Papyri.info

sign in

bgu.4.1151 = HGV BGU 4 1125 Z. 16 - 34 = BGU 4 1151 I Z. 19 - 25 = BGU 4 1151 I Z. 1 - 18 = BGU 4 1151 II Z. 26 - 48 = BGU 4 1151 II Z. 49 - 55 = Trismegistos 18568DDbDP transcription: bgu.4.1151 [xml]

13 BC Alexandria

1,v
(hand 2?) κόλ(λημα)
(hand 1) Πρωτάρχωι
παρὰ Δ̣ι̣ο̣ν̣υ̣σ̣ί̣α̣ς̣ τῆ(ς) Ἀρίστωνος μετὰ κυρίου τοῦ τῆς μητρὸ(ς) [ἀδελφοῦ Ἀγα-]
θίνου τοῦ Φιλώτου καὶ π(αρὰ) Ἀλεξάνδρου τοῦ Νεικοδήμου. [περὶ τῶν]
5διεσταμέν(ων) συνχωρεῖ ἡ Δ̣ι̣ο̣ν̣υ̣σ̣ί̣α̣ ε̣ἰ̣λη(φέναι) παρὰ τοῦ Ἀλεξάνδ(ρου) δ̣ι̣ὰ̣ χ̣(ειρὸς) ἐ̣ξ̣ [οἴκου]
ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) ρ ἀπʼ ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) σ ὧν δ̣ι̣α̣τ̣έ̣ταχεν αὐτ̣ῇ̣ ὁ̣ μ̣ε̣τ̣η̣λ̣λ̣α̣χ̣(ὼς) ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣
\τοῦ Ἀλεξάνδρου/ ἀδελφὸς Θεόδωρο(ς) καθʼ ἣν ἔθετο διαθήκ(ην) διὰ τοῦ τῶν Ἰο̣υ̣δ̣α̣ί̣ω̣ν̣
ἀρχείου, καὶ μήτ̣ε̣ Δ̣ι̣ο̣ν̣υ̣σ̣ί̣α̣ν̣ ἐπελ(εύσεσθαι) μήτʼ ἄ(λλον) [ὑ]πὲ[ρ] αὐ(τῆς) ἐπὶ τὸν Ἀ̣λ̣έ̣ξ̣(ανδρον)
περὶ ὧν ἀπέσχηκ(ε) δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣[ῶν] ἑκατόν , μεμ[ε]ρικέναι δὲ α̣ὐ̣τῷ
10ε̣ἰ̣ς̣ λ̣ό̣γ̣ο̣ν̣ τῶ̣ν̣ λοιπ(ῶν) (δραχμῶν(?)) ρ̣ ἃ̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣ χρό(νον) μ̣ῆ̣ν̣α̣ς̣ ι̣ζ̣ ἀπὸ [  ̣] τοῦ ἐ̣ν̣ε̣(στῶτος)
μη(νὸς) Φαρμ(οῦθι) τοῦ ιζ (ἔτους) Καίσ(αρος), ἃς καὶ κομισαμέ(νη) \ἀ̣τ̣ό̣κ̣ο̣υ̣ς̣/ ⟦ἀ̣ν̣α̣δ̣ώ̣σ̣ε̣ι̣ν̣⟧   ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ι̣σ̣ε̣ι̣ν̣
τὴ(ν) ἐπὶ τ̣α̣ῦ̣τ̣α̣ κα̣τ̣ι̣δ̣η(  ) καὶ ἔ̣τ̣ι̣ τ̣ὴ̣(ν) ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣( )⟧ ἀσφάλειαν, ἐὰν δὲ
διελθόντος τοῦ χρόνου μὴ ἀποδι̣δ̣ω̣σ̣ι̣(*) ὁ Ἀλέξανδρο(ς) τὰς
τοῦ ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς(?)) ρ̣ π̣ρ̣ο̣κ̣(  ) κ̣ε̣φ̣α̣(λαιο ) αὐτὸ(ν) ταύτας σὺν ἡ(μιολίᾳ) καὶ τοῦ ὑπερπεσ̣ό̣ν̣(τος)
