Papyri.info

sign in

4761 P. Oxy. 70 = Trismegistos 92141 = LDAB 10694DCLP transcription: 92141 [xml]

column i
[⁦ -ca.?- ⁩]ρασ
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣πι
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣οσ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣α
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣αι
[⁦ -ca.?- ⁩]ου
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[1 line missing]
13[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ου̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣
[1 line missing]
16[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
βουλοι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣](*) ἀγαπῷεν ἂν ἐνταῦ̣-
θα μένοντες παρὰ ταῖς γυναιξίν,
αὐτῷ δὲ ἄπορος μόνῳ ἔσται ἡ οἴκα-
δε ὁδός. ἀσθενὲς γάρ εἰς καὶ παῖς πλα-
5νώ̣μ̣ε̣νος.˙ ἐκέλευε δὴ καὶ τοῖς παι-
σ̣ὶ̣ν̣ φ̣ε̣ύγειν ἀμεταστρεπτεὶ καὶ
αυ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣(*) ο̣ἱ δὲ ἐπείθοντο
3[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π]λεῖον εἰδό̣τα
  ̣  ̣  ̣[  ̣]α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣κ]ινδύνου(*) τινὸς
10προσι(*)όντος̣ α̣[ἰσ]θόμενον τα̣ῦτα
ξυν̣βουλεύειν(*). ο̣[ἱ] μὲν δὴ ὑ(*)π̣ῆ̣γον
τῆς ὁδοῦ ὡς τάχους εἶχον, αἱ δὲ̣ [- ca.2 -](*)
π̣α̣ρθένοι οὐδ’ αὐταὶ ἀνί(*)εσα̣ν [ἀλ-]
λ’ ἐδίωκον, π̣  ̣[  ̣  ̣  ̣](*) αὐτὰς ἐξοισ[τρώ-]
15σης(*) τῆς τῶν [π]α̣[ί]δων φυγῆς   ̣[ -1-2- ]
φ̣υ̣  ̣[  ̣](*) γ̣ὰρ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις   ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν(*) τὸ ἀποδιδρᾶσκον, τ̣[ὸ δὲ]
εὐθὺ̣ λ̣ημφθὲν εὐκατα[φρόνη-]
τον. πολλάκ[ις] μὲν οὖν παρ’ ὁ̣[λί-]
20γον ἦλθον ἑλ̣[ε]ῖ̣ν, διώκουσα̣ι̣ [δὲ]
ἡμέραν ὅλην καὶ νύκτα ἑπόμε̣-
ν̣αι ἠνώχλουν. ἀλλ’ ὁ Μαντία[ς](*)
ἄλλας κ̣α̣ὶ ἄλλ̣ας σκολιὰς ὁδ[οὺς]
ὑ̣π̣εξα̣γ̣αγὼν ἔ̣λ̣αθεν αφι[- ca.4 -]
25[- ca.10 -](*)  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column iii
[10 lines missing]
11  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ ii.1. or βούλοιν̣[το  ̣  ̣](?), or βούλοιν̣[το καί](?), or βουλοι   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣](?)
^ ii.5. |νώ̣μ̣ε̣νος.˙ papyrus
^ ii.7. or αὐθ̣[ωρί  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣(?), or αὐθ̣[ωρεί  ̣  ̣]  ̣  ̣(?), or αὐθ̣[ωρόν  ̣  ̣]  ̣  ̣(?), or αὐτ̣[ὸς ἔφυγ]ε̣ν̣(?)
^ ii.8-9. or ἐ̣δ̣ό̣[κουν γὰρ π]λεῖον εἰδότα |   ̣  ̣  ̣[  ̣]α̣  ̣[  ̣καὶ κ]ινδύνου, or ἐ̣δ̣ό̣[κουν γὰρ π]λεῖον εἰδότα | τ̣[ὸ]ν̣ [Μ]α̣ν̣[τίαν κ]ινδύνου
^ ii.10. προσϊοντοσ̣ papyrus
^ ii.11. l. ξυμβουλεύειν
^ ii.11. ϋπ̣η̣γον papyrus
^ ii.12. or δὲ̣ [δή], or δ’ ο̣[ὖν]
^ ii.13. ανϊεσα̣ν papyrus
^ ii.14. or π̣ά̣[νυ], or π̣ά̣[λιν]
^ ii.14-15. or ἐξοισ[τρού]|σης
^ ii.15-16. or ἀ̣[εί] | φ̣υ̣  ̣[  ̣](?), or π̣[έ]|φυκ̣[ε](?)
^ ii.16-17. or   ̣[  ̣  ̣] | [  ̣  ̣]  ̣ ἐ̣[σ]τ̣ιν(?), or   ̣[  ̣  ̣] | [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ ἦ̣ν(?), or   ̣[  ̣  ̣] | [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ο̣ν(?), or   ̣[  ̣  ̣] | [  ̣  ̣] ἡ̣μ̣ε̣ῖ̣ν(?), or ε̣[ὐδο]|[κ]ι̣μ̣ε̣ῖ̣ν(?)
^ ii.22. or Μαντία[ς κατ’]
^ ii.24-25. or ἀφι[κόμε]|[νος- ca.7 -]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.