Papyri.info

sign in

basp.59.113_5 = HGV BASP 59 (2022) S. 113 Nr. 5 = Trismegistos 981670DDbDP transcription: basp.59.113_5 [xml]

ἔτους ζ Αὐτ̣ο̣[κ]ρά[τορ]ο̣ς Καίσαρος
Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντων[ίνο]υ Σεβαστοῦ καὶ
[Α]ὐ̣τ̣ο̣κράτορος Καίσαρο[ς Λ]ο̣υ̣[κίο]υ̣ [Αὐρη]λ̣ί̣ο̣υ̣
[Ο]ὐ̣[ή]ρου Σεβαστοῦ [  ̣  ̣]  ̣  ̣ [ἀριθ(μήσεως) Θ]ω̣θ. δι(έγραψε)
5[  ̣]  ̣ρ  ̣  ̣δι  ̣[  ̣]  ̣ο  ̣[  ̣]  ̣[- ca.5 -](*) [(ὑπὲρ) λαογ(ραφίας) τ]οῦ
αὐτοῦ (ἔτους) [- ca.5 -]  ̣
(δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) κ, προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῦ) ὀβο(λοὺς) δέκα.

Apparatus


^ 5. or [  ̣]  ̣ρ  ̣  ̣ Διο̣[σ]κ̣όρ̣[ο]υ̣ [- ca.5 -]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.