Papyri.info

sign in

apf.62.398r = HGV APF 62 (2016) S. 398 R = Trismegistos 8832DDbDP transcription: apf.62.398r [xml]

[βασιλεῖ Πτο]λ̣ε̣µ̣αί̣ω̣ι̣ χαίρειν Θ̣α̣µ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]. ἀ̣δικ̣οῦ[µα]ι ὑπὸ Χαιάπιος \καὶ Πάσιτος τοῦ ἀνδρὸ̣ς̣ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς/ τῆς ἐν Κροκοδίλ̣ω̣ν̣ [πό]λ̣ει. τῆι γὰ̣ρ̣ ζ̣ τ̣[οῦ]
[  ̣  ̣]χ[  ̣]  ̣  ̣τ̣οῦ̣ ιε (ἔτους)   ̣  ̣  ̣ λοιδορία[ς µοι γ]ε̣νοµένης πρ[ὸς] α̣ὐτοὺς ἐν τῶι ἐµ Μέµφε̣ι τ̣ῆ̣ι̣ µ̣ικρᾶι ζυτο̣πωλ̣[ίωι]
[ὑ]πελείφθ̣η̣ν̣(*) π̣ρ̣οσβαλλοµένο̣υ τοῦ̣ ἀ̣νδρ̣[ὸ]ς̣ α̣ὐ̣[τῆ]ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣τε̣  ̣  ̣χ[  ̣]α̣ι αὐ̣το̣υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ει̣ν̣αι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣κη̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣α̣το ὀψίτερο̣ν ἐ̣π̣η̣νάγκασ̣έ̣ µ̣ε̣ ἀ̣[ν]αβῆ̣ναι τη̣- ca.11 -[  ̣ προγε]γραµµέν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
5  ̣[  ̣  ̣]ο̣σ̣τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]νο̣µ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ω  ̣π  ̣ τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣σ̣τα δρ̣α̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ (δραχµ- ) λε κα̣ὶ π̣α̣ραπορευοµένην̣ µ’ ἐλ[ο]ιδόρ̣[ησ]α̣ν̣   ̣  ̣ρ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ \   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ /   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣] τύπ̣[το]ντες πυ̣γ̣µαῖς ε̣ἰς̣ [ὃ ἂν τύχοιέ]ν µ̣[ου] µ̣έ̣ρ̣ος τ̣οῦ σώµατος κ[αὶ τὸ ἱµ]άτι̣όν̣ [µου ἔρρη-]
ξαν̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣α̣ι χο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]τε  ̣  ̣ερ̣  ̣[  ̣  ̣]- ca.12 -α̣ξ[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]. δ̣έοµαι οὖν σο̣υ, βα[σιλεῦ, εἴ σοι δοκεῖ,]
προ̣σ̣τάξαι Ἀφ̣θ̣ο̣[νήτωι τ]ῶ̣ι̣ σ̣τ̣ρ̣ατηγ̣[ῶι γρ]ά̣ψα̣ι̣ [οἷς] κα̣θ̣ή̣κε̣ι τα̣ῦ̣[τα] ἐ̣π̣ι̣σ̣κέ̣ψα̣σ̣θ̣αι καὶ ἐ̣ὰν ἦιἀ̣λ̣η̣̣[θῆ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
µ̣ο̣ι τὸ δίκαιον καθότ̣[ι ἂ]ν̣ συγκρ̣ίνηι ὁ στρ̣α̣τ̣η̣γ̣ό̣ς̣, ἵ̣ν̣α̣ ἐ̣π̣ὶ σ̣έ̣, β̣α̣σ̣ιλ̣εῦ, κα̣τ̣α̣φυ̣γ̣ο̣[ῦσα] το̣ῦ̣ δ̣ι̣καίο̣υ̣ τ̣ύ̣[χω. εὐτύχει(?)]

Apparatus


^ 3. or [ἀ]πελείφθ̣η̣ν̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.