Papyri.info

sign in

basp.50.89 = HGV BASP 50 (2013) S. 89 = Trismegistos 25730 = p.fay.344rDDbDP transcription: basp.50.89 [xml]

I/II spc Theadelphia
[Reprinted from: p.fay.344r] P.Fay. 344r

fragment 1
[ἔτους ⁦ -ca.?- ⁩ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ γ̣ραφίο̣(υ)(*) Π̣ο̣λυδευκ(είας) καὶ Σεθρενπάε̣ι τῆς Θεμίσ̣(του) με̣ρ̣ί̣δ̣(ος) [  ̣  ̣]  ̣  ̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ̣[η]ν̣ὸ̣ς̣ Τῦβ[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Ὧρος ]μ̣(  )  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣ Σανσνε̣ῦ̣τ̣[ι  ̣]  ̣ [  ̣  ̣  ̣]β̣ου ὡς (ἐτῶν) ν οὐλ(ὴ) ὑπὸ [μῆ]λ(ον) δεξι(ὸν) ἔχι̣ν̣(*) [παρ’ αὐ(τοῦ) διὰ μέτρου χ]ρ̣ῆσι(ν) πυρο[ῦ   ̣  ̣  ̣]  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐνεστ]ῶ̣τος (ἔτους) [ἐπὶ κώμη]ς Σεθρενπ(άει). ὑπο̣γ̣[ρα]φ̣ε̣ῖς τοῦ μὲ(ν) Ὥρου Ἁρπ̣[ο]κ̣ρ̣ατί(ων) Ἡρακλείδ̣(ου) ὡ̣ς̣ (ἐτῶν) κ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣], το̣ῦ δὲ Σαν̣[σ]ν̣έ̣(ως) ὁ̣ προ̣[γεγραμμένος ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Φιλίπ]π̣ωι Φιλ̣[ίππου] ὡς (ἐτῶν) ν̣δ̣ οὐλ(ὴ) ὀφρύ(ι) δεξι(ᾶι) ἔχιν(*) παρ’ αὐ(τοῦ) διὰ χειρὸ(ς) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) τ[εσσ]α̣ρακο(  ) χρῆσι(ν) ἔντοκο(ν) κα̣ὶ̣ [τειμὴ]ν̣ (πυροῦ) νέου καθαρο(ῦ) ἀδ(όλου) [ἀρταβῶν ☓ ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ Μαρωνὶς — μετὰ κυρίου τοῦ] ταύτης̣ υ̣ἱοῦ Διδύμου τοῦ Ἱέρακος ὡς (ἐτῶν) κβ οὐλ(ὴ) παρὰ γό(νατι) ἀρισ(τερῶι) κα(ὶ) εὔση(μος) ὀφθαλ(μὸν) ἀρι̣[σ(τερὸν)] Ταπο̣ν̣τ̣[ῶ]τ̣ι̣ Π̣αποντῶτο̣ς ὡς (ἐτῶν) [νγ οὐ(λὴ) σιαγό(νι) (ἀριστερᾶι) μετὰ κυρί(ου) τοῦ αὐ(τῆς) ἀνδρὸς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] (ἀριστερ(?)) ἀπέχιν(*) παρ’ αὐτῆς κατὰ μέρος τοὺς φόρους καὶ τὰ ἐξαίρε(τα) οὗ ἔχι(*) ἐν μισθώσ̣ει ἡ Τ̣αποντ̣ῶ̣[ς] μ̣ετ’ ἐγγύο̣υ̣ τοῦ̣ πρ̣[ογεγραμμένου ἀνδρὸς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Μεχ]εὶρ κα(ὶ) αὐ(τοῦ) τοῦ Μεχεὶρ μη(νὸς) τοῦ ἐνεστῶτος (ἔτους) καὶ μηδὲν τὴν Μαρωνίδα ἐνκαλ(εῖν)(*) τῇ Ταπον[τ(ῶτι)] μ̣η̣δὲ τῶι πρ̣ο̣γ̣εγ̣ρ̣α(μμένωι) ἀνδ(ρὶ) π[ερὶ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν̣ος (Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς) ἀλλήλων ἔνγυοι [εἰ]ς ἔκτ(ισιν) Δείωι Σαμβᾶ ὡς (ἐτῶν) κβ οὐλ(ὴ) ὑπὸ σιαγό(να) δεξι(ὰν) ἔχιν(*) παρ’ αὐ(τοῦ) χρῆσιν ἔντ̣ο̣κ̣ον ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) τριάκοντα   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μη̣νὶ Σωτηρείω̣[ι τ]οῦ ἐνεστῶτο[ς] (ἔτους) χωρὶς ἄλλων ὧν ὀφείλουσι οἱ ὁμο(λογοῦντες) τῶι μετηλλαχό(τι) τοῦ Δε̣ίου πατρὶ Σ̣α̣μ̣β̣ᾷ. ὑπο[γραφε-]
10[καὶ ἡ] τούτου γυ̣νὴ Θε[ρμου]θ̣άριο(ν) ἑτ̣έ̣ρ̣ου Π̣τ̣ολεμα̣ί̣ου ὡς (ἐτῶν) λ οὐλ(ὴ) βραχ(ίονι) (ἀριστερῶι) μετὰ κυρί(ου) τοῦ προγεγραμμένο(υ) αὐ(τῆς) ἀνδ(ρὸς) ἀλλ̣ή̣λων ἔνγυ̣[οι εἰς ἔκτ(ισιν) τῶι Εὐδαίμονι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε δέκατο̣ν̣ μέτρω[ι δρ]ό̣(μωι) (τετρα)χ(οινίκωι) θησαυρο̣(ῦ) οὗ ἔχι(*) ἐν μισθ(ώσει) ὁ Εὐδα̣ίμων ἀποδοῦναι μηνὶ Σωτηρείωι τοῦ ἐ̣νε(στῶτος) (ἔτους). ὑπογρ̣α̣(φε(?)) τῶν ὁμ̣[ο(λογούντων) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Παποντῶς — ]  ̣  ̣ δε[ξι(  )] Διοσ[κόρ]ωι Δημητρίου ἠ̣[πητ]ῇ ὡς (ἐτῶν) λβ̣ οὐ(λὴ) δακ(τύλωι) μικ(ρῶι) χε(ιρὸς) (ἀριστερᾶς) παρέξεσ̣θα̣ι̣ τὸν Παποντῶν τὸν ἑαυτοῦ υ̣[ἱ]ὸ̣(ν) [Ὄ]ννωφ̣ρ̣ιν ὁμοί(ως) ἠπητ̣ὴ̣[ν (?) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ καθ’] ἡμέραν ἑ̣κ̣ά̣στ[ην] ἀ̣κολάστως ὅπου ἐὰν αὐτῶι ὁ Διό̣σ̣κ(ορος) συντάσσητ(αι), μισθο̣ῦ̣ τ̣ο̣ῦ̣ παντὸς τὸ μὲν (πρῶτον) (ἔτος) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) μ, τὸ̣ \δ̣ὲ/ δεύτερο(ν) ὅ ἐστιν ἔσχα(τον) [(ἔτος) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τῶν δ]ημοσίων τῆς [τέ]χ̣νη(ς) ὄντων πρὸ[ς] τὸν Διόσκ(ορον), ἑκάστη̣ς̣ ἡμέρας ἧς ἐὰ̣ν̣ μὴ π̣α̣ρ̣α̣μ̣(είνηι) ἀποτεισ(άτω) (δραχμὴν) α, με̣τὰ τὸν χρόν̣ο̣(ν) π̣αραδειξάτω ὁ Διόσκ(ορος) [⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩ Δ]ι̣δύμωι Ἱέρ[ακ]ο̣ς̣ ὡς (ἐτῶν) κβ οὐλ(ὴ) π̣αρὰ γό(νατι) (ἀριστερῶι) καὶ εὔση(μος) ὀφθαλ(μὸν) (ἀριστερὸν) ἔχιν(*) π[α]ρ̣’ [α]ὐτοῦ παραχρῆ(μα) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) δεκαδύο χρῆσιν ἔ̣ν̣[τ]ο̣κο(ν) κα(ὶ) τειμὴν(*) φασήλ[ου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μ̣έτρω(ι) δρό(μωι) (τετρα)χ(οινίκωι) θη[σαυ]ρ̣[ο(ῦ)] τῆς τοῦ Διδύ̣μ̣ο(υ) μητ(ρὸς) τοῦ ὄντος ἐν τῇ Πολυδ(υκείαι) ἀποδοῦναι μηνὶ Σωτηρείωι τοῦ ἐνεστῶτος (ἔτους) χωρὶς ἄλλω(ν) ὧν̣ ὀ̣φείλει ὁ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ καὶ] ἡ τούτου μήτη̣[ρ Τ]αποντῶς Παποντῶτος (Περσίνη) ὡς (ἐτῶν) νγ οὐ(λὴ) σιαγό(νι) (ἀριστερᾶι) μετὰ κυρί(ου) τοῦ προγεγραμμέ(νου) αὐ(τῆς) υἱο(ῦ) ἀλλήλω̣(ν) ἔ̣νγυοι εἰς ἔκ(τισιν) Μαρωνίδ[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἔχιν παρ’ αὐτῆ]ς̣ χρῆσιν ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) [ἑξ]ή̣κοντα καὶ πυροῦ καθαρο(ῦ) ἀδόλ(ου) (ἀρτάβας) πέντε μέτρω(ι) δρό(μωι) (ἑξαχοινίκωι) τῆς Μαρωνίδ(ος) ἀποδοῦναι μηνὶ Σωτηρείωι τοῦ ἐνεστῶτος (ἔτους) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Ἡρακλείδηι [Ἡρα]κ̣λείδου ὡς (ἐτῶν) μ ἀσή(μωι) ἔχιν(*) παρ’ αὐτοῦ διὰ μέτρο(υ) χρῆσιν (πυροῦ) καθαρο(ῦ) ἀδόλ(ου) (ἀρτάβας) εἴκοσι̣ [τ]έσσαρε̣ς(*) μέ(τρωι) δ̣ρ̣ό̣(μωι) (τετρα)χ(οινίκωι) ἀποδ(οῦναι) μη(νὶ) Σωτηρείω(ι) το(ῦ) ἐνε(στῶτος) [(ἔτους) ⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ δεξι(  ) Ἰσίωνι̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣ τῶι προγεγραμμέ(νωι) ὡς (ἐτῶν) λα ο̣ὐ̣(λὴ) δακ(τύλωι) μ̣ικ(ρῶι) χε(ιρὸς) (ἀριστερᾶς) ἔχιν(*) παρ’ αὐ(τοῦ) διὰ μέτρου χρῆσιν πυρο(ῦ) καθαρο(ῦ) ἀδ(όλου) (ἀρτάβας) πέντε τέταρτ(ον) μέτρωι̣ δ̣[ρό(μωι) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Μυσταρίων[ι] Ἀ̣[κο]υ̣σιλάου τοῦ καὶ Μύστου ὡς (ἐτῶν) κα ἀσή(μωι) ἔχιν(*) παρ’ αὐτοῦ τειμὴν(*) οἴνου ν̣έο̣(υ) λ̣η̣ν̣αί̣ο(υ) ἀπὸ γενήματος οὗ καρπωνεῖ ὁ Σι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ κε]ραμίων Ἀρσι(νοιτικῶν) δέ̣[κ]α̣ ἐν χύματι τοῦ αὐ(τοῦ) ἀμπελῶ(νος) ἀποδοῦναι μηνὶ Καισαρείωι τοῦ ἐνε(στῶτος) (ἔτους) ἐπὶ ληνῶι, τοῦ Μυστ(αρίωνος) χο̣ρ̣η̣(γοῦντος) κέραμον. τὰ δ’ ἄλλα ἀκ[ολούθως ⁦ -ca.?- ⁩].
