Papyri.info

sign in

bgu.11.2123 = HGV BGU 11 2123 = Trismegistos 9623DDbDP transcription: bgu.11.2123 [xml]

AD 85 Arsinoite

(hand 1) Πτολεμα[ίω]ι̣ π̣ρ̣  ̣  ̣  ̣μαρ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣
παρὰ Πτολ[ε]μαίου νεωτ̣έρου̣ ὁ̣μο̣-
πατρίου καὶ ὁμομητρ̣[ί]ου ἀδελφοῦ. β̣ο̣ύ̣-
λομαι μισθ̣ώ̣σ̣ασθαι πα̣ρὰ σο̣ῦ̣ π̣ρ̣ὸς
5μόν̣ο̣ν̣ τὸ ἐ̣ν̣εστὸς π̣έμ̣πτον (ἔτος)
Αὐτ̣[ο]κράτορος Καίσαρο̣ς Δομιτιανοῦ
Σ̣εβα̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣ Γ̣ερ̣μα̣ν̣ικοῦ τὰς̣ ἐπʼ ὀνόματ\ο(ς)/
σοῦ   ̣α̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]α̣ς περὶ Ψεναρψενῆσιν ἐν
λ̣ι̣μ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἐ̣π̣ι̣βολ̣ῆ̣ς κ̣ώ̣μης ἀρούρας
10δ̣ύ̣ο̣ ἢ̣ ὅ̣[σ]ας ἐὰν ὦσι ἐν μιᾷ σφραγῖδ(ι)
  ̣  ̣α̣ν̣τ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣ας διώ̣ρυγ̣ε̣ι̣ Ταραιτι λεγομέν\ῃ/
εἰ̣ς̣ λαχ̣άν̣ο̣υ̣ σπ̣ο̣ρ̣ά̣ν̣, ἐκφ[ορ]ί̣ου τοῦ
[πα]ν̣τός, σ̣ὺ̣ν̣ ὧ̣ι̣ λήμ̣ψομαι(*) παρὰ σοῦ
σ̣π̣ε̣ρ̣μάτ̣ω̣ν̣ λ̣α̣χ̣α̣ν̣ο̣σ̣πέρμου ἀρτάβης
15ἡ̣μισο̣υς(*) , τ̣ῶ̣ν̣ ὅ̣λ̣ων ἀρουρῶν δύο
[λαχ]α̣ν̣ο̣σ̣πέ̣ρ̣μου ἀρταβῶν δέκα
[μέτρωι] ἑ[ξ]α̣χ̣οι[νί]κ̣ω̣ι̣ ἑρμ̣η̣ν̣έ̣ω̣ς̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣π̣ιτε̣λ̣έσωι(*) τὰ καθή\κ(οντα)/
[γεωργικὰ] ἔρ[γα] πάντα καὶ βο̣τανισμ\ο(ὺς)/
20[καὶ σιφων]ο̣λ̣ο̣γία̣[ς, καὶ] τὰ ἐ̣κ̣[φόρι]α ἀποδώσ\ω/
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣υ̣  ̣α̣ [  ̣]  ̣α καθα[ρὰ κ]αὶ ἄδολα
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ βεβα̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] μο̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ [δη]μοσίων
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ φ[ορέ]τ̣ρω̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ντο̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ο  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 2) Πτολεμαῖς νεώτερος   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Π̣έ̣ρ̣σ̣ης τῆς̣ [ἐ]πιγον̣ῆ̣[ς] μεμ̣[ίσθω-]
μ̣[αι] τ̣ὰς τοῦ̣   ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ε̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] ἀ̣ρο̣ύ̣ρ̣ας̣ δ[ύο]   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
30[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣αθὼ[ς] πρόκιτ[αι].
(hand 3) ἔτ̣[ους ε Αὐτοκρά]τ̣ορος Καί[σαρος]
Δ̣ο̣μ̣[ιτιανοῦ] Σ̣ε̣βασ̣[τοῦ]
[Γ]ε̣ρμ̣[ανικοῦ, Φα]ῶφι β [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 13. l. λήψομαι
^ 15. l. ἡμίσει
^ 18. l. ἐπιτελέσω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.