ε̣ν δὲ φαί-
νεσθαι κατ[η]ν̣ανκασ-
μένως πά̣[ν]τ̣α κεινεῖσ-
θαι, ⁦ vac. 1⁩ φή[σομ]ε̣ν πρὸς
αὐτόν, ὡ̣[ς οὐκ] οἶδας, ὅσ
column 3
τις ποτὲ εἶ, καὶ ἐλευθέ-
ραν τιν̣ὰ̣ ἐν ταῖς ἀτό-
μοις κείνησιν εἶναι, ἣ[ν]
Δημόκριτος μὲν οὐ-
5χ εὗρεν, Ἐπίκουρος δὲ
εἰς φῶς̣ ἤγαγεν, παρεν-
κλιτικὴν ὑπάρχουσαν̣,
ὡς ἐκ τῶν φαινομέ-
νων δείκνυσιν; ⁦ vac. 2⁩ τὸ δὲ
10μέ̣γ̣ιστον· πιστευθεί-
σης γὰρ εἱμαρμένης
αἴρεται π̣ᾶ̣σ̣α νουθεσ̣[ί-]
α καὶ ἐπιτείμησις καὶ
οὐ̣δ̣ὲ τοὺ πονηροὺς
column 4
[ἔξεστι δικαίως κολάζειν,]
[ὡς οὐκ αἰτίους τῶν ἁμαρτημάτων ὄντας]
column margin
[ἡ δὲ ἀπειρἰα τοῦ χρόνου], κ̣α̣ὶ εἰ ἦν εἰς ἄπ̣[ειρον ποιη]τ̣ι̣κὴ̣ ἡδονῆς, ⁦ vac. 1⁩ εἰς ἄπε[ιρον ἡδονὴν οὐκ ἂν ηὖξεν] fragment 62

column 1
[9 lines missing]
10Ι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ν̣οι.[⁦ -ca.?- ⁩]
ει. ⁦ vac. 1⁩ αΙΙ  ̣[  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
ὥ̣σπερ λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ο ἀνυπ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column margin
[ἐ]πινοησα[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 63

column ante
[τὴν μὲν οὖν σοφίαν οὐ πανταχοῦ κομι] column 1
οῦμεν, ἐπεὶ πάντες μὴ
δύνανται. δυνατὴ̣ν δὲ
αὐτὴν ἂν ὑποθ̣ώ̣μ̣ε̣θα̣,
τότε ὡς ἀληθῶς ὁ τῶν
5θεῶν βίος εἰς ἀνθρώπους
μεταβήσεται. δικαιο-
σύνης γὰρ ἔσται μεστὰ
πάντα καὶ φιλαλληλίας,
καὶ οὐ γενήσεται τειχῶν
10ἢ νόμων χρεία καὶ πάν-
των ὅσα δι' ἀλλήλους
σκευωρούμεθα. περὶ δὲ
τῶν ἀπὸ γεωργίας ἀναν-
καίων, ὡς οὐκ ἐσομέ
column 2
ν̣ω̣ν ἡμ̣[εῖν τότε δούλων]
καὶ̣ ̣γ̣ὰρ ἀ[ρόσομεν αὐτοὶ]
καὶ σκάψο̣[μεν, καὶ τῶν φυ-]
τῶν ἐπιμελ̣[ησόμεθα],
5καὶ ποταμο[ὺς παρατρέ-]
ψ̣ομεν, καὶ τὰ̣[ς φορὰς]
ἐπιτηρήσο̣[μεν- ca.4 -]
μεν ἃ μὴ τῶ[- ca.5 -]
μενοι καιρο[- ca.6 -] ,
10καὶ διακόψει̣ [κατὰ τὸ]
δέον τὸ συνε[χῶς συνφι-]
λοσοφεῖν τοι̣α̣[ῦτα· τὰ]
γὰρ γεωργή[ματα ὧν ἡ]
φύσις χρῄζει̣ [παρέξει]
column margin
[πᾶν ζῷ]ο̣ν̣ οὐ δύναται συνθήκην̣ [ποιεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι] fragment 64

column 1
[παράδ]ειγμά ἐξ̣
[  ̣ᾧ χρ]ῆ̣σθαι δ̣[εῖ ἡμᾶς]
[- ca.6 -]  ̣ελκε[- ca.6 -]
[- ca.8 -]α̣υτ̣[- ca.5 -]
fragment 65

column 1
[- ca.12 -]  ̣ω
[- ca.12 -  ̣]ο [12 lines missing]
column 2
πολλὰ κΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
πονηρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 66

column 1
[11 lines missing]
12[- ca.12 -]Ιτ̣Ι[- ca.4 -]
[- ca.12 -]οΙ  ̣Ι[- ca.2 -]
[- ca.12 -]ν̣ο̣ν̣[  ̣]Ιω
column 2
[- ca.3 -]Λ[- ca.5 -]ο̣ς̣ ̣τ̣ὴν   ̣[- ca.3 -]
[- ca.3 -]ΛΣ[- ca.5 -  ̣Ι[- ca.7 -]
[- ca.15 -]
Ι[- ca.8 -]τ̣υ̣[- ca.3 -]π̣Λ[- ca.2 -]
5[  ̣]ν̣η̣[- ca.7 -]ε̣κ̣δ̣υ̣π̣[- ca.2 -]
[- ca.12 -]η̣ε̣[- ca.3 -]
[- ca.15 -]
[- ca.15 -]
μω̣ν̣[- ca.15 -]
10Ι[- ca.8 -]καΙΛΙΙΙ[- ca.3 -]
[  ̣]τ̣[- ca.4 -]ω̣ΙΙ[- ca.9 -]
μ̣έ̣νην ΙΙ[  ̣  ̣  ̣]Λτ̣ο̣[- ca.5 -]
π̣ΣΙΙΙΣΙΛΙΙΙΙ[  ̣  ̣  ̣]ΙΙν̣ε̣Ι
ΣΕ̣ΙΙΣΙ  ̣τ̣ων̣[- ca.2 -]π̣  ̣ΡΛ[- ca.3 -]
column 3
column margin
[- ca.7 -]μ[- ca.18 -] fragment 67

column 1
[10 lines missing]
11[- ca.12 -  ̣]
[- ca.12 -  ̣  ̣]
[- ca.12 -]ω̣ν̣ ⁦ vac. 1⁩
[- ca.10 -ε]στίν ⁦ vac. 1⁩
column 2
[10 lines missing]
11οΠΛ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ΛΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣ΙΣ  ̣[  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ΡΛΙ[- ca.3 -]ΙΙ[- ca.3 -]Λ[⁦ -ca.?- ⁩]
column margin
[- ca.9 -]  ̣Ι  ̣ΙΙ[- ca.5 -]Γμ̣[  ̣] fragment 68

column 1
[5 lines missing]
6[- ca.11 -]ο
[- ca.5 -]Γ[- ca.7 -]
[- ca.8 -]π[- ca.4 -]
[- ca.8 -]τ[- ca.4 -]
[1 line missing]
11[- ca.3 -]μ[- ca.5 -]Γ[- ca.3 -]
[- ca.2 -]Ιν̣[- ca.10 -]
[- ca.3 -]ΣΙΙ[- ca.8 -]
[1 line missing]
column margin
[- ca.3 -]Ε̣[- ca.14 -] fragment NF137

column 1
χωρ[- ca.12 -]
τινα Ι̣[  ̣]ε̣ξ[  ̣]ρ̣[- ca.4 -κα-]
λὰς ἢ κακὰς π̣[ερὶ τῶν]
πραγμάτων ὑ[πολήμ-]
5ψεις ἔχειν. ⁦ vac. 1⁩ τὰ [δὲ ταῖς]
νόσοις ὑπὸ το[ῦ ψυχι-]
κοῦ μέρους ἀφ'[ἡμῶν ὧ-]
δε προσεπιπεν[πόμε-]
να οὐκ ἐξ ἀνάν̣[κης ἐσ-]
10τι πολλά. ⁦ vac. 1⁩ καὶ γ[ὰρ τὸν]
θ̣άνατον ἀλόγ[ων με-]
[ταί]τ̣ι̣ον οὐ νο[μίζο-]
[μεν φόβων- ca.4 -]
fragment NF147

column 1
[11 lines missing] 12γησαν [  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
ναται κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τομηση[⁦ -ca.?- ⁩]
column margin
[- ca.3 -]Ιο̣[  ̣  ̣  ̣] fragment NF148

column 1
[  ̣  ̣]Λ̣Σ̣ιμ̣ος ἐμιδιαν̣ι̣εΙ̣
[τ]οῖς ὑποκειμένοις
[  ̣]ς̣ ̣δ̣ὲ̣ καὶ τὰ τῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣] I αὐτοῖς ὑπαρ̣χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣]ν̣ὴ Δία, τὴν [  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF168

column 1
[9 lines missing] 10[- ca.7 -]Ι̣Σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.4 -]τ̣ι ψυχη[⁦ -ca.?- ⁩]
[πε]ρὶ τουτο[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]ντες, ⁦ vac. 1⁩ ἡμᾶς δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ων ἐῶσι φθείρε̣[σθαι]
column margin
⁦ vac. 2⁩ [  ̣  ̣  ̣] εἰ θέλε[⁦ -ca.?- ⁩] fragment NF191

column 1
θ̣αν
⁦ vac. 1⁩
fragment NF192

column 1
[- ca.13 -]
[- ca.6 -   ̣] ΥΛ [  ̣] ον ⁦ vac. 1⁩
[- ca.6 -   ̣] ε̣τ̣ρ̣ι̣ο̣
[- ca.6 -]τα [  ̣] α̣υ ⁦ vac. 1⁩
5[- ca.6 -]ν[- ca.5 -]
[9 lines missing]
column 2
κε̣[ι]μ̣έ̣ν̣[ας] ἡ̣δονὰς καὶ ἀ-
πατ̣ήσα̣ν̣τ̣ε̣ς̣ ταῖς τοσαύ-
τα̣[ις ἡδον]αῖς κ̣ατ̣ὰ τῶν ἀσώ-
τω̣ν̣ ̣τ̣ὸ τῆς ε̣ὐδ̣α̣ι̣μονία̣ς
5ὄ̣ν̣[ο]μ[α ἀλ]η̣θ̣ές. ⁦ vac. 1⁩ εἰ δ̣ὲ̣ ̣μ̣ε̣-
[τέχομεν] ἑκά̣στης̣ ἡδο-
ν̣[ῆς - ca.7 -] αν ⁦ vac. 1⁩
[- ca.10 -]ο̣ν ⁦ vac. 1⁩
τ̣Λ̣ [  ̣  ̣] οφουν̣ [  ̣] τ [  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣ν ⁦ vac. 1⁩
10[- ca.11 -
[- ca.12 -]
[- ca.8 -ὅταν οὖν]
[λέγωμεν τὴν ἡδ]ο̣νὴ[ν]
[ἀγαθὸν εἶναι κατὰ φύ] -
column 3
σι(*)ν, ⁦ vac. 1⁩ οὐκ ἐκείνας, ⁦ vac. 1⁩ οὐκ ἐ-
κείνας, ⁦ vac. 1⁩ ὦ Ζήνων καὶ Κλε-
ά̣νθ̣η̣, ⁦ vac. 1⁩ καὶ σὺ Χρύσιππε, ⁦ vac. 1⁩, καὶ (*)
ὅσοι τὴν αὐ̣τὴν ὑμεῖν ἄ-
5[γ]ο[υ]σιν, ⁦ vac. 1⁩ οὐκ ἐκείνας ἀπο(*)-
φ̣α̣ι̣νόμεθα τὰς ἡδονὰς
ὑπάρχειν τ[έ]λος τὰς τῶν
π̣ολ̣λ̣ῶν, ἀλλὰ ταύτας ἃσ
ἀρ̣τίω̣ς̣ εἰρήκαμεν, ⁦ vac. 2⁩ τέ̣-
10[λο]ς̣ ̣μ̣όνας. ⁦ vac. 1⁩ εἰ γὰρ ἀρέσ(*)-
κε̣ι̣ ̣γ̣'̣ὑ̣μεῖν τὸ τῆς φύσεως(*)
ἀγ̣α̣θ̣ὸ̣ν̣ κατά̣σ̣τ̣ημά τι καὶ(*)
[οἰκ]ε̣ῖ̣ο̣ν̣ τοῦτ̣'εἶναι τέ(*)-
λος κατὰ τὸν ἡμεῖν σύν -
column 4
φωνον λόγον, ⁦ vac. 1⁩ τὸ δὲ τ̣[ῆς ἡ-]
δονῆς ὄνομα μεισε[ῖτε,]
τί οὐ πάλαι ἡμεῖν ἐλέ̣[ξα-]
τε; -τὸ μὲν δόγμα ὑμῶ̣[ν ἀ-]
5ληθές, ἄνδρες, τῷ δὲ [τῆς]
ἡδονῆς ὀνόματι φα[ύλως]
κέχρησθε, ἵνα πρὸς [τοῦ-]
το ὑμεῖν εἴπαμεν· ⁦ vac. 1⁩ [και-]
νὸν μὲν οὐδαμῶς ν̣[ῦν]
10τάττομεν τόνδε τὸν [λό-]
γον κατὰ τοῦ προειρη[μέ-]
νου καταστήματος, [ἀλ-]
λ'ἄνωθεν ὡμειλη[μέ-]
νον πᾶσιν Ἕλλησιν [  ̣  ̣]
column margin
[- ca.2 -]στ[- ca.6 -] fragment NF193

column 1
[  ̣]ω̣ς βίῳ θε̣-
[- ca.2 -]μ̣ην αλ-
[- ca.3 -]ν̣οτου
[- ca.4 -]σενγυ
5[- ca.4 -]ται του
[- ca.6 -]του
section III

fragment 76

column 1
[Διογέν]ης ⁦ vac. 2⁩ Ἀντι-
[πάτρῳ ε]ὖ̣ χαίρειν.
[εὐνοίας] μ̣οι σημεῖα
[πολλάκ]ις, Ἀντίπατρε,
5[ἤδη παρέ]σχηκας, δι'
[ὧν τε ἔν]α̣νχος ἔπεμ-
[ψας ἡμε]ῖ̣ν γραμμά-
[των καὶ ὅ]τε πρότε-
[ρον αὐτόν] σε πρὸς φιλο-
10[σοφίαν] ἐκθύμως ἔ-
[κάλουν], ἐν ᾗ τὸν ἥδι[σ-]
[τον βίον] ἀρίσταις ἐπι-
[βολαῖς εἴ] τ̣ις σὺ χρώ-
[μενος ζῇς]. ταύτῃ γέ τοι
column 2
καὶ μάλιστα αὐτῷ τε
σοὶ καὶ τοῖς δὲ ἄλλοις
τοῖς Ἀθήνησί τε καὶ
ἐν Χαλκίδι καὶ Θήβαις
5φίλοις πάλιν ἀπαντῆ-
σαι διὰ σπουδῆς ἔχω,
πάντας ὑμᾶς ὑπολαμ-
βάνων ταὐτὸ πά<σ>χειν.
ταυτεὶ δέ σοι νῦν ἀπὸ
10Ῥόδου γράφω τῆς ἐπισ-
τολῆς ταύτης, οὐ πρὸ
πολλοῦ τοῦ χειμῶ-
νος ἀρχὰς ἔχοντος
κεινηθεὶς ἀπὸ τῆς πα -
column 3
[τρίδος] fragment 77