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ Π̣τ̣ολεμα̣ίου ὡ̣[ς] (ἐτῶν) λε οὐ(λὴ) δακ(τύλωι) μι[κ(ρῶι)] χε(ιρὸς) (ἀριστερᾶς) ἔχιν(*) παρ’ αὐ(τοῦ) δ[ι]ὰ̣ χ̣ε(ιρὸς) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) ἑξήκοντα καὶ ἀντὶ τῶν τούτων τόκων κα(ὶ) δεό(ντων) καὶ ἱματισμο(ῦ) παρέξε[σθαι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] πά̣ν̣τ̣α̣ τὰ ἐπιτασ̣[σό]μ̣ε(να). ἑκάστης δὲ ἡμέρας ἧς ἐὰν μὴ̣ πα̣ρ̣α̣μ̣(είνηι) ἀποτ(εισάτω) (δραχμὴν) α. μ̣ετὰ τὸν χρό(νον) ἀποδότο(*) ἀργυ(ρίου) <(δραχμὰς)>   ̣ καὶ δώσ̣ε̣ι ὁ Δι  ̣  ̣  ̣ο(  ) τ̣ῇ̣ παι̣δ(ίσκηι)   ̣  ̣ο(  ) κ̣α̣ὶ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ καὶ ἡ τούτου γυν̣[ὴ] Ἡρὼι Ὡρίωνος (Περσίνη) ὡς (ἐτῶν) κγ οὐλ(ὴ) εὔση(μος)   ̣[ -3-4- ]  ̣(  ) κ̣α̣(ὶ) ὑπόστρ[α]β(ος) μετὰ κ[υ]ρ̣ίο(υ) τοῦ προγεγραμμέν̣ο(υ) αὐ̣(τῆς) ἀ̣ν̣δρ(ὸς) ἀλλήλ(ων) ἔνγυοι εἰς ἔκτ̣(ισιν) [Διονυσίωι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ κο]ντα ὀ̣κτὼ̣ [εἰ]ς̣ τ̣ὴ̣ν̣ τειμὴν(*) κριθῆς ἧς ἠγόρασαν καὶ ἀπ̣[έσ]χηκ̣αν οἱ ὁμο(λογοῦντες) παρὰ τοῦ Διονυσίο(υ) δι̣ὰ μέτρου ἐπὶ κώμη̣ς Αὐ(το)δίκ(ης) τῆς αὐ(τῆς) με(ρίδος) πε̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀπ]ο̣δώσιν(*) τοὺς ὁμ̣[ο(λογοῦντας)] τῶι Δι̣ονυσίωι ἐ[ν] —̣ ᾐτήσαντο εἰς συν̣[πε]ριφορὰν(*) προθεσ̣μ̣ία̣ς̣ μηνὶ Σωτηρε̣ίωι τοῦ ἐνεστῶτος (ἔτους) ἀνυπερθέτως [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ ἀμφότ(εροι) Ἰσχυρ̣ί̣[ω]νος καὶ Χαιρᾶς Πτο̣[λ]ε̣μ̣αίου ὡς (ἐτῶν) με οὐλ(ὴ) ὑ[π- ὀφ]ρὺ(- ) δεξ(ια-) οἱ γ (Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς) ἀλλήλω(ν) ἔνγυοι εἰς ἔκτ(ισιν) Πλουτίωνι Πλουτίωνος χειριστῇ (τοὺς(?)) ὁμολ(ογοῦντας(?)) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὡς (ἐτῶν)] μ̣δ οὐλ(ὴ) γαστρο(κνημίαι) δ̣ε̣[ξι(ᾶι)] ἔχιν(*) παρ’ αὐτοῦ διὰ χειρὸ(ς) ἐξ οἴ(κου) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) ἑκατ̣[ὸν] χ̣ρῆσιν ἔντοκον ἀποδοῦναι μηνὶ Σωτηρείωι τοῦ ἐνεστῶτος (ἔτους). ὑπογ̣ρα̣φ̣ε(ὺς) τῶ[ν ὁμο(λογούντων) ⁦ -ca.?- ⁩]

