Papyri.info

sign in

bgu.4.1127 = HGV BGU 4 1127 = Trismegistos 18570DDbDP transcription: bgu.4.1127 [xml]

18 BC Alexandria

Ἀχαιῶι τῶι ἐπὶ τοῦ ἐν τῆι α̣ὐ̣λ̣ῆ̣ι̣ κριτηρίου
παρὰ Εὐαγγέλου τοῦ Ἀρχ̣ωνήου Φιλομ̣η̣τ̣ο̣ρ̣ε̣ίου [καὶ παρὰ Ἀπολλωνίου τοῦ]
Σαραπ̣ί̣ων[ος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀ̣[λ]ε̣ξ̣α̣ν̣[δρε ⁦ -ca.?- ⁩]
χωρὶ̣ς̣ τ̣[οῦ κρ]ιτηρίου Traces
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κεφαλαίου προσκομισά̣μ̣ε̣[ν]ο̣ς τὰ̣ς̣ λ̣ο̣ι̣[πὰς τοῦ] ἑ̣σ̣τ̣α̣μένου
παραχωρητικοῦ ἀργυρίου κεφαλαίου (δραχμὰς) τρια[κοσί]ας [ἕ]ω̣ς ἐ̣ν̣ά̣της Φ[α]μενὼθ
τοῦ ἐνεστῶτος ιβ (ἔτους) Καίσ̣α̣ρο̣ς [παραχω]ρ̣ή̣σειν ἢ̣ τ̣ῶ̣ι̣ α̣ὐ̣τῷ ἢ οἷς ἐὰν
συντάσηι(*) διὰ τοῦ τῆς σ̣τ̣ο̣ᾶ̣ς̣ λ̣ο̣γ̣[ιστη]ρίου τὸ ὑπάρχον αὐτῷ ἐν τῷ
Βῆτα ἐν τῆι τε̣τ̣ρ̣α̣γ̣ώ̣ν̣ῳ̣ [στοᾷ] ἐ̣ν̣ τ̣ῷ̣ ἔ̣σ̣ω̣ κύκλωι ἐργαστηρί-
10διον χρυσοχοῦ̣ν̣ [σὺν] τ̣[οῖ]ς ἕ̣ν̣ε̣κ̣α̣ τούτ̣ο̣υ̣ ᾠκοδομημένοις
κιλλίβ̣α̣σ̣ι̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]τ̣ι̣ κατιόντι δὲ εἰς τὸν λίβα, οὗ
γίτονες(*) νότωι Εἰρηναῖος β[ο]ρρᾶι Ἀπολλοφάνης λιβὶ ὁδ̣ὸς ἀπη-
λιώτηι Σωσίβιος, τῶν τῆς παραχωρήσεως δαπανηι-
μάτων(*) ὄντων πρὸς αὐτὸν τὸν παραχωρούμενον, ἐπὶ δὲ
15τούτοις τὸν Ἀπολλώ[ν]ιον παρέχεσθαι τὴν παραχώρησιν
βεβαίαν καὶ ἀνέπαφον καὶ καθαρὰν ἀπὸ ἐνοικίων τῶν ἕως
τοῦ ἐνεστῶτος [μηνὸ]ς Μεχὶρ τ̣ο̣ῦ̣ ι̣β̣ (ἔτους) Κ(αίσα)ρο(ς), ἀπὸ δὲ ἰδιωτικῶν
διὰ παντὸς καὶ πάντα τὸν ἐπελευσόμενον ἢ ἐ̣μ̣π̣ο̣ησόμενον(*)
αὐτὸν Ἀπολλώνιον ἀφιστάνιν(*) παραχρῆ[μα τοῖς ἰδίοις δαπανή]μ̣α̣σ̣ι̣ν̣
20καὶ μὴι(*) ἐξῖναι(*) τῶι Ἀπολλωνίῳ λέγιν(*)· οὐκέτι π̣α̣ρ̣ε̣ί̣λ̣η̣φ̣α̣, ἀ̣λ̣λ̣ὰ
μηιδʼ(*) αὐτὸν κτᾶσθαι μηιδὲ(*) προσχρῆσθαι τῷ περὶ τῶν τοι-
ούτων νόμωι ἢ ἐθισμῶι, ἐὰν δέ τι τούτων [παρα]β[αίν]ηι, χωρὶ[ς]
τοῦ κύρια εἶναι τὰ συνκεχωρημένα ἔτ[ι] καὶ πρ[οσ]εκτίνιν(*) αὐτὸν
ὃ εἴληφεν εἰς τὸ κεφάλαιον σὺν ἡμιολίᾳ παρ[αχρ]ῆ̣μ̣α καὶ ἄλλας
