Papyri.info

sign in

basp.53.57_2 = HGV BASP 53 (2016) S. 57 Nr. 2 = Trismegistos 703258DDbDP transcription: basp.53.57_2 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ χαί]ρ̣[ει]ν παρακαλῶ σε̣   ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀδελφὸν Βίκτορα τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] εἰς τὴν διοίκη[σι]ν   ̣[  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς καὶ τὴν πενίαν τοσα[ύτην]
5[⁦ -ca.?- ⁩ φ]ροντίζει τῶν πενητῶ̣ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ι̣ ἡμῶ(ν) γὰρ αα  ̣  ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀπὸ π̣α̣ν̣τ̣ὸ̣ς̣   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.