Papyri.info

sign in

bgu.11.2061 = HGV BGU 11 2061 = Trismegistos 16915DDbDP transcription: bgu.11.2061 [xml]

AD207/8 Alexandria

r
[Σουβατιανῷ Ἀκύλᾳ ἐπάρχῳ Αἰγύπτου παρὰ Τεμᾶτος Φατρῆτος ἀπὸ κώμ]ης Τ̣ε̣ι̣νεμούνεως τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοί[του]
[νομοῦ. θαρρῶν, κύριε, τῇ σῇ ἐπαφροδείτῳ(*) ἡγεμονίᾳ τὴν ἐπὶ σὲ καταφυγὴν ποι]ο̣ῦ̣μαι ἐξηγούμ(ενος) τὴν γεινομένην(*) μοι βίαν ὑπό τινων πολ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.30 -  ̣ματ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εις· ἔχει δὲ οὕτως· γεωργὸς τ]υγχάνων καὶ χρήσιμος τῷ ἱερωτάτῳ ταμιείῳ ἀδικοῦμα̣[ι]
[ὑπὸ Ὀρσενούφεως (?)- ca.40 - ἀνδρ]ῶ̣ν̣ βιαίων· οὗτοι γὰρ ἑκάστοτε ἐπερχόμενοί μοι μετὰ δυ̣νάμ[εως]
5[- ca.55 -]νων καταθεμένου μου καὶ ἀποφέρονται· οὐ μόνον δὲ το[ῦ-]
[το διαπράσσονται (?)- ca.40 -]βαβ̣η  ̣  ̣ποντ̣αι τὴν γῆν μου̣ ἐπηρεάζοντές μοι καὶ ἐν τούτῳ ἐνκα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.55 -]  ̣ τῆς κτήσεώς μου σὺν τοῖς καρποῖς γιτνιεύοντες(*) διʼ ἅπερ κατα[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.40 - καταφεύγω πρός σε οὐ δυνάμενος   ̣  ̣]  ̣  ̣ α̣ὐτοὺς ἐν τῷ νομῷ περὶ τούτου εἰπεῖν διὰ τὸ αὐτοὺς ἐνκυλιεσθ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.50 -]  ̣  ̣[  ̣]α τὸ μεισοπνηρόν(*) σου προκαλ̣έ̣σωμαι εἰς ὀργήν· δημόσιοι γὰρ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[- ca.60 -]ατ̣ι̣ οὐδενὸς ἁπλῶς ὄντος ἐνοχλεῖν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πέρυσι [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.60 -]  ̣ονοημεν συνκομισάμενοι(*) ἀπὸ τῆς γεωργίας πρ̣οσοι̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.60 -] τῶν τοιούτων δεομένων τῆς σῆς ἐκδικίας ἀξιῶ ἀκοῦ-
[σαί μου πρὸς αὐτοὺς (?)- ca.45 - διὰ] τὸ μὴ ἰσχύειν ἐν τῷ νομῷ δίκαια[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.65 -] Τῦβι α. ὁ κράτιστος ἐπιστράτηγος ἐξετάσας [⁦ -ca.?- ⁩]
15[- ca.60 -]  ̣  ̣  ̣  ̣
⁦ vac. ? ⁩
ἔτο[υς] ιϛ̣ [Αὐ]τοκρα[τ]όρω[ν] Κ̣α̣ι̣[σάρ]ων Λ̣[ουκί]ου Σ̣ε̣π̣τιμ̣[ίου Σεουήρου Εὐσεβοῦς Περ]τ̣ί̣νακος Ἀραβικοῦ Ἀδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου
r,ms
16a[⁦ -ca.?- ⁩]αμοι αυτο  ̣γ[⁦ -ca.?- ⁩]
16b[⁦ -ca.?- ⁩]ισχυοντων  ̣  ̣τ̣ω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
16c[⁦ -ca.?- ⁩  ̣σ̣τ  ̣  ̣ερ[⁦ -ca.?- ⁩]
r
[⁦ -ca.?- ⁩] Β̣[ρεταννικοῦ καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς κ]αὶ Πουβ̣[λ]ίου Σ̣[ε]πτιμίου Γέτα Βρετανικῶν(*) Μεγίστων Εὐσεβῶν Σεβαστῶν, Τῦβι δ [⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐμαρτύρατο ἑαυτὸν ὁ δεῖνα ἐκγεγραμμένον καὶ προσαντι]βεβλημένον(*) ἐκ τεύχους συνκολλησίμων βιβλιδίων ἐπιδοθέν-
