Papyri.info

sign in

basp.49.83 = HGV BASP 49 (2012) S. 83 = Trismegistos 31374 = berkeley.apis.181DDbDP transcription: basp.49.83 [xml]

III spc Tebtynis

r
Α̣ὐρήλειο[ς](*) Π̣ωλείο̣ν(*) στρατ[ειώτης](*) [λε]γ̣ε̣ι̣ῶ̣[νος](*) β̣
β̣οηθοῦ ‧ Ἥρωνει̣(*) [τ]ῷ̣ ἀδελφ[ῷ κα]ὶ̣ Πλουτου τῇ ἀδελ-
φῇ καὶ μητρεὶ̣(*) [  ̣  ̣]  ̣ Σ̣εινουφει τῇ̣ ἀρτοπόλει(*) καὶ κύρᾳ(*)
πλεῖστ̣α χαίρει̣ν̣. εὔχομα̣[ι ὑ]μᾶς ὑ̣γειαίνειν(*)
5ν̣υκτ̣ὸς̣ κ̣α̣ὶ̣ [ἡ]μ̣[έρα]ς̣, κ̣[α]ὶ̣ τὸ προ[σ]κ̣ύ̣νημα̣ ὑμῶν πάντο-
τε ποιῶ π̣αρὰ πᾶ̣σ̣ι τοῖς θε̣οῖς. ἐγ̣ὼ δὲ γράφων οὐκ ἀνα-
πάω̣μαι(*) ὑμεῖν(*). εἱ̣μεῖς(*) δὲ κατὰ νοῦ(*) με οὐχ(*) ἔχεται(*).
ἀλλὰ ’γὼ(*) τὸ ἐ̣μὸν(*) ποιῶ̣ γ̣ράφων εἱμεῖν πάντοτε,
καὶ οὐκ ἀναπ̣ά̣ομαι(*) ὑμᾶς φέρ̣ων καὶ [κ]ατὰ ψυχὴν ἔ-
10χων εἱμ[ᾶς](*). [ἀλλ’] οὐ[δ]έ̣ποτέ̣ μοι ἐγρά̣ψ̣[α]τ̣ε πε̣[ρὶ] τ̣ῆς ἡ-
μετ̣έρας(*)‧ σωτ̣[ηρείας](*) [π]ῶ̣ς ἔχετε. ἐγὼ δ̣[ὲ] μεριμνῶ πε-
ρ̣ὶ ἡ̣μῶν(*) ὅτι λαβ̣όν̣<τες> ἀ̣[π’] ἐμοῦ γράμ̣ατα̣(*) π̣ο̣λλάκεις(*)
οὐδέποτέ μοι ἀντ[ε]γράψατε εἵνα(*) εἰδώ̣[τ]ε̣ς(*) πῶς ἡμᾶς(*)
[  ̣  ̣]  ̣ω̣π̣   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἀπώντας(*) ἐν τ̣ῇ̣ Π̣αν̣ν̣ωνείᾳ(*)
15ἔπεμ̣ψα πρὸς ἡμᾶ̣ς(*). ε̣ἱ̣μ̣εῖ[ς](*) δὲ οὕτ̣ω̣ς με ἔχετε
ὡς ξένον α  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ ἐξηλθό̣τα(*), κ̣α̣ὶ̣ χαί̣ρετε ὅ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε ι  ̣σ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ στ̣ρατείαν(*). ἐγὼ δὲ εἱμεῖν(*)
  ̣[  ̣  ̣]ειν οὐ̣κ ἐ  ̣  ̣ο̣ι̣   ̣[  ̣]  ̣π̣εια τε̣ις(*) εἰς [τ]ὴ̣ν στρατείαν(*),
ἀλ̣λὰ μετενο[  ̣  ̣ ]ω̣  ̣  ̣ο̣υ ἐξῆ̣λθα ἀφ’ ὑμῶν.
20ἐγὼ δὲ ἐπεισ̣τ̣ο̣λ̣[ὰς](*) ε̣ἱ̣μ̣εῖ̣ν̣(*) ἔγραψ̣α ἕξ‧ ἠδὲ(*) ὑμε̣ῖ̣ς̣
μ̣ε κατὰ νοῦ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ λ̣ήψω̣μ̣α̣ι(*) κομειᾶτον(*) πα-
[ρὰ] τ̣ο̣ῦ ὑπατεικο̣ῦ̣(*), κ̣α̣ὶ̣ ἐλεύ̣σ̣ο̣μαι πρὸς ὑμᾶς εἵνα(*) εἰδῆ-
τε ἐμὲ εἶναι ἀδελ̣φ̣ὸ̣ν ἡμῶν(*). ἐγὼ γὰρ οὐδὲν
{οὐδὲν} ἀφ’ ἡμῶ[ν](*) [  ̣]  ̣  ̣τ̣η̣σ̣α̣ εἰς τὴν στρατείαν(*). ἀλ-
25λ̣[ὰ λ]ογ̣εί̣ζ̣ομ̣α̣[ι](*) [ὑ]μ̣ε̣ῖ̣ν̣(*) ὅτει̣(*) ἐμ̣ο̣ῦ εἱμεῖν(*) γ[ρ]άφον̣-
τ̣ο̣ς̣ ἡ̣μεῖ̣(*) οὐδεὶς̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣ λόγον̣ ἔχει. ε̣ἰδὲ(*) γείτων
