Papyri.info

sign in

apf.63.70_1 = HGV APF 63 (2017) S. 70 Nr. 1 = Trismegistos 25727 = oxford-ipap.apis.1433 = p.fay.300DDbDP transcription: apf.63.70_1 [xml]

I spc Euhemeria
[Reprinted from: p.fay.300] P.Fay. 300

ε̣ἰ̣σ̣ὶν α̣ἱ̣ ε̣ἰ̣σ̣αχθ̣ε̣ῖσαι (ἀρτάβαι(?)) ἀ̣π̣[ὸ ⁦ -ca.?- ⁩](*)
τ̣ο̣ῦ Χοία̣κ̣ ἕω[ς   ̣  ̣]  ̣  ̣ διὰ [⁦ -ca.?- ⁩]
παραλημπτῶν(*) πυ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ]
παραλήμπτου(*) εἰσαγ(ωγῆς) (ἀρτάβαι) [⁦ -ca.?- ⁩]
5 καὶ ἐγλόγου(*) (ἀρτάβαι) νζ γ(ίνονται)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τούτων ἐγβολ(ῆς)(*) (ἀρτάβαι) ν̣η λ̣οιπ(αὶ)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Μάρω̣ν̣ος ὁ̣μ̣ο̣ί̣ω̣ς̣ (ἀρτάβαι) ν ἐ̣[γλό-]
γου (ἀρτάβαι) λ̣ζ γ(ίνονται) (ἀρτάβαι) πζ̣ τ̣[ούτων]
ἐκβ(ολῆς) (ἀρτάβαι) νζ λ̣ο̣ι̣π̣(αὶ) ἐ̣ν̣ τ̣α̣[μίῳ (ἀρτάβαι) λ.]
10Μ̣υ̣σ̣θ̣α̣ρ̣ίωνος ὁμ̣ο̣ί̣ω̣ς̣ [(ἀρτάβαι) ⁦ -ca.?- ⁩]
ἐ̣γ̣λόγ̣ου(*) (ἀρτάβαι) κη̣ [γ(ίνονται) (ἀρτάβαι) ⁦ -ca.?- ⁩]
τούτων ἐκβολ(ῆς) (ἀρτάβαι) [  ̣  ̣ λοιπ(αὶ)]
ἐν ταμίωι (ἀρτάβαι) ζ̣.
Χ̣άρητος ὁμοί̣ω̣ς̣ [(ἀρτάβαι)   ̣  ̣]
15 καὶ̣ ἐγλ̣(όγου)(*) (ἀρτάβαι)   ̣ γ̣(ίνονται) (ἀρτάβαι)   ̣  ̣ τ̣[ού-]
των ἐγβολ̣ῆ̣ς̣(*) (ἀρτάβαι)   ̣  ̣ [λοιπ(αὶ)]
ἐ̣ν̣ ταμίωι (ἀρτάβαι) θ.
Τ̣α̣σ̣ουχᾶτος̣ ὁμ̣ο̣[ίως (ἀρτάβαι) ⁦ -ca.?- ⁩]
ἐ̣γ̣λ̣ό̣γ̣ο̣υ̣(*) (ἀρτάβαι) ν̣  ̣ γ̣(ίνονται) (ἀρτάβαι) ϙ̣α̣[𐅵]
20 τ̣ο̣ύ̣τ̣ω̣ν̣ ἐγ̣β̣ο̣λ(ῆς)(*) (ἀρτάβαι) ξ̣ζ̣ λ̣ο̣ι̣π̣(αὶ) ἐ̣ν̣
[τ]αμ̣ί̣ω̣ι̣ (ἀρτάβαι) κδ̣𐅵.
Ἡρα̣κ̣λ̣ῆ̣τος ὁ̣μ̣οίως (ἀρτάβαι) κ̣  ̣ [  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐ̣γλόγου̣(*) (ἀρτάβαι)   ̣ γ(ίνονται) (ἀρτάβαι)   ̣  ̣ τ̣ο̣ύ̣[τω]ν̣
ἐ̣κ̣β̣ολ(ῆς) [(ἀρτάβαι)] κ̣η λοιπ(αὶ) ἐ̣ν̣ τ̣αμίω̣ι (ἀρτάβαι) [⁦ -ca.?- ⁩]
25Φ̣α̣ρίωνος ὁμοίως (ἀρτάβαι) λδ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐγλόγου(*) (ἀρτάβαι) πδ γ̣(ίνονται) (ἀρτάβαι) ρ[ι]η̣
τούτων ἐ̣κ̣β̣ολ(ῆς) (ἀρτάβαι) ξϛ  ̣
λοιπ(αὶ) ἐν ταμίωι (ἀρτάβαι) νβ.
Σ̣α̣ρα̣π̣οῦτ(ος) ὁμοίως (ἀρτάβαι) ιβ τούτω[ν]
30 ἐ⟦γ⟧κβο̣λ̣(ῆς) (ἀρτάβαι)   ̣  ̣ [π]ρ̣οκε̣ί̣μ̣ε̣να̣ι̣(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
γ̣ί(νονται) εἰσαγωγῆ̣ς (ἀρτάβαι) τκ̣γ κ̣α̣[ὶ]
ἐγλόγου(*) (ἀρτάβαι) σ̣ξ̣ζ γ̣(ίνονται) (ἀρτάβαι) φϙ̣
τούτων ἐκβολ(ῆς) (ἀρτάβαι) υδ λ[οιπ(αὶ)]
ἐν ταμίωι (ἀρτάβαι) ρπϛ.

Apparatus


^ 1. or ἀ̣π̣[ὸ νεομηνίας]
^ 2-3. or [⁦ -ca.?- ⁩ σιτο]|παραλημπτῶν
^ 3-4. or [⁦ -ca.?- ⁩ σιτο]|παραλημπτῶν
^ 5. l. ἐκλόγου
^ 6. l. ἐκβολ(ῆς)
^ 11. l. ἐκλόγου
^ 15. l. ἐκλ(όγου)
^ 16. l. ἐκβολη̣ς
^ 19. l. ἐκλόγου
^ 20. l. ἐκβολ(ῆς)
^ 23. l. ἐκλόγου
^ 26. l. ἐκλόγου
^ 30. or [π]ρ̣οκα̣ί̣μ̣ε̣να̣ι̣ (l. [π]ρ̣οκείμεναι)
^ 32. l. ἐκλόγου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.