Papyri.info

sign in

bgu.2.447 = HGV BGU 2 447 = Trismegistos 9178 = bgu.1.26DDbDP transcription: bgu.2.447 [xml]

AD 175 Karanis
[Reprinted from: bgu.1.26] BGU 1 26

Ποτάμ[ωνι στρ(ατηγῷ) Ἀρσι(νοΐτου) Ἡρακ(λείδου)] μερ[ίδο]ς καὶ Ἀσκληπιάδῃ βασιλικῷ γραμ(ματεῖ) τῆς
αὐτῆ[ς μερίδος καὶ κωμογρ(αμματεῖ) κ]ώμης Καρανίδος καὶ λαογρ(άφοις) τῆς αὐτῆς κώμης
παρὰ Πτ[ολλᾶ Σαβείνου(*) τοῦ Πτολε]μαίου μη(τρὸς) Οὐεττίας τῆς Οὐεττίου ἀπὸ κώ-
μης Κα[ρανίδος.ἀπογρ(άφομαι) ἐ]μαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς εἰς τὴν τοῦ ιδ (ἔτους) Αὐρηλ(ίου)
5Ἀντωνε̣[ίνου Καίσαρος το]ῦ κυρίου κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρ(αφήν), καί εἰμι ὁ Πτολλᾶς (ἐτῶν) μη
καὶ τὸν ἀδ[ελφόν μου] Ἁρπ̣[ο]κ̣[ρ]ᾶν, ὄντα ἐν ἀναχωρήσει, (ἐτῶν) μδ, καὶ Πτολεμα-
ΐ(*)δα ἀ[δ]ελφ[ήν μου καὶ γυν]αῖκα (ἐτῶν) λη καὶ τὴν ἐξ ἀμφοτ(έρων) ἡμῶν θυγα-
τέρα Οὐεττί[αν] (ἐτῶν(?)) [  ̣  ̣ κ]αὶ τὴν μητέρα μου Οὐεττίαν Οὐεττίου (ἐτῶν) οβ
καὶ τὰς ὁ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μο]υ̣ Σοῆριν καὶ Ταών ἀμφοτ(έρας) Πτολεμαίου Πνε-
10φερῶ[τος] μ̣[η(τρὸς)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ς τῆς Πτολεμαίου διδυμαγενεῖς (ἐτῶν) λη, καὶ
τῆς Τα[ῶτος θυγατέρ]α Ξ̣άν̣αριν ἀπάτ(ορα) (ἐτῶν) ιβ καὶ τὴν τοῦ ἀδελ-
φοῦ τ̣[ῶ]ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ Ο[ὐ]αλερίου Ἀφρο[δει]σίου στρ(ατιώτου) σπείρης
α [ἱπ]πι[κῆς ἀπ]ελευθέραν Σαρα[π]ι̣[άδα]. ὑπάρχ(ει) δὲ μοὶ καὶ
τοῖς ἀδελφ[οῖς μου πα]τρικ(ὸν) (ἥμισυ) μέρος οἰκ(ίας) καὶ αὐλ(ῆς) καὶ ἐλαιουργίας ψειλὸ(ς)(*)
15τό(πος) καὶ [μ]όνῃ [τῇ Πτολε]μαίδι οἰκ(ία) καὶ αὐλ(ὴ) καὶ ἕτεροι τό(ποι) καὶ [ἄ]λ(λη) αὐλ(ὴ) σὺν
χρηστ(ηρίοις) καὶ α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α]ὐλ(ὴ) καὶ οἰκ(ία) καταπε̣[π]τ̣ωκ(υῖα) καὶ (τρίτον) (ὄγδοον καὶ δέκατον) μέρος
ο[ἰ]κ(ίας) [καὶ] αὐλ(ῆς) κ[αὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]αὶ ἑτέρων χρηστ(ηρίων) καὶ ψειλ(ὸς)(*) τό(πος) καὶ τ[ῇ] Οὐε[ττ]ίᾳ οἰκ(ία)
καὶ αὐλ(ὴ) κ[αὶ ἑτ]έρα οἰκ(ία) καὶ [τῇ] Σο[ήρ]ι καὶ Ταῶτι κ[αὶ τ]ῷ ἀδελφῷ α[ὐτ]ῶ̣ν, φρον-
τιζομ(ένῳ) ὑπʼ ἐμ[οῦ, Ο]ὐαλε[ρίῳ] Ἀφροδεισίῳ στρ(ατιώτῃ) τῷ προγεγρ(αμμένῳ) (τέταρτον) μέρο(ς) οἰκ(ίας)
20καὶ αὐλ(ῆς) καὶ ἑτέρων χρηστ(ηριων) καὶ [Σε]μπρωνίῳ Ἑρμείνῳ, ἱππεῖ εἴλης(*) Μαυ-
ρειτανῆς, ὄν[τι ἐν ἑτέρ]ῳ τόπ(ῳ), φροντιζομ(ένῳ) ὑπʼ ἐμοῦ, ἐπικεκρ(ιμένῳ) ὑπὸ Σεμ-
πρωνίου Λιβερ[αλίου ἡ]γ̣ε̣μ̣ονεύσαντ(ος) τῷ ιη (ἔτει) θεοῦ Αἰλίου Ἀντωνείν[ου]
Θὼθ Ῥωμαίων [Σεβαστῷ   ̣  ̣](*) (τέταρτον) μέρος οἰκ(ίας) καὶ αὐλ(ῆς) καὶ ἑτέρων χρηστ(ηρίων) καὶ δουλικ(ὰ)
σώματα Κοπρ[ὴν (ἐτῶν) μ] καὶ Σαραπιάδα ἔγγο(νον) αὐτῆς (ἐτῶν) κ καὶ Διόσ-
25κορον ἄλλ(ον) ἔγ[γο(νον) αὐτῆς (ἐτῶν)   ̣]  ̣ καὶ Πολυδεύκην ἐπικεκ(λημένον) Ἐρῶτα ἔγγο(νον)
τῆς αὐτῆς (ἐτῶν) δ [καὶ Δ]ιδ̣[ύμην] ἔγγο(νον) Σαραπιάδος (ἐτῶν) δ καὶ Κάστορα
ἔγγο(νον) τῆς αὐτῆ[ς - ca.9 -]ο̣ μηνῶν δύο . διὸ ἐπιδίδωμι.
(ἔτους) ιϛ Αὐρηλίου Ἀντων[είνου Κα]ίσαρος τοῦ κυρίου Ἁθὺρ λ.
(hand 2) Πτο[λλᾶ]ς [ἔσχ(ον)](*) ἴσον
30πεμ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ψ̣[  ̣ (hand 3) Οὐα]λ̣έριος ὁ καὶ Ἥρων σεση(μείωμαι).