η  ̣ην ὑμῶν ἐ̣μ̣[ὲ ἀδ]ε̣λ̣φ̣ὸν ἡ̣μεῖ̣(*). καὶ ἡμεῖς(*) μοι ἀν-
[τ]εεγράφατε(*)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣ς μ̣οι γράψαι τεις(*) ηαν(*)
ἡμεῖν(*) τὴν ἐπ̣ε[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ει̣ς̣ α̣ὐ̣τ̣οῦ μ̣ο̣ι̣ π̣ένψατε(*).
30ἄ̣σ̣παισαι(*) τὸν̣ π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δείσειν(*) καὶ̣ Ἀτήσιων(*)
[  ̣]ο̣υ̣τ̣ειον   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣ι̣ν τὴν̣ θυγατέρα̣ αὐτοῦ
[  ̣]  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ καὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς
κ[α]ὶ Ὀρσινο[υφειν κ]αὶ τοὺς ὑγειοὺς(*) τῆς ἀδελφῆς
τῆς̣ μ̣η̣τρὸ[ς αὐτοῦ Ξ]εν̣οφῶ̣νε(*) καὶ Ουην̣οφε(*)
35[τ]ὸν κ̣α̣ὶ προ   ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ου Αὐρηλείους(*)
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[- ca.19 -]  ̣φειν την φει-
[- ca.27 -]  ̣  ̣δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(perpendicular) 38,ms [⁦ -ca.?- ⁩]υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ὴ̣ν̣ [ἐ]π̣ιστολὴ[ν   ̣  ̣  ̣]   ̣δοτ̣  ̣  ̣
v
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ε̣ιν τ̣επ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣οῖς ὑγειο̣ῖ̣ς̣(*) [καὶ] Σ̣εινυ̣φει τῇ ἀρτ̣οφ̣ωλ̣είσᾳ(*)   ̣  ̣συνγωνε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
40   ̣ο̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Π̣ο̣λ̣ε̣ί̣ο̣νος(*) στρατειότου(*) λε̣γει̣ῶ̣νος(*) β̣ βοηθο[ῦ̣   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ε̣ι̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]- ca.9 -[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣]- ca.21 -ψ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣θ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣ τ]ῆ̣ς̣ Π̣α̣ν̣νο̣νεία̣ς(*) τῆς κ̣ά̣τ̣ω̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ἀπ]όδος Ἀ̣κουτ̣ονε Λεω̣ν̣ [ο]ὐτρανῷ(*) λειγει[ῶ]ν̣[ος](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
45Α̣ὐρ̣ηλείο(*) Πολείονο̣ς(*)‧ στρατειότη(*) λεγεῶ̣νος (*) β̣ βοηθοῦ εἵνα(*) πέμ̣ψῃ εἰ(ς) πατρε̣ί̣δ̣[α](*) [⁦ -ca.?- ⁩].

