Papyri.info

sign in

pap.agon.1 = HGV SB 16 13034 = Trismegistos 16348 = bgu.4.1074DDbDP transcription: pap.agon.1 [xml]

AD 273/4 Oxyrhynchus
[Reprinted from: bgu.4.1074] BGU 4 1074; SB 1 5225

[Τιβέριος Κλαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικός, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσ]ίας τὸ β, ὕπατος τὸ γ, αὐ[τοκρ]άτωρ τὸ δ, πατὴρ πατρίδο̣ς, <τοῖς> ἀπὸ τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον ἱερονείκαις(*), στεφανείταις(*) καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς χαίρειν· τὰς μὲν
[εἰκόνας ὃν τρόπον εὐσεβούμεθα μετὰ τῆς πρεπούσης τιμῆς ἀνιστάνειν ἐπιτρ]έ̣π̣ω̣, τὰ δὲ [ὑ]πὸ το[ῦ] θ̣[ε]οῦ Σεβαστοῦ δ[εδ]ομένα ὑμῖν νόμιμα καὶ φιλάνθ[ρ]ωπα συντηρῶ. οἱ π[ρ]εσ[β]εῖς ἦσαν Κλαύδιος Φο[ῖβ]ος, Κλαύδιος Ἐπάγαθος, Κ[λα]ύδιος Διονύσιος, Κλαύδιος Θ̣άμυρις,
[Κλαύδιος Κάστωρ, Ἀντώνιος Νατάλειος υἱός, Λόγιος (?)]⁦ -ca.?- ⁩. [ἔρρωσθε. ἐγένετο] ἐν Ῥώμῃ Τ[ιβ]ερίῳ Κλαυδίῳ Καίσαρι Σεβαστ[ῷ] καὶ Οὐιτελλίῳ τὸ β [ὑπ]άτοις. Κεφ[ά]λαιον ἐκ διατάγματος θεοῦ Ἁδριανοῦ περὶ τῶν δ̣ο[θ]εισῶν δωρεῶν τῇ συνόδῳ· ὧν δέ ε[ἰσι]ν ἀσυλία, προε-
[δρία, ἀστρατία, λιτουργιῶν](*) [δημοσίων ἀτέλεια, ἀτελῆ ἔχειν ὅσα ἂν ἐπάγω]ντ̣α̣ι̣ χρε̣ί̣α̣ς̣ ἰδ̣ίας ἢ τῶν ἀ̣γ̣ώ̣νων ἕ̣ν̣[εκα], μ̣ὴ̣ κρίνειν, μὴ καθισ[τ]άνειν ἐγγυητ[ά]ς, ἀνεισφορίας αὐτῶν, {ουν} συνθυσίας, μὴ δέχεσθαι πρὸς ἀνάγκην ξένους, μὴ εἴργεσθαι μηδὲ ἄλλῃ τινὶ φρου-
5- ca.38 - ἐπιστολὴ θεοῦ] Σεο[υ]ήρου· ἦ[ν ε]ἰκὸς ὑμᾶς τοὺ[ς] τὴν ἱερὰ[ν] σύ[ν]οδ[ο]ν νέμοντας ἐ[ν] τῇ πατρίδι μου ἡσθῆναι ἐπὶ τῷ εἰς ἐμὲ περιεληλυθέναι τὴν τῶν ὅλων κηδεμονίαν καὶ βασ[ι]λείαν <καὶ> διὰ ψηφίσματο[ς] φανερα(*)
[ποιῆσαι τὴν γνώμην ἣν ἔχετε πρὸς ἡμᾶς· εὐχαριστεῖν δὲ ἐπὶ τού(?)]τοις βουλόμενος, ὁπόσα εἴ[χ]ετε ἐξ ἀρχῆς [ὑ]πὸ τῶν πρὸ ἐμ[ο]ῦ αὐτοκρ[ατό]ρων δεδομένα ὑμῖν δίκαια καὶ φιλάνθρωπα, ταῦτα καὶ αὐτὸς φυλάττω, προσαύξειν ἐθέλων καὶ διὰ τιμῆς ἄγειν
[ἄνδρας μουσικοὺς καὶ ταῖς πρὸς τὸν Διόνυσον θρησκείαις ἀνακειμένο]υ̣ς̣. εὐ[τυχεῖτ]ε. θεῶν Σεουήρου κ[αὶ] Ἀντωνείνου· τοῖς ψηφί[σ]μασιν ὑμῶν κ[αὶ] πάνυ πεφροντισμένω[ς] ἐνετύχομεν ὡς μήτε ὑστερεῖν τι υ῾μῖν τῶν ὑπαρχόντων δικαίων μή-
[τε - ca.10 - μήτε τι τῶν ἐκ παλαιοῦ νενομισμένων μήτε τι τῶν ἐπὶ τὸ βέ]λλειον(*) παρ[εσχημένων]. εὐ[τ]υχεῖτε. Θεοῦ [Ἀλε]ξάνδρου. ὅσα θεῷ Ἀντωνείνῳ πατρὶ ἐμῷ καὶ θεῷ Ουήρῳ(*) πάππῳ μου καὶ τοῖς ἄνωθεν προγόνοις ἐκρίθη περὶ ὑ-
[μῶν καὶ τῶν δεδομένων ὑμῖν δικαίων, πολλάκις ἀπεφηνάμην(?)] ὅ̣τ̣ι̣ [κύρι]α εἶναι. οἱ καθʼ ἑ[κάστην πα]νήγυριν ἀγωνοθέται πειθαρχήσουσιν.
10[Ὀξυρυγχειτῶν τῆς λαμπρᾶς καὶ λαμπροτάτης πόλεως ἄρχουσι βουλῇ διὰ Αὐ]ρηλίου Εὐπόρου τοῦ καὶ Ἀγαθου Δαίμο[νος, γενομ]έ[ν]ου κοσμητοῦ, ἐξηγητοῦ, εὐθηνιάρχου, ὑπομνηματογράφου τῆς λαμπροτάτης πόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων, ἐξηγητεύσαντος, πρυτανεύσαντος,
[βουλευτοῦ, ἐνάρχου πρυτάνεως τῆς λαμπρᾶς καὶ λαμπροτάτης Ὀξυρυγχ]ειτῶν πόλεως, Αὐρήλιος Ἀπολλοδίδυμος Πλουτίωνος ἀπὸ τῆς λαμπρᾶς καὶ λαμπροτάτης Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως, γραμματεὺς τῆς ἱερᾶς συνόδου τοῖς ἀξιολογωτάτοις χαίρειν· τοῦ γενομένου ψηφίσμα-
[τος περὶ τοῦ κατατετάχθαι ἐμὲ εἰς τὴν σύνοδον καὶ τῶν προτ]εταγμένων τῶν περὶ ἀσυλίας θείων αὐτοκ[ρα]τορικῶν διατάξεων τὰ ἴσα ἐντάξας καὶ ἐπιφέρων ἀξιῶ ἀκόλουθα ὑμᾶ̣ς̣ τούτοις πρᾶξαι.
[ἔτους ε Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Δομιτίου Αὐρηλιανοῦ Γωθικοῦ με]γίστου, Καρπικοῦ μεγ[ί]σ[τ]ου, Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβ[α]στοῦ, Τῦβι.
[ἡ ἱερὰ μουσικὴ περιπολιστικὴ Αὐρηλιανὴ οἰκουμενικὴ μεγάλη σύνοδος τοῖς] ἀ[πὸ] τῆς [αὐ]τῆς συνόδου χαίρει[ν. ἡ ἱε]ρὰ μουσικὴ περιπολιστικ[ὴ] Αὐρηλιανὴ μεγάλη σύνοδ[ο]ς τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνείταις(*), ἱερονείκαις(*), στεφανείταις(*) χαίρειν· γεινώσκε-
15[τε καταταγέντα εἰς τὴν ἱερὰν μουσικὴν περιπολιστικὴν οἰκουμενικ]ὴν σύνοδον Μᾶρκον Αὐρήλιον Ἀπολλο[δ]ί[δυμ]ον Πλουτίωνος, γραμματέα, καὶ ἀποδεδωκότα <τὸ> κατὰ τὸν νόμον τὸν βασιλικὸν ἐντάγιον πᾶν ἐκ πλήρους (δηνάρια) σν καὶ τὰ εἰς τὰς τιμὰς τοῦ Σεβαστ(οῦ)
[ἱερὰ τελέσματα. ἐγράψαμεν οὖν ὑμῖν, ἵνʼ εἰδῆτε. ἔρρωσθε. ἐγένετο ἐν τῇ λαμπ]ρᾷ καὶ λαμπροτάτῃ Ὀ[ξυρυγχειτῶ]ν [πό]λει, ἀγῶνος ἀγομένου πρώτου ἱεροῦ εἰσελαστικοῦ οἰκουμενικοῦ πενταετηρικοῦ σκηνικοῦ γυμνικοῦ ἱππικοῦ ἰσοκαπιτωλίου τῶν