column 1
χιόνι βάλλεσθαι τὴν
παρ' ἡμεῖν γῆν. ⁦ vac. 1⁩ πειρά-
σομαι μὲν οὖν, ὡς ἔ-
φασκον, καὶ μάλιστα
5λελιχνευμένος τῷ
προλήμματι τοῦ πλοῦ
κ̣ἂν ὅσῳ δή ποτε, τοῦ
χειμῶνος ἄρτι λή-
ξαντος συνβαλεῖν ὑ-
10μεῖν, εἴτ' Ἀθήναζε πρό-
τερον ποιούμενος
τὸν πλοῦν εἴτ' εἰς Χαλ-
κίδα καὶ Βοιωτίαν. ⁦ vac. 1⁩ ἐ-
πεὶ δ' ἀβέβαιον τοῦτό
column 2
ἐστιν διά τε τὸ ἐν τοῖς
πράγμασι ποικίλως ἄ-
στατον καὶ τὸ ἐμὸν ἔ-
ξωθε γῆρας, τὰ περὶ ἀ-
5πειρίας κόζμων, ὡς ἠξί-
ωσας, ἀπέστειλά σοι. συν-
τυχίᾳ δὲ τοῦ πράγμα-
τος ἀγαθῇ κέχρησαι·
πρὶν ἢ γὰρ ἐλθεῖν σου
10τὴν ἐπιστολήν, ⁦ vac. 1⁩ Θεο-
δωρίδας ὁ Λίνδιος, ἑ-
ταῖρος ἡμῶν, ὃν οὐκ ἀ-
γνοεῖς, ἀρχόμενος ἔτι
τοῦ φιλοσοφεῖν, τὸν
column 3
αὐτὸν ἔπρ̣α̣ττεν λό-
γον. ἐναρθ̣ρότερος
δ' οὗτος ἐγ[ε]ίνετο, διὰ
τὸ ἐν ἀμφο̣ῖ̣ν ἡμεῖν
5παροῦσι στρ̣έφεσθαι·
αἱ γὰρ ἐξ ἀλ̣λήλων
συνκαταθ[έσ]ε̣ις τε
καὶ ἀντιφά̣[σει]ς, ἔτι δ' ἐ-
ρωτήσεις, ἀ̣κρειβεσ-
10τέραν ἐπ̣[οιο]ῦ̣ντο
τοῦ ζητο[υ]μ̣ένου
τὴν ἔρε[υν]αν. ⁦ vac. 1⁩ διὰ τοῦ-
το οὖν, Ἀντ̣ίπατρε,
τὴν διάλε[ξ]ιν ἐκεί -
column 4
νην ἀπέστειλά σοι, ἵν̣[α]
δὴ τὸ ἴσον γένηται τῷ
κἂν παρ̣ὼν αὐτός, ὁ-
μοίως Θεοδωρίδᾳ,
5τὰ μὲν ὡμολόγεις, οἷς
δ' ἐπηπόρεις καὶ προσ-
επυνθάνου. ⁦ vac. 1⁩ ἔστιν
δὲ αὕτη τοιαυτηνεί τι-
να τὴν ἀρχὴν ἔχουσα·
10ὦ Διόγενες, ⁦ vac. 1⁩ ὁ Θεο-
δωρίδας εἶπεν, ⁦ vac. 1⁩ ὅτι
μὲν ἀληθές ἐστιν
τὸ Ἐπικούρῳ περὶ ἀ-
πειρίας κόσμων κα -
column 5
[ταβεβλημένον δόγμα]
[πιστεύω- ca.9 -]
[- ca.13 -]
α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5δρ[⁦ -ca.?- ⁩]
χ[⁦ -ca.?- ⁩]
α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κα[⁦ -ca.?- ⁩]
μη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10μα[⁦ -ca.?- ⁩]
οἱονε̣[ὶ⁦ -ca.?- ⁩]
τι ἐνγεΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἐπικουρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ρας περι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 78

column 1
[9 lines missing]
10[- ca.5 -φίλ]ε̣ Διό̣[γενες].
[- ca.8 -]  ̣ς τὴν Ι[- ca.3 -]
[- ca.8 -]τ̣οῦ ζητουμέ̣
[νου- ca.5 -]ω̣ιον ⁦ vac. 1⁩ ἅπαν
[- ca.7 -]ὑ̣ποθεὶς ἐκεῖνο
fragment 79

column 1
καταγελῶ̣ ̣κ̣α̣ὶ εἴα̣σα̣ ̣τ̣[οὺς]
παραδεδομέ̣ν̣ους ἡμεῖ̣ν̣
ὑπὸ σοῦ λόγους τῶ̣ν φασ-
κ̣όντων σ̣ο̣φ̣ι̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣ τινος̣
5[τρόπ]ο̣ν τὸν κόσμο̣ν ε̣ἶναι
[- ca.3 -  ̣[  ̣]ΛΙεωΣ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.2 -]
[- ca.6 -]Ιησθαι π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τῆς
[- ca.7 -]ταύτης καὶ εἰς
[- ca.8 -]τ̣ο̣Σ̣α̣ ΙΙΙ Σ Γ   ̣[  ̣]
10[- ca.10 -]ο̣ν̣ ̣λ̣όγ̣ον
[- ca.8 -]  ̣χ̣ωΣ[  ̣]ε̣ν̣ο̣ι̣
ΙΙ  ̣Ι  ̣Ι[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]ἡ̣με̣ῖ̣ς̣ οὖν,
ὅπως μὴ ἀν̣αστομούμε-
νος τὴν γῆν γεμ̣ί̣[σῃ]ς καὶ
fragment 80

column 1
[- ca.12 -] ω̣ ⁦ vac. 1⁩
[- ca.8 -]ο̣[- ca.6 -]
[- ca.2 -τὸ δ' ἐξήγη]μα τοῦ λό-
[γου νῦν παραι]τ̣ησώμε-
5[θα τοὺς παρ]ά̣γ̣οντας.
[πρὸς δ' οὖν] τ̣οὺς ἄνδρας
[φῶμεν· τί λ]έγοντες, ὦ
[ἄνδρες, ἀξι]ο̣ῦτε τὴν
[γῆν ὡς ἄπε]ιρον τρανῶ-
10[σαι οὕτως;] π̣ό̣τερα γὰρ
[ὁρίζετε τὴν γ]ῆν κατὰ
[τὸ μῆκος ἄν]ω̣θ̣εν, κύκλῳ
[οὐρανοῦ πε]ρ̣ι̣γράφον-
[τες, καὶ αὐτὴν ἔ]ν̣θεν ἀρ -
column 2
χομένην εἰς τὴν κάτω
ζώνην ἐπ' ἄπειρον ἐκτεί-
νετε, χαίρειν μὲν ὁμοῦ
πᾶσιν λέγοντες ἰδιώταις
5τε καὶ φιλοσόφοις, οἳ δο-
κοῦσιν ἄνω τε καὶ κά-
τω περιτρέχεσθαι τὴν
γῆν ὑπὸ τῶν ἀστέρων,
ἐξάγοντες δὲ τὸν
10ἥλιον ἔξω τοῦ κόζμου
πρὸς τὰ πλάγια καὶ ἐκ
τῶν πλαγίων πάλιν εἰσ-
άγοντες; ⁦ vac. 1⁩ ἢ τοῦτο μὲν
οὔ φατε, ⁦ vac. 1⁩ μίαν δέ τινα
column 3
γῆ[ν⁦ -ca.?- ⁩]
δυ[⁦ -ca.?- ⁩]
με[⁦ -ca.?- ⁩]
σαΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
5αρΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
θεΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
τη[⁦ -ca.?- ⁩]
τη[⁦ -ca.?- ⁩]
εἰ μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10λο[⁦ -ca.?- ⁩]
τε[⁦ -ca.?- ⁩]
οιο[⁦ -ca.?- ⁩]
λεΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
το̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 81

column 1
[- ca.15 -]
[- ca.15 -]
[- ca.15 -]
[- ca.14 -]ε̣
5[- ca.5 -]ο̣[- ca.7 -]μ̣ο̣σ
[- ca.4 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]ν̣β̣Ι[  ̣]ν̣γο
[- ca.11 -]ν̣ατησε
[- ca.7 -]α. Ιο̣ν̣ παρα
[- ca.3 -ὥ]σ̣τ̣ε αὐταῖς καὶ
10[- ca.4 -]α̣τ̣ω̣σ̣ο̣[  ̣]ΙΙ  ̣  ̣  ̣Ι μεΛ
[- ca.4 -]  ̣ε. ⁦ vac. 1⁩ π̣επ̣ερα̣σμέ-
[ναι] τ̣οιγ̣[α]ροῦν ἡμεῖν
[ὑπ]ο̣κείμεναι κατὰ τὸ
[π]λ̣ῆθος αἱ ἄτομοι φύ
column 2
[σεις κ]α̣ὶ δι' ἃς εἰρήκαμεν
[α]ἰ̣[τ]ί̣α̣ς ἀσυνέλευστοι
τυνχάνουσαι μετὰ γὰρ
αὐτὰς ἄλλαι φύσεις οὐκέ-
5τ' εἰσίν, αἵ, περιλαβοῦσαι
τὸ πλῆθος αὐτῶν, κά-
τωθέν τε ὑπερείσουσι
καὶ ἐκ τῶν πλαγίων συν-
άξουσιν αὐτάς, ⁦ vac. 1⁩ πῶς ἀπο-
10γεννήσωσι τὰ πράγμα-
τα χωρὶς ἀλλήλων; ⁦ vac. 1⁩ ὥσ-
τ̣'̣ οὐκ ἂν ἦν οὐδ' ὅδε ὁ κόσ-
μος. ⁦ vac. 1⁩ εἰ γὰρ ἦσαν πεπερασ-
μέναι, συνελθεῖν οὐκ ἠ
column 3
[δύναντ' ἄν] fragment 82

column ante
[τὸ ῥεῦμα τῷ ἀέρι κατὰ μει] column 1
[κρὸν διακ]ρείνεται. ἀν-
[τικρουσ]θὲν οὖν κε-
[νοῦται]. διὰ γὰρ τὸ τῆς
[χώρας μ]ῆ̣κος οὐ δύνα-
5[ται διαφυ]λάττειν τὴν
[τῶν ἀτόμ]ων τάξιν καὶ
[θέσιν. τὰ οὖ]ν εὔθρυπτα
[ῥεύματα] τ̣ῶν ἀτόμων,
[ἀποφερό]μ̣ενα ὑμενώ-
10[δη, ὅμως ἐφ'] ἑαυτῶν ἔ-
[χει τε ὑπ]όστασιν καὶ
[ἐξ ὕλης τι]ν̣ὸ̣ς ᾠκοδό-
[μηται φύσει], ὥσπερ αἵ-
[δε αἱ ἄτομ]ο̣ι σύνκειν -
column 2
ται φύσει. ⁦ vac. 1⁩ [τύπους]
γοῦν ἐπιμ[ένων τετρα-]
γώνους κ[ατηγορεῖ τις ἐ-]
πὶ διαβολῇ̣ [τῶν ὄψε-]
5ων φερου[σῶν οὐχ ὡς τε-]
τραγώνο[υς τύπους τοὺς]
καθ' ὑπόσ[τασιν φερο-]
μένους δ[ιὰ τοῦ ἀέρος]
ἡμεῖν ὡς [- ca.3 -στρονγύ-]
10λους. ἐκεῖ [γὰρ οὐκ οἶδεν],
ὡς εἰκός, [τὰ εἴδωλα ἀπο-]
ρέοντα ἐ[κ τοῦ πύργου]
ψωχόμε[να τῷ ἀέρι, καὶ]
εὖ<θ>ραὕσ[τα ὄντα- ca.5 -]
fragment 83

colum ante
[ταῦτα] column 1
[οὖν περι]λ̣αμβάνον-
[τες αἰεί] Δ̣ιονύσιε καὶ
[Κᾶρε, περ]ιόδῳ ποιου
[δή τινος] α̣δηλου μενω-
5[μεν ἐκ τῶ]ν̣ φαινομ̣έ̣ν̣ω̣[ν]
[παρ΄ ἡμεῖν] ἢ το μὴ [ἀντι-]
[μαρτυρεῖσ]θ̣[αι ἢ τὸ ἀν-]
[τιμαρτυρεῖσθαι]
fragment 84

column ante
[- ca.2 -καὶ τῷ φρονίμῳ δύ](*) - column 1
ν̣α̣ται συναντᾶν ἡ τύχη
καὶ κακῶς ποιεῖν, ἀλλὰ
σπανίως· οὐ γὰρ ὕλην ἔ-
χει, καθάπερ τὸ πῦρ, ἧς
5ἐπιλάβηται. ⁦ vac. 1⁩ πρὸς ταῦτα
[ο]ὖν Ἐπίκουροϲ ἀπιδὼν
[ὅλ]ην μὲν ἀπὸ τῶν πρα-
γ̣μ̣άτων ἆραι τὴν τύχην
οὐκ ἠθέλησεν ἰταμὸν
10γὰρ ἦν καὶ οὐ φιλοσόφου
σεμνότητος οὕτω φα-
νεροῦ καταψεύσασθαι
πράγματος καὶ ἐν μέ-
σῳ πᾶσιν προδήλου, μὴ
column 2
ὀλίγα δὲ μόν̣[ον, ἀλλὰ](*)
μεικρά, ὡς π[ρὸς τὴν τοῦ](*)
σοφοῦ διάθεσ[ιν, ἐκ ταὐ](*)-
τομάτου συν[κυροῦντα](*)
5παραδεῖξαι ἐ̣[κείνῳ, καὶ](*)
αὐτήν τινα [ποιεῖν ἐφῆ](*)-
κεν βραχέα π̣[οτὲ κυρί](*)-
ως, ὡς λέγειν ε̣[ἰώθει]·(*)
“βραχέα σοφῷ [τύχη παρεν-]
10πείπτει, τὰ δ[ὲ μέγιστα]
καὶ κυρι̣[ώ]τα[τα ὁ λογισ-]
μὸς διο̣[ικ]ε̣ῖ κ̣[αὶ διῴκη-]
σεν”, δε̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ε̣[- ca.5 -μά-]
λιστα I[- ca.10 -]
fragment NF214Fr72

column 1
[4 lines missing] 5[- ca.11 -]
[- ca.11 -]Υ̣Ι̣
[- ca.11 -]
[- ca.10 -   ̣] α̣ι
[- ca.10 -   ̣] Ι̣ε
10[- ca.11 -]Ι̣α
[- ca.12 -]
[- ca.11 -]
[- ca.11 -]  ̣
[- ca.12 -]
column 2
[  ̣]αλ̣ε̣ισθαι. περιεσφαλ-
[μέν]οι γ̣ὰρ κεραμίοις τι-
[σὶν] ε̣ἴπερ ἦσαν οἱ κακοδαί̣-
μ̣ονες ἐνβεβλημένοι,
5τέως τ̣ὸ λυκόφως ἦλθεν,
διέμεινε παρὰ δόξαν τοῖς
ἀνθρώποις ἡ σωτηρία. τὸ
τηνικαῦτα δ’ ἐχρόνισεν
ἀλλ’ οὐδὲ μεικρόν. εὐθ̣ὺ̣[σ]
10γὰρ ὁ ἄνεμος γενόμε-
νος μείζων καὶ ἀγ̣ριώτε-
ρος ἢ νυκτὸς ἦν ὑψόσ̣ε̣
φέρων τὴν ναῦν μετὰ
τοῦ κύματος εἴς τινα γῆς
column 3
Συμαικῆϲ ἀπή[ν]ενκεν
ἐρημίαν καὶ ταῖ[ς] ἐκεῖ πα-
ραλίοις ἐπέρ̣ηξ[ε π]έτρα̣ις.
διαπεσούσης δ’ αὐτ̣[ῆ]ς ἀνάν-
5κη γὰρ ἦν καὶ τῶ[ν] ἀν-
θρώπων ἐγρυέν̣[τ]ων ἄλ-
λων τε ἄλλῃ τ̣ύ̣[χ]ῃ̣ χρω-
μένων ὁ Νεική[ρ]ατος
ὡϲ ἀπανγέλλει ⁦ vac. 1⁩ σ̣ώ̣ζε-
10ται τονδ̣εὶ τρόπ[ο]ν̣· ⁦ vac. 1⁩ με-
τέω̣ρος ἀρ̣θεὶς ὑ[πὸ] τοῦ
κύματος εἰς τοι[αύ]την
τινὰ συνανχία[ν] ἐν-
σείεται μεταξὺ̣ τῶν
column 4
πετρῶν, ἀφ’ ἧς οὐκέ-
τ’ αὐτὸν εἴσχυσεν ἀνα-
ροφῆϲαι ἡ̣ θάλασσα κ̣αὶ
ῥῆξαι πάλιν. συνετρίβη
5μὲν οὖν, ὥσπερ εἰκός,
καὶ κατ̣ε<ν>ξάνθη, ἁλι-
βρῶσι περιπεσὼν̣ λίθοις.
διένηψ̣ε δ’ οὖν κ̣αὶ κα(*)-
τὰ μεικρὸν ἐκ̣ ̣τ̣[ο]ῦ δ̣ε̣ι̣ν̣[οῦ],
10ἐν οἷς δὴ χρόν[ο]ι̣ς̣ α[ἱ] τ̣ῶ̣[ν]
κυμάτων ἐπεμπτ̣ώ̣σ̣ε̣ι̣[ς]
δ̣ιελίμπανον, εἰς τ̣ὸ̣ ξη-
ρὸ̣ν̣ ἐσώθη μόγις ἐγδε-
δαρμένoς ἀκρειβῶς
column 5
ὅλος. ἐπὶ οὖν τῆσ̣[δε τῆς](*)
σκοπιᾶς ἔκειτο, ἔ[νθα διῆ-]
γε τὴν ἡμέραν οὕ̣[τως]
καὶ τὴν ἐπιοῦσα[ν νύ-]
5κτα καὶ πάλιν ἡμέ̣[ραν]
ἕως ἑσπέρας, ⁦ vac. 1⁩ ὑπὸ το̣[ῦ]
λειμοῦ καὶ τῶν ἑλκ̣[ῶν]
δ̣α̣πανώμενος. ⁦ vac. 1⁩ ἐπ̣[ιστάμε-]
θ̣α̣ δ’ ἤδη τὸ αὐτόμ[ατον],
10εὖ γε πο̣ι̣οῦν ὅπερ ο̣[ἰκεῖ-]
ον̣ ὑμεῖν ἐνλογεῖ[σθαι οὐ](*)
τέ̣θνηκε γὰρ ὑμεῖ̣[ν ὅδε ὁ](*)
κῆρυξ ὃς διέσωσε [ταῦτα].(*)
εἶτα γὰρ τύχῃ Νε̣[ικήρα](*)
column 6
[τον περιεῖναι δῆλον γέ](*)-
[γονε](*)
fragment 86

