Papyri.info

sign in

bgu.3.904 = HGV BGU 3 904 = Trismegistos 20076DDbDP transcription: bgu.3.904 [xml]

ca. AD 170/1 Mendes

Traces 1 line
2[  ̣  ̣  ̣] Ἁθὺρ ϛ.
[  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣ς̣ Ἄμμωνος ἐπ̣ὶ̣ τῆς προ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣ο̣ς (ἔτους) β Ἀντωνίνου καὶ Οὐ[ήρου τῶν κυ-]
5[ρίω]ν̣(*) Αὐτοκρατόρων μηνὸς Ἀπ̣ε̣λ̣[λαίου(?)  ̣]
[πολλ]άκις(*) γενομένης προκηρύξεως [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἐκυρώθη τῷ Ἀπίωνι τῷ κ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣ φ]όρου κατʼ ἔτος (ταλάντου) α (δραχμῶν) Αρ(*) καὶ τῶν π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[αἷς] ὑ̣π̣έσχετο αἱρέσεσι ἀκολούθ(ως) [⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣  ̣  ̣]ε̣ιται ὅθεν κ[αὶ ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ βασιλικοῦ γρα(μματέως) ο̣τ̣ο̣ι̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]θεις φόρος καὶ πρὸς τὸ   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣ ἐ]κ τῆς κενώσεως σ̣υ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ισαι καὶ τὰς λοιπὰς δι[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣ γρ]αφεῖσι ὑπὸ Σεμπρω[νίου Λιβεραλίου τοῦ ἡγε-]
[μο]νεύσαντος(*) τῷ γεν̣[ομένῳ ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ω τῷ κβ (ἔτει) ἐπὶ τω[⁦ -ca.?- ⁩](*)
[  ̣  ̣  ̣]π̣ο̣ ἐνδεη[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ω ὑπο[γ]ρ(αφ ) οὐτ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣  ̣  ̣]  ̣ Σωκράτει τῷ α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] τὰ πάλαι τελεσθέν[τα ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 4-5. BL 8.37 : [τῶν] prev. ed.
^ 6. BL 1.80 : [τετρ(?)]άκισ(?) prev. ed.
^ 8. bgu 3 p.8 :   ̣ α (δραχμῶν) Γρ prev. ed.
^ 15-16. cf. BL 1.81 : Σεμπρω[νίου ⁦ -ca.?- ⁩ συν]νεύσαντοσ prev. ed.
^ 17. bgu 3 p.8 : τῷ κα̣ (ἔτει) ἐ̣ν̣ τ̣η̣[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.