Papyri.info

sign in

bgu.1.183 = HGV BGU 1 183 = Trismegistos 8944DDbDP transcription: bgu.1.183 [xml]

AD 85 Arsinoite
[Reprinted from: chr.mitt.313r] Chr.Mitt. 313r

r
[⁦ -ca.?- ⁩ ἔτους τετ]άρτου Αὐτοκρ[άτορος Καίσαρος] Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ μηνὸς Γερμανικείω(*) νο[υ]μηνίᾳ, Παχὼν
[νουμηνίᾳ(?), ἐν τῇ Σοκν]οπαίου Νήσου(*) τ[ῆς Ἡρακλείδου μερίδος τ]οῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ {ἐν τῇ Σοκνοπαίου Νήσου τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ}.
[ὁμολογεῖ Ὧρος Τεσε]νούφιος τ̣οῦ [Τ]εσ[ενούφιος Πέρσης τῆς] ἐπιγονῆς ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα τριῶν οὐλὴ γαστροκνημίᾳ ἀριστερᾷ τῇ ἑατου(*) ὁμοπατρίου(*)
[καὶ ὁμομητρίῳ ἀδ]ελφῆι(*) καὶ ἔστιν αὐτ[ὴ ἡ προοῦσα καὶ συνοῦ]σα(*) αὐτῷ γυναικὶ Ἐριέᾳ ὡς ἐτῶν τριάκοντα πέντε οὐλὴ ⁦ vac. ? ⁩
5[μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆ]ς υἱοῦ Πεκύσιος τ[οῦ Ὥρου ὡς ἐτῶν εἴ]κοσι δύο οὐλὴ ἀντικνημίωι ἀριστερῶι ἔχειν παρʼ αὐτῆς τὸν ὁμολογοῦντα παραχρῆμα διὰ
[χειρὸς ἐξ οἴκου ἐφʼ] ἑατῇ(*) φέρνην ἀργυρ[ίου κεφαλαίου(*) δραχ]μὰς εἴκοσι. συμβιούτοσαν(*) οὖν ἀλλήλοις τῶν(*) γαμούντων(*) καθὼς καὶ προεγαμοῦσαν, ἐπιχωρη-
[γοῦντος](*) [Ὥρου τὰ(*) δέοντα] πάντα καὶ τὸν ἱματισ[μὸν καὶ τὰ ἄλλα ὅσα] κ̣αθ[ήκει] γυναικὶ γαμετῇ κατὰ δύναμιν τοῦ βίου ἐνδημῶν καὶ ἀποδῶν(*) ἐν τοῖς κατὰ τὴν συνβίω-
[σιν χρονοις αὐτῶν(*) ἀκ]ατηγόρητον, ἐὰν ἐγβ[ῇ ἀποδότ]ω ὁ ὁμο[λ]ογῶ[ν Ὥ]ρος τῇ Ἐριέᾳ τὴν φέρνην ἐν ἡμέραις τριάκοντα ἀφʼ ἧς ἐὰν ἀπα̣ι̣τηθ̣ῇ̣, ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶι,
[- ca.10 -] τῆς πράξεως οὔσης τῇ Ἐριέᾳ [ἔκ τε τοῦ ὁ]μολογοῦντος(*) καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πάντων καθάπερ ἐγ(*) δίκης, μενούσης δὲ ἐπὶ χώρας τῆς συν-
10[γραφῆς ταύ]της ἀπερίλυτον εἶναι. παροῦσα δὲ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ἡ τῶν γαμούντων μήτηρ Σαταβουτος(*) τῆς Ὥρου τοῦ Ἁρυώτου ὡς ἐτῶν ἑξήκοντα πέντε