30[Διο]ν̣υσίωι Δείου ὡς (ἐτῶν) λ̣ οὐλ(ὴ) μήλ(ωι) (ἀριστερῶι) πεπρα[κ]έ̣ναι αὐ(τῶι) εἰς κοπ̣(ὴν) ξηρασί[αν ἐ]ν̣ τοῖς ὑπάρχο(υσι) τῶι ὁμο(λογοῦντι) περὶ Φιλαγρί(δα) κατοικ(ικοῖς) ἐδ(άφεσι)(*) χόρτου σὺν̣ φυτ(οῖς) ἀρεστ(οῖς) ἀρο(ύρας) δύο φυῆ(ς) τοῦ \ἐ̣ν̣/ε̣σ̣τ̣\ῶ̣/(τος)(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὑπὲρ] μ̣ὲν ἐγδ̣ίας(*) οὗ χ[ι]ρίζι δημο(σίου) χι(ρισμοῦ)(*) γενή(ματος)(*) τ̣ο̣ῦ̣ διελη(λυθότος) (ἔτους) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) μ, ὑ̣π̣ὲ̣ρ δὲ εὐσεβείας̣ κα̣ὶ̣ ναυβ(ίου) τῶν ὑπαρχό(ντων) αὐ(τῶι) ἐδ̣α̣φ̣ῶν τὰς λοιπ(ὰς) (δραχμὰς) ιϛ. βεβαιοῖ μὲν Ἀ̣κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Πανεσνεὺς — ὡς (ἐτῶν)] ξδ [οὐ(λὴ)] παρὰ γ̣ό̣(νατι) (ἀριστερῶι) καὶ Ἀρτεμᾶς Ἰσχυ̣ρίω(νος) ὡς (ἐτῶν) λε̣ ο̣ὐ̣(λὴ) ῥ̣ι̣(νὶ) κα(ὶ) Ἰσχυρᾶς Ἀν̣[ου]β̣ίω(νος) ὡς (ἐτῶν) λϛ οὐ(λὴ) γό̣(νατι) (ἀριστερῶι) κα(ὶ) Κουίντος Δ̣ιο̣ν̣υσίο(υ) ὡς (ἐτῶν) λθ οὐ(λὴ) σιαγό(νι) δ[ε(ξιᾶι)] οἱ [δ] δι[ὰ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὑ]πογραφεῖς τοῦ μ̣ὲ̣ν ὁμο(λογοῦντος) Ἡρακλε̣ίδη(ς) Πτολεμα̣ί(ου) ὡς (ἐτῶν) ξζ οὐ(λὴ) σι(αγόνι) ἐξ (ἀριστερῶν), τῶν δὲ περὶ τ̣ὸν Πανεσνέ(α) Ἰσχυρᾶ(ς) Ἀνουβ̣(ίωνος) ὁ προγε(γραμμένος). τὰ δ’ ἄλλα̣ ἀκο̣λ̣[ούθ]ω̣ς.
[⁦ -ca.?- ⁩] ὀφρὺν καὶ Λυκᾶς ὁ̣ καὶ Σωκράτης Ἁρμοδίου ὡς (ἐτῶν) κε ἄση(μος) οἱ β (Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς) ἀλλήλων ἔνγυοι ε̣ἰ̣ς̣ ἔκτ(ισιν) Ἀπολλωνίᾳ Ἀρτε̣μιδώρου ὡς (ἐτῶν)  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] μ̣ετὰ κ[υρίου ⁦ -ca.?- ⁩]
35[⁦ -ca.?- ⁩] μ̣έ̣τ̣ρ̣ω(ι) δρό(μωι) (τετρα)χ(οινίκωι) ἀπο̣[δο]ῦ̣ν̣α̣ι̣ ἐκ νέων μηνὶ Σωτηρείωι τοῦ ἐνεστῶτος (ἔτους). ὑπογ̣[ραφ]ε̣ῖς τ̣[ῶ]ν̣ μὲν ὁμο(λογούντων) Ἡρακλείδη(ς) Πτολεμα̣ί̣ου ὡς (ἐτῶν) ξ̣ζ̣ [οὐ(λὴ)] σ̣[ι](αγόνι) ἐ̣ξ̣ (ἀριστερῶν), τῶν δ[ὲ ⁦ -ca.?- ⁩]

[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ει Ἐβένου ὡς (ἐτῶν) ο̣η̣ οὐ(λὴ) ἀντικ(νημίωι) δεξι(ῶι) ἔχιν(*) παρ’ αὐτοῦ διὰ χει̣ρὸ(ς) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) τεσσαράκ̣[ο]ν̣τ̣α̣ τ̣[έσσ]α̣ρες(*) χρῆσι[ν] ἔ̣ντοκ(ον) κ̣α̣ὶ τειμὴν(*) π̣[υρο(ῦ)] ν̣έο(υ) καθαρο(ῦ) ἀδ̣(όλου) [⁦ -ca.?- ⁩]

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ κα(ὶ) Ἡρακλῆς [Τ]ιθοέους ὡς (ἐτῶν) λγ οὐλ(ὴ) καρπ(ῶι) δεξι(ῶι) πλαγ(ίωι) οἱ β (Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς(?)) ἀλλήλων ἔνγυοι ε[ἰ]ς̣ ἔκτ(ισιν) Φιλίππωι Φιλίππο(υ) ὡς (ἐτῶν) νδ οὐ(λὴ) ὀφρύ(ι) δε(ξιᾶι) ἔχιν̣(*) π̣[α]ρ̣’ [α]ὐ̣(τοῦ) τειμὴ̣[ν](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐνεστ]ῶ̣τος (ἔτους) χωρὶς ἄ̣[λλ]ω̣(ν) ὧν ὀφείλει ὁ ἷς τῶν ὁμο(λογούντων)(*) Ἡρακλῆς τῶι Φιλίππωι. τὰ δ’ ἄ̣λλα ἀκολο̣ύ̣θως.