25ὡς ἴδιον χρέος ἀργυρίου δραχμὰς πεντακ[οσίας] καὶ τὰ βλαβηι(*) καὶ
δαπανήματα καὶ τὸ ὡρισμένον πρόστιμ[ον τῆς πρ]άξεως γ̣ι̣ν̣ο̣μένη(ς)
τῷ Εὐαγγέλωι ἔκ τε αὐτοῦ Ἀπολλωνίου καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόν-
των αὐτῶι πάντων καθάπερ ἐγ(*) δίκης, ἐὰν δὲ κατά τι σ̣τ̣ρα-
γεύηται(*) ὁ Ἀπολλώνιος ἐν τοῖς κατὰ τὴν παραχώρησιν,
30ἐξῖναι(*) τῷ Εὐαγγέλωι θεματίσα̣ντι ἐπὶ τράπεζαν ἔνθεσ-
μον εἰς τὸ τοῦ Ἀπολλωνίου ὄνομα τὰς λοιπὰς τοῦ ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) τ
τοῦ περὶ τη(*) τράπεζαν κινδύνου ὄντο[ς] πρὸς αὐτὸν Ἀπολλώ(νιον)
καὶ μετενεγκόντι ἀντίγραφον τῆσδε τῆς συνχωρήσεως εἰς τὸ
τῆς στοᾶς λογιστήριον τὴν εἰς ἑαυτὸν ἢ εἰς οὓς ἂν αἱρῆται
35παραχώρησιν ποιεῖσθαι ἐκ τοῦ τοῦ Ἀπολλωνίου [ὀ]νόματος καὶ
τῶν συνεκπενφθησομένων(*) ἄνευ ἰκόνων(*) μὴι(*) προσ-
δεηθέντι τῆς αὐτοῦ παρουσίας, τῶν [δὲ] πρὸς τὴν μεταφορὰ̣ν̣
δαπανημάτων ὄντων πρὸς αὐ[τ]ὸν Ἀπολλώνιον, ἐὰν δ̣ὲ
μέρει τοῦ Ἀπολλωνίου ἑτοίμως ἔχοντος τὴν παραχώρησιν π̣ο̣-
40εῖσθαι(*) ἀκολούθως ὁ Εὐάγγελος μὴι(*) προσα̣π̣ο̣δ̣ι̣δῷ αὐτ̣ῶ̣ι̣
ἐν τῷ ὡρισμένωι χρόνωι τὰς λοιπὰς τοῦ ἀργυρίου (δραχμὰς) τ, [ἐκτίνειν]
αὐτὸν ταύτας σὺν ἡμιολίᾳ καὶ τοῦ ὑπερπ̣ε̣σ̣ό̣ν̣τ̣ο̣ς̣ χ̣ρ̣[όνου]
τόκους δι[δ]ράχμους τῆς μνᾶς ἑκάστης τοῦ μηνὸς ἑκάστ[ου]
δ̣ι̣ατεντι δὲ εν̣τ̣ι̣α̣ς̣ αισ̣  ̣  ̣  ̣αι. ἀ(ξιοῦμεν).
——
45δι(ορθωτέον(?)) (ἔτους) {δι(  )} ιβ Καίσαρ(ος) Μεχ[εὶ]ρ η

Apparatus


^ 8. l. συντάσ<σ>ηι
^ 12. l. γείτονες
^ 13-14. l. δαπανη |μάτων
^ 18. l. ἐμποιησόμενον
^ 19. l. ἀφιστάνειν
^ 20. l. μὴ
^ 20. l. ἐξεῖναι
^ 20. l. λέγειν
^ 21. l. μηδʼ
^ 21. l. μηδὲ
^ 23. l. προσεκτίνειν
^ 25. l. βλάβη
^ 28. l. ἐκ
^ 28-29. BL 4.7 : σ̣τ̣ρατεύηται prev. ed.
^ 30. l. ἐξεῖναι
^ 32. l. τὴ<ν>
^ 36. l. συνεκπεμφθησομένων
^ 36. l. εἰκόνων
^ 36. l. μὴ
^ 39-40. l. ποι |εῖσθαι
^ 40. l. μὴ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.