[φακὸς χίλει τῷ ἄνω ἐ]ξ ἀριστερῶν μετὰ κυρίου τοῦ τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς Τανεφρίμμιος(*) υἱοῦ Στοτοήτιος τοῦ Ἐρίεως ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα ὀκτὼ οὐλὴ
[ὀφρύι δεξιᾷ καὶ συν]χωροῦσα μετὰ τὴν ἑα[υτῆς] τελευτὴν τ[οῖς] ἑαυτῆς τέκνοις Στοτοήτι καὶ Ὥρωι καὶ θυγατράσι Σουήρι καὶ Ἐριέᾳ καὶ τοῖς τοῦ τετελευτηκότος
[αὐτῆς ἑτέρου υ]ἱοῦ Τεσενούφιος τέκνοις Στοτοήτι καὶ Ὥρωι τῷ μὲν υἱῶι Στοτοήτι συνχωρεῖ μετὰ τὴν ἑαυτῆς τελευτὴν οἰκίαν καὶ αὐλὴν ἐκ τοῦ πρὸς
[νότου μέρους καὶ] τέταρτον μέρος ἑτέρας οἰκίας καὶ αὐ̣λῆς, πρότερον Ψενταπιάμιος, καὶ πέμπτον δέκατον μέρος ἑτέρας οἰκίας καὶ αὐλῆς πρότερον Πατουλῶ-
15[τος ὁμοίως δὲ](*) [καὶ συ]νχωρεῖ ἡ αὐτὴ Σαταβοῦτος(*) μετὰ τὴν ἑαυτῆς τελευτὴν τῷ προγεγραμμένῳ ἑτέρωι υἱῶι Ὥρωι καὶ θυγατρὶ Ἐριέᾳ, κοινῶς ἐξ ἴσου
[κατὰ τὸ ἥμισυ](*) μέρος τῆς ὑπαρχούσης αὐτῇ ἑτεραν(*) οἰκίαν(*) καινὴν(*) καὶ αὐλὴν(*) ἐκ τοῦ πρὸς νότου μέρους καὶ τὰ συνκύροντα πάντα, τοῖς δʼ αὐτοῖς τέκ-
[νοις Ὥρωι καὶ Ἐριέᾳ] συνχωρεῖ ἡ Σαταβοῦτος(*) τέταρτον μέρος τῆς προκειμένης οἰκίας καὶ αὐλῆς πρότερον Ψενταπιάμιος, καὶ Ὥρωι μόνῳ συνχωρεῖ(*)
[  ̣  ̣  ̣ολὰς λ  ̣  ̣  ̣κὰς δ]ύο καὶ τοῖς δυσὶ υἱοῖς Στοτοήτι καὶ Ὥρωι συνχωρεῖ με[τὰ τ]ὴν ἑαυτῆς τελευτὴν τόπος(*) ψιλὸς(*) ἐντὸς περιβόλου ἱεροῦ Σοκνοπαίου
[θεοῦ μεγάλου ὄντ(?)]α καὶ συνχωρεῖ ἡ αὐτὴ Σαταβοὺς τοῖς δ[υ]σὶ υἱοῖς Στ[οτο]ήτι καὶ Ὥρωι μῦλον θηβαικὸν καὶ ὅσα ποτὲ ἐὰν καταλείψῃ ἐπίπλοα
20[σκεύη καὶ ἐνδομε]νίαν πᾶσαν καὶ ἐπιτροπεύουσαν καὶ ἀνε̣[  ̣  ̣]  ̣η̣γ̣ε̣τεύουσα̣[ν κ]αὶ τῇ θυγατρὶ Ἐριέᾳ συνχωρεῖ ἡ Σαταβοῦτος(*) τὸν περὶ αὐτῆς γυναικῖον(*) κόσμον
[καὶ τῇ θυγατρὶ Σο]ή[ρ]ει ὁμοίως συνχωρεῖ(*) ἡ Σαταβοῦ[ς] μετὰ τὴν ἑαυτῆ̣ς τελευτὴν τὸ λοιπὸν ἥμισοι(*) μέρος τῆς προγεγραμμένης πρότερον
