Papyri.info

sign in

bgu.4.1097 = HGV BGU 4 1097 = Trismegistos 18535DDbDP transcription: bgu.4.1097 [xml]

AD 41-54/54-68 ?

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.11 -]  ̣μηνο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐ διὸ γράφω σοί,
ἵνʼ εἰδῇς. οὔπω δὲ ὑμεῖς(*) οὐδὲν πεποιήκαμεν.
ἠὰν(*) δὲ ὁ ἀντ̣ί̣δικ̣ο̣ς̣ ἀναβῇ, π̣ερ̣ίβλεπ̣ε̣ αὐτόν.
φοβοῦμαι γὰρ μὴ σχάσῃ, νε[ν]αυσίακε [γ]άρ.
5περὶ δὲ Σαραπᾶτος τοῦ υἱοῦ̣ οὐ καταλέλυ-
κε παρʼ ἐμὲ ὅλως, ἀλλὰ ἀπῆλ̣θεν εἰς παρεμ-
βολὴν̣ στρατ̣ε̣ύ̣σασ̣θ̣αι. οὐ καλῶς ἐπο[ί]ησα̣ς
συνβουλεύσας(*) αὐτῷ στρατεύσασθαι. ἐμοῦ
γὰρ λεγούσης αὐτῷ μὴ στρτεύσῃ(*), λέγει μοι
10ὅτι ὁ πατήρ μ[ο]υ εἶπέ μοι στρατεύσα[σ]θ[α]ι.
περὶ δὲ Ἐπαφροδίτου ὧδέ ἐστιν παρʼ [ἐ]μοί.
εὖ ο[ὖ]ν ποιήσις(*). ἔχω ἐν τῷ οἴκῳ τ[ῷ] μέ̣σ̣ῳ̣
φακόν(*), τοῦτόν μοι ⟦  ̣  ̣⟧ πέμψον καὶ χοῦν ἐλαίου
ῥαφανίνου, ἵνα ἔχω ἐπιμήνια ὧ̣δε, [ἐ]γὼ γὰρ
15οὐ\χο/(*) ὀλιγωρῶ, ἀλλὰ εὐψυχ̣ο̣ῦσα πα[ρα]μένω.
καὶ ἠὰν(*) ὁ κρῆρος(*) λιμνασθῇ, γοργ̣ε  ̣  ̣[  ̣]ι καὶ
εὖ αὐ̣τὸν σπεῖρον. ἐσήμαν̣ά σοι περ̣ὶ̣ [τ]ῶν
γενημάτων ποτ̣ὲ̣   ̣  ̣ν̣ηθ[  ̣  ̣  ̣]ουσα δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τῷ ἡγ̣ε̣μ̣ό̣ν̣ι ἐ̣πιστολὴ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἡ̣μᾶς̣, ἵν̣α̣
20εἰς τὸ δημοσιν(*) μετρηθῇ καὶ εἰς σπέρματα
δοθῇ τὸ υ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(perpendicular) 22,ms [ἔτους ⁦ -ca.?- ⁩ Κλαυ]δίου Καί̣σα[ρ]ος Σεβαστοῦ Γ̣ερμα̣νικοῦ Αὐτοκράτορος Μεσορὴ κβ.
v
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ οὖν τὴν̣ μητέρα καὶ Δή̣μη̣τ̣ριν καὶ τὰ τέ[κ]να αὐτοῦ ἀσπάζ̣ο̣υ̣
[- ca.18 -]ν κα̣ὶ Ἀ̣π̣αροσ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]πασου[- ca.14 -]
25[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ὴ̣ν̣ μ̣η̣[τέρ]α αὐτοῦ καὶ Διονυσ̣εί[α]ν καὶ τὰ τέκνα α[ὐτ]ῆς κα[ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] αὐτῆς καὶ̣ τ̣ὴ̣ν̣ μ̣[η]τ̣έ̣ρ̣α̣   ̣  ̣  ̣  ̣
[ἡ δεῖνα Δημ]ητρίου Σαραπίω(νι) τῷ πατρί.

Apparatus


^ r.2. l. ἡμεῖς
^ r.3. l. ἐὰν
^ r.8. BL 1.97 : οὖν βουλεύσασ prev. ed.
^ r.9. l. στρ<α>τεύσῃ
^ r.12. l. ποιήσεις
^ r.13. BL 1.97 : φφάβον prev. ed.
^ r.15. l. οὐχ
^ r.16. l. ἐὰν
^ r.16. l. κλῆρος
^ r.20. l. δημόσι<ο>ν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.