column ante
[οὐδ’, ἐπεὶ δέδεικται ἀρκούντως](*)
[ὅτι ἐν τούτοις τοῖς πράγμα](*)-
[σιν οὐκ ἄλλως διακεῖσ](*) -
column 1
[θε πρ]ὸ̣ς ἡμᾶς ἢ κακοδαι(*)-
[μόν]ω̣ς, ἀνανκαῖόν ἐσ(*)-
[τιν] τοὺς περὶ αὐτῶν(*)
[μακ]ρύνειν λόγους.(*)
5[εἰ μὲ]ν οὖν ἐπελάθεσ-
[θε τῆ]ς δόξης, ἣν ἀπει-
[ράκι]ς̣ εἰρήκαμεν, καν̣ό̣-
[να τῶ]ν πράξεων εἶναι
[καὶ τὰ] ἡ̣δέα πάθη καὶ τὰ
10[ὀχλη]ρ̣ὰ̣ πρὸς ἃ δεῖ βλέ-
[ποντ]ας ἐπικρείνειν
[καὶ τὴ]ν φυγὴν αὐτῶν
[καὶ τὴ]ν δίωξίν τινός
[γε ἄλ]λου, μνημονεύ -
column 2
οιτε. ⁦ vac. 1⁩ εἰ δὲ μέμνησθε, τί
παθόντεϲ, ὦ μακάριοι,
πρὸς τοιαύτην ὡρμή-
σατε πρᾶξιν, ἀφ’ ἧς ὀχλη-
5ρὰ μὲν τῷ Νεικηράτῳ
πάθη γέγονεν, ὀχληρὰ
δ’ ἡμεῖν διὰ τὰς συμφο-
ρὰς τὰς ἐκείνου; ⁦ vac. 1⁩ εἰ γὰρ
φήσετε τῆς μὲν δόξης
10ἐνκρατεῖς εἶναι, περὶ δὲ
τὴν γνώμην τῆς τἀν-
θρώπου πομπῆς πρὸς
ἡμᾶς ἢ οὐχὶ πομπῆς,
πότερα ποιητέον αὐ -
column 3
τὴν̣ [- ca.9 -](*)
πεϲ φ̣[- ca.8 -](*)
τετ̣[- ca.9 -] τε̣τ[- ca.9 -]
κου [- ca.7 - ελά] κου [- ca.7 - ελά-]
5βομ[εν - ca.6 - σ] βομ[εν - ca.7 - ἐσ-]
φαλ[- ca.9 -] φαλ[ητε- ca.7 -]
τὰ ἐσ[- ca.8 -] τὰ ἐσ[χατα- ca.6 -]
επιε[- ca.9 -] επιε[- ca.9 -]
Νεικ[ηρατ- ca.6 -] Νεικ[ηρατ - ca.2 -]. [ἡ δ’ ἀπο]
10ρί̣α̣ ̣π̣[- ca.6 - πρα] ρία π̣[ερὶ τούτου τοῦ πρά-]
γμα[τ - ca.8 -] γμα[τος καλῶς ἐξητάσθη,]
ἵνα ὕσ̣[τερον - ca.5 -] ἵνα ὕσ̣[τερον πάντες]
εχω[- ca.8 -] εχω[μεν εἰδέναι τί χρὴ]
δρᾶν̣ [- ca.8 -] δρᾶν̣ [- ca.8 -]
fragment 87

column ante
[κατακολουθῶ δέ σοι ταῦτα] column 1
περὶ τοῦ θανάτου λέγον-
τι καὶ πέπεικάς με κα-
ταγελᾶν αὐτοῦ. ⁦ vac. 1⁩ φοβοῦ-
μαι γὰρ οὐδὲν διὰ τοὺς
5Τιτυοὺς καὶ τοὺς Ταν-
<Ταν>τάλους, οὓς ἀνα-
<ἀνα̣>γράφουσιν ἐν ᾍ-
[δου] τινές, ⁦ vac. 1⁩ οὐδὲ φρί̣τ
[τω] τὴν μύδησιν ἐν
10[θυμ]ούμενος τὴν
[τοῦ σ]ώματος, π̣επει̣[σ-]
[μένος γε] οὐ̣κ εἶ̣[ν]αι π̣ά̣[θος]
[ἡμεῖν, τῆς] ψυχῆς ἀ̣[να]ι̣σ̣
[θητούσης], οὐδ' ἄλλο
column 2
οὐδέν. ⁦ vac. 1⁩ δι[ὰ τοῦτο δὲ]
ταύτῃ̣ δ[εῖ με λέγειν ἤ-]
δη ὅτι στε[ρήσομαι τοῦ]
ζῆν καὶ τ[ὰς ἡδονὰς]
5προλείψω [τὰς κειμένας]
ἐνταῦθα, [ὧν μέντοι]
μετὰ τὴ[ν καταστρο-]
φὴν μηδε[ὶς πόθον ἔσ-]
χεν. ⁦ vac. 1⁩ ταύ[τῃ γὰρ οὔτ' ἐλ-]
10π̣ὶς ἰσχυρ[ὰ οὔθ' εἵμε-]
ρος αὐτὸν̣ [ἔχει, ὡς ἔλι-]
πε σ̣κεύη [πάνθ' ἃ καὶ μυ-]
δήσει φαν̣[ερῶς. καὶ γὰρ]
πρὸς τοὺς [τετελευτη] -
column 3
[ότας οὐδέν ἐστιν ὁ θάνατος] fragment 88

column 1
τί ο̣ὖ̣ν̣ π̣η̣μ̣α̣ίνει, πρὸς τῆς̣
Ἀ̣θηνᾶς; πῶς δ' οὐκ̣ ̣ἴ̣[δ]ιο̣ν
προσομειλεῖν̣ ἑα̣υτῷ τ̣ὸ̣ν
σπουδα̣ῖον ἄνδρα̣ κα̣ὶ λέ-
5γειν ταῦτα; ἄνθρωπός εἰ-
μι κα̣ὶ ἐν̣δέ̣χ̣εταί̣ με πα̣θ̣εῖ[ν],
ὡς δὴ σάρκινον τόδε̣ τι̣
καὶ τόδε κα̣ὶ τόδε καὶ ἄλ-
λα πολλὰ ὧν ἀ̣δύνατον
10οὐδὲν γενέσθα̣ι. δύ̣να̣τ̣α̣[ι]
οὖν κατὰ πάντα καιρὸν
διὰ̣ ̣μ̣ν̣ήμης ἔ̣χ̣ε̣ιν τὰ φυ-
σικὰ̣ τῶν π̣α̣θ̣ημά̣των, ὅ-
τι ἐστὶν εὐπερίγρα̣φα̣
15καὶ ὡ̣ρ̣ισ̣μένα ᾗ τόρ[νῳ]
fragment 89

column 1
[- ca.6 -]μ̣Σι̣ν̣  ̣ΣΙν̣[- ca.23 -]
[- ca.6 -]  ̣Λ[  ̣  ̣]Σ[  ̣]Λ[- ca.12 -]ω̣Σ[  ̣  ̣]ο̣[- ca.7 -]
[- ca.25 -]μ[  ̣  ̣]Σ[  ̣]ν[- ca.6 -]
[- ca.12 -]ΛΤ[- ca.5 -]ΣΧ  ̣[- ca.19 -]
5[- ca.13 -]ε̣ν̣[- ca.4 -]ασιν[  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣]ΛΣ[- ca.4 -]
[- ca.6 -]ε[- ca.16 -]Στ  ̣[- ca.18 -]
[- ca.38 -]
[- ca.11 -]  ̣[- ca.25 -]
[- ca.38 -]
10[- ca.15 -]Σ[- ca.19 -]
[4 lines missing]
fragment NF138

column 1
[8 lines missing] 9ηδηκ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10καὶ ἐντευ[⁦ -ca.?- ⁩]
ματωνω   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἡμεῖν απ[⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣ιπεῖν δυ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πραγματ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF139

column 1
[13 lines missing] 14ως̣[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. 1⁩ fragment NF215

column 1
[οἱ ῥη]θέντες
[λόγ]ο̣ι ὑπὸ
[Διο]γ̣ένους
[μετ]ὰ τὴν
5[ἐκκ]ομιδὴν
[τοῦ] παιδὸς
[αὐτ]οῦ
column 2
Ἀρχέλαος Δίωνι
χαίρειν.
ἐπιθυμοῦντί σοι γνῶναι
τοὺς ὑπὸ Διογένους τοῦ ἡμε-
5τέρου ῥηθέντας λόγους με-
τὰ τὴν ἐκκομιδὴν τοῦ παιδὸς
αὐτοῦ ⁦ vac. 1⁩ μάλ’ ἡδέως ἐπραγμα-
τευσάμην τοῦτο. ⁦ vac. 1⁩ χαρίζεσθαι
γὰρ ὡϲ κἂν ἐμαυτῷ πάντα σοι
10βούλομαι. ⁦ vac. 1⁩ πάνυ δ’ εὐτυχῶς
ἀπήντησέ μοι τὸ πραγμάτευ-
μα, ⁦ vac. 1⁩ βέλτειόν τί σοι τῆς ἑρμη-
νείας τῆς ἐμαυτοῦ παρασχεῖν
θέλοντι· ⁦ vac. 1⁩ σημειογράφων γὰρ
15ἀκρειβῶν τινων ἐγλαβόντων
τὴν ἀκρόασιν ἀντίγραφον τ̣[ού-]
του ⁦ vac. 1⁩ ἐποιησάμην καὶ ἀπ[ῆρα.]
section IV

fragment 93

column 1
[- ca.11 -]αδι
[13 lines missing]
column 2
τινος α[- ca.7 -λημ-]
πτικῷ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 94

column 1
[- ca.14 -  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]Ιεις
[- ca.14 -]οναν
[- ca.14 -]ανκο
5[- ca.14 -]λέγει
[- ca.14 -]  ̣εν ⁦ vac. 1⁩
[- ca.14 -]εστι
fragment 95

column 1
ε̣ρ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μητε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νυν η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
διασφ̣[αλ⁦ -ca.?- ⁩]
5ὑποψ̣[ι⁦ -ca.?- ⁩]
ως δη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τα̣υ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 96

column 1
[- ca.8 -]  ̣α ὡσ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.8 -]ἡ δὲ νό[ησίς ἐσ-]
[τιν ἡ πίσ]τ̣ις ἣ αἰτ̣[ία γ'ἐσ-]
[τὶ τῆς ἐλ]έ̣νξεως̣ [εἰδώ-]
5[λων συν]γ̣ενικ̣[ῶν⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 97

column 1
[⁦ -ca.?- ⁩]ῶ̣ν̣τ̣ε̣ς κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς δὲ καὶ φθ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ι ὑπ' ἀ̣λλήλ[ων⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩κ]ρατέστερον̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι ὥσπερ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣πω[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 98

column 1
[- ca.18 -]  ̣
[- ca.15 -]της
[- ca.14 -]ατα
5[- ca.16 -]  ̣  ̣ο̣υ
column 2
[9 lines missing]
1β̣α̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τι εΓ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐᾷ π[⁦ -ca.?- ⁩]
ρεI[- ca.8 -ἡδο]
5νη  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λογ[⁦ -ca.?- ⁩]
λ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 99

column 1
[- ca.17 -]Ιε̣τ̣ε̣
[- ca.15 -το]ῦ̣το
[- ca.17 -]μειω
[- ca.17 -]τ̣[- ca.2 -]
column 2
[10 lines missing]
1τα̣ῦτ' ἐ̣κ̣ε̣ι̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
θειν εΙ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μᾶλλο̣[ν⁦ -ca.?- ⁩]
ἐγὼ κ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 100

column 1
[- ca.14 -ἡ γ]ὰ̣ρ οἴκοθεν
[- ca.15 -]η̣ ἐστὶν ου
[- ca.15 -ἐ]πιφέρ̣ε̣ι̣[- ca.2 -]
column 2
[11 lines missing]
1κω̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀλόγων φ̣[όβων- ca.5 -]
καὶ γὰρ ἐκ θ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 101

column 1
[- ca.15 -]μ̣ένην
[- ca.15 -]  ̣[- ca.3 -]
fragment 102

column 1
[- ca.15 -ἂ]ν̣ εὕρῃ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.15 -]  ̣ καὶ ηὑ̣[ρ]
[- ca.15 -]ε̣καιτ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 103

column 1
[- ca.15 -]ε̣ρχ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.15 -]ομεΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.15 -]ν̣. ⁦ vac. 1⁩ εν γὰρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.15 -]ντων μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[- ca.15 -]μ̣ακα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.16 -]  ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 104

column 1
[  ̣]  ̣δ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δ̣'̣ ἐστί̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣πολ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 105

column 1
[- ca.20 -]Ι[- ca.2 -]
[- ca.16 -π]αρακο-
[- ca.17 -]σ̣ειν ⁦ vac. 1⁩
[- ca.17 -]  ̣[- ca.3 -]
fragment 106

column 1
[- ca.26 -]  ̣
[- ca.26 -]π̣ολ-
- ca.13 -⁦ vac. 1⁩
[- ca.27 -]αι ⁦ vac. 1⁩
5[- ca.25 -]  ̣
fragment 107

column 1
[- ca.2 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]ᾠ̣κοδ[ομ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]  ̣ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 108

column 1
[- ca.23 -]πρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.24 -]ων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 109

column 1
[- ca.23 -]ο̣ ⁦ vac. 1⁩
[- ca.23 -⁦ vac. 1⁩
[- ca.23 -]α̣ ⁦ vac. 1⁩
[- ca.23 -]ε̣ ⁦ vac. 1⁩
fragment 110

column 1
[- ca.23 -
[- ca.22 -]Λτα
[- ca.23 -]μνο-
[- ca.22 -μ]ενοι
5[- ca.23 -]τ̣ω̣ς̣
column 2
[9 lines missing]
1[- ca.30 -ἐ-]
πὶ γ̣ή̣ρ̣ω̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
τις οὐδὲ μεΙ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀπεχο  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5ψυχ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 111

column 1
[- ca.15 -  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.13 -]π̣ω̣
[- ca.12 -]μ̣ηκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]τος δε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[- ca.10 -]ου ⁦ vac. 1⁩
[- ca.12 -]υ̣μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 112

column 1
⁦ vac. 1⁩ τῶν ἀλγ̣η̣δ̣[όνων]
[  ̣] α̣ρτους   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 113

column 1
[- ca.13 -]Ι[  ̣  ̣]ΙΙ  ̣Ι
[- ca.12 -]ο̣υχ̣ι  ̣Γον
[- ca.12 -]  ̣ΙΙ  ̣Ι  ̣Λη̣ν̣
[- ca.12 -]  ̣τ̣[  ̣  ̣]Σ[- ca.3 -]
5[- ca.12 -]υτΙο̣ΧΙ  ̣[  ̣
[μὴ] ε̣ἰ̣ς̣ ̣μ̣α̣κ̣ρ̣α̣ν
[λἐγωμεν] περὶ οὗ ου-
[δὲν δεῖ] υΣ  ̣π̣ε̣  ̣τ̣[  ̣]
[- ca.12 -]ε̣  ̣[  ̣]π̣[- ca.4 - 5 lines missing]
column 2
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
του[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ[⁦ -ca.?- ⁩]
ΙΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
5τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣Σ[⁦ -ca.?- ⁩]
φ[⁦ -ca.?- ⁩]
Γ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF149

