Papyri.info

sign in

bgu.4.1024 = HGV P.Aktenbuch Paginae 3-8 = Trismegistos 64373 = LDAB 5595DDbDP transcription: bgu.4.1024 [xml]

IVspc Hermoupolis Magna

1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
Traces 4 lines
5ὁ ἡγεμών.
αἰδέσθητι πρῶτα̣ τὰ̣ [ -ca.?- ]
κα̣ὶ̣ τ̣ὴν συνείδησιν τ̣[ῶν πεπραγμένων (?) -ca.?- ]
κα̣ι̣ρύτδετ̣ε(*) δὲ ῇ(*) γυναικ̣ὶ̣ [ -ca.?- ]
τὴν προα[ί]ρεσίν σου ἀπέδ̣ι̣ξ̣αις̣(*) ἔ̣λ̣α̣θε τ[ὴν]
10παρὰ Ζεφυρ[ίω]ι γνώμην α̣ν̣α̣  ̣  ̣βαλ̣ι̣κ̣[  ̣  ̣  ̣]
——
πρός τινα γυναῖκα καταλημφθεῖσαν
ὑπὸ τοῦ ἐ̣δι[κ]η̣[με]νος(*) μετὰ μοίχου κ̣α̣ὶ̣ τ̣ο̣ῦ̣
ἀνδρὸς βα[  ̣  ̣  ̣  ̣]εν[  ̣  ̣  ̣  ̣] ξίφι(*) μόνῳ ἐ̣π̣ὶ̣ τὸν
μοῖχον τοῦ [δέ] π̣ο̣ι̣ [κατα]φυ̣γόντος ἡ γ[υ]νὴ
15[Σ]ωφρονία [  ̣  ̣  ̣]σ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ξ[ί]φ̣[ο]ς ἀπὸ τοῦ ο̣ν̣[  ̣]  ̣
καὶ ῥίπτει τ̣α̣  ̣ [  ̣]σα̣ [  ̣  ̣  ̣]η̣  ̣  ̣, ὁ δὲ ξίφ[ος]
καταλαβὼν π̣[ατάσσ]ε̣ι τ̣ὴ̣ν φεύγο[υσαν]
καὶ φο̣[νε]ύ̣ε̣ι̣.
——
ὁ ἡ[γεμώ]ν.
20καλη̣[  ̣  ̣] γ̣ὰ̣ρ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ο̣ς μ̣η ρ̣  ̣υ̣σ̣α̣σα
τὸ ξίφο̣[ς - ca.9 -]κέναι, ἀλλʼ ὑπερ-
έτην(*) δ̣[- ca.10 - ἀ]λ̣η̣θείας. ἅτε γὰρ
ἐνόμιζ[ε - ca.9 -]ενι ἐκειν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ-
σεβη  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣εν ἂν ἔ̣φ̣ε̣υ̣[γ]εν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25λαβοῦσ̣α̣ τ̣ὸν̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
διδάσκ̣αλ̣ο̣ν̣ [ -ca.?- ]
ἐκριν[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τοίνυν   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τὴν Σωφρ[ονίαν](*) [ -ca.?- ]
30ξίφι(*) ἀπέ̣κ̣[τεινε -ca.?- ]
4
[πρός τι]να(*) ἐκβ[αρβαρωθέ]ντα(*) π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι ν̣ε̣κ̣ροῦ [μετʼ εὐσε]βείας ταφθέν[τος].
ὁ ἡγ[εμών.]
