Papyri.info

sign in

basp.50.68 = HGV BASP 50 (2013) S. 68 Nr. 7 = Trismegistos 382526DDbDP transcription: basp.50.68 [xml]

ἔτους τ̣ε̣σ̣σ̣α̣ρ̣[εσ]κ̣[αιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος]
Τραιανοῦ Ἁδρια[νο]ῦ Σ̣[εβαστοῦ εἴ]ρ̣(γασται) ἐφ’ ἡ̣(μέρας)
πέντε ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ χ̣ω̣[μα]τ̣[ι]κ̣ῶ̣ν̣ ἔ̣ρ̣[γων]
το̣ῦ̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ ιδ (ἔτους) Θὼ(θ) ε θ̣
5ἐν̣ ὀ̣ριν̣ῇ̣(*) Πα̣τ̣σ̣ώ̣ν̣τ̣ε̣ω̣ς̣ Καρανίδος
Ν̣ε̣φερῶς Σα̣τ̣[αβ]ο̣ῦτος ὑπ(ὲρ) Ἀύ̣γ̣χι̣ο̣ς̣
Καμῆ̣τ̣ο̣ς̣(*) το(ῦ) Πασί̣ω̣(νος) μ̣η(τρὸς) Τ̣ν̣ε̣φε̣ρ̣ῶ̣(τος)
(hand 2) Ζωιλ( ) σεσημ(είωμαι)

Apparatus


^ 5. l. ὀρεινῇ
^ 7. corr. ex κμη̣τ̣ο̣σ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.