column 1
[  ̣  ̣]θ[  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
ν̣ην ⁦ vac. 1⁩ ως̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μακαι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣] ω ⁦ vac. 1⁩κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF150

column 1
[  ̣  ̣] ασΙ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.3 -] ητας ὡσπε[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.3 -] ἐ̣ξ̣ ̣ἀ̣νάνκ̣[ης⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.7 -   ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF151

column 1
[  ̣]ν̣II[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]τησΣ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]χη ἢ το[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ισμε̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF152

column 1
[  ̣]και φρον̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[λ]ο̣γ̣ι̣κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF153

column 1
[  ̣]υδ [  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ερμα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF154

column 1
[  ̣]τ̣ιν̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment NF169

column 1
ε̣[  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
καθ[⁦ -ca.?- ⁩]
τα ἐκφ[⁦ -ca.?- ⁩]
θ̣α δρε [  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
5Ι̣οντα[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]σ̣αΓ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF170

column 1
[  ̣]ωκτ̣[- ca.4 -]
[  ̣]η̣ ουκεΙ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.3 -]αι η ου
[- ca.3 -]πιμα
5[- ca.5 -]Ι̣κα
fragment NF194

column 1
[- ca.3 -  ̣] ος ηδ [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]οις ἐπισυν[⁦ -ca.?- ⁩]
[τ]ὸ σύνολον δο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣ο]ὐκουν τῆς ὑ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[- ca.3 -]η̣ς συνκ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.6 -]Συ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF195

column 1
[- ca.3 -]δειξ ιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀφθ]α̣ρσίας Λ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.3 -]ναχρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.4 -]υσα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[- ca.4 -]ειΛ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF196

column 1
[- ca.3 -]ον[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. 1⁩
fragment NF208

column 1
σ[⁦ -ca.?- ⁩]
ασχο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]Ι τ[⁦ -ca.?- ⁩]
section V

fragment 126

column 1
[- ca.9 -]  ̣  ̣[- ca.2 -δύναν-]
[ται οἱ ἄνθ]ρωποι̣ [πάν-]
[τες σῴζει]ν ἑαυτούς, πα-
[ρ' ἡμῶν βοη]θούμενοι,
5[καὶ ψυχικ]ῶν συμφο-
[ρῶν ὅλως διασκέ]δασιν
[πράττειν καὶ ἀ]π̣οποι-
[εῖσθαι ταραχώδη] π̣ά-
[θη καὶ φόβους]
fragment 127

column 1
κεραυνὸς γείνεται
κατ' ἐκπήδησιν
ἐκ τῶν νεφῶν
σύντονον, ⁦ vac. 1⁩ πνεύ-
5ματός τε ἐκραγέν-
τος ὁμοῦ καὶ πυ-
ρὸς ἀθρόου. ⁦ vac. 1⁩
⁦ vac. 1⁩
σεισμὸς γείνεται
10κατὰ πνευμάτων
ἐναπόληψιν ἐν
τῇ γῇ, ⁦ vac. 1⁩ καὶ ἄλλως δέ.
fragment 128

column 1
ου[τ'ἐστι τὰ στοιχεῖ-]
α των π̣[άντων θεὸς καὶ]
ὕλη ⁦ vac. 1⁩ κα̣[κῶς γὰρ ἀρχὰς]
οι Στωικ̣[οὶ ταῦθ' ἡγοῦν-]
5ται ⁦ vac. 1⁩ ο̣[ὔτε πῦρ οὔτε ἀὴρ]
ο̣ὔ̣[θ'ὕδωρ οὔτε γῆ, ὡς]
[δοκοῦσιν ἄλλοι, ἀλ-]
[λ'ἄτομοι φύσεις, αἳ δή]
[εἰσιν ἁπλῶς ἄφθαρτοι]
10[καὶ ἀμετάβλητοι].
fragment 129

column 1
0  ̣
οὐ δεῖ διαπορεῖν πῶς
ἐν θέρους ὥρᾳ χάλα-
ζα συνίσταται. ⁦ vac. 1⁩ λαν-
θάνει γὰρ οὖσα χιὼν
5καὶ τότε, ⁦ vac. 1⁩ ἀλλὰ ὑ̣μ̣ε̣-
νώδης, ⁦ vac. 1⁩ καὶ ο̣[ἷά τε]
ποιῆσαι χάλαζ̣[αν],
ὁμοίως δὲ καὶ πν̣[εῦ-]
μα ψυχρὸν ἀλλὰ
10μετέωρον. ⁦ vac. 1⁩
fragment 130

column 1
[- ca.6 -]τ̣ὰ τῶν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.9 -]π̣ράγματ̣[α⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.6 -ὅπ]ως ἂν ἑκαστ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.6 -]  ̣ το ⁦ vac. 1⁩ καὶ συν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[- ca.6 -]  ̣ω̣[  ̣]ο̣υ γειν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 131

column 1
[- ca.13 -]αδ' οὐχί̣
[- ca.12 -]  ̣νει. ⁦ vac. 2⁩ ε̣υ
[- ca.12 -]τὸ πρα-
10[γμα- ca.7 -ε]στιν. ⁦ vac. 1⁩
fragment 132

column 1
[- ca.16 -]  ̣ακα ⁦ vac. 1⁩
[- ca.15 -]Ιεις ⁦ vac. 1⁩ το ⁦ vac. 1⁩
10[- ca.14 -]εται. ⁦ vac. 1⁩
[- ca.13 -]
fragment 133

column 1
[- ca.11 -]ο̣ πασ ⁦ vac. 1⁩
[- ca.10 -]ανιας ⁦ vac. 1⁩
[- ca.11 -]ω̣ν ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.12 -]Λπ̣
fragment NF130

column 1
ἡδὺ γείνεται τὸ ζῆν
ὅταν ἀπῇ θανάτου φό-
βος· ⁦ vac. 1⁩ ὁ γὰρ̣ [μ]ῦ̣θ̣ος̣ [τοῦ]
Tα̣[ρτάρου κενός] ἐ[στιν].
5ὁ θάνατο̣ς̣ [γελ]α̣στέος, ἐοι-
κῶς προσ[ωπ]είῳ τῷ τὰ
παιδία [ἐκ]φοβοῦντι· καὶ
γὰρ ἐκεῖνο δήξεσθαι
μὲν δοκεῖ, δάκνει δὲ οὔ.
fragment 135

column 1
τῶν ἀλ̣γηδ̣όνων
αἱ ἄκραι χρον̣ί̣ζ̣ε̣[ιν]
οὐ δύνανται. ἢ̣
γὰρ ταχὺ τὸ ζ̣ῆ̣ν̣
5ἀναιροῦσαι συ̣ν̣-
αναιροῦνται κα̣ὶ
αὐταί, ἢ ὑφαίρεσ̣ιν
λαμβάνουσι τῆς
ἀκρότητος. ⁦ vac. 1⁩
10⁦ vac. 1⁩
fragment 136

column 1
τ̣ὸ μὲν οἴμμοι λέ-
γ̣ειν, ⁦ vac. 1⁩ συνεπιστε̣-
ν̣άζοντα ταῖς ἀλ-
γηδόσιν, ⁦ vac. 1⁩ ἡ φύσις
5ἡμᾶς ἀνανκάζει·
τὸ δ' ἐ[π]ι̣θρηνεῖν
ὅτι μὴ̣ τὰ τῶν ὑ-
γιαινόντω̣ν̣ [δια]
π̣ραττό̣[μεθα πα-]
10[ρὰ φύσιν ἐστίν].
fragment 137

column 1
[ἔ]σ̣τιν τρία τῶν ἀ-
[πολ]α̣υσμάτων οὐ
[- ca.9 -]μ̣ε̣να
fragment 138

column 1
[οὐ χρησιμώτερον τὸν παρὰ]
φ̣ύ̣σ̣ι̣ν̣ ̣π̣λοῦτ̣ο̣[ν ἢ ὕδωρ ἀν-]
γείῳ τινὶ πλήρει̣, [ὥστε]
περιρεῖν ἔξωθεν̣, [ὑπολημ-]
5πτέον. ⁦ vac. 1⁩
δυνάμεθα βλέπειν [ἀφθόνως]
καὶ τὰ τῶν ἄλλων κτή̣[ματα]
κἀκείνων γε ἥδεσθαι [καθα-]
ρώτ̣ε̣ρ̣ο̣ν̣. ⁦ vac. 1⁩ τ̣ῆ̣ς γὰρ ὀ̣[ρέξε-]
10[ώς ἐσμεν ἐλεύθεροι].
fragment 139

column 1
[πολυ]τελῆ βρώ̣μα-
[τα καὶ π]ώ̣μα̣τα
[τῇ φύσει οὐ]δ̣ὲν
[ἐνποιεῖ τὴ]ν̣ ἀβλά-
5[βειαν καὶ ἕ]ξ̣ιν
[ὑγιεινὴν τῇ σαρ]
[κί]
fragment 140

column 1
[- ca.6 -]οτη  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.5 -]εραν μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF131

column 1
α̣ἱ̣ κεναὶ τῶν ἐπ[ι-]
[θ]υμιῶν, ⁦ vac. 1⁩ ὥσπερ αἱ
δ̣όξης καὶ τῶν ὁμοί-
ων, ⁦ vac. 1⁩ οὐ μόνον εἰσὶν
5κεναί, ⁦ vac. 1⁩ πρὸς δὲ τῷ κε-
ναί, ⁦ vac. 1⁩ καὶ δυσπόριστοι.
οὐκ ἀπέο[ικ]ε τοῦ πολ-
[λ]ὰ μὲν πείνειν, αἰεὶ
[δ]ὲ διψᾶν. ⁦ vac. 1⁩ τὸ Πέλλα[ν]
10μ̣ὲν <κε>κτῆσ̣θ̣α̣ι̣, [μετ' ἀ-]
[ν]ιῶν δ', ἐσ̣[τιν κενόν].
⁦ vac. 1⁩
fragment 142

column 1
[  ̣  ̣]
[- ca.5 -ἡμε]ῖν̣ ̣ἀ̣[πο]δ̣[εῖ-]
ξ̣α̣ι τίνες φυσι[κα]ὶ̣ ̣τ̣ῶν
5ἐπιθυμιῶν, καὶ τίνες
κεναί. ⁦ vac. 1⁩
οὐχ ἡ φύσις, μία γε οὖ-
σα τῶν πάντων, εὐ-
γενεῖς ἢ δυσγενεῖς
10ἐποίησεν, ἀλλ' αἱ πρά-
ξεις καὶ διαθέσεις.
fragment NF132

column 1
εἰς ὀλίγα τ̣ο̣ῦ̣
βίου παρεν-
πείπτει τὸ
αὐτόμα-
5τον, ὅ δὴ
τύχην ὀ-
νομάζο-
μεν, ⁦ vac. 1⁩ τῶν
δὲ πλείστων
10ἡμεῖς κρατοῦ-
μεν. ⁦ vac. 1⁩
⁦ vac. 1⁩
fragment 144

column 1
τὸ κεφάλαιον τῆς εὐ-
δαιμονίας ἡ διάθε-
σις, ἧς ἡμεῖς κύριοι.
χαλεπὸν στρατεί̣α
5κἀν ἑτέρων ἀρχῇ. ⁦ vac. 1⁩
τὸ ῥητορεύειν σφυγμοῦ
καὶ ταραχῆς γέμον,
εἰ πεῖσαι δύναται. τί οὖν
μεταδιώκομεν πρᾶ-
10γ̣μα τοιοῦτον, οὗ τὴν
[ἐ]ξ̣ουσίαν ἔχουσιν ἄλλοι;
fragment 145

column 1
οὐδὲν οὕτως εὐθυμί-
ας ποιητικόν, ⁦ vac. 1⁩ ὡς τὸ
μὴ πολλὰ πράσσειν
μηδὲ δυσκόλοις ἐπι-
5χειρεῖν πράγμασιν
μηδὲ παρὰ δύναμίν
[τ]ι βιάζεσθαι τὴν ἑαυ-
τοῦ. ⁦ vac. 2⁩ πάντα γὰρ
ταῦτα ⁦ vac. 1⁩ ταραχὰς
10ἐνποιεῖ τῇ φύσ̣[ει].
fragment 146

column 1
[ὁ θάνατος οὐδὲν]
[πρὸς ἡμᾶς· ἡ ψυχὴ γάρ,]
[ἐμεὶ τάχιστα ἥκομεν]
[εἰς τὰ τέρματα ἀμετα-]
5[κείνητα βέβ]αιά θ' ἅ ε̣σ̣-
[τιν τὸ πέρ]ας φυσικο̣ῦ
[βίου, διαλύε]ται. ⁦ vac. 1⁩
⁦ vac. 1⁩
fragment 147

column 1
5ν̣αι̣. [ἐ]ν δὲ τούτοις τοΙ
[  ̣]μ[  ̣]τωνα̣ φα̣σὶν ἐπε ⁦ vac. 1⁩
[  ̣]τΙ[  ̣]υ̣γ̣Ι  ̣[  ̣]  ̣ΙΙΙτΙ[  ̣]ης τα ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.8 -]τῆ̣[ς φ]ύ̣σ̣εως ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.13 -]Ση̣ε ⁦ vac. 1⁩.
10[- ca.12 -]υ̣τ̣[- ca.2 -]
fragment 148

column 1
0[- ca.6 -ὑμεῖν τε καὶ]
τ̣οῖς μ̣ε̣θ' ὑμ̣ᾶς ἀ̣[ν]θ̣ρ̣ώ̣ποις
[  ̣]ΟΤΛΤςΤΕΙΕΙΝ αἰτιαΙ[- ca.3 -]
  ̣Ι  ̣ΙΣ ἅ̣τε [π]ε̣[ι]σ̣ο̣μ̣ένοις̣ ̣ὡ̣[ς]
[μ]όν̣ον μ̣ετ̣ὰ̣ πάθους[εὖ]
5ζ̣ῆ̣ν̣ ̣κ̣αὶ συν̣εχο̣[ῦ]ς μελέ-
τη̣ς̣ ̣ἀ̣ρ̣ετ̣ῶ̣ν ἐσ̣τ̣ι[ν]. τὸ̣
γ̣ὰ̣ρ̣ ̣σ̣ωτήριο[ν] ἐνταῦ̣-
θ̣ά ἐστιν. ⁦ vac. 1⁩ εἰ δ̣ὲ μη̣[δὲν]
ἔτι ὧ̣ν̣ ΙΙν̣  ̣Ι[  ̣  ̣] γν̣ῶ̣σ̣ι̣ν̣,
10τὰ τοσαῦτα ὑ̣μ̣εῖν ἐ̣λιθο̣-
π̣οιήσαμεν γράμματα.
fragment NF155

column 1
καλῶς Πλάτων
ὁμολογήσας γε-
νητὸν εἶναι τὸν
κόσμον, ⁦ vac. 1⁩ εἰ καὶ μὴ
5καλῶς ἐδημιούρ-
γησεν αὐτόν,
τῇ φύσει δημι-
ουργῷ μὴ χρη-
σάμενο<ι>ς, ⁦ vac. 1⁩ κα-
10κως ἄφθαρτον
⁦ vac. 3⁩ εἶπεν.
⁦ vac. 1⁩
fragment NF156

column 1
[  ̣  ̣  ̣]ι̣χ̣ε̣[- ca.7 -ὁ-]
μοιομ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF157

column 1
[2 lines missing] 1ἀτυχὲς ἀγνοε̣ῖν [τοὺς]
τὸ ἐρωτικὸν νοσοῦ̣ν-
τας πάθος ⁦ vac. 1⁩ ὅτι τὴν
μὲν ἀπὸ τῆς ὄψεως
5ἡδονὴν καὶ δίχα συν-
πλοκῆς ἐχουσιν τε-
λειαν, ⁦ vac. 1⁩ τὸ δ' αφροδεί
[σ]ιον αὐτὸ ⁦ vac. 1⁩ καὶ ἐπὶ
[β]ελτείονος μορφῆς
10[κ]αὶ ἐπὶ χείρονος ὁμοι
[ον] ἔ̣στιν. ⁦ vac. 1⁩
⁦ vac. 1⁩
fragment NF171

column 1
[φαίνεται](*)
[τὸ ἑκαστου](*)
[ἐνάργημα],(*)
[ὅ ταῖς αἰσ](*)-
5[θήσεσι κα](*)-
[τα](*)λ̣ημ⁦ vac. 1⁩πτὸν
[ὑ]πὲρ τοῦ σώ-
[μ]ατός ἐστι,
κ̣αὶ διὰ τὸ σῶ-
10μ̣α γεινόμε-
⁦ vac. 3⁩νον.⁦ vac. 3⁩.
fragment NF172