[μεγάλων Καπιτωλίων - ca.27 - ἐπὶ ἀρχόντων] τῆς ἱερᾶς [μ]ουσ[ι]κῆ[ς] σ[υνό]δου, [ πρωτ(?)]άρχοντος Σαραπ[ά]μμωνος, κ[ή]ρυκος, Ἀλεξανδρ[έ]ως, ἱερονείκου(*), Καπιτωλιωνείκου(*), παραδόξου, γραμματεύοντος Παύλου, σαλπικτοῦ,
[Ἀντινοέως - ca.30 - ἄρχοντος νομοδείκτου Μ]άρκου Αὐρηλίου Σιλβαν[οῦ], Ἑρμο[πολίτο]υ, Ῥωμαίου καὶ Ἀθηναίου, ἱερονείκου(*), πλειστονείκου(*), παραδόξου. Μᾶρκος Αὐρήλιος Σαραπάμμων, Ἀλεξανδρεὺς καὶ Ἑρμοπολείτης(*)
[ κῆρυξ, ἱερονίκης, Καπιτωλιονίκης, παράδοξος, (?)- ca.10 - πρωτάρ]χων τῆς ἱερᾶς μουσικῆ[ς] περιπολεισ[τ]ικῆς(*) Αὐρηλιανῆς οἰκουμενικῆς μεγάλης συνόδου ἔγραψα καὶ ἐσφράγισα καταταγέντι ἐπʼ ἐμοῦ ἐν τῇ λαμπρᾷ καὶ λαμπροτάτῃ Ὀξυρυγχει-
20[τῶν πόλει, ἀγῶνος ἀγομένου πρώτου ἱεροῦ εἰσελαστικοῦ οἰκουμενικοῦ πεντα]ετηρικοῦ σκηνικοῦ ἱππ[ι]κοῦ γ[υμν]ικ[ο]ῦ ἰσ[ο]καπιτωλίου τῶν με[γ]άλων Καπιτωλίων, Μάρκου Αὐρηλίου Ἀπολλοδιδύμου Πλουτίωνος γρα(μματέως), ὑπέγρ(αψα). Μᾶρκος Αὐρήλιος [Π]αῦλος Ἀντινοεὺς
[- ca.60 - ἄ]ρ̣χ̣ων γραμματεὺς τῆς [ἱε]ρᾶς περ[ι]πολειστικῆς(*) Αὐ[ρη]λιανῆς οἰκ[ο]υμενικῆς μεγάλης συνόδου ὑπέγρα[ψ]α καὶ ἐσφράγισα καταταγέντι ἐπʼ ἐμοῦ ἐν τῇ λαμπρᾷ καὶ λαμπροτάτῃ
[Ὀξυρυγχειτῶν πόλει, ἀγῶνος ἀγομένου πρώτου ἱεροῦ εἰσελαστικοῦ οἰκουμενικοῦ πεν]ταετηρικοῦ σκηνικοῦ ἱππικοῦ γ[υ]μνικοῦ ἰσοκαπιτωλίου τῶν μεγάλων Καπιτολίων, Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Ἀπο̣λλοδιδύμῳ γρα(μματεῖ). Μᾶρκος Αὐρήλιος Σ[ιλ]βανὸς Ἑρμοπολείτης(*)
[ Ῥωμαῖος καὶ Ἀθηναῖος (?)- ca.28 - Περ]γαμηνὸς καὶ Ῥόδιος, σαλπικτής, καπιτωλ[ι]ονείκης(*) ἐπὶ Ῥωμῆς, τρισπυθιονείκης(*), δεκαολυμπιονείκης(*), δωδεκαακτιονείκης(*), τρισκαιδεκαασκληπιονείκης(*), νεμιονείκης(*),
[- ca.42 - παρά]δοξος, ἄρχων ν̣[ο]μοδί[κ]της(*) τῆς ἱερᾶς μουσικ[ῆ]ς περιπολιστικῆς Αὐρηλ[ι]ανῆς οἰκουμενιονικῆς(*) μεγάλης συνόδου ὑπέγραψα καὶ ἐσφράγισα καταταγέντι ἐπʼ ἐμοῦ ἐν τῇ λαμπρᾷ
25[καὶ λαμπροτάτῃ Ὀξυρυγχειτῶν πόλει, ἀγῶνος ἀγομένου π]ρ[ώτου] ἱεροῦ εἰσελαστ[ικο]ῦ οἰκουμενικοῦ πενταετηρικοῦ σκηνικοῦ ἱπ[π]ικοῦ γ[υ]μνικοῦ ἰσοκαπιτωλίου τῶν μεγάλων Καπ[ιτ]ωλίων· Μάρκου Αὐρηλίου Ἀπολλοδιδύμ(ου) Πλουτίωνος γρα(μματέως). Μᾶρκος Αὐρήλιος Πτο-
[- ca.21 - ἀρχιγραμματεύς(?), γραμματεύσας τῆς ἱερᾶς μ]ουσικῆς οἰ[κου]μενικῆς Αὐρηλιανῆς περιπολειστικῆς(*) μεγάλης συνόδου ἐτέλεσα τὴν διπλῆν.

