Papyri.info

sign in

bgu.1.8 = HGV BGU 1 8 = Trismegistos 9122 = chr.wilck.170DDbDP transcription: bgu.1.8 [xml]

AD 248 Arsinoite
[Reprinted from: chr.wilck.170] 2,26-3,4 = Chr.Wilck. 170

1
[⁦ -ca.?- ⁩] (τάλαντον) [  ̣ (δραχμαὶ)] υιβ[  ̣ - ca.9 -]
[⁦ -ca.?- ⁩]νου βοηθ[ήσε]σθαι(*)
[⁦ -ca.?- ⁩ το]ῦ καιροῦ τῆς συνκομιδῆς
[⁦ -ca.?- ⁩]ει ποίησον τὰ ἄλλα καὶ
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νειας τὰ ὀφειλό-
Traces 6 lines
12[⁦ -ca.?- ⁩] Ζωίλ[ω]ι [  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐνεχόμενα
[⁦ -ca.?- ⁩]πλω[σ]ιν παρακειμένης
15[⁦ -ca.?- ⁩ ἀν]απέμψαι ἡμεῖν(*) ἕως
[⁦ -ca.?- ⁩] οὕτω γὰρ ε[  ̣  ̣]ειπε ασ-
[⁦ -ca.?- ⁩Θεμί]στου(*) καὶ Πολέμ[ωνος]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐρ]ρῶσθαι ὑμᾶς εὔχ[ομα]ι
[⁦ -ca.?- ⁩ Σεπ]τιμίου Ἀμμωνίου
20[⁦ -ca.?- ⁩] αὐτὸν καὶ Σερή[νο]υ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ δηλοῦντος
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἡνίκα ἦν πρὸς
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀπ[ὸ] τῆς βουλῆς (πυροῦ ἀρτάβαι) υμδ
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ ἐχόμενα τὰ πρὸς
25[⁦ -ca.?- ⁩ στ]ρατηγὸς Σεπτίμιος
[⁦ -ca.?- ⁩] τὸν ἑπόμενον(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]αιτε(*) νῦν κεκτῆ[σθ]αι
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ γενημάτων π[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
2
[⁦ -ca.?- ⁩]ανει[  ̣]
[  ̣]εν[  ̣]α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ωνη̣  ̣[- ca.12 -] ἐκ τῆς τάξ[εως] συ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ως̣ ἕως Παχ[ὼν τοῦ] δ (ἔτους) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ ὑπὲρ προθε[σ-]
μίας Παῦ[νι τοῦ   ̣  ̣ (ἔτους)(*) ἐ]πειδὴ οὖν ἀπεφη[νάμη]ν τοῦ πρυτάνεως Ἀγαθοῦ Δαίμ[ο]νος π[αρό]ντ̣ος αὐτῷ προσήκειν καὶ τοῖς προεστῶσι τῶ[ν]
νομαρχικ̣[ῶν ἀσχο(λημάτων(?)) τὴνἀπαί(?)]τησιν μετὰ τῶν [ἐ]πιγενομένων καὶ ἐπιγενησομέ[ν]ων εἰς τὴν ἡμέραν τῆς ἀποδόσεως τόκων, φρόντισον
5κατασχεῖν [μὴ μόνον τῶ]ν νομαρχῶν καὶ τ[ῶ]ν λοιπῶν τῶν ἐνεχομένων καὶ το[ῦ χ]ειροτονήσαντος αὐ[τοὺς πρυ]τάνεως τὰ ὑπάρχοντα,
μέχρις ἂν [ἡ ἀπόδοσις τῶ]ν ὀφειλομένων γ[έν]ηται, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑ(*)πὲρ τῶν προτέρ[ω]ν χρόνων ὀφειλόμενα (τάλαντα) ιθ (δραχμὰς) Δϡη ὡς̣ τὸ κατὰ
πρόστα[γμα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐδ]ηλώθη ὑπὸ τῶν [πρ]οεπιτροπευσάντων ἐκπρᾶξαι κ[ατ]ὰ τὸν αὐτὸν τρόπο[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ως(*) τὰ ὑπάρχοντα καὶ
εὐθὺς [- ca.9 - ἀ]ντίγραψον μοι [  ̣  ̣  ̣  ̣σ[  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣]  ̣  ̣ εἶδος τῶν κατεσχ[η]μένων ἔν̣ [τε] κεινητοῖς(*) καὶ ἀκεινητοῖς(*) εἰ[δὼ]ς(*) ὅτι ἐὰν(*) μὴ [ἀποδῶσιν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡ εἴ]σπραξις [ἔσται]
(*) [ἵ]να δὲ μὴ [  ̣  ̣] ἀ[π]όφασις(*) σοι ὑπολ[εί]πηται(*) ἔπεμψα Πτολεμαῖον Ἰσιδώρου στρατιώτην βοη-
10θ[ήσοντα. τὰ δὲ ἐπεσταλμένα] ταχέ[ως κατ]ὰ τὴν χρείαν ἀ[πό]λυσον. ἐρρῶ[σθ]αί σε εὔχομαι.