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἀρ]ι̣σ̣(τερ-) Φιλίππωι Φιλίππο(υ) τῶι προγεραμμ̣έ(νωι) ὡς (ἐτῶν) νδ οὐλ(ὴ) ὀφρύ(ι) δε(ξιᾶι) ἔχιν(*) παρ’ αὐ(τοῦ) διὰ χειρὸ(ς) τειμὴν(*) σινάπ(εως) νέο(υ) κ̣α̣θ̣(αροῦ) ἀδ(όλου) (ἀρταβῶν) τριῶ[ν ⁦ -ca.?- ⁩]

40[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ρ̣ω̣νι̣ Μ̣άρωνος (Πέρσηι τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) λδ οὐλ(ὴ) γαστ(ροκνημίαι) δεξι̣(ᾶι) καὶ τ̣[ῆ]ι̣ τούτου γυνα(ικὶ) Πτολέμα(ι) Ἀ[ν]ε̣ι̣κή̣του (Περσίνηι) ὡς (ἐτῶν) κθ ἀσή(μωι) μετὰ κυρί(ου) τοῦ προγ̣εγραμ̣[μένου ἀνδρὸς ⁦ -ca.?- ⁩]

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣τό̣κ̣ο̣υ̣ [δραχ]μ̣ιαίο(υ) τῇ μνᾷ τὸν μῆνα ἕκαστον ἀπ[ο]δ̣οῦναι μηνὶ Γερμανικείωι τοῦ ἐνεστῶτος (ἔτους). τὰ δ’ ἄλλα ἀκολούθ̣ως. 

[⁦ -ca.?- ⁩] Φιλίππωι Φ̣ι̣λ̣ί̣π̣[πο(υ)] τῶ̣ι̣ προγεγραμμένω(ι) ὡς (ἐτῶν) νδ οὐ(λὴ) ὀφρ̣ύ̣(ι) [δ]ε(ξιᾶι) ἔχιν(*) παρ’ αὐ(τοῦ) διὰ χε(ιρὸς) τει̣μὴν(*) σινάπ(εως) (ἀρταβῶν) δύο κα(ὶ) φασή(λου) (ἀρτάβης) μιᾶς ἀμφ̣ο(τέρων) νέ(ων) καθαρῶ(ν) ἀδ(όλων)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀπολλω- — ] οὐλ(ὴ) ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ γό(νυ) δεξ̣(ιὸν) Ἡρα̣[κλ]ε̣ί̣δ̣η̣ι̣ Σαραπίωνος ὡς (ἐτῶν) λα̣ ἀσή(μωι) ἔχ̣ι̣ν̣(*) π̣α̣ρ̣’ αὐ(τοῦ) δ̣ι̣ὰ̣ χ̣ειρὸ(ς) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) τε̣σ̣σαράκοντα χρῆσι(ν) ἔντοκ(ον) καὶ τειμὴν(*) φασ̣ήλ(ου) νέο(υ) καθ[αρο(ῦ) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]νε(στῶτος) (ἔτους) χωρὶς ἄ̣λ̣λ̣ω̣(ν) [ὧν] ὀφείλ(ει) ὁ Ἀ̣πολλω(- ) τῶι Ἡρακλείδῃ̣ μενο̣ύσ̣η̣(ς) κυρίας καὶ ἧς ἔχι(*) αὐ(τοῦ) μισθώσεως κλήρου ἐφ’ οἷ(ς) περ̣ι̣έ̣χ(ει). ὑπογ(ραφε- ) τ̣οῦ Ἀπολλω(- ) Ἡρακλεί[δης ⁦ -ca.?- ⁩]

45[⁦ -ca.?- ⁩] (ἀριστερ- ) καὶ̣ ἡ̣ τούτου γυ[νὴ]   ̣  ̣  ̣αν̣ο(  ) Σ̣α̣ρ̣α̣π̣ίωνος (Περσίνη) ὡς (ἐτῶν) ν̣. [ο]ὐ(λὴ)   ̣[ -3-4- ]φ̣  ̣με̣τ̣ὰ κυρί(ου) τοῦ ἀνδ(ρὸς) ἀλλή(λων) ἔνγυο[ι] εἰς ἔκτ̣(ισιν) Φι̣λ̣ίππω(ι) Φι̣λ̣ί̣ππο(υ) ὡς (ἐτῶν) νδ οὐ(λὴ) ὀφρύ(ι) δε(ξιᾶι) ἔχιν̣(*) [παρ’ αὐτοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀσκλ-]  ̣  ̣ν̣ε̣ν   ̣[  ̣]π̣ου̣σ̣[  ̣  ̣]τ̣ειο̣ς̣ Ἑκά̣τ̣ωνος ὡς (ἐτῶν) νε οὐ(λὴ) ῥι̣(νὶ) μέ(σηι) Ἀφροδισίωι Ἀπίωνος