Papyri.info

sign in

bgu.20.2841 = HGV BGU 20 2841 = Trismegistos 316205DDbDP transcription: bgu.20.2841 [xml]

r

column 1
(hand 2) εγενο̣[ -ca.?- ]
[  ̣]υ̣ν̣[ -ca.?- ]
τὰς ἀρ[τάβας (?) -ca.?- ]
π̣ατ̣ρ̣[ -ca.?- ]
5[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τ̣α̣ῦ̣τ̣α̣ [ -ca.?- ]
ω̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ μι[σθοῦ (?) -ca.?- ]
τοῦ κ̣ρ̣[ -ca.?- ]
10καὶ ὧν ἀ[ναι-]
ρέθ̣ω̣   ̣  ̣  ̣  ̣
ἀ̣π̣ὸ̣ ὧ̣ν̣
  ̣ιλοσα̣ν̣
εἰς τ<ὸ> βα(σιλικὸν(?)) κα(  )
column 2
(hand 2?) (ἔτους) ς̣ [ -ca.?- ]
(hand 1) Σπ[άρτακος] Σεμθεῖ χ̣α̣ίρ̣ειν̣. ἐπ̣[ε]ὶ̣ επ  ̣  ̣ση[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣\κ/ε [ -ca.?- ]
  ̣[  ̣]- ca.9 -[  ̣]του[  ̣]- ca.6 -[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣ν̣τ̣α̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]τ̣ω̣τ̣ο̣π̣  ̣[  ̣]  ̣π̣ο̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[- ca.9 -]ου δεῖν [τ]ὸ̣ν δε[ιγ]μ̣ατισμ[ὸ]ν̣ γενέσθαι δι’ ἡμῶ̣ν̣   ̣  ̣ρ  ̣  ̣
[- ca.6 -] εἰς αὐτόν· ε̣[ἰς μὲν] τὴν μί[σ]θ̣ωσι[ν] (ἀρτάβας) σ, εἰς̣ δὲ̣ τὴ̣ν̣ [κ]ά̣θ̣[α]ρ̣[σιν]
[καὶ τὸ κο]σκι[ν]ευτικὸν [γίνον]τ̣α[ι] ιβ (ἥμισυ) γ´, τάσδ[ε] πάσας σιβ (ἥμισυ) γ´
[- ca.6 -] Σεμθέα [- ca.5 -]υς περὶ τ[ῆ]ς κριθῆς ῥυπαρὰς [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣(*)
[- ca.4 -] κ̣ρ̣[ιθ]ῆ̣ς̣ τὰ δε̣[ίγματ]α κατεσφ̣[ρ]ά̣γ̣ισ[τ]αι̣ ὑ̣π’ αὐτοῦ ἐ̣[ν]   ̣  ̣[ -1-2- ]
10[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ις(*)· φρόν̣[τισον οὖ]ν ὅπως ὁ μ̣[ὲ]ν γε̣ν̣[η]μ̣α̣τ̣ο̣φ̣ύ̣λ̣α̣ξ [  ̣]  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣]  ̣α̣ τ̣ῶ̣ν̣ ψ  ̣[- ca.7 -]  ̣  ̣ ἐκριθη[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣νται   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
ἀ̣π̣α̣ιτ̣ηθὲν κ[α]τάγ̣[η]τ̣[αι] τὸ διάφορον εἰς τὸ βασιλ̣ικ̣όν̣.
ἔρρωσο. (ἔτους) ς Θωυθ ις.
v
(hand 2?) (ἀρτάβαι)   ̣  ̣[  ̣]χ̣
15(ἔτους(?)) ϛ Θ[ωυθ] ιϛ Σπ̣ά̣ρ̣τ̣α̣κ̣ο̣ς̣
(added at left: (hand 1?)   ̣  ̣  ̣  ̣(  )) (hand 2?) ὑπ(ὲρ) τ̣ο̣ύ̣[των(?)] διακο̣σ̣(ιῶν(?))
[δώ]δεκα [ἥ]μ̣ι̣σ̣υ̣ τ̣ρ̣ί̣τ̣ο̣ν̣. (hand 1) Σεμ[θ]ε̣ι̣

Apparatus


^ r.2.8. or σ̣ι̣[β (ἥμισυ)] γ̣´
^ r.2.9-10. or ἐ[ν] γ̣ε̣[ΐνοις] | [ὠμο]ῖ̣ς̣ ἀ̣γ̣γ̣ε̣[ί]ο̣ι̣ς̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.