Papyri.info

sign in

2 = Trismegistos 869378 = LDAB 869378DCLP transcription: 869378 [xml]

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩] χ̣ειρουργ̣[- ca.8 -]
[⁦ -ca.?- ⁩] χειρουργὸς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υ̣πο
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣ν̣η πρὸς   ̣[  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ κα]δμήας(*) (δραχμὴ) α, κ̣ο̣μμίο(υ)(*) (τριώβολον)
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Ἁρποχρᾶς ἔλαβεν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ε̣ιδω̣ς[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣τ̣ω̣σ̣ε̣[  ̣  ̣]  ̣η̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λε ὁ Ἀσκ[λ]ηπιὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νάρδου κελτικ(ῆς) (τριώβολον), ὀθόνν̣[ας ⁦ -ca.?- ⁩]
5κομμίο̣υ̣(*) (δραχμὴ) α κι̣νναμώ̣[μου ⁦ -ca.?- ⁩]
καδμ̣[ήα]ς̣(*) (δραχμαὶ) η σ̣πο̣δ̣ο̣ῦ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
κόκ̣[κο (?) ⁦ -ca.?- ⁩]
——
ὀξυδερ̣κὲ̣ς̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κανθοὺς κ[⁦ -ca.?- ⁩]
10ὀπίου̣ (δραχμὴ) α (τριώβολον) π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὕδω̣ρ̣. χρ̣[ῶ. ⁦ -ca.?- ⁩]
——
κ[ο]λ̣λ̣[ύριον ⁦ -ca.?- ⁩]
π̣ρ̣ο̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ i.4. l. [κα]δμείας
^ i.4. l. κόμμεως
^ ii.5. l. κόμμεως
^ ii.6. l. καδμ[εία]ς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.