Papyri.info

sign in

apf.60.175 = HGV APF 60 (2014) S. 175 = Trismegistos 14113 = sb.6.9124DDbDP transcription: apf.60.175 [xml]

AD 211 Soknopaiou Nesos
[Reprinted from: sb.6.9124] SB 6 9124

ἔ̣[το]υς ιζ [Λο]υ̣κ̣ί̣ο̣υ Σεπτιμίο̣υ Σεου[ήρου]
[Ε]ὐ̣σ̣εβ̣ο̣ῦς Περ[τί]ν̣ακος καὶ Μά̣ρ̣κ̣ο̣υ
Αὐρ̣ηλείου(*) Ἀ[ν]τω̣νε̣ίνου(*) Ε̣[ὐσ]ε̣βοῦς
Σ̣ε̣β̣αστῶν κ̣αὶ Π̣ουβλίου Σεπτι[μ]ίου 5 Γ̣[έ]τ̣α̣ Καίσαρος Σ̣ε̣β̣ασ̣τοῦ [Ἁθ]ὺ̣ρ̣ λ.
διέγρα(ψεν) Ἀβοῦ̣[τι καὶ] μ̣ε̣τόχ(οις) π̣ράκτ(ορσι) ἀργ̣(υρικῶν)
[κ]ώ̣μης Σοκ̣[ν]ο̣πα̣ίου Νή̣σ[ο]υ
[Ἀ]ν̣κῶφεις̣ Π̣αβ[ο]ῦτος ὑπὲρ̣ ἀπ[ο]ρ̣[ικοῦ]
τ̣ο̣ῦ αὐ̣τ(οῦ) ι̣ζ̣ [(ἔτους) δρ]αχμὰς δώδε̣[κα (γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ,]
10Τ̣ῦβι λ ὁ αὐ̣τ̣(ὸς) δ̣ραχ(μὰς) δώδεκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι̣β̣,
Μεχεὶρ λ ὁ̣μ̣[ο]ίω[ς] ὁ αὐτ(ὸς) Ἀ̣νκ̣[ῶφεις]
(*)π̣ὲρ τοῦ αὐ̣τ̣[ο]ῦ̣ [ἔ]τ̣[ο]υ̣ς̣ δρα̣χ(μὰς) δώ̣δ̣ε̣κ̣[α]
[(γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ], Φ̣α̣μ̣[ενὼθ λ ὁμοίως ὁ αὐ]τ(ὸς) [δ]ρ[αχ(μὰς)]
[ὀ]κ̣τ̣ὼ̣ (γίνονται) [(δραχμαὶ) η, Φαρμο]ῦ̣θ̣ι̣ λ̣ [ὁμοίως ὁ αὐτ(ὸς)]
15[δ]ρ̣αχ(μὰς) δώ̣δ̣ε̣[κα (γίνονται)] (δραχμαὶ) ι̣β, Π̣αχὼν̣ [λ ὁμοίως]
[ὁ] α̣ὐτ(ὸς) Ἀν̣[κ]ῶ̣[φεις δ]ρ̣α̣[χ(μὰς) δώδεκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ,]
[Π]αῦνι λ ὁ̣μ̣[οίως ὁ αὐτ(ὸς) Ἀνκῶφεις]
(*)π̣ὲρ τ̣ο̣[ῦ αὐτ(οῦ) ιζ (ἔτους) δραχ(μὰς) δώδε-]
[κ]α̣
[(γίνονται) (δραχμαὶ)] ι̣β,̣ Ἐ̣[πεὶφ λ ⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣]  ̣[  ̣]λ̣  ̣[ δραχμὰς]
δ̣ώ̣δ̣ε̣κ̣α̣ [(γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ.] ιη̣ [(ἔτους) Θῶθ λ] ὁ̣ α̣ὐτ(ὸς) Ἀ̣ν̣κ̣[ῶφεις]
[ὑπὲρ τοῦ ιζ ἔτους δραχ(μὰς)] δώδεκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι̣β̣
⁦ vac. ca. 5 lines⁩
(hand 2?) Ἀ̣θ̣ὺρ λ ὁ̣ α̣ὐτ̣(ὸς) [ὑπὲρ] ἀ̣πορικοῦ τοῦ ιη [(ἔτους)]
δραχ(μὰς) δώ̣δ̣ε̣κ̣α [(γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ, Ἁ]δρια̣ν̣οῦ̣ λ ὁ̣ α̣[ὐτ(ὸς)]
25ὑπὲρ τοῦ ιη (ἔτους) δ̣[ραχ(μὰς) δώ]δ̣ε̣κα (γίνονται(?)) (δραχμαὶ(?)) ιβ, Τῦ̣[βι λ]
  ̣  ̣ ὁ αὐτ(ὸς) Ἀν̣κ̣ῶ̣φ̣[εις δραχ(μὰς) δώδεκ]α̣ (γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ, Με[χ]εὶρ [λ]
[ὁ] α̣ὐ̣τ(ὸς) Ἀν̣[κῶφ]ε̣[ις ὑπὲρ το]ῦ̣ [αὐτοῦ] ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ [δραχ(μὰς) δώ]δ̣[εκα]
[(γίνονται) (δραχμαὶ) ιβ, Φαμενὼθ] λ̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
30  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 3?)   ̣  ̣  ̣ δραχ(μὰς) δώ̣[δεκα (γίνονται)] (δραχμαὶ) ιβ, Ἐ[πεὶφ λ̣] ὁ[μοίως]
ὁ [α]ὐτ(ὸς) ὑπὲρ ι̣η̣ [(ἔτους) δ]ρ̣α̣χ̣μὰς̣ ⟦δ̣ώ̣δεκ[α]
ὠ̣κτὼ(*) (γίνονται) (δραχμαὶ) η, (hand 4?) Μ̣ε̣[σο]ρ̣ὴ̣ λ̣ ὁμ<ο>ίως ὁ [α]ὐ̣[τ(ὸς)]
δραχμὰς δώδεκα (γίνονται) (δραχμαὶ) ι[β]. ιθ (ἔτους) Θὼθ λ ὁ̣[μοίως]
35ὁ αὐτὸς ὑπὲρ ιη (ἔτους) δραχ̣μ̣[ὰ]ς δώδεκα (γίνονται) [(δραχμαὶ) ιβ,]
Φαῶφι λ ὁ αὐτὸς ὑπ(ὲρ) ιη (ἔτους) δ̣[ρα]χμὰς ὠκτὼ(*) (γίνονται) (δραχμαὶ) η,
Ἀθὺρ λ ὁ α̣ὐ̣τὸς Ἀ̣ν̣[κ]ῶφις ὑπ(ὲρ) ιη (ἔτους) δραχμὰς
ὠ̣κτὼ(*) (γίνονται) (δραχμαὶ) [η].

Apparatus


^ 3. l. Αὐρηλίου
^ 3. l. Ἀ[ν]τωνίνου
^ 12. ϋπ̣ερ papyrus
^ 18. ϋπ̣ερ papyrus
^ 33. l. ὀκτώ
^ 36. l. ὀκτώ
^ 38. l. ὀκτώ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.