Apparatus


^ r.1. l. Αὐρήλιο[ς]
^ r.1. l. Πωλίων
^ r.1. l. στρατ[ιώτης]
^ r.1. l. [λε]γιῶ[νος]
^ r.2. l. Ἥρωνι
^ r.3. l. μητρὶ
^ r.3. l. ἀρτοπώλιδι
^ r.3. l. κυρίᾳ
^ r.4. l. ὑγιαίνειν
^ r.6-7. l. ἀνα |παύομαι
^ r.7. l. ὑμῖν
^ r.7. l. ὑμεῖς
^ r.7. l. νοῦν
^ r.7. corr. ex ουκ
^ r.7. l. ἔχετε
^ r.8. l. ἀλλὰ ἐγὼ
^ r.8. l. ὑμῖν
^ r.9. l. ἀναπαύομαι
^ r.10. l. ὑμ[ᾶς]
^ r.10-11. l. ὑ|μετέρας
^ r.11. l. σωτ[ηρίας]
^ r.12. l. ὑμῶν
^ r.12. l. γράμματα
^ r.12. l. πολλάκις
^ r.13. l. ἵνα
^ r.13. l. εἰδό[τ]ος, l. εἰδῶ (corr)
^ r.13. l. ὑμᾶς
^ r.14. l. ἀπόντος, l. ἀπὼν (corr)
^ r.14. l. Παννονίᾳ
^ r.15. l. ὑμᾶς
^ r.15. l. ὑμεῖ[ς]
^ r.16. l. ἐξελθόντα
^ r.17. l. στρατίαν
^ r.17. l. ὑμῖν
^ r.18. l. τις
^ r.18. l. στρατίαν
^ r.20. l. ἐπιστολ[ὰς]
^ r.20. l. ὑμῖν
^ r.20. l. ἰδέ
^ r.21. l. λήψομαι
^ r.21. l. κομμεᾶτον
^ r.22. l. ὑπατικοῦ
^ r.22. l. ἵνα
^ r.23. l. ὑμῶν
^ r.24. l. ὑμῶ[ν]
^ r.24. l. στρατίαν
^ r.25. l. λογίζομα[ι]
^ r.25. l. [ὑ]μῖν
^ r.25. l. ὅτι
^ r.25. l. ὑμῖν
^ r.26. l. ὑμῶν
^ r.26. l. ἰδέ
^ r.27. l. ὑμῶν (corr)
^ r.27. l. ὑμεῖς
^ r.27-28. l. ἀν |[τ]ιγράψατε
^ r.28. l. τις
^ r.28. l. ἐὰν
^ r.29. l. ὑμῶν
^ r.29. l. πέμψατε
^ r.30. l. ἄσπασαι
^ r.30. l. Ἀφροδίσιον
^ r.30. l. Ἀτήσιον
^ r.33. l. ὑιούς
^ r.34. l. [Ξ]ενοφῶντα
^ r.34. corr. ex ạυην̣οφε
^ r.35. l. Αὐρηλίους
^ v.39. l. υἱοῖς
^ v.39. l. ἀρτοπωλίσσᾳ
^ v.40. l. Πωλίωνος
^ v.40. l. στρατιώτου
^ v.40. l. λεγιῶνος
^ v.43. l. Παννονίας
^ v.44. l. [ο]ὐετρανῷ
^ v.44. l. λεγι[ῶ]ν[ος]
^ v.45. l. Αὐρηλίου
^ v.45. l. Πωλίωνος
^ v.45. l. στρατιώτου
^ v.45. l. λεγιῶνος
^ v.45. l. ἵνα
^ v.45. l. πατρίδ[α]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.tebt.2.583 [xml]

III spc Tebtynis
[Reprinted in: basp.49.83] BASP 49 83

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Image [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.