Apparatus


^ 1. l. ἱερονίκαις
^ 1. l. στεφανίταις
^ 4. l. [λειτουργιῶν]
^ 5. l. φανερὰν
^ 8. l. βέλτιον
^ 8. l. <Σε>ουήρῳ
^ 14. l. τεχνίταις
^ 14. l. ἱερονίκαις
^ 14. l. στεφανίταις
^ 17. l. ἱερονίκου
^ 17. l. Καπιτωλιωνίκου
^ 18. l. ἱερονίκου
^ 18. l. πλειστονίκου
^ 18. l. Ἑρμοπολίτης
^ 19. l. περιπολιστικῆς
^ 21. l. περιπολιστικῆς
^ 22. l. Ἑρμοπολίτης
^ 23. l. καπιτωλιωνίκης
^ 23. l. τρισπυθιονίκης
^ 23. l. δεκαολυμπιονίκης
^ 23. l. δωδεκαακτιωνίκης
^ 23. l. τρισκαιδεκαασκληπιονίκης
^ 23. l. νεμειονίκης
^ 24. l. ν[ο]μοδεί[κ]της
^ 24. l. οἰκουμενικῆς
^ 26. l. περιπολιστικῆς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.16.13034 [xml]

ca. AD 156 Soknopaiou Nesos
[Reprinted from: cpr.7.4] CPR 7 4
[Reprinted in: pap.agon.1 | bgu.4.1074 | sb.1.5225] PapAgon 1; BGU 4 1074; SB 1 5225

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.1.5225 [xml]

? Arsinoite
[Reprinted in: pap.agon.1] PapAgon 1

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.