Papyri.info

sign in

bgu.3.981 = HGV BGU 3 981 Kol. II Z. 21 - 29 = BGU 3 981 Kol. I - II Z. 20 = Trismegistos 20103DDbDP transcription: bgu.3.981 [xml]

AD 79 Diospolis Minor

1
[ἀντίγραφον χ]ειρογρά[φου]
[Πτολεμαῖος Πτ]ολεμαίο[υ Χαιρήμονι Ἀνδρ]ομάχου το[ῦ καὶ Διοσ-]
[κόρου τοῦ Χαιρήμονος] Ἀγαθοδ[οτείῳ τῷ καὶ Ἀλ]θαιεῖ βασι[λικῷ]
[γραμματεῖ Διοπ]ολείτου μ[ικροῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ χα(ίρειν). ὁμολ[ο]γῶ γραμ-
5[ματεύσειν σε κ]αὶ παρέξε[σθ]αι [- ca.10 -]εις πρὸς τὴν τῇ ἐτίᾳ(*)
[- ca.13 -]ν γ[ρα]μματεῖς καὶ ἀ̣π̣α̣ι̣τ̣εῖν(*) τὸν τοῦ νομοῦ
[- ca.12 - σ]τρατ[η]γὸν κ̣α̣ὶ̣(*) πᾶσι τοῖς [καθ]ήκουσι κατʼ ἄν-
[δρα μηνιαίοις καὶ(*) ἐν κεφ]αλαίῳ λόγοις, ἔτι δὲ κ[αὶ] καταχωρεῖν(*) εἰς
[- ca.13 -] λογιστήρια καὶ [τ]ὴν [ἐ]μ(*) Πατρικοῖς βιβλιοθήκ(ην)
10[τὰ τῆς τάξεως] βιβλία, ὁμ[ο]ίως δὲ καὶ εἰς τὴν ἐπὶ τόπων
[βιβλιοθήκην] τὰ ἀντίγραφα ὠς ἐκελεύσθη, ἐμ̣ο̣ῦ̣ τοῦ
[- ca.11 -] χορηγοῦντ[ος π]άντας τοὺς δαπανηθη-
[σομένους χάρ]τας καὶ πάσας τὰς δ[απ]άνας τοῦ διαλογισ-
[μοῦ τοῦ νομο]ῦ(*) καὶ τὰς [- ca.9 -]τίας πάσας τῆς τά-
15[ξεως(?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣τ̣ι̣ παρ[- ca.9 -] ἀπὸ μη(νὸς) Γε[ρμα]νικείου
[τοῦ θ(*) (ἔτους) ἕως μη]νὸς Ν̣ε̣ρ̣ω[νείου τοῦ ι(?)(*) (ἔτους) Αὐτο]κράτορος [Καίσ]αρος
[Οὐεσπασιανοῦ] Σεβαστ[οῦ - ca.10 -]αντου[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
19[⁦ -ca.?- ⁩]το̣υ̣ λε[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]η αὐτ̣ο̣ῦ̣ φ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ γραμ]μ̣α̣τευ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τέρου τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ δ]οκεῖ τα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ήσω ου̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ους ἀνηκον[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ω  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]σομένους τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]υδια
[⁦ -ca.?- ⁩]εμ̣μ̣α̣[  ̣] διαλογ[ισμ]ῶ̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩ π]άντα τὰ προγεγ[ραμ]μένα
[⁦ -ca.?- ⁩] ὑπὲρ ἐπιδόσεω[ς] τῶν
30[⁦ -ca.?- ⁩ ὀ]φειλοντ[  ̣  ̣  ̣] παραγ[ρα]φῆναι
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀσφαλ]είας ἕνεκα [αὐτ]ὸς ἐγὼ
[⁦ -ca.?- ⁩ βεβαιώ]σωι. ἡ χεὶρ ἥδ[ε κ]υ̣ρ̣ί̣α̣
[ἔστω ὡς ἐν δημοσίῳ κα]τακ[ε]χωρισμένη.
[(ἔτους) θ Αὐτοκράτορος] Καίσαρος Οὐεσπασια[ν]οῦ
35[Σεβαστοῦ Φαρμοῦ]θι η̣ Σεβ[ασ]τῇ.
[ἀντίγραφον] ἐνγυήσεω(ς)
[ὁ δεῖνα Πτολεμαί]ου Χαιρήμονι Ἀνδρομάχ(ου)
[τοῦ καὶ Διοσκόρου τοῦ Χ]αιρήμονος Ἀγαθοδοτείῳ
[τῷ καὶ Ἀλθαιεῖ βασιλ(ικῷ) γ]ραμμ(ατεῖ) Διοπολείτου μικ(ροῦ)
40 [- ca.12 - χα(ίρειν). ὁμολογῶ ἐ]νγυᾶσθαι τὸν ὁμοπάτριο(ν)
[καὶ ὁμομήτριον μου] ἀ̣δελφ[ὸ]ν Πτο[λ]εμα[ῖ]ον γρα-
[μματεύσοντά σε]   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
Traces 1 line
2
