Papyri.info

sign in

apf.60.123_1 = HGV APF 60 (2014) S. 123 Nr. 1 = Trismegistos 381306DDbDP transcription: apf.60.123_1 [xml]

χρόνος ἐφηβείας ἔτους τρισ-
καιδεκάτου
Τιβερίου Κα̣ίσαρο̣ς̣
Σεβαστοῦ Παχὼν κς̣.
Πανκράτης Ἐπι̣µ̣άχο̣υ̣
5Ἀλθαιεὺς ἐτῶν τεσσεράκο̣-
ντα ἓξ
ἀγυᾶς(*) Ἀρσινόης
Εὐεργέτιδος καθ᾿ ὑπόµνη-
µα τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους
Περισίου(*) ἕκ̣τῃ(*) καὶ εἰκάδι
10Διονύσιος(*) ἐτῶν δ̣εκα- {δε̣κα}
πέντε
A ἐκ τῆς ἀ̣δ̣ελφῆς αὐ̣-
τοῦ καὶ γυναικὸς Φιλου̣µ̣έ̣ν̣-
η̣ς̣ Ἐ̣πιµάχου ἀ̣σ̣τ̣ῆ̣[ς συνο]ύ̣-
σ̣ης <σ>ὺν α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ ἀ̣γράφως.
15ἔ̣τ̣ου̣ς δ̣ω̣[δ]ε̣[κ]ά̣[του Τ̣ι̣βερίου]
Καίσαρος Σε̣βα̣σ̣το̣ῦ̣ Π̣ερ̣ι̣σ̣ί̣ο̣υ̣(*)
ὀγδόῃ <καὶ εἰκάδι> Χοιὰχ <ὀγδόῃ καὶ εἰκάδι>. ἐκ πλ̣αγί̣ο̣υ̣
Με̣γακλέ̣ο̣υ̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 6. l. ἀγυιᾶς
^ 9. l. Περιτίου
^ 9. corr. ex πετῃ
^ 10. l. Διονύσιον
^ 16. l. Περιτίου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.