15χρό(νου) τοὺς κατὰ τὸ διάγρα(μμα) τόκ(ους) (διδράχμους) τῆς πρ(άξεως) γεινο(μένης) [τῇ Διονυσίᾳ]
ἔκ τε αὐτοῦ Ἀλεξάνδρο(υ) καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχ(όντων) αὐτῷ πάντ(ων) καθά[περ ἐκ δίκης]
καὶ μὴ ἐπιφέρε(ιν) πίστεις ἢ <ἀκύρους εἶναι.> ἀξ̣(ιοῦμεν).
——
(ἔτους) ιζ Καίσαρος Φαρμο(ῦθι) ι̣ζ̣
1,r
Ἀλέξανδρος Νικοδήμου
20Διονυσία Ἀρίστωνος
κύ(ριος) \ἀδελ(φὸς) μητρὸ(ς)/ Ἀγαθεῖνος Φιλώτου
διαθήκ(η) ἀπὸ (δραχμῶν) σ
(δραχμὰς) ρ διὰ χειρὸς
τὰς λοιπ(ὰς) (δραχμὰς(?)) ρ̣ ἕ̣ω̣ς̣ Μ̣ε̣σ̣ο̣ρ̣ὴ̣ ζ̣ τοῦ ε̣ἰ̣σ̣ι̣ό̣ν̣τ̣ο̣ς̣ ιη (ἔτους) Καίσαρος
25ἀτόκ(ους)
2,v
Πρωτάρχ(ωι)
παρὰ Γαίο(υ) Ἰουλίο(υ) Φιλίο(υ) καὶ π(αρὰ) Ἀγαθοκλέους [τοῦ] \Σαρασ̣ι̣ν̣ο̣υ̣/ ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ καὶ Λυκ̣α̣[ρίωνος]
τοῦ Ἀπολλω(νίου) ἀμφοτέ(ρων) Π̣ε̣ρ̣σ̣(ῶν) τ̣ῆ̣(ς) ἐ̣π̣ι̣γ̣ο̣(νῆς). π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τ(ῶν) δ̣ι̣ε̣σ̣τ̣(αμένων) συνχωρο(ῦσιν) Ἀγαθοκλ[ῆς]
καὶ Λυκαρί(ων) ἔχε(ιν) παρὰ το(ῦ) Γαίο(υ) Ἰουλ(ίου) Φιλ(ίου) δάνη(ον)(*) διὰ τῆ(ς) Κάστορο(ς) κολ(λυβιστικῆς) τραπ(έζης)
30ἀργυ(ρίου) Π̣τ̣ο̣λ̣(εμαικοῦ) δραχμῶν ἑβδομήκοντα , ἄ̣τ̣ο̣κ̣(ον) ὃ̣(?)(*) κ̣α̣ὶ̣ ἀποδώσ(ειν) ἐν μησ(ὶν)
τρισὶν ἀπὸ α̣ Παχὼν τοῦ ἐ̣[νε(στῶτος)] ιζ (ἔτους) Καίσαρος διδόντες καθʼ ἡμέρ(αν)
ἑκάσ(την) το(ὺς) ἐπιβάλ(λοντας) ὀβολ(οὺς) πέντε μέχρι τοῦ πληρωθ(ῆναι) τὸ προκ(είμενον) κεφάλαιο(ν)
οὐδεμί(αν) δόσιν κοιλὴ(ν) ποιούμενοι, ταῦτα δὲ ποήσειν(*) ἄ̣ν̣ε̣υ̣ [κρ(ίσεως)]
καὶ πάση(ς) ἀντιλογί(ας), εἰ δὲ μὴ εἶναι αὐτο(ὺς) ἀγω(γίμους) καὶ ⟦σ̣υ̣ν̣έ̣χ̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ μ̣έ̣χ̣ρ̣ι̣⟧ ἐφʼ ἧ̣ς̣
35ἐὰν ἡμέρ(ας) κοιλάν(ωσι) μὴ ἀναμείναντας τὸν μεμερισμ(ένον)
αὐτοῖς χρό(νον) μέχρι τοῦ ἐκτῖσαι(*) τὸ ὅλον κεφάλ(αιον) ἢ τὸ ἐνοφιλη(θησόμενον)(*) σ̣ὺ̣ν̣ ἡ̣(μιολίᾳ),
