Papyri.info

sign in

basp.53.46_4 = HGV BASP 53 (2016) S. 46 Nr. 4 = Trismegistos 703256DDbDP transcription: basp.53.46_4 [xml]

fragment 1+2

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[ -5-6- ]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν[ -5-6- ]α̣ι
[ -8-10- ]  ̣α̣ρ̣χ  ̣[- ca.7 -]  ̣[- ca.6 -]λ̣ι̣μ̣[- ca.6 -]  ̣  ̣α τὴ̣ν̣ [ἐμβο]λὴν
γ̣ενέ̣σ̣[θα]ι̣ διὰ πολ̣υ̣χε̣ι̣ρ̣ί̣α̣ς̣ [ -3-4- τ]ὰ̣ γ̣εμειζ̣[όμ]ενα(*) πα̣ραχ̣[ρ]ῆμα
5ἐκπ[έ]μ̣π̣εσθαι ὡς μέλλ̣ει π̣ᾶ̣ς ὁ διαγεγρ̣αμμ̣[έ]ν̣ος ἔσε̣[σ]θαι ἐν̣ τ̣ῆι
[πόλει] ἕως Ἐπεὶφ λ. διὸ κα̣λ̣ῶ̣ς̣ π̣ο̣ι̣ήσεις πρ̣ονοη̣θ̣εὶς π[ε]ρ̣ὶ   ̣  ̣  ̣α̣
[ -5-6- ]   ̣ι̣ν ἀκολούθως τοῖς ἐπε̣σταλ̣μ̣[ένο]ις. γεγρά̣φαμεν δὲ καὶ
[Ἀπολλ]ωνίωι τῶι οἰκονόμωι καὶ Πετοσ̣ί̣ρει τῶι βα̣σιλικῶι γρ̣α̣μ̣μ̣α̣τ̣[εῖ]
[περὶ τ]ῶ̣ν αὐ̣τῶν. διασάφει δ’ ἡμῖν ἐπιμελῶς καὶ ε  ̣[ -5-6- ](*)  ̣
10ἐμβληθῇ καὶ ἧι̣ ἂν ἡμέραι̣ γεμίσῃ̣ς τὸ πλῆθος̣ ὑ̣π̣[ -7-8- ]
ὅπως εἰδῶμεν. ἔρρωσο. (ἔτους) ιϛ Ἐπε̣[ὶφ -1-2- ].
v
(hand 2?) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣χ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 3
(hand 1) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣(*)ιν Ἀθην̣[οδωρ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ τοῦ βασιλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τὴν] ταχίστη̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] π̣ρὸς τὴν   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ου̣ς̣ μ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣οσ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εξ[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1+2.r.4. l. γ̣εμιζ̣[όμ]ενα
^ 1+2.r.9. or εἰ̣[ς -4-5-]
^ 3.1. or α̣, or λ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.