Apparatus


^ 6-7. |ϊδα papyrus
^ 14. l. ψιλὸ(ς)
^ 17. l. ψιλ(ὸς)
^ 20. l. ἴλης
^ 23. BL 1.46 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ prev. ed.
^ 29. BL 1.46 : [  ̣  ̣  ̣] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 9178 Translation (German) [xml]

1 An Potam[ôn, den Strategen des Hêrakleidês]-Bezirks [des Arsinoïtês] und Asklêpiadês, den Königlichen Schreiber desselben [Bezirks, und den Dorfschreiber] des Dorfes Karanis und die laographoi desselben Dorfes
3 von Pt[ollas, Sohn des Sabeinos, des Sohnes des Ptole]maios, und der Mutter Vettia, Tochter des Vettius, aus dem Dorf Ka[ranis]. 4 [Ich melde] mich und die Meinen für die Haushaltsmeldung des 14. Jahres des Aurelius Antoni[nus Caesar, des] Herren. 5 Und ich bin Ptollas, 48 Jahre alt, und 6 (ich melde auch) meinen Bruder Harp[o]k[r]as, der auf der Flucht ist, 44 Jahre alt, und [meine] Schwester und Ehefrau Ptolemaïs, 38 Jahre alt, und die gemeinsame Tochter Vetti[a], [x] Jahre alt, 7 und meine Mutter Vettia, Tochter des Vettius, 72 Jahre alt, 9 und meine Verwandten Soêris und Taôs, beide Töchter des Ptolemaios, des Sohnes des Pnepherô[s, und Töchter der N.N.], Tochter des Ptolemaios, Zwillinge, 38 Jahre alt, 10 und [die Tochter] der Ta[ôs], Xanaris, vaterlos, 12 Jahre alt, 11 und die Freigelassene des Bruders der [beiden], V[a]lerius Aphro[dei]sios, Soldat der cohors I Ulpia Af[rorum], Sarapias, 30 Jahre alt. 13 Mir und [meinen] Geschwistern gehören ein vom Vater ererbter 1/2 Teil eines Hauses mit Hof und einer Ölpresse und ein unbebautes Grundstück; 15 und [der Ptole]maïs allein (gehören) ein Haus mit Hof und weitere Grundstücke und ein anderer Hof mit Nebengebäuden und [– – – (ein?)] Hof und ein verfallenes Haus und ein 3/15 Teil eines Hauses mit Hof und [⁦ -ca.?- ⁩] und weiteren Nebengebäuden und ein unbebautes Grundstück; 17 und der Ve[tt]ia (gehören) ein Haus mit Hof und ein weiteres Haus; 18 und [der] So[êr]is und der Taôs und ihrem von mir vertretenen Bruder, dem oben genannten Soldaten [V]ale[rius] Aphrodeisios (gehören) ein 1/4 Teil eines Hauses mit Hof und weiteren Nebengebäuden; 21 und Semprônios Hermeinos, Reiter der alae Mauretana, der sich [an einem anderen] Ort aufhält und von mir rechtlich vertreten wird, der Standesprüfung unterzogen vom ehemaligen Präfekten Sempronius Liberalis im 18. Jahr des Gottes Aelius Antonin[us], am [x.] Thot (für die Römer August), (gehört) ein 1/4 Teil eines Hauses mit Hof und weiteren Nebengebäuden. 23 Und (ich melde auch) meine Sklaven, Kopr[ia], 40 [Jahre] alt, und Sarapias, ihr Nachkomme, 20 Jahre alt, und Dioskoros, ein weiterer Nachkomme [derselben], 6 Jahre alt, und Polydeukês, auch genannt Erôs, Nachkomme derselben, 4 Jahre alt, [und D]id[ymê], Nachkomme der Sarapias, 4 Jahre alt, und Kastôr, Nachkomme derselben Sa[rapi]as, zwei Monate (alt). 27 Hiermit reiche ich (die Meldung) ein.
28 Im 16. Jahr des Aurelius Anton[inus Ca]esar, des Herren, am 30. Hathyr. 29 (2. Hand) [Ich], Pto[lla]s, [hatte] ein Doppel [⁦ -ca.?- ⁩]. 30 (3. Hand) Ich, [Va]lerius alias Hêrôn, habe abgezeichnet.

