Papyri.info

sign in

analpap.26.146_3 = HGV AnalPap 26 (2014) S. 146 Nr. 3 = Trismegistos 653677DDbDP transcription: analpap.26.146_3 [xml]

r

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ι̣θ̣ι̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Πετεχῶντι
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣η̣σ̣  ̣  ̣  ̣ο̣νης
5[⁦ -ca.?- ⁩]ντεκριθη
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νο\ς/ παρά
[⁦ -ca.?- ⁩] vestig
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν αὐτῷ
[⁦ -ca.?- ⁩]ης γῆς   ̣  ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩ ο]ὐκ ἐξόντος
[⁦ -ca.?- ⁩]ν μίσθωσιν
[⁦ -ca.?- ⁩] Traces
[⁦ -ca.?- ⁩] Traces
[⁦ -ca.?- ⁩] Ἀντιοχου
15[⁦ -ca.?- ⁩]ουμενου
[⁦ -ca.?- ⁩]ω γεινομ(  )
[⁦ -ca.?- ⁩]ωνκαιων
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1τ̣ο̣ῦ̣ Ἀ̣ντιόχου τὰ<ς> σταθείσας   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
µ̣έ̣ν̣ο̣υ̣ πρᾶγµα πρὸς τὰ περισσ[ά ⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ο̣ῦ̣ Ἀντιόχου τ̣ρ̣ό̣χ̣οις καταχρωµένου π̣ρ̣ὸ̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
µ̣ε̣ν̣ο̣ς̣ ἐ̣δ̣άφε̣σ̣ι̣ν̣ τοῖς ἀµ̣π̣ε̣λ̣ικοῖς κ̣α̣τ̣ὰ̣ τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5δραχµῶ̣ν̣ τεσ̣σάρων, τῆς δὲ µισθώ̣σε̣ω̣ς̣ β̣ε̣[βαιουµένης ⁦ -ca.?- ⁩]
µ̣ε̣ν̣ο̣ς̣ τ̣ὸν προδηλούµενον φ̣ό̣ρον ι̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐ̣π̣ιµέ̣λεια̣ν πᾶσα̣ν καὶ τὸν τῶν ὑδρ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣[ι]νδύ̣νου, τῶν ὑπὲρ τῆς γῆς δηµο̣σ̣ί̣ω̣[ν ὄ]ν̣τ̣ω̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ῶ̣[ν κα]ρ̣π̣ῶ̣ν ἄχρι̣ ἂν τοὺς φόρους κοµίσητ̣α̣ι̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10αι̣ο̣ν̣ λαβεῖν ἢ αὐτουργεῖν οὔτε τ̣ῷ̣ µ̣ε̣µ̣ι̣σ̣[θωµένῳ ⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ο̣ῦ̣ [π]ροδη̣λουµένου χρόνο̣υ̣ ο̣ὐ̣κ̣ α̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἄ̣µ̣π̣ε̣λ̣ο̣ν̣ ἐπιµεµεληµένη̣ν φυ̣ρά̣σ̣[ει ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣υ̣η̣ρ̣ο̣ν̣ καὶ τὰς ἀκάνθας χω̣ρὶς κ̣ο̣π̣ῆ̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣ν̣ε̣ψ̣η̣σµένα τοῦ Ἀντιόχου παρέχ̣ο̣ν̣τ̣ο̣ς̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15τ̣ὴ̣ν̣ προ[γε]γ̣ρ̣α̣µ̣µένην σταφυλὴν ο̣δ̣α̣υ̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ο̣υ̣  ̣  ̣  ̣ον ὃ̣ν̣ ἀπὸ β̣ορρᾶ τοῦ προγεγ̣ρ̣α̣µµ̣έ̣[νου ⁦ -ca.?- ⁩]
π̣ρ̣ο̣γ̣εγραµµένων ὑδάτων εἰς τὴν̣ ἐ̣ν̣   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φ̣ό̣ρ̣ο̣υ̣ κατʼ ἔτος ἐπὶ µὲν τὴν πρώτην τ̣ρ̣ι̣ε̣τ̣ί̣α̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
Ἀ̣ντ̣ιόχου χοέων ἓξ καὶ ἐπὶ τὴν λοιπὴν δ̣[ιετίαν ⁦ -ca.?- ⁩]
20π̣ρ̣ά̣ξ̣εως γινοµ(ένης) τῷ Ἀντιό̣χ̣ῳ ἔκ τε τοῦ Ἀσκλᾶ[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣α̣ὶ̣ ο̣ἰκοπέδων εν̣δ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εαν ἐ̣π̣ι̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ ἐ̣ν̣ά̣τ̣ο̣υ̣ αὐ̣τοκ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ος Καίσαρος Τ̣ρ̣α̣ι̣ανοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 2)   ̣  ̣  ̣  ̣ [µε]µίσθωµαι τοὺς προκιµένους(*) ἀγρ[ούς ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 - ]υ γ[λ]ε̣ύ̣κου(*) παρὰ λη̣νὸν   ̣[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[ -8-10- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διὰ ἐτῶν τριῶ̣ν̣ χοέ̣ω̣ν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ -8-10- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ µενα ἔτη π̣ε̣ν̣τ̣ε̣ φό̣[ρο ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣κ χοέων ἓξ ἐπὶ δὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
- ca.11 - καὶ ἕκαστα ποιήσω ὡς [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (hand 3) προστασίας πρός
30  ̣  ̣  ̣  ̣ προστασίας ιζ
  ̣  ̣  ̣  ̣ Διονυσίου
v
(hand 4) 2 lines untranscribed
3(hand 3) προστασι

Apparatus


^ r.ii.23. l. προκειµένους
^ r.ii.24. l. γ[λ]εύκους

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.