Papyri.info

sign in

basp.49.135 = HGV BASP 49 (2012) S. 135 = Trismegistos 21349 = michigan.apis.1410 = p.mich.3.219DDbDP transcription: basp.49.135 [xml]

AD 296 Philadelphia
[Reprinted from: sb.3.7251] SB 3 7251
[Reprinted from: p.mich.3.219] P.Mich. 3 219

r
Πανίσκος Ἀϊῶν̣[ι] τ̣[ῷ] ἀδελφ[ῶ]ι πολλὰ̣ [χ(αίρειν)]
π̣ρὸ μὲν πάν[τ]ων εὔχομέ(*) σε ὁ̣[λ]όκλη-
ρ̣όν {σε̣} ἀπολα[β]εῖν παρὰ τῷ κυρίῳ θεῷ.
γεινώσκιν(*) ὑμᾶς θέλω ὅτι θεοῦ θέλον-
5τος ὁλοκληροῦμεν. καὶ ἐντέλλομέ(*) σοι,
κύριε μ̣ου ἄδελφαι(*), πρόσεχε τῇ θυγα-
τρί μου, καὶ, ἤ(*) τινος χρίαν(*) ἔχει, δὸς αὐτῇ.
μάλ̣ι̣σ̣τ̣[α] δὲ ἐπιτάξα[τε] αὐτῇ καὶ ἠὰν(*)
ἀ̣ντιε̣[ἰ]π̣ῃ ἡμεῖν(*)· ἀντ[ιγ]ράψατέ μοι καὶ
10π̣ερὶ̣ [Σε]ρήνου̣ ἠὰν(*) καλῶς πράξι(*) καὶ
προ̣[σέ]χει τοῖς πρόβα[σιν]. ἐπιμέλ̣[ε]τε
[δὲ σπου]δέως ἄλλω[ν   ̣  ̣  ̣]   ̣ ει καὶ ο[ἴ]κα--
[δε καὶ ἔξω   ̣  ̣]ν̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ποιῆσό̣ν̣ με
[- ca.20 -]ε̣χ[- ca.9 -]σι[  ̣  ̣  ̣]ες
[⁦ -ca.?- ⁩]
15[- ca.20 - μ]η̣τρὶ κα[ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οῖς καὶ   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ξεν μι̣[  ̣  ̣]
  ̣[  ̣  ̣  ̣ με]τ̣ρήσω κἀγὼ(*) [ἀ]ποδίδωμ̣[ι]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ας. κ[αὶ] βοη̣θ[εῖ]τ̣ε καὶ ὑμε[ῖ]ς̣
[τῷ ἀδ]ελφῷ ἡμῶν Βασόειτι. καὶ
20μὴ ἀ[μ]ελήσῃς· ἀντί[γ]ραψόν μοι πε-
ρὶ τὴν [σ]ωτηρίαν ἡμῶν(*). ἀσπάζο-
μαι Ἀτᾶν σὺν τέκνοις καὶ Κορνή-
λιν(*) σὺν τέκνις(*) καὶ τὴν σύμβιον αὐ⟦  ̣⟧τ̣(οῦ)-
καὶ Οὐ[ενᾶ]φ[ρ]ιν σὺν τέκνοις καὶ τῇ συμ-
25βίου κα[ὶ τὴν] μ̣η̣τέραν(*) μου καὶ Ἄννιλ-
[λαν- ca.10 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ου. ἀσπάζομαι
[- ca.14 -] πολλὰ καὶ   ̣[  ̣]  ̣δωρα
[- ca.23 -]  ̣ τ̣ι̣ σ̣ὺν
[τέκνοις ⁦ -ca.?- ⁩]
(perpendicular) 30,ms καὶ Παῆσιν καὶ Ἀπίαν σὺν τέ̣[κνοις. ἐρρῶσ]θαί σε εὔχομαι. Φαρμο[ῦθι ⁦ -ca.?- ⁩]
v
[⁦ -ca.?- ⁩] ☓ π̣(αρὰ) Παν̣[ίσκου]
[⁦ -ca.?- ⁩] ☓   ̣ε̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.2. l. εὔχομαι
^ r.4. l. γινώσκειν
^ r.5. l. ἐντέλλομαι
^ r.6. l. ἄδελφε
^ r.7. l. εἴ
^ r.7. l. χρείαν
^ r.8. l. ἐάν
^ r.9. l. ὑμῖν
^ r.10. l. ἐάν
^ r.10. l. πράξει
^ r.17. l. καὶ ἐγὼ
^ r.21. l. ὑμῶν
^ r.22-23. l. Κορνή |λιον
^ r.23. l. τεκνοις
^ r.25. l. μητέρα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.3.7251 [xml]

III spc ?
[Reprinted in: p.mich.3.219] PMich 3,219

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Paniskos to Aion, his brother, many [greetings]. Before all else I pray before the lord god to receive you in good health. I wish you to know that, god willing, we are in good health. And I enjoin you, my lord brother, attend to my daughter; and if she has need of anything give it to her . . . impose your commands on her even if she contradicts you; write in reply to me also about Serenus, if he does well and attends to the flocks. Take serious thought(?) of other [. . . ] both at home(?) [and abroad . . .] you will do [well . . .] and I repay(?) . . . and I . . . for you and our brother Pasoeis <or: Asoeis?>, and - do not neglect it - write to me about your health. I salute Ata with her children, and Cornelius with his children and his wife, and Ouenaphris(?) with his children and his wife, and my mother, and Annilla [. . .] I send many salutations [to . . .] and Heliodora [. . .];(Continued in left margin:) and to Paesis and Apia and their(?) children. I pray for your welfare. Pharmouthi [. .]