[χ]ειρογράφῳ̣ [ἐ]π̣ὶ τῆς ἐνεστώ[σ]ης ἡμέρας, ἐὰν δὲ μὴ ποιῇ
ἢ [π]αραβῇ   ̣[  ̣]  ̣η̣τ̣ι̣νι̣  ̣  ̣ ἔγραψ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐγὼ αὐτὸς   ̣  ̣  ̣  ̣
ἔσομαι. ἡ χεὶρ ἥδε κυρία ἔστω πανταχῖ(*) ὡς [ἐν δημοσ]ίῳ
κατακεχωρισμενηι(*). (ἔτους) ἐνάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος
5Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ Φαρμοῦθι κ Σεβαστῷ.
ἔστιν δέ, ὡς δέον ἐστί σε ἐπιστεῖλαι
τῶι μελλήσοντί με γραμματεύειν ὡς ὑπόκειτ(αι)·
Ἀπολλώ(νιος) Ἀπολλω(νίου) φροντιστὴς Χαιρήμο(νος) τοῦ Ἀνδρομάχ(ου)
τοῦ καὶ Διοσκόρου τοῦ Χαιρήμο(νος) Ἀγαθοδοτείου τοῦ καὶ
10Ἀ[λ]θαιέως βασ[ιλι]κ(οῦ) γραμμ(ατέως) Διοπ[ο]λ(είτου) μεικροῦ(*) Θηβαίδ(ος) τι̣ν̣ί(*)
τινὸ(ς) τρ[α]π̣(εζίτηι) [χα(ίρειν). χρη]μά̣[τισ]ο(ν) τ[ιν]ί τ[ιν]ὸ̣ς(*) γρ[α]μμ[α]τεῖ αὐτοῦ
τοῦ προ[γ]εγ[ραμ]μ(ένου) Χαιρ[ή]μο(νος) εἰς λόγ[ο(ν)] σα[λ]α̣ρίου(*)
ἀκολούθω[ς] ᾧ ἀ̣π̣έσχον αὐτοῦ χειρογράφωι ἐπὶ λόγο(υ)
ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ϡ. ἔτος(*) μῆνα ἡμέρα(ν).
15τελε[ι]ωθέντων τούτων ὥς σοι προέγραψα
ἀκολ[ούθ]ως πᾶσι τὸ χειρόγραφον τό [τ]ε αὐτοῦ
τοῦ γραμματέως καὶ τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣του
ἐγγυη[τ]οῦ δὲ ὁμοίως καὶ τὸ τῆς τραπ(έζης) ἀντίγραφο(ν)
δια[γρα]φῆς συνελίξας τὰ τρία [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣φαν̣ω̣(  ) ἐ̣μοὶ
20πέμψον σὺν ἑνὶ τῶν ἐμῶν
ἀντίγραφο(ν) ἀπὸ ἀντιγράφου διαγραφ(ῆς). διὰ τῆς Λεωνίδου
τραπ(έζης) Μακ(εδόνων) (ἔτους) ἐνάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ
Φαρμοῦθι γ. Χαιρήμω(ν) Διοσκόρου τοῦ καὶ Ἀνδρομάχου Ἀγαθοδότιο(ς)(*)
ὁ καὶ Ἀλθαιεὺς Τασουχίῳ Σεμβᾶ μετὰ κυρίου τοῦ τῆς θυγατρὸ(ς) αὐ(τῆς)
25Ταμύσθας ἀνδρὸς ὄντος δὲ καὶ συνγενοῦς Διοσκόρου τοῦ Σω-
γένους εἰς λόγον ἐνοικίου ἐξέδρας, εἰς ἣν ἐνκλείσι χόρτο(ν), καὶ
αὐλῆς, εἰς ἣν ἐνκλείσι ὄνους, ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος μηνὸς
Φαρμοῦθι ἐφ(*) ἐνιαυτὸν ἕνα ἐνοικ(ίου) ὅλου τοῦ χρόνου ἀργυ(ρίου)
δραχμῶν(*) ἐνενήκοντα ἓξ ἔχι(*) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) μη.

Apparatus


^ 1.5. l. αἰτίᾳ
^ 1.6. BL 1.85 : ο̣ρ̣  ̣  ̣τ̣[  ̣]λ̣ειν prev. ed.
^ 1.7. corr. ex ⟦επι⟧
^ 1.8. l. καταχωριεῖν
^ 1.9. l. ἐν
^ 1.14. BL 1.85 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ prev. ed.
^ 2.3. l. πανταχῇ
^ 2.4. l. κατακεχωρισμένη
^ 2.10. l. μικροῦ
^ 2.10. BL 2.22 : κ  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 2.11. BL 2.22 : τ̣ι̣ν̣ο̣(  ) τρ[α]π̣(εζ ) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ  ̣[  ̣]  ̣τ[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] prev. ed.
^ 2.12. BL 2.22 : σ  ̣[  ̣]υ̣ρίου prev. ed.
^ 2.14. BL 2.22 : ((unintelligible)) Ε   ̣  ̣ prev. ed.
^ 2.23. BL 1.85 : Ἀγαθοδοτ(εῖοσ) prev. ed.
^ 2.28. l. ἐπὶ
^ 2.29. BL 1.85 : δραχ(μὰς) ἑκατὸν prev. ed.
^ 2.29. l. ἔχει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.