Papyri.info

sign in

basp.53.73_9 = HGV BASP 53 (2016) S. 73 Nr. 9 = Trismegistos 703267DDbDP transcription: basp.53.73_9 [xml]

ἐκοµισάµην
ἣν̣ ἔπ̣ε̣µ̣ψ̣ά̣ς µο̣ι̣
ἀ̣π’ Ἀρσινοείτου(*) ἐπι[σ-]
τολὴν καὶ μεγάλως
5ἐχάρην ἐπεὶ τῷ σαι
ἐρρῶσθαι.(*) παρακα-
λῶ δέ σαι(*) πυκνό̣-
τ̣ε̣ρ̣ον ἐ̣[µο]ὶ̣ γ̣ρ̣άφ[ειν]
[πε]ρ̣ὶ ὧν βούλ̣[ει. ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣σετει  ̣(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3. l. Ἀρσινοίτου
^ 5-6. l. σε, i.e. ἐπί, D. Hagedorn, ZPE 215 (2020) 185-6 : ἔπειτα καὶ | ἐρρῶσθαι prev. ed.
^ 7. l. σε
^ 10. or [πρ]ο̣σέτει (l. [πρ]οσέτι)   ̣, N. Gonis (image) (via PN) : ὡ̣ς εἰπεῖ[ν] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.