Papyri.info

sign in

basp.48.47 = HGV BASP 48 (2011) S. 47 = Trismegistos 133260 = michigan.apis.4373DDbDP transcription: basp.48.47 [xml]

[ἔτους δω]δεκ̣[άτ]ο̣υ Αὐτοκράτ̣ορος
[Καίσαρος Τραιανοῦ] Ἁ̣δριανοῦ̣ Σ̣ε̣βασ̣τ̣[οῦ]
[μηνὸς Καισα]ρ̣ε̣ί̣ο̣[υ ἐ]π̣αγομέν̣ω̣ν̣ ε̣ ἐ̣[ν]
[Θ]ε̣α̣δ̣ε̣[λ]φ̣ε̣ίᾳ τῆς Θεμίσ̣τ̣ου μερί̣δ̣[ο(ς)]
5[τοῦ Ἀρσ]ι̣ν̣ο̣ί̣[τ]ο̣υ νομοῦ. ἐξέδετ̣ο(*) Διδᾶς̣
[- ca.6 - ὡς] ἐ̣τ̣ῶ̣ν τεσσεράκοντα δύο
[- ca.8 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῷ̣ ἑαυ̣τοῦ ἀ̣[δ]ε̣λ̣φ̣ι-
[δῷ - ca.5 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ ὡ̣ς̣ ἐτῶν εἴκοσι πέ̣ν̣τε
[- ca.10 -] ἀρι[στ]ε̣ρῷ τὸν ἑ̣α̣[υ]τ̣ο̣ῦ̣
10[υἱὸν - ca.5 - ἐ]π̣ὶ̣ χ̣[ρόνον] ἐ̣νιαυτὸν ἕνα
[ἀπὸ τ]ῆ̣ς̣ ν̣ε̣ο̣υ̣μ̣[ηνίας](*) τ̣ο̣ῦ Σεβασ̣τ̣ο̣[ῦ]
[μηνὸς τοῦ ε]ἰ̣σ̣ι̣ό̣ν̣[τ]ο̣ς̣ τρισκεδεκάτ̣ου̣(*)
[ἔτους] Ἁ̣δ̣ρ̣ι̣α̣νοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου
[- ca.8 -]  ̣[  ̣]  ̣  ̣ α̣ὐτὸν τὴν τεκτωνικὴ\ν̣/(*)
15[τέχνην πᾶσ]αν ἐντελ̣ῶς καθ’ ἣν̣ [- ca.5 -]
[- ca.10 -]  ̣  ̣ αὐ̣τ̣ὸ̣ς ἐφίσ̣τα̣ται(*)
[- ca.7 - τρέ]φο̣ν̣τ̣ος καὶ ἱματίζοντ[ο]\ς̣/
[τὸν παῖδα μ]ὴ οὔσης ἐ̣ξο̣υ̣[σί]ας τῷ
[Διδᾷ ἐντὸς το]ῦ̣ χ̣[ρό]ν̣ου ἀ̣ποσπᾶν [τὸν]
20[παῖδα ὅνπερ οὐκ ἀπο]σ̣π̣άσω ἀπὸ̣ σ̣[οῦ]
[- ca.15 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.5 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 5. l. ἐξέδοτο
^ 11. l. νεομηνίας
^ 12. l. τρισκαιδεκάτου
^ 14. l. τεκτονικὴν
^ 16. l. ἐπίσταται

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.