Papyri.info

sign in

bgu.13.2248 = HGV BGU 13 2248 = Trismegistos 9655DDbDP transcription: bgu.13.2248 [xml]

cAD196 ?

Ἱ̣[έ]ρ̣α̣[κι τῷ καὶ] Ν̣εμ[ε]σίωνι{ω} στρ(ατηγῷ)
[Ἀρσι(νοίτου) Ἡρ]α̣κλ(είδου) μερίδ(ος)
παρ[ὰ] Π̣ας[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Σαραπίωνος [  ̣]  ̣ [ἀ]πὸ κώ[(μης)   ̣  ̣]ρ(  )·
ὀμνύω τὴν Λουκίου Σεπτιμ̣ί̣ο̣υ̣
5Σεουήρου Περτίνακος Σεβα[στο]ῦ τύχη<ν> ἑκυσίως(*)
καὶ αὐθερέτως(*) <ἐγγυᾶσθαι> Σωκρ(άτην) Πτολ(  ) γε(γυμνασιαρχηκότα) κ̣α̣ὶ̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] γ̣ε̣(γυμνασιαρχηκότα)
[τ]οὺς δύο̣ α̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ος π̣ρακ(τορ ) στ̣  ̣α  ̣[  ̣  ̣  ̣]κ̣ος
[τ]ῆς π[ροκ(ειμένης) κ]ώ̣(μης) οὓς καὶ παραστήσω ὁπότα[ν]
ἐπι[ζητ(ῶνται)· ἐὰν δὲ] μ̣ὴ̣ παρα̣στή̣[σω ἐγὼ ὁ αὐτὸς]   ̣  ̣ο
10[  ̣  ̣] αὐ[τοὺς ⁦ -ca.?- ⁩] πι[ζ]ητ̣οῦν̣[ται ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣θ(  ) καὶ ὡς χρ[ηματίζει ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] Λουκίου Σεπτιμίου Σε-
ουή[ρο]υ̣ [Εὐσεβο]ῦς Π̣ε̣ρ̣[τίνακος]
Σεβασ̣[το]ῦ Ἀρα[βικοῦ Ἀδιαβηνικοῦ]
15[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣μ̣μ̣ω̣[  ̣]  ̣ωθα
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Π̣τ̣ο̣λ̣(  )

Apparatus


^ 5. l. ἑκουσίως
^ 6. l. αὐθαιρέτως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.