[ἐξορώ]ρυχαις(*) γ̣ὰ̣ρ̣ [ὃν ἔθ]αψε δημοσίᾳ
5[νεκρὸ]ν ἡ πόλις <καὶ> ἐ̣λ̣έ̣ησεν(*)· σύ μοι δοκεῖς
[ψυχὴν ἔ]χειν θηρίου καὶ [ο]ὐκ ἀνθρώπου,
[μᾶλλον δ]ὲ οὐδὲ θηρίου. καὶ γὰρ τὰ θηρία
[τ]οῖς μὲν ἀνθρώποις πρόσισιν(*), τῶν δὲ
[ἀ]ποθνῃσκόντων φίδοντα[ι](*). σὺ δὲ ἐπεβού-
10λευσας σωμα(*) ἀλλοτρ[ι]ωθέντι ὑπὸ τοῦ
[γ]ένους τῶν ἀνθρώπων. ποίας δὲ ἐσχεν(*)
ἐνθυμήσεις τὸν ἤδη κληθέντα(*) καὶ
τῆς ἐσχάτης ἐλπίδας(*) ἀποστε[ρ]ῆσαι; νὴ γὰρ
Δία, ἦν τὰ κοσμήματα τὰ τῶν νομῶν(*),
15ἦν ὑπὸ τῆς πόλ[ε]ως ἦν δεδομένα τῶι
νεκρῷ, ἦν κεκ[αθα]ρισμένα. ἐκδέξι(*) το[ίνυν]
τὴν(*) ἕως κεφ[αλῆ]ς τ[ι]μωρίαν. ―
——
πρός τινα φι̣λο̣[ῦν]τα τὴ[ν] ἑαυ[το]ῦ φίλην
σ̣φοδρὰν ἔρωτα. καταλαβὼ[ν α]ὐτὴν
20μετὰ ἄλλου μὴ [κατέχ]ων τ̣ὴ̣[ν ὀ]ργὴν ἐφόνευ-
σεν αὐτὴν ξ[ίφει. ἤδη δ]ὲ̣ ὑ̣π̣[οζ]ητούμενος
π[ρ]ὸς τιμωρίαν κ[ατὰ τὴν ἑξῆς] ἡμέραν
[ἔφθα]σ̣εν εἰς τὸ μνῆμα τ̣[ῆς φί]λης αὐτοῦ.
[ὑπὸ γὰ]ρ̣ τοῦ ἐπικιμέν[ου](*) αὐτῷ ἔρωτος
25[παρῆλθεν μ]ετανοῶν. ὅτ̣[ι] οὖν συνεῖδεν
[- ca.13 -]α̣ι̣  ̣  ̣εν[  ̣  ̣] ἀπόλλ̣υται
[- ca.23 -] λόγων
[- ca.22 -]ξη̣ι̣ φονευ-
[ -ca.?- ] vac. ?
5
[ὁ] ἡγ[εμών.]
φό[νο]υ κατασ̣η̣μ̣α̣ι̣ν̣ο̣μένου [αἰτίαν]
τὴν ἐπικει[μ]έν̣η̣ν̣ [σ]ο̣υ̣(*) μ̣α̣νίαν [λέγεις]
ἔρωτος, ἀβελ̣[τε]ρ̣ε̣ί̣α̣ν̣ ὑ̣π̣ο̣θ̣ή̣μ̣ατος. τ[οῦτο]
5γὰρ προκαλ[εῖ] ἐμ̣ὲ̣ τ̣ὸ̣ν̣ δ[ι]κά[ζ]οντα. ἐάσω
δὲ τὴν(*) ἐμ(*) μ̣[ε]τ̣άλῳ(*), ἵ̣ν̣α μ̣ι̣μ̣ν̣η̣σ̣κόμενος
ὧν ἔδ̣ρασες(*) ἐ̣π̣ὶ̣ α̣ὐ̣τ̣ὴ̣ν̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σθη  ̣  ̣  ̣
——
πρὸ̣ς τὸν ἁστιάρ[ιο]ν(*) αὐτοῦ κρινομένου̣
ὡς μητέρα καὶ θυγατέρα ἐσχηκότος.
10ὁ ἡγεμών.
στρατιώτης [ὢν ὃπ]λα(*) ἔχων κατὰ(*) πολ̣ε̣μ̣ί̣-
ων μετέρα(*) κ[αὶ] θυγατέρα ἐσχηκὼς ἐνόμι-
σας λανθάνειν τ[ὴ]ν <τῶν> νό[μ]ω̣ν ἀπο[τ]ο̣μίαν(*)
καὶ τὴν τοῦ δικάζοντος ἐξουσίαν θέλω καὶ
15οὐ δύναμαι [  ̣]ν̣η̣κει̣ν̣  ̣ φιλανθρωπείαν(*),
ἀλλὰ ναντία(*) καὶ ταυτης(*) <ἡ> ὑπὸ σοῦ γενομενον̣(*)
ἀθελγία ἐλενλεχ[ο]υσα(*) τὰ πεπραγμένα.
ἀλλὰ Ἐποιήσω(*) κα[τ]ὰ τὴν καππαδοκίαν·
ἁλόντι(*) κοινώνησ̣[ιν ἐλπ]ίδα. ἀλλὰ τόκον(*)
20οὐκ ἔν[ι οὐδ]ὲ̣ τὴν σύμπλησιν(*) ἐκείνων μνη-
μονεύε[ιν.] ὑπὸ γὰρ τῶν νόμων προστάσσο-
μαι καὶ [ὑπὸ] τ̣ῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣]κότων ἐλένχομαι(*).