ἔτους [ε Ἐ]πεὶφ [  ̣  ̣]
[ἐπιστολῶν δύο γεγραμ]μένων [μοι ὑπ]ὲρ Ἀρσινοιτικῶν ἀσχολημάτων εν[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣σ̣αμεν [  ̣  ̣ ἀ]παιτηθέντα ὑπʼ [ἐμο]ῦ διὰ ψηφικῶν λόγων
[τὰ ἀντίγρα(φα) ὑπό]κειται. [⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩(*) περὶ τῶν [ἀπαιτηθ]έντων κεφ[α]λαίων ὑπὲρ λόγου τῆς ἐπιτρ[οπ]ῆς ⁦ vac. ? ⁩ διὰ μὲν μιᾶς εἰς ἀρίθμησιν μη[νὸς] Παῦνι·
15[ἐδηλώ]θη προστεθεῖσθαι εἰ[ς ἀρίθμ]ησιν μην[ὸς Πα]ῦνι τοῦ ἐνεστῶτος ε (ἔτους) τῶ[ν] κυρίω[ν ἡ]μῶν Αὐτοκρατόρων Καισάρων Μάρκων Ἰουλίων Φιλίπ’πων
[Εὐσεβῶ]ν Εὐτυχῶν Σεβαστ[ῶν ὑπὲρ] λόγου τῆς σῆς ἐπιτροπῆς τὰ ὑπογεγραμμένα κεφάλαι[α], ὅπερ ἵνʼ εἰδῇς κύριέ μου γράφω.
(ἔτους) ε Μεσορὴ [  ̣] ἔστι δέ· φόρου νομαρχικῶν Ἀρσινοιτικῶν ἀσχο(λημάτων) λη[μ]μάτων ε (ἔτους) ἡ κρ(ατίστη) βουλ(ὴ) διὰ τῶν αἱρεθέντων Ἀσκληπίνου
[καὶ Χρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖ[ς νομαρ]χ(ῶν(?)) (τάλαντα) ιε (δραχμὰς) Αχξ, οὐσίας (πρότερον)(*) Ἀπίωνος ἀποτάκτου φόρ[ου] (δραχμὰς) Ατ, τιμῆς ὑπαρχόντων λημμάτων ε (ἔτους)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣λθ[ού]σης βασιλείας αἱ προστεθ(εῖσαι) ὑπὸ Ἀγ[αθοῦ] Δαίμονος τοῦ καὶ Ἁρποκρατίωνος ἀφ[ή]λικος (δραχμὰς) σ
20διὰ δʼ [ἑτέρας] εἰς ἀρίθμησιν μηνὸς Ἐπεί[φ].
ἐδ[ηλώθη] προστεθεῖσθαι εἰς ἀρίθμησιν [μη]νὸς Ἐπεὶφ τοῦ ἐνεστῶτος ε (ἔτους) τῶν κυρίων ἡμῶν Αὐτοκρατόρων Καισάρων Μάρκων Ἰουλίων
Φ[ιλίπ’πων Εὐ]σεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν [ὑπὲ]ρ λόγου τῆς σῆς ἐπιτροπῆς τὰ ὑπογεγραμμένα κεφάλαια, ὅπερ ἵνʼ εἰδῇς κύριέ μου γράφω.
(ἔτους) ε Μεσορὴ ια. ἔστι δέ· φόρου νομαρχικῶν Ἀρσι(νοιτικῶν) ἀσχολ(ημάτων) ἡ κρ(ατίστη) βουλ(ὴ) διὰ τῶν αἱρεθέντων Ἀσκληπίνου καὶ
Χρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γ]υμνασι(αρχησάντων)(*) καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς νομαρ[χῶ]ν (τάλαντα) ιζ (δραχμὰς) Δχξ, οὐσίας (πρότερον)(*) Ἀπίωνος ἀποτάκτου φόρου λημμάτων ε (ἔτους) (δραχμὰς) Ατδ, λημ(μάτων) δ (ἔτους) (δραχμὰς) π,
25γ(ίνονται) [(τάλαντα)   ̣  ̣ (δραχμαὶ)   ̣  ̣]δ.
Μαγνίου [Ῥο]υφεινιανοῦ ἐπιτρόπου Νέας πόλεως τῆς στρατηγοῖς ἐπιστρατηγίας Ἑπτὰ νομῶν καὶ Ἀρσινοίτου
περὶ ἀ[ν]αζητήσεως ὑπαρχόντων Ἱέρακος ναυκλήρου τοῦ χειρισμοῦ χρεώστου κομισθείσης ἐπαγο(μένων) α.