HGV 9178 Translation (English) [xml]

1 To Potam[on, strategos of the Arsinoite nome, Herakleides] division and to Asklepiades, royal scribe of the same [division and] to the village scribe of the village of Karanis and to the laographoi of the same village
3 from Pt[ollas, son of Sabinus, the son] of Ptolemaios, mother Vettia, daughter of Vettios from the village of Ka[ranis]. 4 I register myself and my family for the house-by-house registration of the year 14 of Aurelius Anton[inus Caesar, the] lord. 5 And I am Ptollas, 48 years old 6 and (I register) [my] brother Harp[o]k[r]as, being in flight, 44 years old, and Ptolemais, [my] sister and wife, 38 years old and the daughter of both of us, Vetti[a, x years old] 7 and my mother Vettia, daughter of Vettios, 72 years old 9 and my kinswomen, Soeris and Taos, both daughters of Ptolemaios, son of Pnephero[s], mother [NN], daughter of Ptolemaios, twins, 38 years old, 10 and Tha[k]iaris (?), [daughter] of Taos, father unknown, 12 years old and Sarapia[s], 11 the freedwoman of the brother of [⁦ -ca.?- ⁩], Valerius Aphrod[i]sios, soldier of the cohors I Ulpia Af[rorum], 30 years old. 13 There belongs to me and [my] siblings 1/2 of the house and courtyard and oil press and vacant space inherited from our father and (there belongs) to [Ptol]emais alone a house [and] courtyard and other spaces and another courtyard with appurtenances and [– – – (a?)(?)] courtyard and a house which has fallen into disrepair and a third and a fifteenth part of a house and courtyard and [of another courtyard] and other appurtenances and a vacant space 17 and (there belongs) to Vettia a house and courtyard and another house 18 and (there belongs) to Soe[r]is and Taos and their brother, my charge, Vale[r]i[us] Aphrodeisios, the above mentioned soldier, a quarter of a house and courtyard and other appurtenances 21 and (there belongs) to [S]empronius Hermeinos, cavalryman of the ala Mauretana, [⁦ -ca.?- ⁩], my charge, scrutinized by the ex-prefect Sempronius Liber[alis] in year 18 of the God Aelius Antonin[us], in Thoth, which according to the Roman calendar is [August, (day)] a quarter of a house and courtyard and other appurtenances. 23 And (I register) the slaves, Kopr[ia], 40 [years old][] and Sarapias, her offspring, 20 years old and Dioskoros, another offspring of her, 6 years old and Polydeukes, nicknamed Eros, an offspring [of her], 4 years old 26 [and D]id[yme], an offspring of Sarapias, 4 years old, and Kastor, an offspring of the same Sa[rapi]as, two months old. 27 Therefore I submit (this registration).
28 Year 16 of Aurelius Anton[inus Ca]esar, the lord, Hathyr 30.
29 (m. 2) I, Ptolemaios, [have received] a duplicate. 30 (m. 3 ?) I, Pe[⁦ -ca.?- ⁩]. (m. 4 ?) I, Valerius alias Heron, have signed.