διὸ οἰκήσ[εις(?)  ̣]  ̣  ̣ η\θ/[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χώραν ἔτη δύο ,
ἵνα μι[μνησ]κ̣[όμενος τῶν] σῶν πράξε[ων]
25σεαυτὸν̣ [  ̣  ̣  ̣]α̣ι[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]σ̣ου ―
——
πρός τιν[α] ἐ̣μ̣  ̣  ̣  ̣τα προσερχο[μένων]
αὐτῷ κοσμί[ων] ἐπικειμέν[ω]ν τ[ῇ   ̣  ̣  ̣  ̣]
κεφαλῇ. ἔν[τευ]ξ̣ι̣ν γὰρ [- ca.11 -]
γενέσθα[ι]   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣χ[ -ca.?- ]
30ὁ ἡγ[εμών.]
κόσμι̣ο̣ν̣ π̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἐσ[τὶν -ca.?- ]
πρὸς ἐ̣ρ̣α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ενα[ -ca.?- ]
6
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ν̣ειν ἐμ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ι̣ και̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ος
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ίαν.
[π]ρός τινα προ<πο>λιτευόμενον(*) καλούμενον
Διόδημον Ἀλεξανδρε̣υ̣ς̣(*) ἐρασθέντα πόρ-
5νης δημοσίας [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣υ̣ν̣εχῶς δὲ ἥσθει(*)
ὁ Διόδημος πρὸς τῆς πόρνη[ς] κατὰ τὰς [ἑ]σπερί-
νας ὥρας. ὁ οὖν Διόδημος ἐφόνευσεν
τὴν πόρνην, καὶ τοῦτο γνοὺς ὁ Ζεφύριος
[κ]ελεύει τὸν Διόδημον ἀναλημφθῆναι
10τῷ δεσμωδηρίῳ(*). τῇ οὖν ἑξῆς ἡμέρᾳ
οἱ πολιτευόμενοι Ἀλεξανδρείας ἐ̣ν̣ τῷ
ἀ̣σ̣π̣ά̣ζ̣ε̣σ̣θαι τὸν Ζεφύριον ἠξίουσαν
Διόδημον ἀπολυθῆναι ⟦καὶ⟧ μηδὲ ὅλως
ἀκουσθῆναι αὐτόν. ἔδοξεν τῷ Ζεφυρί[ῳ]
15ἄλογον εἶναι τὴν ἀξίοσιν(*) τῶν πολι-
τευομένων, πλη(*) συνέθετο ἀπολύσ[ειν]
τὸν Διόδημον, οὐκ ἀληθής. ὅτε οὖν
ἐξῆλθεν ἐκ τῆς οἰκείας αὐτοῦ ὁ Ζεφύριος,
μετὰ τὸ ἀσπάζεσθαι αὐτὸν <οἱ> ἔν[δ]ημοι(*) ἠξί-
20ωσαν αὐτὸν <μὴ>(*) ἀπολῦσαι Διόδ[ημ]ον. εὑρὼν
οὖν πρόφασιν ὁ Ζεφύριο[ς λέ]γει τοῖς
πολιτευομέν[ο]ις· οὐκ[έτι δύ]ναμαι ἀπο-
[λῦ]σαι Διόδημον καθὼς [ἐπη]νγιλάμην(*)
[ὑμῖ]ν, ἐπειδὴ καὶ [ο]ἱ λυποὶ(*) [ξ]ένοι καὶ ἐπαρ-
25[χιῶτ]αι ἔγνωσαν τὴν κατὰ Διόδημον
[- ca.10 -] μ̣ισθ̣ὸν(*) τῶν βοώντων
[λαβόντες(?)  ̣  ̣  ̣]α̣σαν(*) ο̣ὖ̣ν̣ λέγοντες·
[καὶ σοὶ συμ]φέρει καὶ ἡμῖν καὶ Διόδημον
[φυλαχθῆναι] αὐτὸν ἐν [τ]ῷ δεσμωτ\η/ρίῳ(*)
7
Traces 1 line
2δι[  ̣  ̣  ̣  ̣]ον κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ αὐτοῦ ἀξι[οῦμεν]
καὶ τὰς τῶν [ἄλλων(?)] ἠξίωσαν οὖν
προεναιχθ[ῆναι](*) [ἀ]πὸ τοῦ δ[ε]σμωτηρί[ου]
5καὶ ἀκουσθῆ[ναι αὐτό]ν. ὁ δ̣ὲ π̣ρ̣ο̣ενο̣ί̣θη(*) δὴ
