Papyri.info

sign in

bgu.11.2012 = HGV BGU 11 2012 = Trismegistos 26940DDbDP transcription: bgu.11.2012 [xml]

II spc Alexandria

[π(αρὰ) Γαί]ου Ἰουλίου Ἀ[γριππίνου] στρατιώτου
[λεγε]ῶ̣νος δευτέρας Τραι(*)ανῆς Ἰσχυρᾶς ἑκα-
[τοντα]ρ̣χίας Που̣βλικ̣ί̣ο̣υ̣ [Σευ]ή̣ρ̣ο̣υ̣ [κα]ὶ Σερην-
[  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣ρὸς Ἀθηναί(*)δα τὴν καὶ Ἡραί(*)δα
5[ἀπὸ] κώμης Καρανίδος τῆς Ἡρακλείδου
[μερίδ]ος τοῦ Ἀρσιν̣οείτου νομοῦ καὶ Τερτίαν
6a[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣σ̣ε ὑ(*)ποθηκῶν καὶ ἐνεχυρασιῶν καὶ ἑτέρων
[Δρούσ]ιλλαν. ⟦ἡ̣γ̣ε̣μὼν κύριε⟧ ἐνέτυχόν [σ]ο̣ι
7a[ἡγεμὼν] κύριε
[διὰ βι]βλιδίου τῷ ἐνεστῶτι ἔτει Φαῶφι δ
[καὶ ὑπ]έγραψάς μοι οὕτως· Ἱ̣έρακι τῷ ἀρχι-
10[δικαστ]ῇ ἔντυχ̣[ε.] ἐπεὶ οὖν ⟦ἐπίτυχον⟧ ἐνέ-
[τυχον] τῷ Ἱέρ̣[ακι] δεόμενος τὴν Ἀ̣[θη]ν̣α-
(*)δα τ]ὴν καὶ Ἡρα[ί(*)δα] μεταπεμφθῆναι
[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ρ̣  ̣  ̣νο̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διὰ τ̣ὸ̣ τὴν Δρούσιλ̣[λ]αν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣λ̣  ̣σθαι   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]φ̣  ̣[  ̣]  ̣υ̣
15[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ εμοι η  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ς ἐντυγχ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ οὐ δυνας̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
17a[⁦ -ca.?- ⁩] ην  ̣α̣τ̣α̣γ̣ω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣κα̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ενθ̣α̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ναι καὶ⟧ ἀ̣ξι̣[ῶ, ἐάν σ]οι [⁦ -ca.?- ⁩]
18aγράψαι
[δόξῃ ἐπι̣τ̣ρ̣έ̣ψ̣[αι] τ̣ῷ ἀ̣ρ̣χιδικ̣αστῇ⟧   ̣  ̣  ̣  ̣εμ[⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]αι το ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ν   ̣  ̣τ̣ην διαγ̣νω[  ̣  ̣  ̣]  ̣ρο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν τουτέστ̣ι̣ν τὴν Ἀθηναί(*)δα τὴν καὶ
[Ἡραί(*)]δα, ὅπως δυνηθῶ διὰ τῆς σ̣ῆς προ[ν]ο̣ίας
[τῶν] δικαίων τυχεῖν· καὶ γὰρ ἐν τούτῳ τῷ
[πράγ]μ̣ατι Ἰ̣ο̣υ̣λ̣[ι]α̣νὸ̣ς ὁ γενόμενος διοικητὴς
25[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ ἀπέφηνε̣ν̣ ὅτι· π̣ῶ̣ς δύναται, τούτου στρα-
[τευο]μένο[υ] ἐ̣[νθ]άδε, τ̣ὸ πρᾶγμα ἐπὶ τοὺς τό-
[που]ς̣ ἀναπ̣ε̣μ̣φ̣θῆναι; ἵνʼ ὦ εὐεργ̣[ετημέ]ν̣ο̣ς.
[⁦ -ca.?- ⁩] διευτύχει.
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λ̣βω[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣ τ̣ω̣ σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ο̣πε̣δ̣[ά]ρ̣χη̣  ̣  ̣  ̣
30[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣  ̣  ̣υχ[  ̣]  ̣  ̣  ̣δ  ̣ς̣[  ̣  ̣  ̣]

Apparatus


^ 2. τραϊανησ papyrus
^ 4. αθηναϊδα papyrus
^ 4. ηραϊδα papyrus
^ 6a. ϋποθηκων papyrus
^ 21. αθηναϊδα papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.