Papyri.info

sign in

bgu.2.614 = HGV BGU 2 614 = Trismegistos 9264DDbDP transcription: bgu.2.614 [xml]

AD217 Arsinoite

Αὐρηλίῳ Διονυσίῳ σ[τρατηγῷ Ἀρσινοίτου Ἡρακλείδου μερίδος]
παρὰ Μάρκου Αὐρηλίου [Ἰουλίου Πτολεμαίου σησκουπλικιαρίου ἴλ]ης Ἀντωνινιανῆς Γαλικῆς τούρμης Ἀτιλλιανοῦ διὰ
Αὐρηλίου Λογγίνου τοῦ κ̣[αὶ - ca.31 -]  ̣ας προχρημ(ατίζοντος) ἀπὸ κώμης Καρ[α]νίδος φρ[ο]ντιστοῦ. οὗ παρε-
κόμισα ἀπὸ διαλογῆς δ̣[ημοσιώσεως χρηματισμοῦ](*) [τὸ ἀντίγραφον ὑπόκ]ειται· καὶ ἀξιῶ ἐπιστεῖλαί(*) σε ἑνὶ τῶν περὶ σε ὑπηρετῶν, ὅπως
5μεταδοθῇ Αὐρηλίοι[ς Λογγίνῳ - ca.23 - κλη]ρονόμοις Λογγινίας τῆς(*) καὶ Θερμουθαρίου τῆς διὰ τοῦ
διαστολ(ικοῦ)(*) ἐνγεγραμμένη̣ς̣ ἐν̣  ̣[- ca.29 -] ἔστι δέ·
Αὐρήλιος Ἀπολλώνιος ὁ ἱερ[εὺς καὶ ἀρχιδικαστὴς στρ(ατηγῷ) τοῦ(*) Ἀρσινοίτ]ου Ἡρακλείδου μερίδος. τοῦ δεδομένου ὑπομνήματος ἀντίγρ(αφον)
μεταδοθήτω ὡς ὑπόκ[ειται. (ἔτους) κε Μάρκου Αὐρ]ηλίου Σεουήρου Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεχεὶρ κβ.
Αὐρήλιος ⟦Ἡρα - ca.32 - Ἁρποκρ]ατίωνος σεσημ(είωμαι) Μεχε[ὶ]ρ κβ.
10γρ(αφὴ) καταλο[γε]ί̣[ου](*) [- ca.20 - Αὐρηλίῳ Ἀπολλωνί]ῳ τῷ πρὸς τῷ μέρει τοῦ τῆς πόλεως γυμνασίου ἱερεῖ ἀρχιδικαστῇ
καὶ πρὸς τῇ ἐ[πιμελείᾳ τῶν χρηματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων] κριτηρίων παρὰ Μάρκου Αὐρηλίου Ἰουλίου Πτολεμαίου σησκου-
πλικιαρίου εἴ[λης](*) [Ἀντωνινιανῆς Γαλικῆς τούρμης Ἀτιλλιανοῦ.] προσελήλυθα διὰ βιβλιδίων τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι
Οὐαλερίῳ Δάτ[ῳ - ca.25 - τῆς σ]υμβιωσάσης μοι γυναικὸς φωκαρίας Σεμπρωνίας Τασουχαρίου
ἀναλωμάτων δ̣η̣μ̣ο̣[σίων - ca.25 -]σθαι ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς Λογγινίας Θερμουθαρίου. οὐ μετʼ οὐ πολὺ δὲ
15τελευτησάσης τῆς παιδ[ὸς - ca.23 - ε]ίλατο ἡ μήτηρ ἱκανῶς με παρακαλέσασα πεποιῆσθαι ἐκ τοῦ ἰδίου
τὴν προχρ[είαν] ποιης[- ca.24 -] παρά τε αὐτῆς τῆς μητρὸς καὶ τῶν ταύτης υἱῶν τῆς δὲ τελευτησάσης
ἀδελφῶν [Ἀσ]κληπιάδ[ου καὶ - ca.23 -] ὑπʼ(*) ἐμοῦ ἀργύριον, ἐπεὶ καὶ τὴν ἐπιβάλλουσαν αὐτῇ τῶν πατρῴω[ν]
μερίδα αὐτ[οὶ εἰ]ς ἑαυτο[ὺς μ]ετήγαγον καὶ ἔτυχ[ον ὑπογραφῆς] οὕτως ἐχούσης· (ἔτους) κε Χοιὰκ λ εἴ τι δίκαιον ἔχεις,
[τ]ούτῳ χρῆσ[θαι] δύνασα[ι]. κόλ(λημα) ϙβ. ἅπερ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μεταλα]βὼν ἑτέρῳ βιβλιδίῳ ἐπέδωκά σοι τῷ ἱερεῖ καὶ ἀρχιδικαστῇ διὰ τὴν
20στρατίαν(*) μου <οὐ> δ[υ]νόμενο[ς](*) εἰς τοὺς τόπο[υς] ἀφι[κέσθαι - ca.9 -] οἱ προκείμενοι, ἵνα δυνηθῶσιν ἀπαντῆσαι ἐπὶ τὴν δίκην
καὶ ὑπέγραψάς μοι οὕτ[ω](*)· (ἔτους) κε Τῦβι λ. [σαφής ἐστιν ἡ](*) τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος ὑπογραφή(*). ἀπόδος. ἵνʼ οὖν μὴ
ἀγνωσία ᾖ, εἰ αὐτοῖς   ̣[  ̣]  ̣α προσῆλθον δ  ̣[  ̣  ̣  ̣ ἐπιδίδωμι](*) καὶ ἀξιῶ συντάξαι γράψαι τῷ τῆς Ἡρακλ(είδου) μερίδος τοῦ Ἀρσινοίτου στρ(ατηγῷ)
μεταδοῦναι αὐτοῖς [το]ῦδε τοῦ ὑπομνήμ[ατος ἀντίγραφ]ον, ἵνʼ εἰδῶσι τὰ προκίμενα \κ[ὰ]̓̀ν/ μὲν(*) εὐγνωμονῶσι ὑπαντῶσι
πρὸς τὴν ἀπόδοσιν, ὧν [π]ροέχρησα εἰς τὴν [- ca.14 - δ]ραχμῶν τετρακισχειλίων(*) τὰς ἡσυχίας με ἄξοντα·
25εἰ δὲ μή, κατὰ τὴν δοθ[εῖσά]ν μοι ὑπὸ τοῦ λα[μπροτάτου ἡγεμό]νος ὑπογραφὴν(*) διʼ ἧς καὶ σύ \μοι/ ἔδωκας ὑπογραφὴν̣(*) ἐδήλωσα[ς](*)
σαφῆ εἶναι χ[ρ]ησομ[ενό]ν(*) με πρὸς αὐτοὺς η̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπὶ σοῦ(*) τοῦ ἱερ]έως καὶ ἀρχιδι[κ]αστοῦ ἢ ἐφʼ ὧν ἐὰν(*) ἑτέρων δέῃ δικαστῶν,
ᾧ̣ ἔ̣χω δικαίῳ καὶ(*) χρὴ(*) αὐτοὺς μὴ ὑπαν[τήσαντας](*) [πρὸς τὴν ἀ]πόδοσιν ἀφικ[έσ]θαι ἐπὶ τὴν ἐσομένην(*) μοι πρὸς α̣ὐ̣τοὺς
κατάστασιν ἀρκ[ο]υμένου [μο]υ τῇδε τῇ διαστολ[ῇ μὴ ἐλαττουμέν]ου(*) μου, ἐν οἷς ἄλλοις ἔχω(*) δικαίο[ι]ς, καὶ περὶ ὧν(*) μοι ἰδίως ὀ[φ]είλι(*)
ὁ εἷς τῶν προγε[γρ]αμμένων Ἀσκληπιάδης καὶ κ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἔτους) κε Μάρκο]υ Αὐρηλίου Σεουήρο[υ] Ἀντωνίνου Εὐσεβ[οῦ]ς Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεχε[ὶρ κβ]
30(ἔτους) κε Α[ὐτ]οκράτορος Καίσαρος Μάρικου Αὐρηλίου [Σεουήρου Ἀντωνίνου Π]αρθικοῦ Μεγίστου Βρεταννικοῦ Μεγίστου Γερμανικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ
Φαρμοῦθι ιβ.

