Papyri.info

sign in

basp.53.32 = HGV BASP 53 (2016) S. 32 Nr. 2 = Trismegistos 117591 = cpr.28.11DDbDP transcription: basp.53.32 [xml]

191 BCE Herakleopolis?
[Reprinted from: cpr.28.11] CPR 28 11

r
[Δημη]τ̣ρ̣ί̣ωι(*) τῶι παρὰ
Ἀ̣θη̣νο̣δ̣ώρου \τοῦ διοικητοῦ/ παρὰ τῶν
ν̣αυκλήρων \τῶν ἀπὸ τοῦ ὅρμου/ τῶν μετα-
φ̣ερόντων τὸν βασιλικὸν σῖτον
5ἐνταῦθ̣α̣ ε̣ἰς τὰ μετρήματα.
ἐπειδὴ ο̣[ἱ] τελῶναι πράσ-
σουσιν ἡμᾶς τὴν τετάρτην
τῶν ναύλων οὐ καθηκόντως
οὐδέποτε η[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣-
10κότων καὶ το̣[- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣
διασ̣ε̣ί̣ο̣ντες [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀξι-]
οῦμέν σε, ἐάν σοι φαίνηται,
ἀνακαλεσάμενον αὐτοὺς
ἐπισκέψασθαι, κἂν φαί-
15νων\ται/ ἀγ̣νωμ̣όνω̣ς̣ ἡ̣μ̣ᾶ̣ς̣
παραλογεύοντες, μὴ
ἐπιτρέπειν αὐτοῖς
συκοφαντεῖν ἡ{η}μᾶς.
⁦ vac. ? ⁩ εὐτύχει.
v
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ου̣ς
⁦ vac. ? ⁩ εσ̣ει κα  ̣  ̣ο̣η̣ς̣(*)
(hand 2) (ἔτους) ιδ Χοιὰχ ιδ παρὰ τῶν ἀπὸ τοῦ ὅρμο̣[υ](*)
κατὰ τῶν τε(λωνῶν)
(inverse) (hand 3) εσο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.1. [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ρ̣ι̣ωι prev. ed.
^ v.21. corr. ex
^ v.22. ὅρμο̣[υ ναυκλήρων] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.