column 1
[7 lines missing] 8[  ̣]Ι̣ορ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ενειρω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣]Σ̣μω ⁦ vac. 1⁩ κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]Ι̣πε [  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]⁦ vac. 1⁩
fragment NF173

column 1
μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πρα[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF184

column 1
τὸ παρὸν δε[  ̣]ῖ
ποιεῖν τέλε[  ̣]ι-
[ο]ν, ⁦ vac. 1⁩ οὐ πρὸς τὸ ἀ-
πολ̣ειπόμενον
5ζ̣ῆν λέγοντα· ἕ̣[ως]
ἂ̣ν ἔτι μοι γένηται
τ̣ό̣δ̣ε ⁦ vac. 1⁩ καὶ τόδε. ⁦ vac. 1⁩
[τί] γὰρ̣ ̣ἐ̣ν̣λ̣ίψ̣ε̣ι δ̣[ε-]
[ό]μεν[ο]ν̣ τούτο[υ]
10[τοῦ ἐπιθυμήμα-]
[τος;]
fragment NF185

column 1
[- ca.8 -]  ̣[  ̣]σ̣μενη̣
[- ca.8 -]κ̣οι ⁦ vac. 2⁩
fragment NF197

column 1
[εἰ ἡ πρόνοια]
[τοῖς θεοῖς ἦν]
[οἰκεία, πῶς ἂν]
[οὐ] κ̣α̣ὶ̣ ἡμεῖς ἐπε-
5θυμοῦμεν αὐ-
τὴν ὑπάρχειν;
ἀλλὰ μὴ οὖσαν
εἰσάγειν οὐ δυνά-
μεθα.
fragment NF213

column 1
δικαίως ἐ̣π’ ὄ̣[νoμα ἀν-]
ῆκεν ὁ σπου̣δ[αῖος καὶ]
προσηγορίας [πάντως](*)
ἠξίωται· ⁦ vac. 1⁩ κ[αὶ γὰρ δή]
5ἐστιν ὡς ἀλ[ηθῶς ἀγα-]
θός. ⁦ vac. 2⁩ πολλά[κις μὲν]
βλάβης αἴτ[ιός ἐστι](*)
τῷ γεωργεῖν̣ [χειμών],(*)
οὐ μέ̣ντοι̣ [καὶ κενῶν]
10λυπῶν κ̣α[ὶ φόβων].
fragment NF216

column 1
[- ca.5 -]ομεν ⁦ vac. 1⁩ fragment NF217

column 1
[- ca.4 -]ο.
[- ca.2 -]χ̣ι ⁦ vac. 1⁩ εἶν̣αι ⁦ vac. 1⁩
section VI

fragment 161

column 1
Δ̣ιογ̣έ̣ν̣ης ⁦ vac. 1⁩ τοῖς συνγενέ̣σ̣ι̣
καὶ οἰκείοις καὶ φίλοις ⁦ vac. 1⁩ τά-
δε ἐντέλ̣λομαι. ⁦ vac. 1⁩
ν̣οσῶν̣ οὕ̣τως ὥστε μοι νῦ̣[ν]
5τὴν τοῦ ζῆν ἔτι ἢ μηκέτ[ι]
ζῆν ὑπάρχειν κρίσιν
καρδιακὸν γάρ με διαφο̣-
ρεῖ πάθος, ⁦ vac. 1⁩ ἂν μὲν διαγέ-
νωμαι, διδόμενον ἔτι
10μοι τὸ ζῆν ἡδέως λήμψ[ο-]
μαι· ἂν μὴ διαγένωμαι δ', ο
fragment 162

column 1
[- ca.6 -]ο̣[  ̣  ̣[- ca.4 -]
[- ca.13 -]
[- ca.13 -]
[- ca.13 -]
5ΓΛΙ  ̣[- ca.10 -]η̣ ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.13 -]
οιΣενΓ[- ca.6 -]σου̣σ̣ι̣
[- ca.14 -]
[- ca.11 -]νε ⁦ vac. 1⁩.
10γ̣[  ̣  ̣  ̣]νο̣ο̣νΙΙο̣ΙΙ[  ̣  ̣]ΙΙ[  ̣]. ⁦ vac. 1⁩.
π̣Ι[  ̣]τ̣α̣υ̣τ̣α̣ στοιχ̣ειω̣
fragment NF209

column 1
[2 lines missing] 3[- ca.5 -]τ̣α [1 line missing]
5[- ca.5 -]Ι̣   ̣
[- ca.5 -]σ̣ ̣Ι̣ ̣Ι̣ [1 line missing]
8[- ca.5 -  ̣  ̣] τ
[- ca.5 -  ̣  ̣] ι
column 2
σασθαι παρε̣λ̣-
θοντα. ⁦ vac. 1⁩
ὡς οὐκ ἔστιν
δὶς ἀποθανεῖν,
5οὕτως οὐδὲ δὶς
ζῆϲαι. ⁦ vac. 1⁩
εὐθυμητέον̣
τελευτῶντ̣α̣[σ]·
οὐ γὰρ ἀγαθῶν
10μό̣νον, ἀλλὰ̣
κα̣ὶ̣ κα̣κῶν ἀπο-
σ̣τ̣η̣σόμεθα.
ἔρρωσθε.
fragment 164

column 1
[εὔελπις δ' εἰμί, τὴν]
[γραφὴν ὑμεῖν προ]σφω-
[νῶν, πολλοὺς δή, ὦ] φ̣ίλοι,
[κατὰ ψυχὴν ὑγ]ι̣ανεῖν.
5[τί τοῦτο λ]έ̣γω; ⁦ vac. 2⁩ τί πο-
[τε τὰ ἰάμα]τ̣ά ἐστιν; ἡ
[δὲ γραφή], ὦ φίλτατοι,
[αὐτοῖς τε] ἡ̣μεῖν καὶ
[ἄλλοις βοη]θ̣ήμα̣[τα]
10[παρέξει- ca.3 -]  ̣π̣[- ca.4 -]
column 2
[- ca.12 -]
οΣ[- ca.10 -]
ζετ̣[- ca.9 -ἐ-]
ποίησα̣ [δὲ τοῦτο μά-]
5λιστα ἐ[πιθυμῶν βοη-]
θεῖν το̣[ῖς μεθ' ἡμᾶς],
εἰ τὴν σ̣[τοὰν ταύτην]
πολλ̣[άκις περιπα-]
[τοῖεν, πρὸς τῷ παρέ-]
10[χειν ἐμαυτὸν πρὸς]
column 3
[τοὺς εὐσυνκρί-]
τους ἐπιδημούν̣-
των ξένων φιλάν̣-
θρωπον. ⁦ vac. 1⁩ ἐπιστάμε̣-
5νος δὲ ἀκρειβῶς ὅτι
τῇ γνώσει τῶν πρα-
γμάτων, ὧν ἐν ταῖς
ὑποκάτω χώραις ἐ-
δήλωσα, φυσικῶν τε
10ἅμα καὶ παθητικ̣ῶ̣ν,
column 4
[ἡ ἀταραξία]
[γείνεται, σαφῶς οἶδα τὰ τῆς]
[σωτηρίας φάρμακα προθείς]
fragment 165

column 1
[3 lines missing]
4στ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5πρ̣[ός σε γράφω. πε-]
ρὶ δ̣[ὲ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀπέσ̣[τειλά σοι. νο-]
μίζω̣[⁦ -ca.?- ⁩ἀ-]
κροτ̣[η⁦ -ca.?- ⁩]
10ὡς εΓ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 166

column 1a
[- ca.7 -]ον εἶναι
[- ca.6 -]ρ̣μασιν
[- ca.6 -]μητεκει
[- ca.6 -]η̣ γραφη
5[- ca.6 -]  ̣εσθαι τε
[- ca.2 -ἀκόλο]υ̣θον τοῖς
[βεβαίοις] τ̣ῆς δια-
ν̣οη[τ]ικῆ̣[ς] σ̣υνκρί-
σ̣εω[ς] θ̣[εμ]ελίοις,
10[τ]ὴ̣ν[τοῦ ἐν]τ̣έρου
column 1b
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣λ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 2
γειν̣[ομ]έ̣νην π̣ρ̣[ο]σ-
οικοδόμησιν ἀ̣πὸ̣ [πηκ-]
τοῦ γάλακτος ἕως̣ [ἂν]
ἀνασφαλῶμ̣[εν. τὸ γὰρ]
5πεπηγὸς γ̣[άλα, φαμέν,]
εἰς τήνδ̣[ε τὴν κινδυ-]
νευτικ̣[ὴν κατάστα-]
σιν ἐλθ[όντες πείνο-]
μεν ο̣ἰ̣[κοδομήσοντες]
10[τὸν] π̣[ερὶ- ca.8 -]
column 3
[ὑμένα] fragment 167

column 1
[- ca.12 -]β̣ασιλι-
[- ca.12 -]μασαν-
[- ca.12 -]σει γεγρα
[- ca.12 -]τ̣ον ⁦ vac. 1⁩ καὶ
5[- ca.12 -]σ̣θαι γυ
- ca.7 -]  ̣ ω ⁦ vac. 1⁩ καὶ
[- ca.12 -]ν̣ωσα
[- ca.12 -]ἡ̣μῶν
[- ca.12 -]τες ⁦ vac. 1⁩ οι
10[- ca.12 -]ν̣. ⁦ vac. 1⁩ π̣έ̣
column 2
πειζμαι δὲ μᾶλλον
ἀνενενκεῖν ἡμᾶς
ὑπό τε σοῦ συνστα-
θέντας αὐτῇ, ⁦ vac. 1⁩ Μεν-
5νέα φίλτατε, διὰ τὴν
πρὸς ἡμᾶς διάθεσιν
σοῦ ⁦ vac. 1⁩ καὶ ἐπιστατείαν,
τοῦ τε θαυμασίου ⁦ vac. 1⁩ Κά-
ρου ⁦ vac. 1⁩ καὶ Διονυσίου τοῦ
10ἡμετέ⁦ vac. 1⁩ρου, ⁦ vac. 1⁩ καθ' ὃν
column 3
χρόνον̣ [ἐν]
τῇ Ῥόδῳ̣
τὰς παρ' αὐ̣-
τῇ διατρι-
5βὰς ἐποι-
ούμεθα. ⁦ vac. 1⁩
ἔρρωσθε
πάλιν. ⁦ vac. 1⁩
⁦ vac. 1⁩
fragment 168

column 1
[- ca.9 -]  ̣ε̣  ̣[  ̣]Ι[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.6 -]Ι πληρωμα̣
[- ca.6 -]ν̣ ἀνέχητ̣[ε]
[- ca.6 -]Ι ὥσπερ η̣
5[- ca.8 -]ε̣ν ἀλλη̣
[- ca.8 -]ο̣υλοι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 169

column 1
[Διογέν]η̣ς ⁦ vac. 1⁩ Ι[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.4 -]τρ[- ca.3 -]
fragment 170

column 1
[- ca.3 -δεῖ σε πε]ρ̣ὶ αὐτῶν
[ἀκρειβῆ τε καὶ] π̣ιστὴν
[σκέψιν ποιεῖσθ]αι. αἱ μὲν
[γὰρ φαντασίαι] τ̣ῶν ἀπόν-
5[των ἀπὸ τῆς ὄψ]εως ἐπι-
[οῦσαι τῇ ψυχῇ] τ̣ὸν μέ-
[γιστον τάραχο]ν παρέ-
[χουσιν. ἂν δὲ τὸ ὅ]λ̣ον
[πρᾶγμα ἀκρειβῶ]ς̣ διαθε-
10[ᾷ, μαθήσει ὅτι ἀν]τ̣ικρὺς
column 2
ε̣ἰ̣σι το̣ιαῦται καὶ μὴ
παρόντων οἷαι καὶ πα-
ρόντ̣ων. ⁦ vac. 1⁩ ἁπταὶ γὰρ οὐ-
κ οὖ̣σαι, διανοηταὶ δέ,
5τὴν̣ αὐτήν, ὅσον ἐφ' ἑαυ-
τα[ῖ]ς, ἔχουσι δύναμιν
πρὸς̣ τοὺς παρόντας
τῇ ὅτε καὶ παρόντων
ἐκεί̣ν̣ων ὑφειστήκε-
10σαν. ⁦ vac. 1⁩ π̣ρὸς οὖν ταῦτα,
column 3
ὦ μῆτερ, [θάρρει· μ]ὴ̣
γὰρ ἐπιλ[ογίσῃ τι]ὰ̣ φά-
ζματα ἡμ[ῶν κακά]. τ̣ί-
θει δ' αὐτ[ὰ ὁρῶσα] κα-
5θ' ἡμέρα[ν ἀγαθ]όν τι
ἡμᾶς π[ροσκ]τ̣ωμέ-
νους εἰς [τὸ μακρ]οτέ-
ρω τῆς ε[ὐδαιμ]<ο>νίας
προβαίν[ειν. ο]ὐ̣ γὰρ μει-
10κρὰ οὐδέ[ν τ' ἀνύ]τ̣οντα
column 4
περιγείνεται ἡ[μ]ε̣ῖ̣ν̣
τάδ' οἷα τὴν διάθ̣ε̣σ̣ιν̣
ἡμῶν ἰσόθεον ποιεῖ
καὶ οὐδὲ διὰ τὴν θνη-
5τότητα τῆς ἀφθάρτου
καὶ μακαρίας φύσεως
λειπομένους ἡμᾶς
δείκνυσιν. ⁦ vac. 1⁩ ὅτε μὲν
γὰρ ζῶμεν, ὁμοίως
10τοῖς θεοῖς χαίρο̣μ̣εν
column 5
[4 lines missing]
5  ̣
ν̣
  ̣
τ̣
θ
10χ̣
fragment 171

column ante
[ἕκαστος γὰρ στερηθεὶς τῶν ἀγαθῶν λύπην λυ] - column 1
[π]ή̣σ[ετα]ι̣ τὴν ἴση̣[ν, ἄν]
[γ'] ἀ̣ντιλάβηται τῆς
ἐλαττώσεως· ἂν μὴ
αἰσθάνηται δέ, πῶς
5ἐλαττοῦται; ⁦ vac. 1⁩ μετὰ
δὴ τοιούτων ἡμᾶς ἀ-
γαθῶν προσδόκα, μῆ-
τερ, χαίροντας αἰεὶ καὶ
ἔπαιρε σεαυτὴν ἐφ' οἷς
10π̣ράττομεν. ⁦ vac. 1⁩ τῶν
column 2
μ̣[έν]τ̣οι χορηγιῶν
φείδου, πρὸς Διός,
ὧν συνεχῶς ἡμεῖν
ἀποστέλλεις. ⁦ vac. 1⁩ οὐ
5γὰρ σοί τι βούλομαι
λείπειν, ἵν' ἐμοὶ περιτ-
τεύῃ, λείπειν δ' ἐ-
μοὶ μᾶλλον, ἵνα μὴ
σοί, καίτοι γε ἀφθό̣-
10νως κἀμοῦ διάγ[ον] -
column 3
τος ἐν πᾶσιν, δι̣ὰ̣ ̣τ̣[οὺς]
φίλους καὶ τὸ συνεχῶ[ς]
τὸν πατέρα ἡμεῖν πέμ-
πειν ἀργύριον, ⁦ vac. 1⁩ προσφά-
5τως δὲ δὴ καὶ διὰ τοῦ Κλέ-
ωνος τὰς ἐννέα μνᾶς
ἀπεσταλκότος. οὔκουν
ἑκάτερον ὑμῶν ἰδίᾳ δεῖ
βαρεῖσθαι δι' ἡμᾶς, συν-
10χρῆσθαι δὲ τῷ ἑτέρῳ τ̣ὸ̣ν
column 4
[ἕτερον] fragment 172