τοῦ δὲ ὑπερπεσ(όντος) χρό(νου) τοὺς κατὰ τὸ διάγρα(μμα) τόκους (διδράχμους) τῆς πράξεως γειν(ομένης) τῷ
Γαίωι Ἰουλ(ίῳ) Φιλ(ίῳ) ἔκ τε τῶν ὑποχρέ(ων) ὄντων ἀλληλ(εγγύων) εἰς ἔκ(τισιν) καὶ ἐ̣ξ̣ ἑ̣ν̣ὸ̣ς̣ [καὶ ἐξ οὗ ἐὰν αἱρῆται]
καὶ ἐκ <τῶν> ὑπαρχ(όντων) αὐ(τοῖς) πάν(των) καθάπ(ερ) ἐγ(*) δίκ(ης), ἔτι δὲ καὶ ἐκ τ(ῶν) ὑ̣π̣α̣ρ̣(χόντων) τῷ ἑ̣ν̣ὶ̣ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣
40Ἀγαθοκ(λεῖ) ἐργαστη(ρίων) ξυλοπ̣ω̣λ(ίων) β ἐν τῶι δ ἑ̣ν̣ὸ̣ς̣ μ̣ὲ̣ν̣ [ἐν τῇ]
λεγομέ(νῃ) Κάμπ̣ρᾳ πρὸς τῇ Κειβωτῷ(*), τοῦ δ̣ὲ̣ ἑ̣τ̣έ̣ρ̣ο̣υ̣ [ἐν]
τῶι λεγομ(ένῳ) Κηπικ̣(ῷ) Βαλανείωι, καὶ μέχρι τοῦ διε̣υ̣λ̣υ̣τ̣ῆ̣σ̣α̣ι̣
παρέξεσθαι αὐτὰ ἀνεξαλλοτρίω(τα) καὶ ἀκαταχρη(μάτιστα), ἐὰν δὲ κ̣ί̣ν̣[δυνος]
περὶ αὐτὰ τι  ̣  ̣  ̣ε(  ), καὶ οὕτως εἶναι τὸ δάνειον τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ ἀ̣κ̣[ίνδυνον]
45παντὸ(ς) κινδ(ύνου) ἀκύρω(ν) οὐσ(ῶν) καὶ ὧν ἐὰν ἐπ[ε(νέγκωσι) πίστ(εων) πασ(ῶν) σκέπ(ης) πάση]ς̣
μενούση(ς) τῶι Γαίωι Ἰουλ(ίῳ) Φιλ(ίῳ) τῆ(ς) ἐπὶ τοὺς α̣ὐ̣τ̣ο̣(ὺς) ἐ̣φ̣[όδου περὶ ὧν]
ἄλλων ὀφείλουσιν αὐτῷ ἀμφοτέρους κ̣α̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣
ἄλλο̣υ̣ς̣ καθ̣ʼ ἑ̣τ̣έρας ἀσφαλείας. ἀ(ξιοῦμεν)·
——
(ἔτους) ιζ Καίσαρος Φαρμο(ῦθι) ι̣ζ̣
2,r
  ̣  ̣  ̣  ̣
50καὶ Λυκαρίων   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ λεγομ(ένῳ) Κη(πικῷ) Βαλανείῳ
καθή(κοντας) (πεντώβολον)   ̣  ̣  ̣  ̣
[χ]ωρὶς ὧν ὀφείλ(ουσιν) ὁ Ἀγαθ(οκλῆς)
καὶ ὁ Λυκαρίων   ̣  ̣  ̣  ̣
55  ̣  ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ 1,v.13. l. ἀποδῷ
^ 2,v.29. l. δάνει(ον)
^ 2,v.30. BL 5.15 : ἃ̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 2,v.33. l. ποιήσειν
^ 2,v.36. l. ἐκτεῖσαι
^ 2,v.36. l. ἐνοφειλη(θησόμενον)
^ 2,v.39. l. ἐκ
^ 2,v.41. l. Κιβωτῷ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: bgu.4.1125 [xml]

