Papyri.info

sign in

basp.53.71_7r = HGV BASP 53 (2016) S. 71 Nr. 7r = Trismegistos 703269DDbDP transcription: basp.53.71_7r [xml]

r
[⁦ -ca.?- ⁩] Traces
[⁦ -ca.?- ⁩ ]αγ(  ) Α̣φθον̣ίῳ
[⁦ -ca.?- ⁩ Σι]λβανῷ̣ Ἀπ̣ολ(  )
[⁦ -ca.?- ⁩ Λ]ε̣ωνίδῃ Ἀ̣π̣ολ(  )
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣τια  ̣ασιτης̣
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣αγ̣ Ε̣ὐπορᾶς
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ (ἀρουρ )   ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] (ἀρουρ ) ο̣ θηβ(  ) Πακύ(σιος)
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀ̣π̣ὸ̣ λ̣ι̣β(ὸς)
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣θ (ἀρουρ ) γραφη̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ο̣ς καὶ Πα̣ῦσ̣ι̣ς̣
[⁦ -ca.?- ⁩] (ἑκατοντάρχ ) λεγιῶνος
[⁦ -ca.?- ⁩ σπείρης τρίτης Ἰτο]υ̣ραίων
[⁦ -ca.?- ⁩ ]αι̣(  ) φυν τοῦ α̣(ὐτοῦ)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.