column ante
[τῆς ἀλλο] - column 1
τριότητος οἶξ̣αι τὰ̣[ς εἰς]
τὸ συνελθὸν ἡμῶν̣ [συν-]
παθεῖς εἰσόδους, ⁦ vac. 1⁩ κα̣ὶ̣
τῶν ῥητορικῶν ἀπο-
5κάμψεις λόγων ὅπως
ἀκούσῃς τι τῶν ἡμεῖν
ἀρεσκόντων. ⁦ vac. 1⁩ ἔνθεν
σε καὶ κατελπίζομεν̣
τὴ̣ν̣ ταχίστην τὰς φι-
10λοσοφίας κρούσειν θύ -
column 2
[ρα]ς. ⁦ vac. 1⁩ οἱ μὲν οὖν λοιποὶ τῶν
[φ]ίλων, δι' ἃς αἰτίας εἶπα,
στέργουσί σε, ⁦ vac. 1⁩ ἐγὼ δὲ καὶ
διὰ τὸν πατέρα σου Μ̣έττι-
5ον Φανίαν, πάνυ προσπα-
θ̣ῶ̣ς ἡμεῖν ἔχοντα διο̣ [  ̣ 2 lines missing]
9ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10σοι καὶ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 173

column 1
[- ca.12 -]ο̣ν̣ ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.11 -]ν[  ̣⁦ vac. 1⁩.
[- ca.11 -]ν̣ο̣[  ̣  ̣]
[- ca.12 -]μ̣[  ̣]
[3 lines missing]
6[2 lines missing]
8[- ca.11 -]η̣Σ[- ca.2 -]
[- ca.15 -]
10[- ca.3 -τί οὖν κέρδος πρόσ] -
column 2
εστιν, ὦ Δωσί̣[θεε, τῇ ἐπιθυ-]
μίᾳ τῇδε τοῦ σο̣[ῦ υἱοῦ, νὴ]
τ̣[ὸ]ν Διόνυσον̣;[- ca.6 -]
[γὰ]ρ̣ ἐν ἀληθε̣[ίᾳ- ca.5 -]
5[  ̣]ε̣ι̣ [μ]ένειν δικ̣ [- ca.7 -]
[- ca.2 -μετ]ὰ̣ ̣τ̣[ὸ]ν̣ θά̣[νατον]
[  ̣]Λ[- ca.12 -]
[- ca.7 -]Ι[- ca.7 -]
[- ca.14 -]
10ε̣υ̣α̣Ι[  ̣]τ̣ο̣  ̣[- ca.9 -]
fragment 174

column 1
[  ̣]Ιαρχη. ⁦ vac. 1⁩ καλῶς γὰρ ἐν̣τ̣α̣ῦ-
θ̣α ὁ λέγων ἐρεῖ μηδὲν
διαφέρειν τοῦ ἑτέρου τὸ ἕ-
τερον. ⁦ vac. 1⁩ τοῦτο δ' οὐκ ἔσ-
5τιν εἰπεῖν ἐπὶ πενίας τε
καὶ πλούτου· πολλὰ γὰρ
ὁρῶμεν ἃ πλούτῳ μὲν
πρόσεστι, πενίᾳ δ' οὐ πρόσ-
εστι, ⁦ vac. 1⁩ καὶ πενίᾳ μὲν πρόσ-
10εστι, πλούτῳ δ' οὐ πρόσεσ̣ -
column 2
τ̣ι̣ν. ⁦ vac. 1⁩ ἀγ̣ν̣[οοῦντες οὖν]
τ̣ὴν ἀπο̣[ρίαν καὶ τὰ δια-]
φέροντ̣[α οἱ Στωικοὶ λέ-]
γουσιν. ⁦ vac. 1⁩ ὁ [γὰρ λόγος]
5αὐτῶν [οὐ τίθησι]
πλοῦτον̣ [κρειττόν τι]
καὶ προτ̣[ειμότερον]
πρᾶγμα ε[ἶναι, και πε-]
[ν]ί̣α̣ν̣ τὸ ἐ[ναντίον, ἢ]
10[πενίαν πλούτου κρείτ]
column 3
[τονα, ἀλλά] fragment 175

column 1
[- ca.16 -]ος
[- ca.16 -]ν̣ ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.16 -]ν̣ ⁦ vac. 1⁩ η
[- ca.11 -μακά]ρ̣ιον
5[- ca.16 -]α̣ι ⁦ vac. 1⁩
[- ca.16 -]ν̣υν
[- ca.16 -]ο̣υν
[- ca.16 -]ε̣π̣ι
[- ca.16 -]ε̣ι̣ν
10[- ca.12 -τουτο]ν̣ὶ
column 2
δὲ οὐκ ὠφε̣[λοῦσί τι],
ὡς, καίπερ ἱ[λαροί, εἰσι]
φοβεροί. ⁦ vac. 1⁩ ὥσ[τε, ὡς εἶ-]
πον, ἐν παν̣[τὶ καιρῷ τοῦ]
5φιλοσοφεῖ̣[ν ὄντος χρη-]
σίμου, τοῖς̣ [ἡμετέροις]
καταχρῶ δ̣[όγμασιν, οὐκέ-]
τι αὐτῶν ἀ̣[φιστάμε-]
νος. ⁦ vac. 1⁩ καὶ τ̣[ὴν φιλοσοφί-]
10αν τοσοῦ̣[τον]
fragment 176

column 1
[- ca.15 -]
[- ca.9 -]  ̣Ι  ̣[- ca.3 -]  ̣[- ca.2 -]
[- ca.4 -]Δ[  ̣  ̣  ̣]ν̣ δι' ἄλλων̣ ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.4 -]α̣υ̣τα̣ς ⁦ vac. 1⁩ Ε  ̣Ζομε
5[- ca.4 -]  ̣ Δειτονδοιων ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.10 -]Ιο[- ca.5 -]
ταΙακ̣ιΛ[  ̣  ̣  ̣]κ̣α̣τ̣ΙΙ[  ̣]α̣ ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.11 -]τΙ[- ca.4 -]
τα̣Σ[  ̣  ̣]μ̣[- ca.6 -]Γνο ⁦ vac. 1⁩
10[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ⁦ vac. 1⁩ εἰ μὲν οὖ̣ν̣
fragment 177

column 1
[2 lines missing]
3[- ca.4 -  ̣]ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.4 -]  ̣εντ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[- ca.4 -]τοΠ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.4 -]Ισιον εὐμ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.4 -]αὖ χάριν δο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.4 -]ῳ̣ ἂν ἀνθρωπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.4 -]ουν τὸ φυσι[κόν]
10[- ca.4 -]Σ̣Ι̣ ⁦ vac. 1⁩ καὶ μ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 178

column 1
[- ca.16 -]  ̣Ι  ̣
[- ca.3 -τὸν ἐλάχιστ]ο̣ν πό-
[νον πάσχεις καὶ- ca.3 -]  ̣
[- ca.13 -]  ̣[- ca.2 -τὴν]
5τ̣α̣χ̣ίστην φο̣ρ̣εῖς ἡ̣[δο]
column 2
[νήν] fragment 179

column 1
[- ca.15 -]Γε
[- ca.16 -]  ̣ισ
[- ca.14 -φο]βου
[7 lines missing]
column 2
κ  ̣
χι  ̣
  ̣  ̣
fragment 180

column 1
[- ca.5 -]ἐ̣νθεν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.5 -]λλεχ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.14 -]τ̣ων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 181
[10 lines missing] fragment NF158

column 1
[  ̣]αι ἐπίστευσαμ̣[εν παι-]
δίον μὲν δυσ̣[γενὲς]
ὑ̣πάρχειν, γενέ̣[σθαι]
δ' εὐγενῇ [τὸν ἄνδρα]
fragment NF159

column 1
[8 lines missing] 9δ̣ον, καὶ ἀπο[⁦ -ca.?- ⁩]
10τους, ὅσοι συν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF160

column 1
περ ημ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἀ-]
κρειβ[⁦ -ca.?- ⁩]
αλλως[⁦ -ca.?- ⁩]
τω π[⁦ -ca.?- ⁩]
5λο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF161

column 1
[  ̣]ο̣τη̣ [  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]εραν Λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.3 -  ̣  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF162

column 1
[  ̣]οια̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment NF175

column 1
[- ca.2 -]ορως   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]σ̣ητωνΙ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]εστηκεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣   ̣] ρ̣ο̣ν̣ο̣ς̣ ̣Ι̣Ι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF176

column 1
[- ca.2 -   ̣] γενι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]α̣ τοσάδε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]ετας ψυ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -] τ̣ [  ̣  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF178

column 1
[13 lines missing] 14[οὐ]δ̣ὲ̣ν γὰ̣ρ ε [  ̣]
15[- ca.8 -] το  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]ν̣απηΛ [- ca.3 -⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.6 -] ον [- ca.3 -⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]δεκ   ̣[- ca.6 -⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. 1⁩
fragment NF179

column 1
[- ca.2 -]ς̣ τοιουτο[⁦ -ca.?- ⁩] fragment NF186

column ante
[- ca.8 -κατὰ πάν] column 1
[ταῖς ταράχους λελύσθαι]
και[⁦ -ca.?- ⁩]
μεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τολΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
5γ̣αρ̣   ̣ Ι [⁦ -ca.?- ⁩]
μα̣ι̣Λ[⁦ -ca.?- ⁩]
θους ω̣
φαίνον̣[ται⁦ -ca.?- ⁩]
κον. ⁦ vac. 1⁩ οΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
10φανοσο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF187

column 1
[- ca.3 -]ΣΙΙ ⁦ vac. 2⁩ μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.3 -]άττωσιν[  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.3 -]ο̣[  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF188

column 1
[  ̣]τ [  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ευα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]τηΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF189

column 1
[- ca.10 -]κ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]  ̣με[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]Σ̣ι[⁦ -ca.?- ⁩]
column 2
[- ca.2 -⁦ -ca.?- ⁩]
το ε[⁦ -ca.?- ⁩]
ειρημ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF198

column 1
[- ca.2 -]νο[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.3 -]τοιΣ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF199

column 1
[- ca.3 -]Ị ̣ỊοI[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]α̣λλα[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.3 -]α[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF218

column 1
[ἐπεὶ τὴν οἰκίαν ὅλην](*)
[κατὰ φρ]όνησιν τρέ(*)-
[φει ὁ σώφρ]ων, τὴν συν(*)-
[ουσίαν ο]ἱ̣ οἰκέται πρὸς(*)
5[αὐτὸν ἀσπάζονται](*)
fragment NF219

column 1
[- ca.2 -]  ̣σ Ι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]οξ[⁦ -ca.?- ⁩]
section VII

fragment 199

column 1
Διογένο[υς τοῦ Οἰνοανδέως-]
[πρὸς] τ̣ο̣ὺ̣[ς] ε̣ι̣π̣[όντας τὸ γῆρας εἶναι κακὸν]
[ἀπολογία].
fragment 200

column 1
πολλάκις, ὦ νέοι,
νὴ τὸν Ἡρακλέα,
καὶ ἠγανάκτησα
πρὸς τοὺς οὐδέπω
5μ̣ὲ̣ν̣ γ̣εγ̣ηρ̣α̣κ̣ό̣τας,
[13 lines missing]
6[ἤδη δὲ νομίζοντας]
[ἑαυτοὺς δικαίους]
[εἶναι μεγάλα ἐν-]
[κλήματα ἐπιφέρειν]
10[τῷ γήρᾳ, ὡς πολλὰ]
[κακὰ τοῖς ἀνθρώ-]
[ποις ἐπάγοντι- ca.3 -]
[- ca.11 -]
[- ca.11 -]
15[- ca.11 -]
[- ca.11 -]
[- ca.7 -εἰσὶ δ']
[οἳ τυνχάνουσι μακρο] -
column 2
τέρως οὕτως ἐν παι-
δείᾳ προβεβηκότες
ὡς μὴ μόνον ἐπαινεῖν
τὸν ποιη̣τὴν̣ Ἡσίοδο[ν]
5[λ]έ̣γ̣[οντα κακῷ ἐπὶ γή]
[13 lines missing]-
6[ραος οὐδῷ, ἀλλὰ καὶ πα-]
[ρατίθεσθαι τοὺς τοῦ]
[- ca.7 -λόγους]
fragment 201

column 1
[- ca.4 -]ανειν αὐτοὺς
[ὡς τὸ]ν̣ Κλέοβιν καὶ τὸν
[Βίτων]α̣. ⁦ vac. 2⁩ ἵνα οὖν, ὦ
[φίλοι], μὴ τὰ αὐτὰ πάσ-
5[χητε] τ̣οῖς πολλοῖ̣ς̣ ̣κ̣αὶ̣
fragment 202

column 1
[13 lines missing]
14[- ca.7 -ἁρ]π̣άζειν
15[- ca.5 -οὐδ]έν ποτ̣[ε]
[- ca.7 -ἀ]νανκα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.7 -τ]ὸ̣ μὴ γεν̣[έσθαι]
[- ca.9 -]δικε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 203

column 1
[13 lines missing 13 lines missing]
14[- ca.3 -]ω̣ς εὐδ[έμ]εν[αι μα-]
15[λακ]ῶ̣ς· ἡ γὰρ δίκη ἐ[στὶ γε-]
[ρόν]τ̣ων. ⁦ vac. 1⁩
[ἐγὼ μ]ὲν οὖν φημι· σ[ώμα-]
[τος] γ̣εγηρακότος ὁ τ̣[οῦ ἀν] -
column 2
[θρώπου]
[νοῦς ἔτι βέβαιός ἐστιν]
fragment 204

column 1
[13 lines missing]
14[- ca.12 -]τ̣ου
15[- ca.12 -]  ̣ει
[καὶ γὰρ λέγουσι]ν
[οἱ ποιηταὶ τὸν γεγη-]
[ρακότα, καίπερ οὐ]
column 2
[δυνάμε]νον χρήσι-
[μον εἶναι] τ̣ῷ σώματι,
[νικᾶν λό]γ̣οις. προσπε-
[σὼν τοίν]υ̣ν εἰς παρα̣ί̣-
5[νεσιν τῆ]ς̣ ̣ἀ̣ρ̣ί̣σ̣τη̣ς̣
[γνώμης, τοῦ Νέστο-]
[ρος ἀγορεύσαντος],
[ὁ Ἀγαμέμνων κατὰ]
[τὸν Ὅμηρον εἶπεν]·
10[ἦ μὰν αὖτ' ἀγορῇ νικᾷς],
[γέρον, υἷας Ἀχαιῶν]·
[πρὸ δὲ τῆς ἀγορᾶς ὁ]
[βασιλεύς, ὡς λέγει]
ὁ αὐτὸς Ὅ[μηρος],
15βουλὴν δ[ὲ πρῶτον]
μεγαθύμ̣[ων ἷζε γε-]
ρόντων. [ἄλλοι δ' εἰσί]
γήραι δὴ π̣[ολέμοιο]
column 3
πεπαυ[μένοι, ἀλλ' ἀ-]
γορητ[αὶ ἐσθλοί. τῷ]
δὲ τοῦ [Ὁμήρου λόγῳ]
προστ̣[ίθεται ὁ τοῦ]
5τραγῳ̣[δοποιοῦ Σοφο-]
[κλέους λόγος]
fragment 205

column 1
[13 lines missing]
14[- ca.7 -]  ̣  ̣ψω  ̣[- ca.2 -]  ̣  ̣[- ca.2 -]
15[οἱ Τρῶες τοῖς Ἕλλησιν ἐ]ν ὅπλοις οὐ-
[δαμῶς ἱκ]α̣νοῖς ἐπὶ Πη-
[λείδου πά]θη καὶ ἐπίφυ-
[σιν ἐκείν]η̣ς τῆς ὀργῆς [ἐμάχοντο]
column 2
[13 lines missing]
14[εἰ δὲ δεῖ τινα ἀμύ-]
15νεσθ̣[αι, ὡς λέγει ὁ]
μελο[ποιὸς Ἀλκμάν, ἔσ-]
τιν ἀρ̣[ετὴ χρῆσθαι]
λόγοι[ς μᾶλλον ἢ βίᾳ].
ἐγὼ γὰ̣[ρ]
fragment 206

column 1
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τῶ̣ν̣ ̣π̣ο̣λ̣λ̣ῶν̣ ̣δ̣ιά̣γο̣ν̣-
τ̣α χ̣εῖρον. ⁦ vac. 1⁩
[τ]ὰ δ̣ὲ βηκικὰ πάθη μ̣ε̣-
[τ]έ̣χει μέ̣ν τινο[ς  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣]τ̣[  ̣]μα [- ca.9 -]
fragment 145NF133

