Papyri.info

sign in

basp.49.279 = HGV BASP 49 (2012) S. 279 = Trismegistos 33125 = psi.4.311DDbDP transcription: basp.49.279 [xml]

IV spc? Oxyrhynchus
[Reprinted from: psi.4.311] PSI 4 311

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ομαι γρα̣[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]αι εἰς ἀν  ̣[- ca.10 -](*)
[  ̣  ̣] δὲ θέλω ἀσ̣[- ca.8 - ἀ-]
5π̣[ο]δ̣οθῆναι   ̣[- ca.8 - ἄν-]
θρ̣ωπος εἰς τὴν ὑ̣[πάρχου-]
σαν οἰκ̣ίαν ἀποδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἵνα]
εἰς χεῖρας ἔλθῃ ᾧ [ἐγὼ θέ-]
λω(*). τούτου χάριν τ̣ῷ̣ ἐπισκό-
10π̣ῳ τῆς Λαυδικίας τῆς πρὸ
δύο μονῶν Ἀντιοχείας ἀ-
π̣[ο]δοθῆναι αὐτὰ θέλ̣ω̣ κἀ-
κεῖνος(*) ἀσφαλ[ῶ]ς̣ αὐτὰ̣ π̣έ̣μ̣
πει(*) τῷ ἀνθρώπ̣[ῳ] ᾧ̣ βουλο̣-
15μαι. τὸν Χρειστ[όν](*) σοι. <σὺ> οὖ̣[ν]
——
συ ἄπελθε(*) πρ[ὸς] τ̣ὸν ἄν-
[θρωπ]ο̣ν̣ κ[αὶ ε]ἰς χεῖρας
δ̣[ὸς](*) αὐτῷ [τὸ] γράμμα
[εἰρην]ι̣κόν. δ[ιὰ τ]ούτου ἵ(*)να
20[εἰ]ς χεῖρας Θ[εο]δότῳ τῷ
ἐπισκόπῳ τῆ[ς] Λαυδικίας
ἀποδῷ· οὕτως γὰρ ἔχει
καὶ ἡ ἐπιγραφή. ἐπὶ(*) δὲ δύο
εἰσὶν Λαυδίκιε̣(*), μία τῆς
25Φρυγίας καὶ μ̣ία ἡ κα-
[τ]ὰ Σ̣υρί̣αν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
(perpendicular) [πρ]ὸ̣ς τὴν Λαυδίκιαν τῆς κοίλης Συρία[ς τῆ]ς̣ πρὸ δύο μονῶν
(perpendicular) [Ἀ]ντιοχείας· ἐκεῖ ἐστιν Θεόδοτος ὁ ἐπίσκοπο[ς·] αὐτὰ̣ ο̣ὖν ἀπόδος σω  ̣  ̣[  ̣]
(perpendicular) ⁦ vac. ca. 4⁩ ἄδελφε ἀσύγκριτε.

Apparatus


^ 3. ἀν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] BL 6.174 : Ἀν[τιόχειαν (?)] PSI 4.311
^ 8-9. BL 6.174 : ω[⁦ -ca.?- ⁩δη(?)]|λῶ(?) prev. ed.
^ 12. l. καὶ ἐ |κεῖνος
^ 12-14. l. πέμ|ψει
^ 15. l. Χριστ[όν]
^ 16. BASP 49, PSI 4 311 : συν̣άπελθε BL 6.174
^ 18. BASP 49 : [δοὺς] PSI 4.311
^ 19. ϊνα papyrus
^ 23. l. ἐπεὶ
^ 24. l. Λαυδικίαι, BL 6.174 : Λαυδίκι[α]ι PSI 4.311
^ 26. BASP 49, PSI 4 311 : α̣[⁦ -ca.?- ⁩] BL 6.174

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.