Μάγνιος Ῥουφεινιανὸς [σ]τρατηγο[ῖ]ς ἐπιστρ(ατηγίας) Ἑπτὰ νομῶν καὶ Ἀρσινοίτου χαίρειν.
ἐν τοῖς ἐπισταλεῖσί μοι ὑπὸ [Οὐ]ελλη̣[ίου Μ]αξίμου τοῦ κρατίστου δι[οι]κητοῦ περὶ π[όρ]ου Ἱέρακος Ἱέρακος ναυκλήρου τοῦ τῆς Νέας
30πόλεως χειρισμοῦ χρε[ώστο]υ το[ῦ ἱ]ερωτά[τ]ου ταμείου δη[λοῦτ]αι ἐπεστάλθαι [κ]αὶ ὑμεῖν(*) περὶ ἀν[αζη]τήσεως τῶν ὑπαρχόντων.
1/2,mm
(hand 2) βοηθ[⁦ -ca.?- ⁩]
κ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λαβ̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
κωμ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Κερκε[⁦ -ca.?- ⁩]
α  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Κερκεσο[ύχων]
5ὄρους
  ̣α̣β̣  ̣
δητος
3
( 1) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ως[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣ θησ]αυροῖς α[⁦ -ca.?- ⁩]
τῶν ὅλων φόρ[ων ⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν ἐμβολὴν ο[⁦ -ca.?- ⁩]
——
5τοῖς [⁦ -ca.?- ⁩]
κἀγὼ(*) ἔγραψα. [⁦ -ca.?- ⁩]
ταύ[τ]ην καὶ [  ̣  ̣]  ̣ι[⁦ -ca.?- ⁩]
ἡμῶν Αὐτοκρατόρ[ων ⁦ -ca.?- ⁩]
——
Δομιτίου Ἀλεξάν[δρου ⁦ -ca.?- ⁩]
10περὶ τοῦ κατὰ πρ[όσταγμα ⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ διε-]
ληλυθότος(*) δ (ἔτους) Α[ὐτοκρατόρων ⁦ -ca.?- ⁩](*)
φθάσας ἐκελευ[⁦ -ca.?- ⁩]
λόγοις καταπωλη[⁦ -ca.?- ⁩]
φρόντισον, κἂν(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
——
15τοῖς κωμ[⁦ -ca.?- ⁩]
μενον α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λουθα πρ[⁦ -ca.?- ⁩]
Αὐρηλίου Τρωσιδαμ[⁦ -ca.?- ⁩]
περὶ τοῦ ἀποστεῖλαι επ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20Αὐρήλιος Τρ[ωσιδαμ ⁦ -ca.?- ⁩]
ὡς μὲν ἐνεδέχετο κα[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπερχόμενόν σοι κίνδ[υνον ⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτός τε διʼ ἀπολογισμο[ῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν κάθοδον ποιης  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.2. BL 1.7 : κρηθ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σθαι prev. ed.
^ 1.15. l. ἡμῖν
^ 1.17. bgu 1 p.353 : [⁦ -ca.?- ⁩]ς τοῦ prev. ed.
^ 1.26. corr. ex
^ 1.27. bgu 1 p.353 : [⁦ -ca.?- ⁩]τεαι prev. ed.
^ 2.6. ϋπερ papyrus
^ 2.7. BL 1.7 : [τῶν ἐγ]γύων prev. ed.
^ 2.8. l. κινητοῖς
^ 2.8. l. ἀκινητοῖς
^ 2.8. bgu 1 p.395 : εἶ[δο]σ prev. ed.
^ 2.8. bgu 1 p.395 : ἐὰν (l. ἂν) prev. ed.
^ 2.8-9. BL 1.7 : μη[νυ - ca.16 -]ς πρᾶξις   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 2.9. bgu 3 p.1 : [  ̣  ̣]α[πρ]όφασίσ prev. ed.
^ 2.9. BGU 2 p.353 : ὑποπ̣[τε]ύ̣ηται prev. ed.
^ 2.14. BL 1.7 : [ἐδηλώθη](?) prev. ed.
^ 2.15. φιλιπ’πων papyrus
^ 2.18. bgu 1 p.395 (BL 1.7) : Α(ὐρηλίου) prev. ed.
^ 2.24. bgu 3 p.1 : [γ]υμνασι(άρχου) prev. ed.
^ 2.24. bgu 1 p.395 : Α(ὐρηλίου) prev. ed.
^ 2.30. l. ὑμῖν
^ 3.6. l. καὶ ἐγὼ
^ 3.10-11. BL 1.7 : πρ[⁦ -ca.?- ⁩]ληλυθότοσ prev. ed.
^ 3.11. BL 1.7 :   ̣[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 3.14. l. καὶ ἂν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.