[Ψενταπιάμιος οἰκίας] καὶ αὐλὴ(*) καὶ τοῖ[ς] τοῦ τετελευτηκότος αὐτῆς ἑτέρου υἱοῦ Τεσενούφιος τέκνοις Στοτοήτι καὶ Ὥρωι ἑκάστῳ
[ἀ]νὰ ἀργυ[ρίου δρ]αχμὰς ὀκτὼ ἐ̣φ̣ʼ [ᾧ] ἀποδώσου[σι]ν οἱ δύο̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣ Στοτοήτι καὶ Ὣρωι ἃς ὀφίλει(*) ἡ Σαταβοὺς διὰ χειρὸς ἀγράφ̣ως ἀργυρίου
δραχμὰς ὀκτακοσίας, εἶναι δὲ αὐτοῖς κοινῶς ἐξ ἴσου τὴν προσήκουσα(*) τῇ Σαταβοῦτος(*) ταφὴν καὶ {σ}κηδίαν(*) ἀνεγλόγιστα(*), ἐφʼ ὃν χρόνον
25ζῶσα ᾖ Σαταβούς, ἔχειν αὐτὴν τὴν ἐξουσίαν τῶν ἰδίων πάντων πολεῖν(*) ὑποτίθεσθαι διαθέσθαι οἷς ἐὰν βούληται ἀπαραποτίσ-
τως(*). ὑπογραφεῖς τοῦ μὲν ὁμολογοῦντος Ὧρος Στοτοήτιος ὡ(ς) (ἐτῶν) κ̣δ̣ οὐλὴ μετώπωι μέσωι καὶ τῆς Ἐριέας καὶ τοῦ κυρίου Λε̣ο̣νίδης
τ̣ο̣ῦ̣ Ζωίλου ὡ(ς) (ἐτῶν) κδ οὐλὴ μετώπωι ἐκ δεξιῶν καὶ [τ]ῆς Σ[αταβοῦτ]ος καὶ τοῦ κυρίου Στοτοήτιος(*) τοῦ Ἀπύγχεως ὡ(ς) (ἐτῶν) ξ οὐλὴ πήχει ἀριστερῶι.
(hand 2) Ὧρος Τεσενούφεος τοῦ Τεσενούφεος Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς ὁμολογῶι(*) ἔχειν παρὰ τῆς συνούσης καὶ προ<γα>μ̣ο̣ύσης μου γυναικὸς
Ἐ[ρι]έ[ας] τῆς Τεσενούφεος μετὰ κυρίου τοῦ ἑατῆς(*) υἱοῦ Πεκύσεος(*) τοῦ Ὥρου τὰς τῆς φερνῆς ἀργυρίου δραχμὰς εἴκοσι κα-
30θ̣ὼ̣ς̣ π̣ρ̣ό̣κ̣ειται. ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ Ὧρος Στοτοήτιος διὰ τὸ μὴ εἰδέναι αὐτὸν γράμματα. (hand 3) Ἐριεὺς τῆς(*) Τεσενούφιος μετὰ κυρίου
τοῦ υἱοῦ Πακύσιος τοῦ Ὥρου δέδωκα τὴν προκιμένην(*) φερνὴν ἀργυρίου δραχμὰς εἴκοσι καθὼς πρόκιται(*). ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν Λεο-
ν[ίδης Ζω]ίλου διὰ τὸ μὴ εἰδέναι αὐτοὺς γράμματα. (hand 4) Σαταβοὺς τῆς(*) Ὥρου τοῦ Ἁρυώτου μετὰ κυρίου τοῦ τῆς ἀδελφῆς
[αὐτῆς] Τανεφρέμμιος υἱοῦ Στωτοήτιος(*) τοῦ Ἐριέως(*) ὁμολογῶ συνκεχωρηκέναι(*) μετὰ τὴν ἐμὴν τελευ-
[τὴ]ν τοῖς τέκνοις [μο]υ Στοτοήτι καὶ Ὥρωι καὶ Σοήρι καὶ Ἐριέᾳ καὶ τοῖς τοῦ τετελευτηκότος μου