column 1
[4 lines missing] 5[- ca.12 - ἤ]
δη μοι πρόκειται καὶ
τό γε πρῶτον εὐθέως
ἐκεῖνό ἐστιν. ⁦ vac. 1⁩
εἰ μέν τις τὰς ἀμαυ-
10ρώσεις τῶν γερόντων
τυφλώσεις λέγει, συν-
αρπάζ̣ε̣ι̣ Ι [  ̣] ρτιεικοιμη
[6 lines missing]
column 2
[4 lines missing]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣ - ca.8 -]
συντελουντ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εἰ συμβαίν̣[ε]ι̣ ̣π̣ο̣[τὲ κα-]
τὰ τὸ σπάνιον δ̣[ιορᾶν]
τι βουλομένου[ς οὐ δύ-]
10ν̣α̣σθα̣ι· ⁦ vac. 1⁩ κοινὸν̣ [γὰρ]
πρὸς τοὺς ν̣έο[υς ἐσ-]
τί. καὶ γὰρ οὐ̣ ̣σ̣π̣[ανίως]
[οὗτοι ὁρᾶν τι σφόδρα]
σπουδάσαντες οὐκ εἶ-
15δον δι̣ά τινας αἰτίας ἐν-
πεσ̣ούσας καὶ ἠχθέσ-
θη̣σαν οὐχ ἧττον ἢ
κ̣αὶ ἔτι χεῖρον τῶν πα -
column 3
[λαιῶν]
[13 lines missing]
14οὔτ᾿ ἐκείνους. οἱ συ̣[ν-]
15αμφότεροι γὰρ ὁρῶσιν̣
τὸ φῶς, εἰ καὶ βραχεῖ ἧτ̣-
τον οἱ γεγηρακότες.
καὶ ταῖς δυσηκοΐαις
fragment 146NF177

column ante
[οἱ δὲ γέροντες οὐκ ἀγανακτοῦσι πρὸς τὴν παραβο] - column 1
[λὴν ἐκ τοῦ] ἐλέφαντος
[διὰ τὴν ὑπε]ρβραδυκει-
[νησίαν το]ῦ σ̣ώ̣ματος,
[ὡς οἶμαι ἔγ]ωγε, εἰ καὶ κα-
5[τὰ τοῦτ' ἀκο]ύ̣ουσι μ̣οχθη-
ρ̣ο̣ί̣ [βραδύνοντες μει-]
κρὸν ἢ μεῖζον. ⁦ vac. 1⁩ τί̣ [γὰρ-]
ἡμεῖν συμβαίνει κ̣[α-]
κόν, ἂν βρ̣αδύτερον [εἰς]
10τόπον ἐκ τόπου [με-]
τακεινώμεθα̣; ⁦ vac. 1⁩ ο̣[ὐ γάρ],
νὴ Δία̣, εἰς τὸν ἐ̣ν̣ [Ὀλυμ-]
πίᾳ δρόμον ε̣[ἰσερχό-]
[μεθα]
[5 lines missing]
fragment 209

column 1
[4 lines missing]
5[- ca.11 -ὁμο]
[λογητέον] γ̣ά[ρ ἐ]σ̣τι πολ-
[λοὺς δὴ γ]ε̣γηρακότας
[καὶ παρ' ἡμεῖν] αὐτοῖς καὶ
[τέλος ἑκ]α̣τὸν ἁψαμέ-
10[νους ἐτ]ῶν μηδ' ὅτι
[οὐδὲν πα]θ̣εῖν ὧν εἴρη-
[κα κακῶν], ἀ̣λλ' ἀρτίους
τ̣α̣ῖ̣ς̣ ̣α̣ἰ̣σ̣θ̣ή̣σ̣ε̣σ̣ι̣ [μεχρὶ]
τῆς ἐσχάτης δια̣[γα-]
15γεῖν τοῦ ζῆν ἡμ[έρας.]
ἐγὼ δ' ἵνα ἐκπερισ̣[πῶν]
ἀπαντήσω τοῖ̣[ς αἰτιω-]
μένοις ὡς ἐξ ἀν[άνκης]
column 2
[- ca.5 -]
[τοὺς γέροντας]
fragment 210

column 1
[5 lines missing]
6[- ca.7 -ο]ὐχ̣ ̣ο̣ὗ̣τος
[- ca.7 -π]ρ̣άγμασι
[- ca.7 -] κ̣αὶ δ̣όξης
[- ca.7 -]Α̣ΝΑ̣ΗΣΙ
10[- ca.7 -]π̣ιστηση
[- ca.7 -]ω̣ς τούτοις
[- ca.7 -]ρ̣γ̣ως ⁦ vac. 1⁩ ο
[- ca.7 -]τ̣α̣ὐ̣τόν̣
[5 lines missing]
column 2
[5 lines missing]
6νι̣ ⁦ vac. 1⁩ συ̣νΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
ταπειν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τινος τ̣αῖς
ὥστε ανε[- ca.6 -πα-]
10ρέχειν π[⁦ -ca.?- ⁩]
μήτε πεφυ̣[κέναι- ca.3 -]
τας ἀλγηδ̣[όνας- ca.4 -]
τ̣ο̣ῦ̣ ̣σ̣[ώματος- ca.5 -]
[5 lines missing]
fragment 211

column 1
[13 lines missing]
14[- ca.12 -]γὰρ
15[- ca.12 -  ̣]ον
[- ca.12 -]  ̣η
[- ca.12 -]ρο
[- ca.12 -]Σ̣ παν
column 2
[13 lines missing]
11[- ca.5 -τὸ δ' ἐσ-]
[τερῆσθαι τῶν ἐπιθυ-]
[μιῶν οὐδαμῶς κατὰ]
[τ]ῶ̣ν̣ γερ̣ό̣ντ̣ων ὑ̣π̣άρ-
15χει λόγος. ⁦ vac. 1⁩ καθόλου
μὲν γὰρ ὧν οὔκ εἰσιν
ὀρέξεις πραγμάτων,
περὶ τούτων οὐδὲ λῦ -
column 3
[π]αι τυνχάνουσιν,
[ε]ἰ̣ μή τις ὡς ἀληθῶς
π̣αρακόπτει τοῦτ' α[ὐ-]
τ̣ὸ λυπεῖσθαι θέλων̣
5[ὅ]τι τοῦ τῆς ἐπ̣[ιθυμί]
[ας πάθους ἐστέρηται].
[12 lines missing]
fragment 212

column 1
[14 lines missing]
15[- ca.12 -]των
[- ca.11 -ἡ] δὲ γεῦ-
[σις- ca.7 -]εστιν
[- ca.12 -]τ̣ουσχη
column 2
[12 lines missing]
13[- ca.8 -ἡ δ' οὖν]
[ἡδονὴ ποιεῖ τὸν βί-]
15ον μ̣α̣[κάριον, καὶ τῆς]
φύσεω̣[ς ἡμῶν ἐστιν ἀ-]
ξία. ⁦ vac. 1⁩ Ι[⁦ -ca.?- ⁩]
παρα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 213

column 1
[12 lines missing]
13[- ca.5 -ὅπως ἡδονή, μη-]
[κέτι τῶ]ν̣ διαλειμμ[ά-]
15[των παρ]ό̣ντων, αὐτο-
[μάτως] π̣ροφανῇ βλά-
[πτουσα μ]ηδὲν τῆν φύ-
[σιν. ⁦ vac. 1⁩ τὰ] γὰρ ὑγρὰ τρο
column 2
[φεῖα] fragment 214

column 1
[5 lines missing]
6[- ca.12 -]ο̣ν̣ ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.10 -]ε̣[σ]τιν ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.10 -]φ̣[ε]ρε ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.10 -]Σ [  ̣]   ̣ ⁦ vac. 1⁩.
10[- ca.12 -]ο̣ν̣ ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.16 -]
[- ca.16 -]
[- ca.12 -]μ̣η ⁦ vac. 1⁩.
[- ca.16 -]
[4 lines missing]
column 2
[5 lines missing]
6λ̣ω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μεν[- ca.8 -]  ̣Ι[- ca.2 -]
ψηλα̣φ̣ῶντ̣ες̣ ἐν οὐ-
δεν τ̣ο̣ύ̣των εὑρίσκου-
10σιν ὃ̣ θέλουσιν εὑρεῖν
οὔτ[ε τυφλῶς προσ-]
πτα[ίοντες διαπρά-]
ξεω[ς τυνχάνουσιν].
[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[4 lines missing]
column 3
[3 lines missing]
4[- ca.12 -ἐλ-]
5[πίζοντες δὲ μάλισ-]
τα ἐν πλούτῳ τ̣ὸν ἡ-
δὺν εὑρήσειν βίον,
ἐνθουσιαστικῶς ἐ-
π' αὐτὸν ὁρμῶσιν· εἶ-
10τ', ἂν γένωνται πλού-
σιοι, σχετλιάζουσιν
οὐχ εὑρόντες ἅπερ ἤλ-
π̣ισαν. ⁦ vac. 1⁩ πολλάκις οὖν
[5 lines missing]
fragment 215

column 1
[5 lines missing]
6[- ca.6 -]ἀ̣π̣ελέν[χ]ε-
τ̣αι. ⁦ vac. 1⁩ τῶν ἐπιθυμιῶν̣
αἱ μέν εἰσιν κεναί,
αἱ δὲ φυσικαί. ⁦ vac. 1⁩ αἱ μὲν
10οὖν φυσικαὶ τὰ τοσαῦ-
τα ζητοῦσιν ὅσα εἰς
τὴν τῆς φύσεως ἡμῶν
εὐφροσύνην ἐ[στίν]
[ἀνανκαῖα, αἱ δὲ κεναὶ]
[5 lines missing]
column 2
[5 lines missing]
6τί γὰρ ἂν̣ ̣ε̣ἴ̣π̣[οι τις τὰ]
μυθευόμενα τοῦ̣
Κροίσου γαζ̣οφυλάκια,
⁦ vac. 1⁩ καὶ τὰς χρυσέα̣σ̣
10πλίνθους, ⁦ vac. 1⁩ ἢ τοὺς π[ο]ταμοὺς
αὐτῷ χρυσὸν̣
ῥέοντας; ⁦ vac. 1⁩ τί, ὦ Ζεὺς π[ά]τερ,
ἐκ τούτων τῶ̣ν̣
[χρημάτων ὠφελεῖτο];
[5 lines missing]
fragment 216

column 1
[- ca.4 -ε]στιν. ⁦ vac. 1⁩ ἂν δ' αὐ-
[τὸς φ]ῇ̣ς εἰ οὖν, ὦ Διόγε-
[νες, μη]δὲ ἐν πλούτῳ
[τὸ εὐ]δ̣αιμονεῖν εὑ-
5[ρίσκε]τ̣αί ποθ̣' [ὑπὸ τ]ο̣ῦ
[ἀνθρώπου, πῶς ὁ βίος]
[ἡμεῖν ἡδὺς γείνεται;],
[ἀποκρινοῦμαι ὅτι]
[9 lines missing]
18[- ca.12 -σο] -
column 2
φον̣ ̣ω̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καιΙΙ  ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ρ̣ασσομ[ε⁦ -ca.?- ⁩]
τατρ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5χαρι[  ̣]ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 217

column 1
[11 lines missing]
12[- ca.4 -εὐπόριστον μὲν]
[γὰρ τὸ φυσικόν, δυσπό-]
[ριστο]ν̣ ̣δ̣ὲ̣ ̣τ̣ὸ̣ ̣κ̣ε̣ν̣[όν ἐσ-]
15[τι]ν̣. ⁦ vac. 1⁩ καὶ ἔξω δὲ το[ύτου]
[μ]έγα, ὦ νέοι, μέγα [τὸ]
[πλ]εονέκτημα τ̣[οῦ τὴν]
[πο]λ̣υπενείαν οἰ̣[κει] -
column 2
[οῦσθαι μᾶλλον ἢ τὸν πλοῦτον] fragment 218

column 1
[5 lines missing]
6[- ca.12 -  ̣]ν̣ω̣σ̣
[- ca.12 -  ̣  ̣  ̣
[- ca.12 -]ν̣ειρη
[- ca.10 -νο]μίσῃ
10[- ca.2 -τὴν φιλοσο]φ̣ίαν
[- ca.12 -]ατοις
[- ca.12 -]δικαι-
[- ca.12 -]αμυ-
[5 lines missing]
column 2
[5 lines missing]
6  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[- ca.6 -]
γάρ τινες ἀμυ̣[δρῶς τὸ]
μὲν παραχρῆ̣[μα τὸ κε-]
χαρισμένον̣ [ἐπιπλήτ-]
10τουσι τοῖς αἱ̣[ρεῖσ-]
θαι βουλομέ[νοις ἡδο-]
νάς. ⁦ vac. 1⁩ αὖθις δ' ἔ[νκλημα]
ἐπιφέρουσι τ[ῇ φύσει]
[5 lines missing]
fragment 219

column 1
[6 lines missing] 7[- ca.5 -εἴ τινεc ἀ]π̣ο
[δεικνύασί πο]τε με-
[τ’ αὐτοῦ τ]ὴν σοβα-
10[ρότητά τε] καὶ ὑπερ-
[ηφανίαν], ἐπὶ τῷ γέ-
[ροντι τοὺc τ]οιούτους
[ἐστὶν ἐπὶ] π̣ο̣[λ]ὺ̣ ̣π̣[α-]
[ρορᾶν]
column 2
[6 lines missing ὅταν θνήcκωμεν, αἱ ψυχαὶ ἡμῶν εὐθέωc διαλύονται, εἰ] καὶ ἔτι μέχρι ν̣υ̣ν̣ε̣[ὶ]
βιοῦμεν πάλαι, δ̣υν̣[ά-]
μεναι μηκέτ’ εἶνα̣[ι].
10ταχὺ γὰρ τὸ τῶν ἀν̣[θρώ-]
πων γένος φθείρε̣[ται]
διὰ τὴν συνοῦσαν [φύ-]
[σιν θνητήν]
fragment 220

column 1
[- ca.5 -]Ι ἀνήμερος
[- ca.5 -]   ̣ο̣ς εἶναι καὶ
[- ca.5 -]ν̣δε πέλας
[- ca.6 -]α̣ς ἀξιοῦσθαι
5[τῆς - ca.3 -]ψεως ἣ καὶ με-
[13 lines missing]
column 2
I[⁦ -ca.?- ⁩]
νη[⁦ -ca.?- ⁩]
βε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣]Ι[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 221

column 1
[- ca.8 -]ω̣νων
[- ca.8 -]ς γενη-
[- ca.8 -]τους
[- ca.8 -]μαι
5[- ca.8 -]τυμ  ̣
[13 lines missing]
column 2
υ[⁦ -ca.?- ⁩]
[17 lines missing]
fragment 222

column 1
[- ca.12 -]ν̣υν ⁦ vac. 1⁩
[- ca.10 -]α̣[  ̣]ε̣ ⁦ vac. 1⁩
[- ca.12 -]ων ⁦ vac. 1⁩
[- ca.12 -]α̣ ⁦ vac. 1⁩
5[- ca.14 -]⁦ vac. 12⁩
[13 lines missing]
column 2
[  ̣]τ̣[- ca.11 -]
η̣τ̣ε̣[- ca.11 -]
κ̣οτ̣  ̣τ̣[- ca.9 -]
  ̣ΛΙω̣[  ̣]Σ[- ca.8 -]
[13 lines missing]
fragment 223

column 1
[5 lines missing]
6[- ca.10 -]Ι[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.9 -]ν̣ου
[- ca.8 -]μ̣ε̣νοι,
[ὡς ὑπολαμ]β̣άνο̣υ̣σιν
10[οἱ Στωικο]ί. ⁦ vac. 1⁩ τὰ δὲ μέ-
[γιστα καὶ τ]ῇ̣ φύσει
[ἡμῶν ἐνκλ]ή̣ματα
[ἐπάγουσι, τὸ σ]ῶ̣μα τα-
[πεινοῦντες- ca.4 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[4 lines missing]
column 2
[5 lines missing]
6[  ̣  ̣]Ι[- ca.10 -],
καὶ τὸ αἰ̣[σθάνεσθαι],
καὶ τὸ νο̣[εῖν τι, καὶ]
τὸ φωνὰ[ς ἱέναι, ἄνευ]
10τοῦ σώμ̣[ατός γε ἀμή-]
χανόν ἐ̣[στιν. τὰ οὖν σώ-]
ματα δε[ῖ, φημί, τειμᾶσ-]
θαι. ⁦ vac. 2⁩ καιτ̣[- ca.6 -]
[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[5 lines missing]
fragment 224

column 1
[5 lines missing]
6[- ca.8 -]α̣υτου̣[- ca.3 -]
[- ca.8 -]νοεῖν σ[- ca.2 -]
[- ca.8 -]φ̣ητης α̣ἰσ̣-
[θήσε- ca.5 -]ποιωνε ⁦ vac. 1⁩
10[- ca.6 -προ]ε̣δρίαν Ι  ̣Λ  ̣ε
[- ca.7 -ε]ἶ̣ν̣α̣ι̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣
[7 lines missing]
column 2
[5 lines missing]
6ἑ̣αυ[τ⁦ -ca.?- ⁩]
προσην[⁦ -ca.?- ⁩]
ταυτα[⁦ -ca.?- ⁩]
ουμεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10πεντ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[8 lines missing]
fragment 225