[των Σουβατιανῷ Ἀκύλᾳ τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι καὶ προτε]θ̣έντων ἐν τῷ ταμικῷ(*), ἐν οἷς ἦν καὶ τὸ ὑ(*)ποτεταγμένον βι-
20[βλίδιον σὺν τῇ ὑπογραφῇ. ἔχει δέ· Σουβατιανῶι Ἀκύλαι ἐ]πάρχωι Αἰγύπτου παρὰ Τεμᾶτος Φατρῆτος ἀπὸ
[κώμης(?) Τεινεμούνεως τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσι]ν̣ο̣ί̣[τ]ου νομοῦ. θα̣ρ<ρ>ῶν, κύριε, τῇ σῇ ἐπαφροδείτῳ(*) ἡγε-
[μονίᾳ τὴν ἐπὶ σὲ καταφυγὴν ποιοῦμαι ἐξη]γ̣ούμενος τὴν γεινομένην(*) μοι βίαν ὑπό τινω̣[ν]
[πολ ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣μ̣ατ  ̣  ̣ε̣  ̣  ̣εις· ἔχει δὲ οὕτως· γεωργὸς τυγχά-
[νων καὶ χρήσιμος τῷ ἱερωτάτῳ ταμιείῳ ἀδικο]ῦμαι ὑπὸ Ὀρσενούφιος Ταπανι(  ) καὶ ὅσον τοῦ η-
25[- ca.42 -] β̣ι̣α̣[ί]ω̣ν̣· ο̣[ὗ]τ̣[οι] γ̣ὰρ ἑκάστοτε ἐπε̣ρ̣-
[χόμενοί μοι μετὰ δυνάμεως ⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ο[  ̣]  ̣α̣ι̣α  ̣ει̣ου περιγεινόμενα(*) μετα
[⁦ -ca.?- ⁩ νων καταθεμένου μου καὶ ἀ]π̣ο̣[φέ]ρ̣ο̣ντ̣α̣ι· οὐ μ[ό]νον δὲ τοῦτο διαπράσ-
[σονται (?)⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣οτ̣αν β[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ον̣γ̣α̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ρω  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩ τῆς κτήσ]ε̣ώ̣ς̣ μ̣ο̣υ σ̣ὺν τοῖς καρποῖς γ̣ι̣τ̣-
[νιεύοντες](*)[ διʼ ἅπερ κατα ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣κ̣α̣τ̣α̣φ[ε]ύγω πρός σε οὐ δυνά-
[μενος ⁦ -ca.?- ⁩]η̣ στρατηγικ̣η̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ τὸ] μ̣ι̣σοπ[ό]νηρόν σου
[προκαλέσωμαι εἰς ὀργὴν ⁦ -ca.?- ⁩] ἀ̣ρ̣χυπηρέτου
35[⁦ -ca.?- ⁩ οὐδενὸς ἁπλῶς ὄντος ἐνοχλεῖν αὐτο]ῖς̣· κ̣α̣ὶ̣ γ̣ὰ̣ρ̣ π̣έ̣-
ρυσι [⁦ -ca.?- ⁩]
v
(hand 2)   ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣σφρά(γισα)
Ἱέραξ Διονυσίου ἐσφρ(άγισα)
Σερῆνος ἐσφρ(άγισα)

Apparatus


^ r.2. l. ἐπαφροδίτῳ
^ r.2. l. γινομένην
^ r.7. l. γειτνιεύοντες
^ r.9. l. μισοπόνηρόν
^ r.11. l. συγκομισάμενοι
^ r.17. l. Βρεταννικῶν
^ r.18. BL 6.21 : [ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ πρὸς Αἴγυπτον ἐγένετο ἐκγεγραμμένον καὶ προσαντι(?)]βεβλημένον prev. ed.
^ r.19. J.D. Thomas, P.Oxy. LXXIII 4961.3 n. : ταμίῳ (l. ταμιείῳ) prev. ed.
^ r.19. ϋποτεταγμενον papyrus
^ r.21. l. ἐπαφροδίτῳ
^ r.22. l. γινομένην
^ r.26. l. περιγινόμενα
^ r.30-31. l. γειτ|[νιεύοντες]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.