35ἑτέ[ρο]υ υἱοῦ Τεσενούφι(ος) υἱοῖς Στοτοήτι καὶ Ὥρῳ τῷ μὲν υἱῷ Στοτοήτι συνχωρῶ οἰκίαν καὶ αὐ-
λὴν ἐκ τοῦ πρὸς νότου μέρους καὶ τέταρτον μέρος οἰκίας καὶ αὐλῆς ἐκ τοῦ πρὸς βορρᾶ
μέρους, πρότερον Ψενταπιάμις καὶ πέμπτον δέκατον μέρος ἑτέρας οἰκίας καὶ αὐλῆς
π[ρότ]ερο[ν Π]ατουλ[ῶ]τος(*) καὶ τῷ Ὥρωι καὶ θυγατρὶ Ἐριέᾳ ὁμοίως συνχωρῶ ἑκάστο(*) κατὰ
τὸ ἥμ̣υσο̣ν̣(*)[ μέρο]ς οἰκίας καινῆς καὶ αὐλῆς ἐκ τοῦ πρὸς νότου μέρους, τοῖς αὐτοῖς ὁμοίως συνχωρῶ {το̣ῖς}(*)
40{α[ὐτοῖς]}(*) [κοινῶς] ἐξ ἴσου τέταρτον μέρος οἰκίας καὶ αὐλῆς πρότερον Ψενταμιαμις(*) καὶ τῷ Ὥρῳ μόν-
[ῳ συνχωρῶ   ̣  ̣]ο̣λὰς λ̣[  ̣  ̣]  ̣κὰς δύο καὶ τῇ θυγατρὶ Σοήρι ὁμοίως συνχωρῶ ἥμυσον(*) μέρος τῆς πρότε-
[ρον Ψενταπι]άμις [οἰκ]ια(*) καὶ αὐλὴ(*), τοῖς δυσὶ υἱοῖς Στοτοήτι καὶ Ὥρῳ τὸ(*) ὑπάρχον(*) μοι ἐντὸς περιβόλου
[ἱεροῦ Σοκνο]π[αίου] τόπος(*) ψιλὸς(*) κα[ὶ μ]ῦλον θηβαικὸν σὺν τραπέζης(*) καὶ τοῖς αὐτοῖς δυσὶ Στοτο-
[ήτι καὶ Ὥρῳ συν]χωρῶ [  ̣  ̣]τ̣α[  ̣]α[  ̣]αλ̣ι[  ̣  ̣  ̣]με  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣κ  ̣  ̣ καὶ Στοτοήτι καὶ Ὥρωι κλείνας(*) τέσσαρας(*)
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ τοῖς το]ῦ [τ]ετε[λε]υτηκ[ότος μου ἑτ]έρου υἱοῦ [Τ]εσενούφις(*) τέκνοις Στοτοήτι καὶ Ὥρῳ συν-
[χωρῶ   ̣  ̣  ̣  ̣ ἀργυρίου δρ]αχμ[ὰς ὀ]κτὼ [ὡς] πρόκειτα[ι. ἔ]γραψεν [ὑ]πὲρ αὐτῶν Στοτοῆτις Ἀπύγχ-
[εως διὰ τὸ μὴ εἰδέναι γράμμ]α[τ]α. [(hand 5) γραμματ(?)]εὺς τ̣οῦ [ἐν τῇ](*) [Σοκν]οπαίου [Ν]ήσου [γρα]φίου(*).
v
(hand 1) Traces Σ̣α̣ταβοὺς Traces τα  ̣  ̣  ̣  ̣να
Traces 2 lines
3(stamp) (stamp)
sigl
(ἔτους) δ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δ̣ο̣μ̣ι̣τιανοῦ Σεβασ̣τ̣ο̣ῦ̣ Γερμ̣α̣ν̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣

Apparatus


^ r.1. l. Γερμανικείου
^ r.2. l. Νήσῳ
^ r.3. l. ἑαυτῇ
^ r.3. l. ὁμοπατρίῳ
^ r.4. P.J. Sijpesteijn, Aegyptus 66 (1986) 158 n. 42 : [ἀδ]ελφῆς (l. [ἀδ]ελφῇ) prev. ed.
