Papyri.info

sign in

apf.63.167 = HGV APF 63 (2017) S. 167 Nr. 5 = Trismegistos 704796DDbDP transcription: apf.63.167 [xml]

r
⳨ διὰ πολλοῦ χ̣ρόνο̣υ ἐπισ̣τολ̣ὰ̣ς π[αρὰ τῆς ὑμ]ε̣τέρας ἀδελφι̣κῆς μεγαλοπρε(πείας) οὐκ
ἐδεξάμην, ὅμως δὲ χαρᾷ̣ ἐχ̣ά̣ρ[η]ν̣ [- ca.6 -]  ̣  ̣ ὥστε καὶ σὺ(*) τοιαύτης
πρ̣οαιρέσεως ἔ̣σχες̣ πρὸς ἐμέ. Θέ̣λ̣ησον δὲ γράψαι μοι διὰ τὴν κύραν(*)
Εὐ̣τροπίαν, ἐπειδὴ πάνυ θ̣λ̣ί̣β̣ο̣μ̣α̣ι̣ ε̣ἰ̣ς τοῦ̣το, καὶ π̣ο̣λ̣λ̣ά̣ σε ἀσπάσομαι.
5ἐ̣ξ̣ ἐμοῦ δὲ προσκυνή̣σ̣ῃ̣ς̣ τ̣ὴ̣ν̣ γ̣υ̣[ναῖκ]ά̣ σ̣[ου - ca.3 -]μ̣ί̣α̣ν̣ κ̣αὶ τὸ γλυκύτατον αὐτῆ[ς]
τ̣[έκ]ν̣ο̣ν̣ Σ̣ύρον φί̣λ̣ο̣ν̣ ἐ̣[μὸν] κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὴ̣ν ἐ̣μὴ̣[ν] θ̣υ̣γ̣α̣τ̣έ̣[ρ]α̣ καὶ τὴν Ἀμ̣αρκαδοῦν.
ἐγὼ δὲ Βίκτωρ ὁ ὑ(*)μέτερος οἰκεῖος πολλὰ τὰ σεβάσμια ἴ(*)χνη τοῦ ἐμοῦ δεσπ(ότου)
προσκυνῶ. ⳨
v
⳨ ἐπίδ(ος) σὺν θ(ε)ͅ τῷ γλυκυτ̣ά̣τῳ̣ [ἀδελφῷ (seal)] Τ̣ιμοθέῳ σὺν θ(ε)ͅ κόμε(τι) (hand 2) π(αρὰ) Θεοτίμα(*) ἀδελφ(ῆς).

Apparatus


^ r.2. corr. ex σο
^ r.3. l. κυρίαν
^ r.7. ϋμετεροσ papyrus
^ r.7. ϊχνη papyrus
^ v.9. l. Θεοτίμας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.