Apparatus


^ 4. bgu 3 p.3 : δ[- ca.19 -] prev. ed.
^ 4. corr. ex επαιτειλαι
^ 5. corr. ex θερμ
^ 6. bgu 3 p.3 : διαστο̣λ(έωσ) prev. ed.
^ 7. bgu 2 p.357 : τῆς τοῦ prev. ed.
^ 10. BL 1.56 : καταλο[χι]σ[μῶν] prev. ed.
^ 12. l. ἴ[λης]
^ 17. cf. BL 1.56 : ἐπʼ prev. ed.
^ 20. l. στρατείαν
^ 20. l. δυνάμενος
^ 21. corr. ex οπτ[ω]
^ 21. BL 1.56 : [⁦ -ca.?- ⁩ ἀκολούθως τῇ] prev. ed.
^ 21. BL 1.56 : ὑπογραφῇ prev. ed.
^ 22. bgu 3 p.3 : δ  ̣[- ca.12 -] prev. ed.
^ 23. bgu 3 p.3 : \κω̣/  ̣εν prev. ed.
^ 24. l. τετρακισχιλίων
^ 25. corr. ex υπογραφ⟦η̣δι⟧
^ 25. l. ὑπογραφῆς
^ 25. ἐδήλωσα prev. ed.
^ 26. bgu 3 p.3 : χ[ρ]ησ  ̣μ  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 26. BL 1.56 : prev. ed.
^ 26. l. ἂν
^ 27. bgu 3 p.3 : prev. ed.
^ 27. corr. ex ⟦ε⟧χρη[⟦ν⟧]
^ 27. bgu 3 p.3 : ὑπαν[τῆσαι] prev. ed.
^ 27. bgu 3 p.3 : ἐχομένην prev. ed.
^ 28. bgu 3 p.3 : [- ca.11 -]ου prev. ed.
^ 28. bgu 3 p.3 : ἔχει prev. ed.
^ 28. bgu 3 p.3 : παριών prev. ed.
^ 28. l. ὀφείλει, bgu 3 p.3 :   ̣[  ̣]ειλι prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.