^ r.4. BL 1.434 : αὐτ[- ca.17 -]σα prev. ed.
^ r.6. l. ἑαυτῇ
^ r.6. l. συμβιούτωσαν
^ r.6. l. οἱ
^ r.6. l. γαμοῦντες
^ r.6-7. l. ἐπιχορη |[γοῦντος]
^ r.7. l. ἀποδημῶν
^ r.9. BL 8.20 : [ἔκ τε τοῦ Ὥρου τοῦ ὁ]μολογοῦντος prev. ed.
^ r.9. l. ἐκ
^ r.10. l. Σαταβοῦς
^ r.11. P.J. Sijpesteijn, Aegyptus 66 (1986) 158 n. 42 : Τανεφρέμμιος prev. ed.
^ r.14-15. BL 1.24 : Πατουμο̣[τος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ r.15. l. Σαταβούς
^ r.16. BL 8.20 : [- ca.14 -] prev. ed.
^ r.16. l. ἑτέρας
^ r.16. l. οἰκίας
^ r.16. l. καινῆς
^ r.16. l. αὐλῆς
^ r.17. l. Σαταβούς
^ r.17. l. συγχωρεῖ
^ r.18. l. τόπον
^ r.18. l. ψιλὸν
^ r.20. l. Σαταβούς
^ r.20. l. γυναικεῖον
^ r.21. l. συγχωρεῖ
^ r.21. l. ἥμισυ
^ r.22. l. αὐλῆς
^ r.23. l. ὀφείλει
^ r.24. l. προσήκουσαν
^ r.24. l. Σαταβοῦτι
^ r.24. l. κηδείαν, Chrest.Mitt. 313 : σκηδίαν prev. ed.
^ r.24. l. ἀνεκλόγιστα
^ r.25. l. πωλεῖν
^ r.25-26. l. ἀπαραποδίσ |τως
^ r.27. BL 1.24 : Σαταβοῦτος prev. ed.
^ r.28. l. ὁμολογῶ
^ r.29. l. ἑαυτῆς
^ r.29. l. Πεκύσεως
^ r.30. l. ἡ
^ r.31. l. προκειμένην
^ r.31. l. πρόκειται
^ r.32. l. ἡ
^ r.33. l. Στοτοήτιος
^ r.33. Ἐριέος prev. ed.
^ r.33. l. συγκεχωρηκέναι
^ r.38. BL 1.24 : [Π]ατουμ[ό]τος prev. ed.
^ r.38. l. ἑκάστῳ
^ r.39. BL 8.20 : το̣  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣[  ̣] prev. ed.
^ r.39. P.J. Sijpesteijn, Aegyptus 66 (1986) 159 : prev. ed.
^ r.40. P.J. Sijpesteijn, Aegyptus 66 (1986) 159 : α[  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ r.40. l. Ψενταπιάμιος
^ r.41. l. ἥμισυ
^ r.42. l. οἰκίας
^ r.42. l. αὐλῆς
^ r.42. l. τὸν
^ r.42. l. ὑπάρχοντά
^ r.43. l. τόπον
^ r.43. l. ψιλὸν
^ r.43. l. τραπέζῃ
^ r.44. l. κλίνας
^ r.44. corr. ex τεσσαρεσ
^ r.45. l. [Τ]εσενούφιος
^ r.47. BL 12.11 : [κώμης(?)] prev. ed.
^ r.47. l. γραφείου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.mitt.313 [xml]

AD 150-153 Arsinoite?
[Reprinted in: bgu.1.183] BGU 1,183

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.