Papyri.info

sign in

bgu.11.2129 = HGV BGU 11 2129 = Trismegistos 26963DDbDP transcription: bgu.11.2129 [xml]

II spc Alexandria?

r
Ἀγριπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς Ἀ̣γ̣ρ[ι]π̣π̣ι̣α̣ν̣ῷ
τῶ[ι ἀδελ]φ̣ῶ̣ι χαίρειν.
πρὸ μὲν πάντων εὔχομαί σε
ὑγιαίνειν μετὰ τῶν σῶν πά̣[ν-]
5των, καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἔρρωμαι.
ἐξελ[θ]ὼν̣ ἀ̣φʼ [ὑ]μῶν πολλὰ
ἐδίωξα̣ θέλων καταλαβῖν(*)
τὸ πλ̣ο̣ῖόν μου ἵνα πέ̣μ̣ψ̣ω̣
ὑμῖν τὸ περὶ τ̣ῶν οὐε̣[τρ]α̣νῶν,
10κ̣α̣ὶ οὐ κατελαβα̣(*)· ἄρτι δ[ὲ] ε̣ὑρὼν
γ̣ὰ̣ρ τ̣ὸ[ν] ἀ̣νερχό̣μενον πρὸς ὑ(*)-
μ̣ᾶ̣ς̣ ἔπ̣ε̣μψα τὸ πρόστ̣α̣γμα
τὸ τοῦ   ̣  ̣ρ̣ίου [κα]ὶ̣ τὸ ἀ[ν]αφορ̣ιν(*)
τὸ δοθὲν [  ̣  ̣  ̣]  ̣ τῶν ἐν Ἀρσι̣-
15νοί(*)τῃ οὐετ̣[ρα]νῶν. διὸ καλῶς
ποιήσις(*), ἄδε̣λ̣φ̣ε̣, φανερὸν
πᾶσι τοῖς φίλο[ι]ς ποησις(*) ἵνα
μὴ φανώμε[θ]α̣ ἀγνώμονες
περὶ τοῦ ἐπιστρα̣τ̣ή̣[γο]υ ὡς εἶ-
20πον̣ σοὶ κατελ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ τον ἐξερ-
χομ̣ένου αὐτο̣[ῦ]   ̣  ̣[  ̣]ο̣υ̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
οὐδὲν ποιήσις(*). ἀ̣σ̣π̣[ά]ζο̣υ [Ἀ]γ̣ρ̣[ι]π-
πῖνον καὶ τὴν μι̣κ̣ρ̣άν [σ]ου.
ἔρ̣ρ̣ωσ̣ό μοι̣,
25τιμ̣ι̣ώτατε̣
ἄ̣δελφε.
v
Ἀ̣γ̣ρ̣ι̣π̣π̣ιανῶ[ι ⁦ -ca.?- ⁩] ☓ οὐ̣ετρα̣ν̣ῶ̣ι.

Apparatus


^ r.7. l. καταλαβεῖν
^ r.10. l. κατέλαβον
^ r.11. ϋ papyrus
^ r.13. l. ἀναφόριον
^ r.14-15. |15νοϊτη papyrus
^ r.16. l. ποιήσεις
^ r.17. l. ποιήσας
^ r.22. l. ποιήσεις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.