καὶ ἐξε  ̣  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ νομίζων αὐτὸν
ο̣τ̣ι̣ο[  ̣]τ̣ονγετα̣[  ̣  ̣  ̣ὁ]μολογήσιν(*) πεφονη̣-
κέναι τὴν π[όρν]ην. ἡ δὲ μήτηρ τῆς
πόρνης Θ̣ε̣ο̣δ̣ώ̣ρα τις γραῦς καὶ πένης
10ἠξίου κατανα[γκ]ασθῆναι Διόδημον
πα̣ρ̣α̣σ̣χ̣εῖν α̣ὐ̣τῇ εἰς λόγον δ̣ι̣α̣τροφῶν
ὀ̣λ̣ί̣[γ]ην τινὰ τοῦ βίου παραμυθίαν. ἔλεγε
γάρ, ὅτι διὰ τοῦτο δέδωκά μ̣[ο]υ̣ τὴν θυγα-
τέρα πορνοβοσκῷ, ἵ(*)να δυνηθῶ δια-
15τραφῆναι. ἐπεὶ οὖν τῆς θυγατρός μου
[τ]ελευτησάσης ἀπεστερήθην τῶν τροφῶν,
διὰ τοῦτο ἀξιῶ δοθῆναί μοι ὡς μετρίᾳ(*)
γυναικια(*) ὀλίγα πρὸς διατροφήν.
ὁ [ἡγε]μών.
20ἀπέσφα[ξ]ας γυναῖκα, Διόδιμε, αἰσχρῶς
τὴν ἐπʼ ἀ[ν]θρώποις τύχην ὀνειδίζου-
σαν, ὅτι [τὸν μ]ὲν βίον ἀσέμνως διῆγεν,
τὸ δὲ τέ̣[λος   ̣  ̣]μ̣ως ν̣υ̣π̣ε̣ριον ἐκαπήλευ-
εν. καὶ μ[ὴ]ν ἐ̣λ̣έησα(*) τὴν δυσδ[αίμον]α,
25ὅτι ζῶσ̣α̣ [π]ροσεφέρετο τοῖς βου[λομένοις]
ὡς νεκρά. ἐπεζεν(*) γὰρ πε[ρισσῶς(?) αὐτὴν ἡ]
πενεία τύχης πωλοῦσ[α αὐτὴν πρὸς](*)
ἀτιμάζουσαν τι̣μ̣ὴν καὶ̣ φ̣[ήμην(?) πόρ-]
νης ἀντικ[ι]χομένην(*) [πλήρη πόνων διη-]
30νεκῶν, ὅτ[ι τ]ῷ ζῆν πρ̣[ -ca.?- ]
8
Traces 1 line
2[οὐχ] ἵνα δ̣ιεξ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ησι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ως
[  ̣  ̣]τι τῇ ἀναγκε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] παρὰ τῷ
[  ̣  ̣]ολ̣ογ̣ι̣σ̣α̣το π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣ης ἀξιούσης
5τὸ(*) μαρτύρημα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ωσιν, ἀλλʼ ἵνα
μὴ οὕτως ἐξησπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣μενον
τὸ σεμονον τοῦ βο[υλευτ]ηρίου δ̣ρᾶν
ἐθελήσῃς, κελεύ[ω ὥ]σπερ καθερων(*)
τὴν τῆς πόλεως [καὶ τοῦ] βουλευτηρίου
10κόσμησιν ξίφι(*) σαι(*) [κα]ταβληθῆναι
ὡς φονέα. Θεοδώρα δὲ αὐτῆς
πενίχρα καὶ πρεσβύτης ἡ μήτηρ
τῆς ἀπ[ελ]θούσης, ἥτις διὰ τὴν συν-
έχουσαν αὐτὴν πενίαν τὴν ἑαυτῆς
15[θυγ]ατέρα(*) τῆς σωφροσύνης ἀπεστέρη-
[σεν], διʼ ἣν καὶ αὐτὴν ἀπώλ̣ε̣σ̣α̣ι̣(*), κληρο-
νομήσι(*) δέκατον μέρος τῶν ὑπαρ-
χόντων Διοδήμῳ, τοῦτό μοι τῶν
νόμων ὑποβαλλόντων τῆς φιλανθρω-
20πίας συνπνευσάσης τῇ τῶ[ν] νόμων
ἐξουσίᾳ. ((unintelligible))

Apparatus


^ 3.8. l. κηρύττετε, corr. ex κα̣ι̣ρυτδειν
^ 3.8. l. <τ>ῇ
^ 3.9. l. ἀπέδειξας
^ 3.12. l. ἠδικημένον
^ 3.13. l. ξίφει
^ 3.21-22. l. ὑπηρ|έτην
^ 3.29. BL 1.88 : σωφρ[ονίζουσαν (?)] prev. ed.
