Papyri.info

sign in

bgu.18.1.2744 = HGV BGU 18 .1 2744 = Trismegistos 69820DDbDP transcription: bgu.18.1.2744 [xml]

86 BC Herakleopolite

Ν̣ (ἔτους) λα [⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 2) Σα[ρ]απίων Πε̣τειμ̣ούθηι χαίρειν· τῶν πρὸς Χαιρέαν
καὶ Ἀπολλώνιον χ̣ρηματισμῶ̣ν ἀ̣ντίγραφον ὑ̣[π]όκειται·
ἔρρωσ̣ο̣· (ἔτους) λα Φαρμοῦ[θ]ι ια
5Χ̣[αι]ρ̣έαι· μετα̣β̣αλοῦ̣ Ἀπολλωνίωι βασιλικῶι τρα̣π̣ε-
ζίτηι ὥστʼ εἰς \⟦Ἀ̣λ̣ε̣ξά̣(νδρειαν)⟧/ φ̣όρετρον πυροῦ τοῦ̣ ἐ̣μ̣β̣αλλομένου
εἰς [Ἀ]λ̣εξάνδρειαν̣ ε̣ἰς τὸ βασιλικὸν συνυπογράφο̣ντος
Πετειμούθου [το]ῦ̣ β̣ασιλικοῦ γραμμ̣α̣τέ̣ως χ̣α̣[λκ]ο̣ῦ̣
τ[ά]λ̣αντα διακ̣όσια [(γίνονται)] χα(λκοῦ) (τάλαντα) σ̣ ἀκολούθως τοῖς ὑπὸ
10Θρασύλλου τοῦ σ̣[υ]γγενοῦς καὶ διοικητοῦ συνκεκρ̣ι̣-
μένοις(*)· (ἔτους) λ̣α   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
Ἀπολλωνίωι· [χρημά]τ̣[ισ]ον παρὰ Χαιρ[έ]ο̣υ̣ τοῦ πρὸς τῆ̣ι̣
τραπεζιτ̣είαι τ̣ο̣ῦ̣ ν̣ο̣μ{ι}οῦ χαλκοῦ τ̣ά̣λαν̣τ̣α̣ δ̣ιακ[όσια]
15γίνεται(*) χα(λκοῦ) (τάλαντα) σ τ̣[ῶ]ι̣ Λεωνί̣δ̣ῃ τῶι πρὸς τ̣ῇ̣ σιτολ̣[ο-]
γίαι τοῦ νομοῦ ὥστʼ εἰς φ̣ό̣ρετρον πυροῦ τοῦ ἐμβαλλο-
μένου {ὥστʼ} εἰς Ἀλεξάνδρ̣ε̣ι̣α̣ν εἰς τὸ βασιλικὸν κατὰ τὴν
[ἐπ]ισταλε̣ῖ̣σα̣[ν πα]ρ̣ʼ ἐ̣μ̣ο̣[ῦ] δ̣ιάταξιν σ̣υ̣ν̣<υπ>ογράφοντος
Πετειμούθου τοῦ βασιλικοῦ γραμματέως ἀκολούθως
20τοῖς ὑπὸ Θρασ̣ύλλου τοῦ συγγενοῦς καὶ διοικητοῦ
συνκεκριμένοις(*)· ⁦ vac. ? ⁩
——
(hand 4) Ἡρακλεοδώρῳ (hand 3) τοῖς γρα(μματεῦσι) (ἔτους) λα Φαρ̣μ̣ο̣ῦ̣θι ια
(hand 4) (ἔτους) λα Φ̣\α̣/ρ(μοῦθι) ια

Apparatus


^ 10-11. l. συγκεκρι |μένοις
^ 15. l. γίνονται
^ 21. l. συγκεκριμένοις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.