Papyri.info

sign in

bgu.11.2096 = HGV BGU 11 2096 = Trismegistos 16917DDbDP transcription: bgu.11.2096 [xml]

? ?

[5 lines missing]
6[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣π̣  ̣
[6 lines missing]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ρ̣ακ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ου κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣α̣ὶ̣ εκ̣α̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρος πρ̣ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ καθ  ̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]ασ̣τον̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υς πα̣ρα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οπ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ κ]αὶ α̣ὐλ̣[ὴ]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ελ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩] Ἀπύγχι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τα καὶ τ̣ὸ̣ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩ κα]ὶ αἰθ̣ρίου   ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ̣  ̣υτην̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣η̣ς
30[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ξο̣  ̣ο̣ς̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣π̣ρ̣  ̣  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.