Papyri.info

sign in

bgu.11.2127 = HGV BGU 11 2127 = Trismegistos 16923DDbDP transcription: bgu.11.2127 [xml]

AD156 Memphite

Α  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣νος Μεμφείτῃ μισθωτῇ
ἀμπελικοῦ κτ̣ή̣μ̣ατος ἀ̣φηλίκων πεδιω̣(*)
Ζω̣ίλου Ἡρ̣ακλείδου καὶ ἄλλων περὶ Μέμ-
φι̣ν̣ ε̣ν̣  ̣  ̣ω  ̣λ̣η
5π̣αρὰ̣ Ἀνο̣υβ̣[ᾶτο]ς Κολοσίωνος α̣  ̣  ̣  ̣  ̣θ(  )
βού̣[λ]ο̣μ̣αι ἐγλα[β]ε̣ῖν παρὰ σοῦ τὸν καρ-
π̣ὸ̣ν̣ τ̣ῶ̣ν̣ [ἐνό]ντ̣ων ἐν τῷ αὐτῷ κτ̣ή̣-
ματ̣ι̣ φο̣ινίκων παλ̣α̣ι̣ῶν καρπο̣ὺ̣ς̣
τοῦ δ̣[ι]ε̣λ̣ηλυθό̣τ̣ο̣ς̣ ιθ (ἔτους) καὶ ἐκπεπτω-
10κό̣τα̣ς εἰς τὸ ἐνεστὸς εἰκοστὸν (ἔτος)
Ἀ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ί̣νου Καίσαρος τοῦ κυρίου,
ὥ̣σ̣τʼ ἐμὲ ἀποκαρπίσασθαι τὸν
τ̣ῶ̣ν̣ αὐτῶν φοινίκων κα̣ρπ̣ὸ̣ν̣
καὶ χρᾶσθαι ὡς ἐὰν βούλωμαι
15κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣π̣ενέγκασθαι εἰς τὸ ἴ(*)διον̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α  ̣[  ̣]  ̣  ̣ιγει  ̣  ̣μενα  ̣  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2. l. παιδίων
^ 15. ϊδιον̣ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.