Papyri.info

sign in

basp.53.23_1 = HGV BASP 53 (2016) S. 23 Nr. 1 = Trismegistos 703254DDbDP transcription: basp.53.23_1 [xml]

r
(hand 4?) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣σ̣μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 1) Δημητρ̣ί̣ωι τῶι πα̣ρὰ Ἀ̣[θ]η̣ν̣[οδώρο]υ̣
τοῦ διοι̣κητ̣[ο]ῦ
5παρ’ Ἀρ̣χίου Θ̣ρ̣α̣[ι]κ[ὸ]ς̣ τῶν̣ Χ̣ά̣ρ̣η̣τ̣ος̣
ἰδιώτου. ὑπ̣ά̣ρχοντ̣ό̣[ς μοι π]ε̣ρ̣[ι]σ-
τερῶνο̣ς̣(*) ε- ca.12 -μ̣[ -1-2- ](*)
ἐγ(*) κώμη̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τό̣ρ̣ω̣ν(*) περὶ
Τέκμει(*)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εστ  ̣  ̣π  ̣  ̣  ̣(*)
10τὸν   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν π̣ο̣τα̣μόν,
ἐμοῦ δὲ   ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣κ̣ό̣τος(*)
δι  ̣  ̣  ̣  ̣[ -2-3-   ̣  ̣  ̣σ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τωι ε  ̣[- ca.5 -]  ̣  ̣[  ̣] τ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(*)
περιστ̣[ερώ]ν̣ων(*) ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὸ̣   ̣  ̣ (ἔτος(?))   ̣  ̣
15δι  ̣  ̣  ̣[ -4-5- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(*) ἐ̣π̣εσομ̣έ̣-
ν̣ο̣υ̣ς̣ ε  ̣[ -3-4- ]του  ̣δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς πά̣ν-
τ̣ας ἐ̣μ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -2-3- ]
[π]ερὶ τη  ̣[  ̣  ̣]  ̣δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(*) ἐπὶ τα̣ῖ̣ς̣
π̣ροτε̣τ̣α̣γ̣[μ]έ̣ναις ἐδηλ̣  ̣  ̣
20[  ̣]  ̣τ  ̣  ̣ ἀξ̣ι̣ῶ̣ οὖν σ̣ε̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ἀ̣να̣κα̣λ̣έ̣σασθα̣[ι Διονύ]σ̣ι̣-
ον \κ̣α̣ὶ̣/ ἐὰν̣ φ̣αίνω̣μα̣ι̣ τ̣ὴ̣ν̣ [μέτ-]
ρησιν πεποιημέν̣ο̣ς̣ π̣  ̣  ̣  ̣[  ̣](*)
καθότι προγέ̣[γ]ραπ̣τ̣αι ὑπο̣γ̣ρ̣[α-]
25φή̣\ν/ μοι γ̣ε̣νέσθ̣αι π̣αρὰ σ̣οὶ ὅπ̣ω̣[ς]
μ̣[ὴ ἐξ] ὑ̣στέ[ρο]υ̣ συ̣κοφαντῶμ̣α̣ι̣
σ̣[ -3-4- ]  ̣ ἐνπ̣ε̣φ̣α̣νι̣κό̣τ̣ο̣ς(*) μο̣υ̣.
τού̣[τ]ο̣υ δὲ [γ]ε̣ν̣ο̣μένου ἔσο[μαι]
διὰ σοῦ τῶ̣[ν] φ̣ι̣λ̣α̣ν̣θ̣ρ̣ώ̣π̣ων
30τετε̣υ̣χ̣[ώς].
ε̣ὐτύχει.
(hand 2) (ἔτους(?)) ι̣δ̣   ̣  ̣ ε̣.
ἐτύγχανε̣ν Διονύσ̣ιος
ἀποδε̣δημ̣η̣κὼ̣ς εἰς τὸ̣ν̣
35Ἀρσινοίτη̣ν π̣ρὸς Ὀρνυμ̣έν̣[ην].
v
(hand 3?) (ἔτους) ιδ̣ Ἁ̣θ̣ὺ̣ρ̣   ̣  ̣ π̣αρ[ὰ]
Ἀρχίου Θραικ̣ὸ̣ς̣ [τῶν] Χ̣άρητ[ο]ς
κ̣[ατὰ ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.6-7. l. [π]ε̣ρ̣[ι]σ|τερεῶνο̣ς̣
^ r.7. or ἐ̣ν̣ τ̣ῆ̣ι̣ π̣ε̣ρ̣ι̣σ̣τ̣ά̣σ̣ε̣ι̣ μ̣[ου]
^ r.8. l. ἐν
^ r.8. or   ̣χ̣α̣ν̣  ̣  ̣τό̣ρ̣ω̣ν, or   ̣χ̣ο̣ν̣  ̣  ̣τό̣ρ̣ω̣ν
^ r.9. l. Τέκμι
^ r.9. or ἔστ̣ι̣ν̣ πα̣ρ̣ὰ̣
^ r.11. or ἐ̣ν̣π̣εφ̣α̣ν̣ικ̣ό̣τος (ε̣ν̣π̣εφ̣α̣ν̣ικ̣ο̣τοσ corr. ex ε̣ν̣π̣επ̣α̣ν̣ικ̣ο̣τοσ) (l. ἐ̣μ̣π̣εφ̣α̣ν̣ικ̣ό̣τος)
^ r.13. or τ̣ῆς̣ τ̣ρ̣ί̣τ̣η̣ς̣, or τ̣ὴν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
^ r.14. l. περιστ̣[ερεώ]ν̣ων
^ r.15. or   ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣
^ r.18. or δ̣ο̣ῦ̣ν̣α̣ι̣
^ r.23. or π̣ᾶ̣σ̣α̣[ν]
^ r.27. l. ἐμπ̣ε̣φ̣α̣νι̣κό̣τ̣ο̣ς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.