Papyri.info

sign in

bgu.1.98 = HGV BGU 1 98 = Trismegistos 9137DDbDP transcription: bgu.1.98 [xml]

AD 211 Arsinoite

Κρ[η]ν̣ολουίωι(*) Κυιν̣τ̣ι̣λ̣ι̣ανῷ (ἑκατοντά)ρχ(ῳ)
παρὰ Νομιέ[ως Ἐ]ριέως ἀπὸ κώμης Σοκνο-
παίου Νήσου Ἡ[ρα]κλείδου μερίδος. ὁ γενόμε-
νός μου καὶ [μετ]ηλλαχὼς ἀνὴρ Ἀτῆις Σα-
5ταβοῦτος ἀπὸ [τῆς α]ὐτῆς κώμης ἐτελεύτησεν
ἐπὶ κληρονόμοις τοῖς γεγονόσι ἐξ ἐμοῦ καὶ αὐ-
τοῦ τέκνοις Ἀπύγχει καὶ Ταήσι καὶ Τασηύτι
ἀφήλιξι, ἐπίτροπος δὲ αὐτῶν ὁ κατὰ πατέρα
αὐτῶν θεῖος Ἀβούς, τὰ δὲ καταλειφθέν-
10τα ἐπράθη, ὧν ἡ συναγ̣ο̣μένη τιμὴ
ἐν ἀργυρίῳ ἔ[με]ινε̣ν̣ παρὰ τῷ αὐτῷ ἐπι-
τρόπῳ ἔξω [πυρ]οῦ(*) ἀρταβῶν ἀφεθεισῶν
εἰς τὰς ἀναγκαίας τροφὰς τοῖς [ἀ]φήλιξι, ἀπο-
κειμένων ἐν [κ]έλλῃ οὔσῃ ἔν τε τοῦ ἀνδρός
15μου καὶ τοῦ ἐπιτρόπου οἰκίᾳ ἐπὶ σφραγί-
δων ἐμοῦ τε καὶ τοῦ ἐπιτρόπου. ἐπεὶ οὖν
προῆλθον αὐτῷ ὅ[π]ως(*) μ[ετ]ὰ τὰς χωρού-
σας αὐτοῖς εἰς τροφ[ὰ]ς τὰς λοιπὰς πραθῆναι ἢ
ἐγδανισθῆναι(*) ἐπὶ θ[ε]ρίᾳ(*) πρὸς τὸ μὴ διαφθα-
20ρῆναι τὸν πυρὸν ἀποκείμενον, ὁ δὲ ἀφορμαῖς
χρώμενοις(*) ὀδὲ(*) ὁπότερον αὐτῶν ἐποίησεν
οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ οὐκ ἔμεινεν τῇ γενομένῃ
μεσιτίᾳ(*). περὶ τούτου ἀναγκαίως ἐπιδίδωμι καὶ ἀ-
ξιῶ ἐὰν σοὶ δόξῃ, κελεῦσαι αὐτὸν ἀχθῆναι ἐπὶ
25σὲ λόγον ἀποδώσοντα περὶ τούτο̣υ̣.
Τανομιεὺς ὡ̣ς (ἐτῶν) γ  ̣ οὐλ(ὴ) μηρῷ δεξ(ιῷ)
(ἔτους) ιθ Λουκίου Σεπτ(ιμίου) Σευήρου Περτίνακος καὶ Μάρκου Αὐρηλίου
Ἀντω(νίνου) καὶ Πουβλίου Σεπτ(ιμίου) Γέτα Βρετανικῶν Μεγίστων Εὐσεβ[ῶν]
Σεβαστῶν Τῦβι κη.

Apparatus


^ 1. bgu 2 p.353 : κ  ̣  ̣  ̣  ̣ιοδ̣ουιω̣ι prev. ed.
^ 12. bgu 1 p.356 : [μέτρ]ο̣υ̣ prev. ed.
^ 17. bgu 2 p.353 : [  ̣  ̣]ω̣σ prev. ed.
^ 19. l. ἐκδανεισθῆναι
^ 19. l. θ[ε(?)]ρείᾳ
^ 21. l. χρώμενος
^ 21. l. οὐδὲ, bgu 1 p.356 : οδε prev. ed.
^ 23. l. μεσιτείᾳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 9137 Translation (German) [xml]

1 An Cr[e]nuleius Quintilianus, den centurio,
2 von Nomie[us], Tochter des [He]rieus, aus dem Dorf Soknopaiû Nêsos im Hê[ra]kleidês-Bezirk. 3 Mein ehemaliger und verstorbener Mann Atêis, Sohn des Satabûs aus [dem]selben Dorf ist gestorben und hat als Erben die von mir und ihm stammenden unmündigen Kinder Apynchis, Taêsis und Tasêytis hinterlassen, ihr Vormund ist ihr Onkel väterlicherseits Abûs. 9 Das Hinterlassene wurde verkauft - der dabei zusammengekommene Kaufpreis in Silber liegt bei demselben Vormund - außer den Artaben Weizen, die für den notwendigen Lebensunterhalt der Unmündigen abgezogen wurden und gelagert werden in einen Raum, der sich im Haus meines Mannes und des Vormund befindet, unter meinem Siegel und dem des Vormunds. 16 Als ich nun auf ihn zuging, um die nach Abzug der für ihren Lebensunterhalt verwendeten übrigen (Artaben) zu verkaufen oder als Darlehen für die Sommerzeit zu vergeben, damit der gelagerte Weizen nicht verderbe, da machte er nicht nur Ausflüchte und tat keines von beiden, sondern hielt auch die vereinbarte Verwahrung nicht ein. 23 Hierüber reiche ich notgedrungen (die Eingabe) ein und ersuche darum, wenn es Dir gefällt, zu befehlen, daß er Dir vorgeführt wird, um hierüber Rechenschaft abzulegen.
26 Tanomieus, ca. 3[.] Jahre alt, Narbe am rechten Schenkel.
27 Im 19. Jahr des Lucius Septimius Severus Pertinax und des Marcus Aurelius Antoninus und des Pulbius Septimius Geta, der Britannici Maximi Augusti, am 28. Tybi.

HGV 9137 Translation (English) [xml]

1 To Cr[e]nuleius Quintilianus, centurio,
2 from Nomie[us, daughter of He]rieus from the village of Soknopaiou Nesos, Herakleides division. 3 My one time and deceased husband, Ateis, son of Satabous, from the same village, died leaving as heirs Apynchis, Taesis and Taseus, minors, born to myself and to him. Their guardian is their uncle on their father’s side, Abous. 9 His belongings were sold, the price attained in money remained with the same guardian apart from the artabas of wheat made available for the necessities of feeding the minors and which lay in a room in the house belonging to my husband and their guardian under the seals of myself and their guardian. 16 When I went to him to sell the rest of the artabas which were left over after being used for their sustenance or to lend them out for the summer so that the stored wheat did not perish, he came up with excuses and not only did not carry out either of the options, but also did not adhere to the established safekeeping. 23 I am forced to submit (this petition) concerning this matter and request, if it seems right to you, to order that he be brought before you to give account of himself concerning this matter.
26 Tanomieus, about 3[.] years old, with a scar on her right thigh.
27 Year 19 of Lucius Septimius Severus Pertinax and Marcus Aurelius Antoninus and Publius Septimius Geta Britannicus Maximus, Pii Augusti, Tybi 28.