Papyri.info

sign in

bgu.4.1100 = HGV BGU 4 1100 = Trismegistos 18538 = oxford-ipap.apis.15 = oxford-ipap.apis.16DDbDP transcription: bgu.4.1100 [xml]

30 BC-AD 14 Alexandria

msup
  ̣  ̣η Ἀρτεμιδωρ(  ) Π̣α̣μ̣φίλ(ου)
κ (πυροῦ ἀρταβ ) ἀ̣ποφε̣ρ̣ο̣μ̣ε̣(ν )
  ̣  ̣  ̣  ̣ θ̣υ̣γ̣α̣τ̣  ̣  ̣(  ) Ζωὶς απο  ̣  ̣  ̣(  )
ctr
[π]αρὰ Ἀμμωνίου τοῦ Ἀμμω̣ν̣ί̣ο̣υ̣ Ἀ̣λ̣θ̣α̣ι̣έ̣[ως καὶ]
[τ]ῆς τούτου γυναικὸς Σεμέλης τῆς Ἀ̣μμ̣[ωνί-]
[ου ἀ]στῆς μετὰ κυρίου αὐτοῦ Ἀμμωνίου
[κ]αὶ παρὰ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ἀρτεμ̣[ιδώρου]
5Ἀλθαιέως. περὶ ὧν διεστάμεθα συν-
χωροῦμεν πρὸς ἀλλήλους ἐπὶ το̣ῖ̣σ̣δ̣ε̣
ὥ̣σ̣τ̣ʼ ἐπεὶ ἐγδέδονται ὅ τε Ἀμμώνιο[ς]
[κ]αὶ Σεμέλη τῷ Ἀρτεμιδώρου(*) τ[ὴν]
ἑ̣α̣τῶν(*) θυγατέρ̣α Ἀμμωνάριον [  ̣  ̣  ̣]
10[τ]έλιον(*) ο̣ὐ̣σα(*) πρὸς βίου κοινωνίαν [ἀν-]
δ̣ρ̣ὶ̣ καὶ προσενηνεγμε̣ν̣ο̣ι̣(*) ο̣ἷ̣α [ἐν]
[φ]ερνῇ ἱμάτια καὶ χρυσώ̣τια καὶ ἐ̣π̣[ί-]
σ̣η̣μον τά τε πάντα εἰς λόγον ἀ̣ρ̣γ̣υ̣(ρίου)
[(δραχμῶν)] τριακοσίων , ἀπὸ τοῦ νῦν το(*) Ἀρτε-
15μίδωρον ἀπεσχηκότα διὰ χει[ρὸς]
ἐξ οἴκου τὴν προκειμένην φ̣[ερνὴν]
——
ἀπὸ τοῦ νῦν χ̣ορηγεῖν τῇ Ἀμμω[ναρί-]
ῳ τὰ δέοντα ππά̣ν̣τ̣α̣(*) κ̣α̣ὶ̣ τὸν ἱ̣μ̣α̣-
τισμὸν ὡ̣ς̣ γ̣υ̣ν̣ὴ̣(*) γαμετ̣ῇ̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣ δ̣ύ̣ν̣[μιν]
20τῶν ὑ̣π̣α̣ρ̣χ̣ό̣ν̣τ̣ω̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ μ̣ὴ̣ κ̣α̣κ̣ο̣υ̣[χεῖν]
μ̣η̣δ̣ὲ̣ ὑ̣β̣ρ̣ί̣ζ̣ε̣ι̣ν̣ μηδʼ ἐγβάλλειν μ[ηδὲ]
γ̣υ̣ν̣α̣ῖ̣κα ἐ̣π̣ι̣σ̣ά̣γ̣γ̣ε̣ι̣ν̣(*)   ̣  ̣  ̣  ̣
[μ]η̣δ̣ὲ̣ δ̣ε̣ῖ̣σ̣θ̣α̣ι̣ τοῦ ἀπηγορευ[μένου μηδὲ]
ἀ̣δίκημα εἰς αὐτὴν δ̣ι̣α̣π̣ρ̣ά̣[ξεσθαι·]
25ἐ̣ὰ̣ν̣ δ̣έ̣ τ̣ι̣ τ̣ο̣ύ̣τ̣ω̣ν̣ παραβαί̣ν̣ῃ̣
ἐ̣κ̣τ̣ί̣νειν αὐτὸν τὴν προκειμέν-
ην φερνὴν τῆς πράξεως ἐσομ-
ένης(*) τῇ Ἀμμωναρίῳ ἔκ τε [αὐτοῦ]
Ἀρτεμιδώρου καὶ ἐκ τῶν ὑ̣-
30παρχόντων αὐτῷ πάντων κα-
θάπερ ἐγ(*) δίκης· κατὰ δὲ τ̣ὸ̣ν̣ [αὐτὸν]
τρόπον μηδὲ τῇ Ἀμμρίῳ(*) ἐ[ξεῖναι]
[μή]τʼ ἀπόκοιτον μ̣ή̣τ̣ʼ ἀ̣φ̣ή̣μ̣ε̣[ρον]
[γεί]νεσθαι ἀπὸ τῆς Ἀρτεμιδώρ[ου]
35[οἰκίας] ἄ̣ν̣ε̣υ̣ τ̣ῆ̣ς̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣[ῦ γνώμης]
Traces 9 lines

Apparatus


^ ctr.8. l. Ἀρτεμιδώρῳ
^ ctr.9. l. ἑαυτῶν
^ ctr.10. l. τέλειον
^ ctr.10. l. οὖσα<ν>
^ ctr.11. l. προσενηνεγμένην
^ ctr.14. l. τὸ<ν>
^ ctr.18. l. πάντα
^ ctr.19. l. γυναικὶ
^ ctr.22. l. ἐπεισάγειν
^ ctr.27-28. BL 1.97 : γε̣ι̣ν̣ο̣μ̣ένησ prev. ed.
^ ctr.31. l. ἐκ
^ ctr.32. l. Ἀμμ<ωνα>ρίῳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.