Papyri.info

sign in

apf.61.319 = HGV APF 61 (2015) S. 319 = Trismegistos 110051 = p.berl.cohen.8DDbDP transcription: apf.61.319 [xml]


[Reprinted from: p.berl.cohen.8] P.Berl.Cohen 8

ἔτους τρίτ̣[ο]υ̣ κ̣α̣ὶ̣ εἰκοστοῦ(*)
Αὐρηλίου Κομμόδ̣ο̣υ
Ἀντωνίνου Σεβα̣[σ]τοῦ μη(νὸς) Δ̣αι(σίου)
Φαρμοῦθι ι̣δ̣ ἐπὶ τọῦ διέ-
5ποντος τὰ γρα(φεῖα) τῆ̣ς̣ μ̣η̣-
τροπ(όλεως) καὶ κομῶν(*) τ̣ῶ̣ν̣ γ̣(*)
μερίδων ἐ̣ν̣ ἀ̣γ̣ο̣ρ̣ᾷ̣
Κερκ(εσούχων)(*). <ὁμολογεῖ> (hand 2) Ἀ̣φρ̣οδ̣εί̣σ̣ι̣ο̣[ς]
Ὡρίωνο[ς] ὡ̣[ς (ἔτων) - ca.2 - οὐ]λ̣ὴ̣
10ὀφρύει(*) δεξιᾷ ἀπὸ Μ[  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.2 - τῆς]
Π̣ο̣λ̣έ̣μ̣ωνο̣ς̣ [μερίδος - ca.4 -]-
ῆτι Μέλλανος(*) [πεπ-]
ρακέναι αὐτῷ [ὄνον]
θή̣[λε]ιαν̣ λευ[κὴν τελεί-]
15αν ἀναπόριφον(*). ἀπέ[χ-]
ει{ν} τιμὴν ἀργυρίου
δραχμὰς διακοσία̣ς
τεσσαράκοντα
-
βεβεοῖ(*).

Apparatus


^ 1. W.G. Claytor, APF 66 (2020) 332 : τρια̣[κο]σ̣τ̣ο̣ῦ̣ Μ̣άρ̣κ̣ο̣υ̣ prev. ed.
^ 6. l. κωμῶν
^ 6. W.G. Claytor, APF 66 (2020) 332 : τ̣ῶ̣ν̣ [τ]ρ̣ι̣ῶ̣ν̣ prev. ed.
^ 7-8. W.G. Claytor, APF 66 (2020) 332 :   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣ν̣ | Κερκ(εσούχοις) prev. ed.
^ 10. l. ὀφρύι
^ 12. l. Μέλανος
^ 15. l. ἀναπόρριφον
^ 19. l. βεβαιοῖ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.