Papyri.info

sign in

analpap.26.146_3 = HGV AnalPap 26 (2014) S. 146 Nr. 3 = Trismegistos 653677DDbDP transcription: analpap.26.146_3 [xml]

r

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[ -ca.?- ]μ̣ι̣θ̣ι̣σ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Πετεχῶντι
[ -ca.?- ]τ̣η̣σ̣  ̣  ̣  ̣ο̣νης
5[ -ca.?- ]ντεκριθη
[ -ca.?- ]  ̣νο\ς/ παρά
[ -ca.?- ] vestig
[ -ca.?- ]  ̣ν αὐτῷ
[ -ca.?- ]ης γῆς   ̣  ̣
10[ -ca.?- ο]ὐκ ἐξόντος
[ -ca.?- ]ν μίσθωσιν
[ -ca.?- ] Traces
[ -ca.?- ] Traces
[ -ca.?- ] Ἀντιοχου
15[ -ca.?- ]ουμενου
[ -ca.?- ]ω γεινομ(  )
[ -ca.?- ]ωνκαιων
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1τ̣ο̣ῦ̣ Ἀ̣ντιόχου τὰ<ς> σταθείσας   ̣  ̣[ -ca.?- ]
µ̣έ̣ν̣ο̣υ̣ πρᾶγµα πρὸς τὰ περισσ[ά -ca.?- ]
τ̣ο̣ῦ̣ Ἀντιόχου τ̣ρ̣ό̣χ̣οις καταχρωµένου π̣ρ̣ὸ̣[ς -ca.?- ]
µ̣ε̣ν̣ο̣ς̣ ἐ̣δ̣άφε̣σ̣ι̣ν̣ τοῖς ἀµ̣π̣ε̣λ̣ικοῖς κ̣α̣τ̣ὰ̣ τ̣[ -ca.?- ]
5δραχµῶ̣ν̣ τεσ̣σάρων, τῆς δὲ µισθώ̣σε̣ω̣ς̣ β̣ε̣[βαιουµένης -ca.?- ]
µ̣ε̣ν̣ο̣ς̣ τ̣ὸν προδηλούµενον φ̣ό̣ρον ι̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐ̣π̣ιµέ̣λεια̣ν πᾶσα̣ν καὶ τὸν τῶν ὑδρ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
κ̣[ι]νδύ̣νου, τῶν ὑπὲρ τῆς γῆς δηµο̣σ̣ί̣ω̣[ν ὄ]ν̣τ̣ω̣[ν -ca.?- ]
τ̣ῶ̣[ν κα]ρ̣π̣ῶ̣ν ἄχρι̣ ἂν τοὺς φόρους κοµίσητ̣α̣ι̣   ̣[ -ca.?- ]
10αι̣ο̣ν̣ λαβεῖν ἢ αὐτουργεῖν οὔτε τ̣ῷ̣ µ̣ε̣µ̣ι̣σ̣[θωµένῳ -ca.?- ]
τ̣ο̣ῦ̣ [π]ροδη̣λουµένου χρόνο̣υ̣ ο̣ὐ̣κ̣ α̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἄ̣µ̣π̣ε̣λ̣ο̣ν̣ ἐπιµεµεληµένη̣ν φυ̣ρά̣σ̣[ει -ca.?- ]
  ̣  ̣υ̣η̣ρ̣ο̣ν̣ καὶ τὰς ἀκάνθας χω̣ρὶς κ̣ο̣π̣ῆ̣ς̣ [ -ca.?- ]
κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣ν̣ε̣ψ̣η̣σµένα τοῦ Ἀντιόχου παρέχ̣ο̣ν̣τ̣ο̣ς̣   ̣[ -ca.?- ]
15τ̣ὴ̣ν̣ προ[γε]γ̣ρ̣α̣µ̣µένην σταφυλὴν ο̣δ̣α̣υ̣   ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ο̣υ̣  ̣  ̣  ̣ον ὃ̣ν̣ ἀπὸ β̣ορρᾶ τοῦ προγεγ̣ρ̣α̣µµ̣έ̣[νου -ca.?- ]
π̣ρ̣ο̣γ̣εγραµµένων ὑδάτων εἰς τὴν̣ ἐ̣ν̣   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
φ̣ό̣ρ̣ο̣υ̣ κατʼ ἔτος ἐπὶ µὲν τὴν πρώτην τ̣ρ̣ι̣ε̣τ̣ί̣α̣[ν -ca.?- ]
Ἀ̣ντ̣ιόχου χοέων ἓξ καὶ ἐπὶ τὴν λοιπὴν δ̣[ιετίαν -ca.?- ]
20π̣ρ̣ά̣ξ̣εως γινοµ(ένης) τῷ Ἀντιό̣χ̣ῳ ἔκ τε τοῦ Ἀσκλᾶ[ -ca.?- ]
κ̣α̣ὶ̣ ο̣ἰκοπέδων εν̣δ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εαν ἐ̣π̣ι̣   ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ ἐ̣ν̣ά̣τ̣ο̣υ̣ αὐ̣τοκ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ος Καίσαρος Τ̣ρ̣α̣ι̣ανοῦ [ -ca.?- ]
(hand 2)   ̣  ̣  ̣  ̣ [µε]µίσθωµαι τοὺς προκιµένους(*) ἀγρ[ούς -ca.?- ]
[- ca.10 - ]υ γ[λ]ε̣ύ̣κου(*) παρὰ λη̣νὸν   ̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
25[ -8-10- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διὰ ἐτῶν τριῶ̣ν̣ χοέ̣ω̣ν   ̣[ -ca.?- ]
[ -8-10- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ µενα ἔτη π̣ε̣ν̣τ̣ε̣ φό̣[ρο -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣κ χοέων ἓξ ἐπὶ δὲ [ -ca.?- ]
- ca.11 - καὶ ἕκαστα ποιήσω ὡς [ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (hand 3) προστασίας πρός
30  ̣  ̣  ̣  ̣ προστασίας ιζ
  ̣  ̣  ̣  ̣ Διονυσίου
v
(hand 4) 2 lines untranscribed
3(hand 3) προστασι

Apparatus


^ r.ii.23. l. προκειµένους
^ r.ii.24. l. γ[λ]εύκους

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.