Papyri.info

sign in

bgu.3.783 = HGV BGU 3 783 = Trismegistos 9345DDbDP transcription: bgu.3.783 [xml]

AD113/4 Arsinoite

Ὀννοφρος(*) ἱερεὺς Σούχου
θεοῦ με[γ]άλου μεγάλου
καὶ τῶν συννάων θεῶν
Σε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τει καὶ Η[  ̣  ̣  ̣]  ̣
5κ[αὶ Σατα]βούτει κ[αὶ   ̣  ̣]
λ[  ̣  ̣  ̣][ἱε]ρεις(*) Σεκ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
τι̣  ̣[  ̣][ χαί]ρ̣ειν ?. εις κει[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
θε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ειο̣σαντο̣ς ὑμᾶς
ἀπ̣[οδοῦν]αι τῇ τριακάδι
10τὸν \τοῦ Πα  ̣  ̣  ̣(*)/ τόκο[ν] καὶ οὐκ ἐδώ-
καται(*), ἀλλὰ ἐπειορκήκα-
ται(*), κα̣ὶ(*) ε̣ὑ̣ρὼν ὑμᾶς
ἐ[ν τῇ πό]λει(*) καὶ μέλ-
λω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣][ λ]αμβάνειν υβ  ̣  ̣
15  ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣αι ὁ τε  ̣  ̣  ̣  ̣
π̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ι̣ μ̣οι σοι ς̣  ̣  ̣  ̣
ε  ̣  ̣α̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣μεθα(*) π̣αρα  ̣ δι̣έχ-
οντος τ[ὸ]ν χαλκὸν οὐδὲ
τ  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣] π[ε]ποιήκαται(*), ἀλ-
20λὰ [  ̣  ̣  ̣  ̣]αται ταῦτα
π[  ̣  ̣  ̣  ̣][ π]οιεῖται ἕως
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ά̣θηται(*) [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐμ̣οῖ το[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ημαιο[  ̣  ̣  ̣]
25[- ca.9 -]ας ευ̣[  ̣  ̣  ̣]
μετὰ ἄλ[λ]ων, εἰ μὴ πολ-
λὴν δαπ[α]νη̣(*) μέλλεται
ποιεῖν. ἔρρωσ(θε).
(ἔτους) ιϛ Τ̣ρ̣α̣ι̣α̣νοῦ Καίσαρος τοῦ <κυρίου> Μ̣ε̣χ̣ε̣ὶ̣ρ̣(*)
30  ̣η εἵνα(*) πέμψω δίπ[λω]μα
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ὑφ̣ʼ ὑμᾶς καὶ λα-
[βεῖν(?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ 1. l. Ὄννοφρις
^ 6. l. [ἱε]ρεῦσι
^ 10. bgu 3 p.5 : τούτ[ου] prev. ed.
^ 10-11. l. ἐδώ|κατε
^ 11-12. l. ἐπιωρκήκα|τε
^ 12. corr. ex τα̣ι
^ 13. bgu 3 p.5 : ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λει prev. ed.
^ 17. bgu 3 p.5 : ε  ̣  ̣α̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣θοσ̣ prev. ed.
^ 19. l. πεποιήκατε
^ 22. bgu 3 p.5 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]έλθηται prev. ed.
^ 27. l. δαπάνην
^ 29. bgu 3 p.5 :   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν̣ο̣υ̣ καὶ   ̣  ̣  ̣τ̣ο̣υ̣ μ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 30. l. ἵνα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.