ὡς (ἐτῶν) οζ οὐ(λὴ) καρπ(ῶι) δεξι(ῶι) ἔ̣χ̣ι̣ν̣(*) παρ’ αὐ(τοῦ)   ̣  ̣  ̣  ̣κ̣(  )  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ τειμὴν(*) πυρο(ῦ) ν[έ]ο(υ) κα̣θαρο(ῦ) ἀδό(λου) ἀρταβ(ῶν) τριῶν μέτρω(ι) δρό(μωι) (τετρα)χ(οινίκωι) ἀποδοῦναι μηνὶ Σωτηρείω̣ι̣ τοῦ ἐνεστῶτος (ἔτους). ὑπ̣ο̣γ̣(ραφεῖς) τοῦ μὲ(ν) Ἀ̣σκ(λ- ) Κουίντ̣ο̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment e
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ̣α̣ρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τόκ̣ο̣υ δ̣ρ̣[αχμιαίου ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ κ]αὶ ἡ τού[του]
  ̣ω̣ι̣δ̣ι̣λ̣ι̣ο̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀ̣ρ̣γ̣υ̣(ρίου(?)) (δραχμὰς(?))  ̣  ̣  ̣ε̣
[τῆ]ς̣ τούτου γυ[ναικὸς
 ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣τι  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ̣α̣τ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣τ̣  ̣ι̣ο  ̣ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.1. l. γραφειόυ
^ 1.2. l. ἔχειν
^ 1.4. l. ἔχειν
^ 1.6. l. ἀπέχειν
^ 1.6. l. ἔχει
^ 1.7. l. ἐγκαλ(εῖν)
^ 1.8. l. ἔχειν
^ 1.11. l. ἔχει
^ 1.15. l. ἔχειν
^ 1.15. l. τιμὴν
^ 1.19. l. ἔχειν
^ 1.19. l. [τ]έσσαρας
^ 1.20. l. ἔχειν
^ 1.21. l. ἔχειν
^ 1.21. l. τιμὴν
^ 1.23. l. ἔχειν
^ 1.24. l. ἀποδότω
^ 1.26. l. τιμὴν
^ 1.27. l. [ἀπ]ο̣δώσειν
^ 1.27. l. συμ̣[πε]ριφορὰν
^ 1.29. l. ἔχειν
^ 1.30. D. Hagedorn, ZPE 192 (2014) 190 : ἀδ(όλου) prev. ed.
^ 1.30. D. Hagedorn, ZPE 192 (2014) 190 : φυῆ̣(ς(?)) τα̣  ̣  ̣(  ) ε̣  ̣ω̣(  ) prev. ed.
^ 1.31. l. ἐκδ̣είας
^ 1.31. l. χει(ρισμοῦ), i.e. χε[ι]ρίζι, D. Hagedorn, ZPE 192 (2014) 190 : ουχ[  ̣  ̣]ε̣ρ̣ι̣(  ) δημο(σι- ) χι̣(ρογραφ- (?)) (l. χει̣(ρογραφ- (?))) prev. ed.
^ 1.31. or γενή(μάτων)
^ 1.36. l. ἔχειν
^ 1.36. l. τ[έσσ]αρας
^ 1.36. l. τιμὴν
^ 1.37. l. ἔχειν
^ 1.37. l. τιμὴν
^ 1.38. l. εἷς, D. Hagedorn, ZPE 192 (2014) 190 : ὁ ἱστων(άρχης) ὁμο(λογῶν) prev. ed.
^ 1.39. l. ἔχειν
^ 1.39. l. τιμὴν
^ 1.42. l. ἔχειν
^ 1.42. l. τιμὴν
^ 1.43. l. ἔχειν
^ 1.43. l. τιμὴν
^ 1.44. l. ἔχει
^ 1.45. l. ἔχειν
^ 1.46. l. ἔχειν
^ 1.47. l. τιμὴν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.