Papyri.info

sign in

bgu.11.2035 = HGV BGU 11 2035 = Trismegistos 9571DDbDP transcription: bgu.11.2035 [xml]

AD 129 Karanis?

[Ἀφ]ρ̣οδείτῃ Π̣τολλίωνος̣ μετὰ
κυρίου τοῦ ἀνδρὸς Σύρου
τοῦ Ὡρίωνος
παρὰ Πεθέως τοῦ Ἀγχώφεως
5κ[αὶ Ὀ]ρ̣σ̣ε̣νού̣φεως το̣ῦ̣ Μ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣μι̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς· βουλόμεθα μισθ̣ώ̣-
σασθαι παρὰ σοῦ ἐξ ἀλληλεγγύης
[τοὺς ἐλαϊ]κ̣[ο]ὺς(*) καρποὺς τοῦ ὑπάρχο-
[ντός σ]ο̣ι̣ πε̣ρ̣ὶ̣ Ψ̣[ε]ν̣αρ̣ψ̣ε̣ν̣ῆ̣[σιν τόπῳ(?)]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣αλεις λεγομένῳ ἐκπεπτο-
[κό]τας(*) εἰς τὸ ἐνεστὸς ιδ (ἔτος)
Ἁ̣[δ]ριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου
Traces[ἐλαίου ἐ]λαΐν̣[ου]
[ὑλ]ιστοῦ(*) νέ̣ου καθαροῦ ἀδ[όλου]
15μετρ̣ητῶν τεσσεράκοντα [⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣π̣ι̣χύ̣μ̣α̣τ̣[ο]ς ἑκάστου μ̣ε̣τ̣[ρητοῦ]
κοτ̣υλῶ̣ν̣ δ̣ύ̣ο̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐλ̣ά̣ας ἐκ̣λ̣ε̣κ̣τῆ̣[ς](*)
- ca.11 -σ̣- ca.10 -ε̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣ε̣- ca.10 -[⁦ -ca.?- ⁩]
20μὴ εἰδ  ̣  ̣  ̣  ̣γρα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τῆς πρ̣άξ̣ε̣ω̣ς̣   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐὰν αἱρ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(ἔτους) ιδ Αὐτ[οκρ]άτορ̣ος Καίσαρο[ς]
Τραιανοῦ Ἁ̣δ̣ρ̣[ιανοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣]

Apparatus


^ 8. N. Gonis, ZPE 220 (2021) 186 : [  ̣  ̣  ̣]τ̣[ο]ὺς prev. ed.
^ 10-11. l. ἐκπεπτω |κότας
^ 13-14. N. Gonis, ZPE 220 (2021) 187 : [⁦ -ca.?- ⁩]- ca.21 -[⁦ -ca.?- ⁩] | [⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ε̣  ̣ι̣ου prev. ed.
^ 15-17. N. Gonis, ZPE 220 (2021) 187 : κ̣α̣ι̣- ca.10 - ε̣κα̣σ̣του   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] | κ̣α̣  ̣  ̣ο̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣θ  ̣ας ς̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.