13 BC Alexandria

ctr
(BGU 4,1125.1-15 reprinted in SB 22,15538) m
Γάιος Ἰούλιο(ς) [Φίλι]ος(*)
Γαίωι Ἰουλίωι Ἔρωτι
δοῦλον Νάρκισσον α (ἔτους)
ἀπὸ Φαρμ<οῦ>θι
20αὐλε̣ῖ̣ν̣ μ̣α̣θ̣ή̣(σεσθαι)(*)
μαγ̣αδίο(ις)(*)   ̣  ̣  ̣α̣ρια δ τεταγμένα
((unintelligible)) ὑπαυλισμοὺς β
((unintelligible)) συριστηριδίωι καὶ τ̣ερείτῃ λειτουργ̣ί̣\α/(ς) ε
καὶ τὰ τούτων ἐπιθέματα
25ὑπαυλισμοὺς β
κ̣ι̣θ̣α̣ρ̣ι̣σ̣τ̣η̣ρ̣ίοις Σαραπι̣α̣κ̣ο̣ῖς ὑπαυλισμο(ὺς) β
καὶ \ὑ̣π̣ο̣υ̣ργεσ̣ία(ς)/(*)  ̣  ̣  ̣  ̣β
((unintelligible)) ἐν Κ̣α̣ρ̣ι̣κ̣ῶ̣ι(*) καὶ ὑποθέτρωι(*) ὑπαυλισμο(ὺς) β
((unintelligible)) Αἰγυπτίοις τ̣ερείταις ὑπαυλισμοὺς β
30 ((unintelligible)) φ̣ρ̣υ̣γ̣ι̣αυλίο̣ι̣ς̣ χ̣ρ̣ήας β
30aἈπολλώνιος Ἀπολλωνίου α̣θ̣α̣κ̣α̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ε̣σ̣ο̣ς̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐ̣ν̣ ἀ̣ρ̣ι̣σ̣τ̣εροῖς κρούματα̣ β
μ̣ι̣σ̣θ̣ὸ̣ς (δραχμαὶ) ρ ἔχει τὸ ἥμισυ δ̣ι̣ὰ̣ τῆς κο̣λ̣λ̣υ̣(βιστικῆς) Κά̣σ̣(τορος)
τὸ λοιπ(ὸν) μετὰ μῆ(νας) ϛ τὸ λοιπ(ὸν)
ὁ κύριος χορη(γήσει).

Apparatus


^ m.16. BL 11.24 :   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο(σ) prev. ed.
^ m.20. BL 11.24 : δ̣ι̣αυλε̣ῖ̣ν̣ μ̣ά̣θ̣η̣(σιν) prev. ed.
^ m.21. BL 11.25 : μαγ̣αδιο(  ) prev. ed.
^ m.27. BL 11.25 : \ὑ̣π̣ο̣υ̣ργεσ̣ια/ prev. ed.
^ m.28. BL 11.25 : ἐνκ̣α̣ρ̣ι̣ω̣θ̣ι prev. ed.
^ m.28. l. ὑποτρήτωι, BL 11.25 : ὑποθέτρωι prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.