column 1
[5 lines missing]
6[- ca.14 -]
[- ca.8 -]α̣[- ca.6 -]
[- ca.7 -]κε̣λ[- ca.3 -]Γε
[- ca.6 -]ΙΙη ⁦ vac. 1⁩ μεΝ
10[- ca.8 -] τ̣οὺς̣ λό-
[γους τού]τ̣ο̣υ̣ς̣ ̣π̣ερὶ
[7 lines missing]
column 2
[5 lines missing]
6[  ̣]ε̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩οὐ-]
κ ὀρθ̣[ῶς⁦ -ca.?- ⁩]
προ̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ο[⁦ -ca.?- ⁩]
10  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 226

column 1
[5 lines missing]
6[- ca.3 -]Ι Ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.6 -]Ι[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.3 -]Ιεσ̣θα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.3 -]Ι ουντα
10[- ca.2 -] ἄ̣γειν τιν̣[ά]
[- ca.2 -κ]ατὰ τοῦτο̣
[- ca.2 -]  ̣η̣στα οὐκο
[- ca.6 -]ταῦ̣τα̣
fragment 227

column 1
οὐ τοῦ γέ̣[ροντος- ca.3 -]
σα[  ̣  ̣]εικως πα[⁦ -ca.?- ⁩]
τοῦτον δυΓ[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ οὐκέτ[ι- ca.4 -ἡδο-]
5νῆς. ⁦ vac. 4⁩ διὰ το[ῦτο]
[οὖν]
fragment 228

column 1
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ΣμεΙ[  ̣  ̣  ̣]
τ̣οιόσδ̣ε̣[  ̣  ̣]
ΙΙν χορό̣ς̣
fragment 229

column 1
[- ca.6 -] ⁦ vac. 2⁩ ἀλλ' ο̣[ὖν γε]
[- ca.7 -]η̣ση πανν̣[υχ]
fragment 230

column 1
[17 lines missing]
18[- ca.12 -]μ̣ι̣α̣ ⁦ vac. 1⁩
column 2
[13 lines missing]
14[- ca.7 -]  ̣[- ca.6 -]
15[- ca.3 -]  ̣[  ̣]ων ἃ ἰδὼ̣[ν οὐ δυ]
ν̣ήσ[ει] ἐ̣ξ̣αρπά̣ζειν̣ [τῶν]
φόβων̣ διὰ σπουδ[ῆς βί]
ον, ἂν μὴ προφυλατ̣[τῃ]
fragment 231

column 1
[12 lines missing]
13[- ca.12 -]Ι[  ̣]ε̣[  ̣]
[- ca.10 -]Ιτεου
15[- ca.12 -]αλων
[- ca.10 -]σθαι μη
[- ca.10 -]α̣του χρο-
[- ca.10 -]ην ἐχου—
column 2
[12 lines missing]
13  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣η̣σεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15καταπ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
οὐ γὰρ Ι[⁦ -ca.?- ⁩]
βιοῦμε̣[ν- ca.6 -τοι-]
όνδε κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 232

column 1
[13 lines missing]
14[- ca.11 -]ε̣ΙΙ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[- ca.8 -]ο̣ς̣ προσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.8 -]αλειν ἡμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.8 -]α̣ι τῷ Ὁμήρ̣[ῳ]
[- ca.3 -τὸ γ]ὰ̣ρ δύειν πιΕ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 233

column 1
[13 lines missing]
14[  ̣]αι προσ[⁦ -ca.?- ⁩βί-]
15[ᾳ] χρησεσ̣[θαι]
[  ̣]ν ἐπιβ̣[- ca.7 -δύ-]
[ν]αμιν ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ας ὑπο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 234

column 1
[12 lines missing]
13[- ca.6 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]σ̣υνπλή̣[ρωμα ἡδο-]
15νῶν τοῖς σ̣[οφοῖς ἐσ-]
τ̣ι̣ν εἴτε Λς[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ε̣ι̣τετετ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣ρ̣οσαφ̣ων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 235

column 1
[14 lines missing]
15[- ca.6 -]σ̣έλθοι. ⁦ vac. 1⁩ Ἐπί-
[κουρος οὖ]ν̣ ὁμολο̣
[γεῖ τάδε]· ο̣ὐ τοίνυν
[φησὶ τὸν] ε̣ὐδαίμονα
column 2
[14 lines missing]
15αν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀλ̣[λὰ Δημόκριτος ὁ Ἀ-]
βδ̣[ηρείτης]
fragment 236

column 1
[- ca.18 -]
15[- ca.16 -]α̣Ι
[- ca.14 -]σ[  ̣  ̣]τ̣
[- ca.16 -]α [  ̣]
[- ca.18 -]
fragment 237

column 1
[13 lines missing]
14[- ca.12 -]  ̣[  ̣]
15[- ca.12 -]ε̣ι̣ν̣ ⁦ vac. 1⁩
[- ca.12 -]ο̣το̣ ⁦ vac. 1⁩
[- ca.12 -]ο̣νη̣ ⁦ vac. 1⁩
[- ca.12 -]κ̣εινη—
column 2
[15 lines missing]
16ει̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Γ[  ̣]ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ρ̣Λ[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 238

column 1
[12 lines missing]
13[  ̣  ̣  ̣]α̣[- ca.7 -]  ̣[- ca.2 -]
[  ̣]Ια[  ̣]ν̣[- ca.9 -]
15[- ca.6 -]ΟΙ[- ca.4 -]ν̣ ⁦ vac. 1⁩
[- ca.13 -]
[- ca.14 -]
[- ca.14 -]
column 2
[12 lines missing]
13[- ca.7 -]
νοις̣   ̣[  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
15κ̣[α]ὶ ῥᾳ[δ]ίω[ς πάντα κατὰ]
π̣ά̣θη κ̣[αὶ αἰσθήσεις]
κ̣ρ̣ί[ν]ε̣ι σ̣[οφὸς ἀνὴρ]
ἵν̣[α] Λ[  ̣  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 239

column 1
[13 lines missing]
14[- ca.12 -]
15ο̣υ̣Ι[- ca.10 -]
  ̣[  ̣]επ̣ι̣ν̣[- ca.3 -]ο̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣δ̣ε̣ ⁦ vac. 1⁩
[- ca.12 -]
ΙΤ̣Λ[  ̣]υ̣ΙμΣ[  ̣  ̣]Ι[  ̣]α̣[- ca.3 -]
column 2
[13 lines missing]
14[- ca.5 -]
15[- ca.5 -]
[- ca.12 -ἀλ-]
λ' ἔ̣χει [⁦ -ca.?- ⁩]
Λυ̣[  ̣]Λ[  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 240
[18 lines missing] fragment 241
fragment NF140

column 1
[  ̣  ̣πε]ρὶ τῆς σορ[οῦ- ca.3 -]
[χρ]η̣σιμεύει ⁦ vac. 1⁩  ̣[- ca.3 -]
[  ̣  ̣  ̣]το παρ  ̣[- ca.3 -]
[- ca.6 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF163

column 1
και δ[⁦ -ca.?- ⁩]
ζῆν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣Ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF164

column 1
[  ̣]ν̣ ⁦ vac. 1⁩ ὡσΙ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]σ̣ματ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF165

column 1
Ιραν ⁦ vac. 1⁩
⁦ vac. 1⁩
fragment NF190

column 1
[13 lines missing] 14[- ca.3 -  ̣] Σ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣]ντ̣[  ̣  ̣]ε̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣⁦ vac. 1⁩ τοτ [  ̣] I [  ̣  ̣  ̣]υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]π̣ρ̣[  ̣]Ι[  ̣  ̣  ̣]ρ̣ι̣ο̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ει[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF200

column 1
ωνηδη [⁦ -ca.?- ⁩]
μεσουν[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment NF201

column 1
[  ̣]ων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF202

column 1
[  ̣]ευκα[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]α̣λλα[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.3 -]υ̣μω[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF203

column 1
[13 lines missing] 14[- ca.7 -]ε̣σθαι, ⁦ vac. 1⁩ διὰ τ̣οῦ(*)-
15[τ´αὐτὸ] κ̣αὶ Ὅμηροϲ ποι-
[ητικ]ῶ̣ς̣ ̣α̣ὐ̣τήν, πρός Eἰ(*)-
[λίῳ] χ̣ό̣λ̣ον, μέλιτος(*)
[ῥεῖ]ν̣ ̣ἔ̣φ̣η̣σεν γλυκυτέ
column 2
[ραν] fragment NF204

column 1
[13 lines missing] 14[- ca.3 -]
15[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]
[- ca.3 -]  ̣
Ο̣[  ̣]μ̣Σ̣
Λ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
fragment NF211

column 1
[9 lines missing] 10[εἰ δ᾿ οἱ γέροντες στε](*)-
[ρεὰ τροφεῖα ἐσθίειν](*)
[μηκέτι δύνανται, οὐκ](*)
[ἀγανακτοῦσιν, ἐπισ](*)-
τάμε[ν]ο̣ι̣ διαλείμμ[α](*)
15τα τῶν [ὀδ]όντων, αὐτό(*)-
θεν ὄ̣[ντα] προφανῆ, βλά(*)-
πτοντ[α μ]ηδὲν τὴν φύ-
σ̣ιν. ⁦ vac. 1⁩ ἡδ̣[έως] γὰρ ὑγρὰ τρο -
column 2
[φεῖα λαμβάνουσιν] fragment NF212

column 1
ΙΙο̣ν πράγμασιν, ⁦ vac. 1⁩ τ[ὸ]
δὲ φιλόσοφον καὶ ἀπ̣[ὸ]
δογμάτων συνεστη-
κός. ⁦ vac. 1⁩ τὴν μὲν οὖν ἑ-
5ταιρικὴν καὶ μειρακ[ιώ-]
[δη - ca.9 -]
section VIII

fragment 254

column 1
οὐκ ἐσ[τιν- ca.3 -]
ως ζῆν [- ca.3 -]
δοις[- ca.3 -] ⁦ vac. 1⁩
o [  ̣]
fragment 255

column 1
⁦ vac. 1⁩ φ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. 1⁩   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment NF210

column 1
[  ̣]δσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]σ δ[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ I.18.4.1. γείνονται prev. ed.
^ II.66.NF192.3.1. ι̣ prev. ed.
^ II.66.NF192.3.3. ά̣ν̣θ̣η̣, ⁦ vac. 1⁩ καὶ σὺ Χρύσιππε, ⁦ vac. 1⁩, καὶ prev. ed.
^ II.66.NF192.3.5. γουσιν, ⁦ vac. 1⁩ οὐκ ἐκείνας ἀπο prev. ed.
^ II.66.NF192.3.10. λ̣ο̣ς̣ ̣μ̣όνας̣. ⁦ vac. 1⁩ εἰ γὰρ ἀρέσ prev. ed.
^ II.66.NF192.3.11. κ[ει γ'ὑ]μεῖν τὸ τῆς φύσεως prev. ed.
^ II.66.NF192.3.12. ἀρ̣ιστον κατά̣σ̣τ̣ημά τι καὶ prev. ed.
^ II.66.NF192.3.13. ἐ̣ν̣ά̣ρ̣ε̣τ̣ο̣ν̣ τοῦτ'εἶναι τέ prev. ed.
^ II.III.84.ante.1. [- ca.6 -ἡμεῖν δὲ δύ] prev. ed.
^ II.III.84.2.1. ὀλίγα δὲ μόν̣[ον, ἐνόμισε] prev. ed.
^ II.III.84.2.2. μεικρά, ὡς π[ολλάκις ἡ τοῦ] prev. ed.
^ II.III.84.2.3. σοφοῦ διάθεσ[ις τὴν ταὐ] prev. ed.
^ II.III.84.2.4. τομάτου συν[τυχίαν] prev. ed.
^ II.III.84.2.5. παραδεῖξαι ἐ̣[χει τοι] prev. ed.
^ II.III.84.2.6. αὐτήν τινα, [ὥστε, ὡς ἔοι] prev. ed.
^ II.III.84.2.7. κεν, βραχέα π̣[οιεῖ ἀλλοτρί] prev. ed.
^ II.III.84.2.8. ως, ὡς λέγει Νε̣[οκλείδης]· prev. ed.
^ II.III.NF214Fr72.4.8. διένηφ̣ε δ’ οὖν κ̣αὶ κα prev. ed.
^ II.III.NF214Fr72.5.1. ὅλος. ἐπὶ οὖν τῆς̣ [ἄκρας] prev. ed.
^ II.III.NF214Fr72.5.11. ἐνλογεῖ[ται οὐ] prev. ed.
^ II.III.NF214Fr72.5.12. τέ̣θνηκε γὰρ ὑμεῖ̣[ν οὗτος ὁ] prev. ed.
^ II.III.NF214Fr72.5.13. κῆρυξ ὃς διέσωσε [τὸν βίον]. prev. ed.
^ II.III.NF214Fr72.5.14. εἶτα γὰρ τύχῃ Νε̣[ικήρα] prev. ed.
^ II.III.NF214Fr72.6.1. [τ- ca.11 -] prev. ed.
^ II.III.NF214Fr72.6.2. prev. ed.
^ II.III.86.ante.1. prev. ed.
^ II.III.86.ante.2. prev. ed.
^ II.III.86.ante.3. [ἐν δὲ τούτοις τοῖς πράγμασι τὸν νοῦν ἔχε] prev. ed.
^ II.III.86.1.1. [τε πρ]ὸ̣ς ἡμᾶς ἢ κακοδαι prev. ed.
^ II.III.86.1.2. [μόν]ω̣ς, ἀνανκαῖόν ἐσ prev. ed.
^ II.III.86.1.3. [τιν] τοὺς περὶ αὐτῶν prev. ed.
^ II.III.86.1.4. [μακ]ρύνειν λόγους. prev. ed.
^ II.III.86.3.1. τὴν̣ [ὑμεῖν ἦν ἐνταῦθα] prev. ed.
^ II.III.86.3.2. ἢ̣ εσφ̣[άλητε- ca.5 -] prev. ed.
^ II.V.NF171.1.1. [αἰσθανόμε] prev. ed.
^ II.V.NF171.1.2. [θα τὸ τῆς ἡ] prev. ed.
^ II.V.NF171.1.3. [δονῆς ποιη], prev. ed.
^ II.V.NF171.1.4. [τικόν, ὃ διὰ] prev. ed.
^ II.V.NF171.1.5. [τὴν ψυχὴν πα] prev. ed.
^ II.V.NF171.1.6. [ρα] prev. ed.
^ II.V.NF213.1.3. [τοιᾶσδε] prev. ed.
^ II.V.NF213.1.7. αἴτ[ιόν ἐστι] prev. ed.
^ II.V.NF213.1.8. [σώματι], prev. ed.
^ II.VI.166.NF218.1.1. prev. ed.
^ II.VI.166.NF218.1.2. [- ca.4 -]νηο̣ε̣ΙIτρε prev. ed.
^ II.VI.166.NF218.1.3. [- ca.4 -]Ι̣ν, τὴν συν prev. ed.
^ II.VI.166.NF218.1.4. [- ca.3 -]Ιοἰχ̣έται πρὸς prev. ed.
^ II.VI.166.NF218.1.5. prev. ed.
^ II.VI.VII.NF203.1.14. [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣σθαι, ⁦ vac. 1⁩ διὰ τ̣οῦ prev. ed.
^ II.VI.VII.NF203.1.16. [ητικ]ῶ̣ς̣ ̣α̣ὐ̣τήν, πρόσει prev. ed.
^ II.VI.VII.NF203.1.17. [  ̣  ̣  ̣]Ι̣[  ̣]ό̣λ̣ον, μέλιτος prev. ed.
^ II.VI.VII.NF211.1.10. prev. ed.
^ II.VI.VII.NF211.1.11. prev. ed.
^ II.VI.VII.NF211.1.12. prev. ed.
^ II.VI.VII.NF211.1.13. prev. ed.
^ II.VI.VII.NF211.1.14. τά μεν̣[τ]ο̣ι̣ διαλείμμ[α] prev. ed.
^ II.VI.VII.NF211.1.15. τα τῶν [ὀδ]όντων, αὐτό prev. ed.
^ II.VI.VII.NF211.1.16. θεν ἐ̣σ[τὶ] προφανῆ, βλά prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.