Papyri.info

sign in

basp.49.68 = HGV BASP 49 (2012) S. 68 = Trismegistos 13596 = berkeley.apis.842DDbDP transcription: basp.49.68 [xml]


[Reprinted from: p.tebt.2.523] P.Tebt. 2 523 descr.

Πτολλ̣α̣ρ̣ί̣ω̣ν   ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.2 - γε]γυμ(νασιαρχηκώς)
Σαραπάμ[μω]ν̣ι̣ ἱερ̣ε̣ῖ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣
ἔσ̣[χ]ο̣ν [π]αρὰ [σοῦ ἀ]φ’ ὧ̣[ν ὀ]φείλε[ι]ς
ἐ̣μοὶ σ̣ὺ καὶ ὁ τ[ε]τ̣ε̣[ευτ]ηκώς σου
5ἀδελφὸς Πα  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.4 -] ⁦ vac. ? ⁩ [εἰς] λ̣όγον φ[ι-]
[λα]νθρώπων τ̣[ῶ]ν̣ ἀ[π]ὸ μην[ὸς]
[Ἁδ]ρια̣νοῦ τοῦ κ̣[γ (ἔτους) Τίτ]ο̣υ̣ Α̣ἰλίου
[Ἀντ]ω̣νε̣ί̣ν̣ο̣υ̣ ἕως   ̣ [Ἁ]θὺρ τοῦ κδ (ἔτους)
[τοῦ καὶ] πρώτου Ἀ[ντ]ω̣νείνου καὶ
10Ο̣[ὐ]ήρου δραχ(μὰς) πεντ̣α̣κ̣ο̣σίας ἑβδο-
μή[κο]ν̣τ̣[α] ἕξ
, ὁμοίως καὶ τῶν
ἀ̣πὸ μ̣[η]ν̣ὸ̣ς Ἁδρ[ια]νοῦ τοῦ α (ἔτους)
[Ἀντωνείνο]υ̣ κ̣α̣ὶ̣ Ο̣ὐήρου τῶν κυρ[ίω]ν̣
[Σεβαστῶν ἐπ]ὶ λό[γ]ου ⟦(δραχμὰς)⟧ δραχ(μὰς) τριακο-
15[σίας - ca.4 -] μὴ ἐλαττουμένου
[μου ὑπὲρ τ]ῶ̣ν κεφαλ[αί]ων καὶ
[τῶν τόκω]ν καὶ ἐπεσομένων
  ̣  ̣  ̣ (ἔτους) β Ἀντωνείνου καὶ
[Ο]ὐήρ̣ο̣υ̣ τ̣ῶ̣ν̣ κυρίων Σεβαστῶν
20[Ἁ]θ[ὺρ - ca.2 -] ⁦ vac. ? ⁩
καὶ ὁμοίω[ς] Φαρμοῦθ<ι> ιδ ἔσχον
ἄλλας ἐπὶ [λό]γου (δραχμὰς) τρια[κ]οσίας (γίνονται) (δραχμαὶ) τ.
Καὶ ὁμοίως δ (ἔτους) Παχὼν ι ἔσχον
[ἄ]λλας ἐπὶ λόγο(υ) (δραχμὰς) τετρακοσίας ὀγδο-
25ή̣κοντα
(γίνονται) (δραχμαὶ) υπ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.