^ 3.30. l. ξίφει
^ 4.1. [τι]να[τι]να corr. ex [τι]να⟦σ⟧
^ 4.1. corr. ex εκβ[αρβαρωθέ]ντα⟦ν⟧
^ 4.4. l. ἐξορώρυχας
^ 4.5. l. ἠλέησεν
^ 4.8. l. πρόσεισιν
^ 4.9. l. φείδονται
^ 4.10. l. σώμα<τι>
^ 4.11. l. ἔσχες
^ 4.12. l. κλιθέντα
^ 4.13. l. ἐλπίδος
^ 4.14. BL 1.443 : νόμων prev. ed.
^ 4.16. l. ἐκδέξει
^ 4.17. corr. ex τη⟦η⟧ν
^ 4.24. l. ἐπικειμένου
^ 5.3. l. σοι
^ 5.6. corr. ex ξην
^ 5.6. l. ἐν
^ 5.6. l. μετάλ<λ>ῳ
^ 5.7. BL 1.88 : ἔπ̣ρ̣α̣σ̣ε̣ς̣ (l. ἔπρασσες) prev. ed.
^ 5.8. BL 1.88 : αξ̣τίαρ[χο]ν (l. ταξίαρχον) prev. ed.
^ 5.11. BL 1.88 : [πολ]λὰ prev. ed.
^ 5.11. BL 1.88 : καλὰ prev. ed.
^ 5.12. l. μητέρα
^ 5.13. BL 1.88 :   ̣  ̣  ̣ [τὴ]ν   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἀπο[δη]μίαν prev. ed.
^ 5.15. l. φιλανθρωπίαν
^ 5.16. l. <ἐ>ναντία
^ 5.16. l. ταύτῃ
^ 5.16. l. γενομένη
^ 5.17. l. ἐλέγχουσα
^ 5.18. BL 1.88 : ποιήσω prev. ed.
^ 5.19. corr. ex αλ  ̣ντι
^ 5.19. l. τόπον
^ 5.20. l. σύμβλησιν
^ 5.22. l. ἐλέγχομαι, corr. ex εγενχομαι
^ 6.3. BL 1.88 : προλιτευόμενον (l. πολιτευόμενον) prev. ed.
^ 6.4. l. Ἀλεξανδρέα
^ 6.5. l. ἥσθη
^ 6.10. l. δεσμωτηρίῳ
^ 6.15. l. ἀξίωσιν
^ 6.16. l. πλὴ<ν>
^ 6.19. corr. ex εν[δ]ιμοι
^ 6.20. BL 1.89 : αὐτὸν prev. ed.
^ 6.23. l. ἐπηγγειλάμην
^ 6.24. l. λοιποὶ
^ 6.26. BL 1.89 : [πρόθεσιν πίστ]ε̣ι̣ς̣ ἀπὸ(?) prev. ed.
^ 6.27. BL 1.89 : [ἔπει]σαν prev. ed.
^ 6.29. corr. ex δεσμωτεριω
^ 7.4. l. προενεχθ[ῆναι]
^ 7.5. l. προενοήθη
^ 7.7. l. [ὁ]μολογήσειν
^ 7.14. ϊνα papyrus
^ 7.17. BL 8.39 : μέτρια prev. ed.
^ 7.18. l. γυναικὶ, BL 8.39 : γυναικῖα (l. γυναικεῖα) prev. ed.
^ 7.24. l. ἠλέησα
^ 7.26. l. ἐπίεζεν
^ 7.27. BL 1.89 : πωλοῦσ[ανσῶμακαὶ(?)] prev. ed.
^ 7.29. l. ἀντικιχ<αν>ομένην
^ 8.5. corr. ex το⟦ν⟧
^ 8.8. l. καθαιροῦντα
^ 8.10. l. ξίφει
^ 8.10. l. σε
^ 8.15. corr. ex [θυγ]ατερα⟦ν⟧
^ 8.16. l. ἀπώλεσε
^ 8.16-17. l. κληρο|νομήσει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.